11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları

11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. İnançla ilgili felsefi yaklaşımların temelinde ne yatar?

  A) Bilimsel araştırmalar    B) Doğal olgular           
  C) Maneviyat ve teoloji     D) Siyasi ideolojiler      
  E) Tarihi olaylar          

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Maneviyat ve teoloji" olarak verilmiştir. İnançla ilgili felsefi yaklaşımların temelinde, genellikle insanın varoluşu, dünya ve evrenin doğası gibi konuların açıklanması ve anlaşılması yer alır. Bu açıklamalar ve anlayışlar, birçok felsefi okul tarafından maneviyat ve teoloji aracılığıyla yapılmaktadır. İnsanların inanç sistemleri ve onlara dayalı felsefi yaklaşımları, hayatlarını şekillendirirken aynı zamanda dünya görüşlerini de belirlerler. 3. Felsefi inanç yaklaşımları arasındaki farklılıklar nelerdir?

  A) İnanç konusundaki farklılıklar
  B) Tarihi olaylardaki farklılıklar
  C) Coğrafik farklılıklar
  D) Dil farklılıkları
  E) Kültürel farklılıklar

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) İnanç konusundaki farklılıklar. Felsefi inanç yaklaşımları arasındaki farklılıklar, genellikle inanç konusunda görülen farklılıklardan kaynaklanır. Bu farklılıklar, Tanrı'nın varlığına ve niteliğine, insanın doğasına, ölüm sonrası hayata ve insanın yerine dair görüşlerde olabilir. Farklı kültürler, tarihler ve coğrafyalar da farklı inanç yaklaşımları geliştirmiş olsa da, temelde inanç konusundaki farklılıklar öne çıkar. 5. Kehf Suresi 109. ayette bahsedilen insanların amacı nedir?

  A) Para kazanmak         B) Cenneti kazanmak     
  C) İnsanları yönetmek    D) İşlerini büyütmek    
  E) Hükümdar olmak       

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Cenneti kazanmak" olarak verilmiştir. Kehf Suresi 109. ayette bahsedilen insanlar, dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden ve bu nedenle ahiretteki sonsuz mutluluğu kaçıran kişilerdir. Bu ayet, insanların dünya hayatında sadece geçici ve fanidirler, gerçek mutluluğun ahirette olduğunu hatırlatmaktadır. 7. İnançla ilgili felsefi yaklaşımlardan biri olan Agnostisizm, aşağıdakilerden hangisini savunur?

  A) Tanrı'nın varlığına kesin bir inanç vardır.
  B) Tanrı'nın varlığına kesin bir inkâr vardır.
  C) Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir bilgi edinilemez.
  D) Tanrı'nın varlığına ve yokluğuna inanmak seçim meselesidir.
  E) Tanrı'nın varlığına dair hiçbir şey söylenemez.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Agnostisizm, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir bilgi edinilemeyeceğini savunan bir felsefi yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu ile ilgili kesin bir kanıt ya da delil yoktur. Bu nedenle, agnostikler, bu konuda net bir görüşe sahip olmak yerine, agnostik bir tavır benimseyerek, konunun belirsizliğini kabul ederler. 9. İnançla ilgili felsefi yaklaşımlardan biri olan Existentializm, aşağıdakilerden hangisini savunur?

  A) İnsanın doğası gereği var olan bir özü vardır.
  B) Varoluş özden önce gelir.
  C) Tanrı'nın varlığına kesin bir inanç vardır.
  D) İnsan, doğuştan günaha mahkûmdur.
  E) Tüm insanlar aynı amaç için yaratılmıştır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Cevap: C) Tanrı'nın varlığına kesin bir inanç vardır. Existentializm, insanın özgürlüğünü, sorumluluğunu ve anlamını vurgulayan bir felsefi yaklaşımdır. Tanrı'nın varlığına kesin bir inanç olmamakla birlikte, varoluşçu filozoflar, insanın kendi hayatının anlamını kendisi yaratması gerektiği fikrini savunurlar. İnsanın varoluşu özden önce gelir ve öz, insanın tercihleri ve eylemleri tarafından şekillenir. Existentializm, insanın özgürlüğünü vurgularken, aynı zamanda insanın hayatının anlamı ve değeri konusunda sorular sormaya teşvik eder. 11. Salih amel kavramı, İslam dininde ne anlama gelmektedir?

  A) Sadece ibadetleri yerine getirmek
  B) Sadece maddi yardım yapmak
  C) İnanç, ahlak ve davranışları kapsayan tüm iyi işler
  D) Yalnızca Allah'ın emirlerini yerine getirmek
  E) Hiçbiri

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: (C) İnanç, ahlak ve davranışları kapsayan tüm iyi işleri ifade eder. Salih amel kavramı İslam dininde önemli bir yer tutar ve müminlerin hayatlarında uygulamaları gereken önemli bir prensiptir. Bu kavram, insanların dünyada iyi işler yaparak cenneti kazanabilecekleri fikrini içerir. İslam'da Salih amel, imanın doğal bir sonucu olarak kabul edilir ve inanan kişinin ödüllendirilmesine yardımcı olur. 13. İslam'a göre, bir davranışın salih olması için ne gereklidir?

  A) Sadece Allah'ın emirlerine uygun olması yeterlidir
  B) Sadece iyi niyetli olması yeterlidir
  C) İman, ahlak ve davranışları kapsayan tüm iyi işleri içermesi gerekir
  D) Sadece başkalarına yardım etmek yeterlidir
  E) Hiçbiri

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İman, ahlak ve davranışları kapsayan tüm iyi işleri içermesi gerekir. İslam inancına göre, bir davranışın salih olması için sadece Allah'ın emirlerine uymak yeterli değildir. İman, ahlak ve davranışları kapsayan tüm iyi işleri içermesi gerekmektedir. Bu anlayışa göre, bir davranışın salih kabul edilebilmesi için sadece iyi niyetli olmak yeterli değildir, aynı zamanda bu davranışın İslam'a uygun olması da gerekmektedir. 15. Salih amel kavramının dinî bir kavram olduğu savunucularının, ahlâkî eylemleri tek tek belirleme çabalarının nedenine ilişkin hangisi doğrudur?

  A) İnsanların iyi ve kötü davranışları arasında bir ayırım yapabilme yeteneğinin olmaması
  B) Dinin bireye ve topluma yön veren, etik değerleri belirleyen bir rolü olduğuna inanmaları
  C) Salih amelin sadece dinsel bir kavram olduğunu kabul etmeleri
  D) Salih amelin belirlenmesi için sadece İslam kaynaklarının yeterli olduğunu düşünmeleri
  E) Dinî kuralların insanların hayatındaki rolünün sorgulanması gerektiğine inanmaları

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B" olan bu soruda, salih amel kavramının dinî bir kavram olduğunu savunanların neden ahlâkî eylemleri tek tek belirlemeye çalıştığı sorulmaktadır. Doğru cevap, dinin bireye ve topluma yön veren, etik değerleri belirleyen bir rolü olduğuna inandıklarını ifade eden "B" seçeneğidir. Bu soru, dinî kavramların ahlâkî değerlerle nasıl bağlantılı olduğunu anlamak için faydalıdır. 17. Salih amel kavramı ile ilgili hangisi doğrudur?

  A) Salih amel, yalnızca İslam dininde yer alan bir kavramdır.
  B) Salih amel, sadece insanların Allah'a karşı olan sorumluluğunu ifade eder.
  C) Salih amel, doğru ve iyi davranışları kapsayan evrensel bir kavramdır.
  D) Salih amel, yalnızca inançla ilgili davranışları ifade eder.
  E) Salih amel, sadece Kur'an'da belirtilen bir kavramdır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Salih amel, doğru ve iyi davranışları kapsayan evrensel bir kavramdır. Bu kavram, İslam dininde önemli bir yer tutmakla birlikte, diğer dinlerde ve hatta inançsız toplumlarda da benimsenir. Salih amel, kişinin hem dünya hayatında hem de ahirette fayda sağlayabilecek davranışlarını ifade eder. 19. Kehf Suresi 107-110. ayetleri ne anlatmaktadır?

  A) Allah'ın güç ve kudretini gösteren bir örneği anlatmaktadır.
  B) İmanın ve sabrın önemini vurgulamaktadır.
  C) Dünya malının geçiciliğini anlatmaktadır.
  D) Adaletin önemini vurgulamaktadır.
  E) İyilik yapmanın önemini anlatmaktadır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) İmanın ve sabrın önemini vurgulamaktadır. Kehf Suresi 107-110. ayetleri, bir grup genç adamın iman ve sabırları sayesinde Allah'ın yardımıyla putperest toplumlarının zulmünden kurtulduklarını anlatmaktadır. Bu ayetlerde gençlerin iman ve sabrıyla ilgili vurgular yapılmaktadır. Ayetler, insanların zorlu yaşam koşullarında bile Allah'a güvenerek iman ve sabır yoluyla direnmesi gerektiğini anlatmaktadır. 21. Kehf Suresi 107-110. ayetlerinde bahsedilen "güçlü bir kale sahibi" ile "Allah'a iman eden ve salih ameller işleyen biri" arasındaki bağlantı nedir?

  A) Güçlü bir kale sahibi olmak Allah'a iman etmekle aynı anlama gelmektedir.
  B) Güçlü bir kale sahibi olmak insanı salih amellere teşvik etmektedir.
  C) Allah'a iman etmek ve salih ameller işlemek insanı güçlü kılmaktadır.
  D) Güçlü bir kale sahibi olmak insanı Allah'a yaklaştırmaktadır.
  E) Bu ayetlerde bir bağlantı yoktur.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Kehf Suresi 107-110. ayetlerinde güçlü bir kale sahibi ile Allah'a iman eden ve salih ameller işleyen biri arasında bir bağlantı kurulmaktadır. Bu bağlantı, insanın Allah'a iman etmek ve salih ameller işlemek yoluyla güçlü bir kişi olabileceği şeklindedir. İnanç ve doğru davranışların insanı güçlü kılabileceği vurgulanmaktadır. Bu ayetlerde ayrıca, dünya hayatında sahip olunan güç ve zenginliklerin geçici olduğu, gerçek güç ve zenginliğin ahirette Allah'a yakın olmakta olduğu ifade edilmektedir 23. Kehf Suresi 107-110. ayetleri, İslam dininde hangi kavramları vurgulamaktadır?

  A) İman, sabır ve sadaka.            B) Adalet, merhamet ve şükür.       
  C) Güç, zenginlik ve kudret.         D) Sevgi, hoşgörü ve affetme.       
  E) İyilik, cömertlik ve doğruluk.   

 24. Cevap: A Açıklama:

  Kehf Suresi 107-110. ayetleri, İslam dininde iman, sabır ve salih amel gibi kavramları vurgulamaktadır. Ayetlerde, güçlü bir kale sahibi olan kişi ile Allah'a iman eden ve salih ameller işleyen kişi arasında bir bağlantı kurulmaktadır. İman ve salih ameller, insanı Allah'a yaklaştıran ve güçlü kılan unsurlardır. Bu ayetler, Müslümanlar için imanın önemini ve doğru yolda olmanın gerekliliğini vurgulamaktadır 25. Salih amel kavramı nedir? Neden önemlidir?

  A) İnsanların Allah'a yakınlaşmak için yaptıkları iyiliklerdir.
  B) İbadet yaparken yapılan hataların düzeltilmesidir.
  C) Sadece Müslümanların yapabileceği davranışlardır.
  D) İnanç, ahlak ve ibadetlerin tamamını kapsayan davranışlardır.
  E) İnsanların dünyada sahip olabileceği en büyük maddi zenginliklerdir.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) İnanç, ahlak ve ibadetlerin tamamını kapsayan davranışlardır." Salih amel kavramı, inanç, ahlak ve ibadetlerin tamamını kapsayan bir davranış kavramıdır ve İslam'da önemli bir yere sahiptir. Bu davranışlar, Allah'a yakınlaşmak, insanlar arasında adaleti sağlamak, iyi ahlaklı olmak gibi amaçlarla yapılır. 27. Salih amel yaparken nelere dikkat edilmelidir?

  A) Sadece kendimiz için yapılmalıdır.
  B) Yapılan davranışların Allah'ın rızasını kazanmak için olması gerekir.
  C) İyilik yapıldığı zaman karşılık beklentisi olmamalıdır.
  D) Sadece Müslümanların yapabileceği davranışlardır.
  E) Ahlaki değerler göz ardı edilmeli ve sadece ibadetler yapılmalıdır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Salih amellerin, yani iyi ve doğru davranışların Allah'ın rızasını kazanmak için yapılması gerekmektedir. Salih amellerin yapılması sırasında, karşılık beklentisi olmamalı ve ahlaki değerler göz ardı edilmemelidir. 29. Hangisi Salih Amel'e örnek olarak gösterilebilir?

  A) Başkalarının haklarına saygılı olmak
  B) Sadece kendimiz için hareket etmek
  C) Yalancılık yapmak
  D) Sadece ibadet yaparak günümüzü geçirmek
  E) Başkalarına zarar vermek

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Başkalarının haklarına saygılı olmak" olarak verilmiştir. Salih Amel, İslam dininde "iyi işler" olarak tanımlanan ve insanların hayatında fayda sağlayan davranışları içermektedir. Başkalarının haklarına saygı göstermek, Salih Amel'in temel özelliklerinden biridir. Bu özellik, insanların birbirlerine yardımcı olmalarını, birlikte çalışmalarını ve saygı göstermelerini sağlar. Salih Amel, insanların dünyevi hayatlarını daha iyi hale getirebilecek davranışlar içerir ve İslam dininin temel prensiplerinden biridir. 31. Salih amel nedir ve neden önemlidir?

  A) Salih amel, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan doğru davranışlardır. İslam inancına göre salih ameller, ahiretteki cennetliklik için önemlidir.
  B) Salih amel, dünya hayatındaki başarıyı elde etmek için yapılan doğru davranışlardır. İslam inancına göre salih ameller, toplumda saygınlık kazanmak için önemlidir.
  C) Salih amel, sadece namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetlerdir. İslam inancına göre salih ameller, Allah'ın affını kazanmak için önemlidir.
  D) Salih amel, insanların dünya hayatındaki mutluluğunu sağlamak için yapılan doğru davranışlardır. İslam inancına göre salih ameller, Allah'ın rızasını kazanmak ve ahiretteki cennetlikliği elde etmek için önemlidir.
  E) Salih amel, sadece zekat ve sadaka gibi maddi yardımların yapılmasıdır. İslam inancına göre salih ameller, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan doğru davranışlar arasında yer alır.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Salih amel, İslam inancına göre Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan doğru davranışlardır ve ahiretteki cennetlikliği elde etmek için önemlidir. Bu davranışlar, sadece ibadetlerle sınırlı değildir ve günlük hayatta yapılan iyi davranışlar da salih ameller arasında yer alır. 33. Salih amel yaparken nelere dikkat edilmelidir?

  A) Salih ameller, insanların gözünde yüksek bir yer edinmek için yapılmamalıdır. Aksine, sadece Allah'ın rızası gözetilerek yapılmalıdır.
  B) Salih ameller, insanların takdirini kazanmak için yapılmalıdır. Aksine, Allah'ın rızası gözetilerek yapılmaları gerekmektedir.
  C) Salih ameller, sadece belli bir topluluğun gözünde iyi bir imaj çizmek için yapılmalıdır. Aksine, sadece Allah'ın rızası gözetilerek yapılmalıdır.
  D) Salih ameller, dünya hayatındaki başarıyı elde etmek için yapılmalıdır. Aksine, sadece ahiretteki cennetlikliği kazanmak için yapılmalıdır.
  E) Salih ameller, sadece belli bir grup insanın menfaatini gözetmek için yapılmalıdır. Aksine, sadece Allah'ın rızası gözetilerek yapılmalıdır.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Salih ameller, sadece Allah'ın rızası gözetilerek yapılmalıdır ve insanların takdirini kazanmak gibi dünya kaygılarından uzak tutulmalıdır. Salih amellerin gerçekten salih sayılabilmesi için, nedeni Allah'ın rızası olmalıdır ve bu düşünce, İslamiyet'in temel inançlarından biridir. 35. Kehf Suresi'nde bahsedilen "sana verdiğimiz şeyleri ölçülü bir şekilde kullan" ifadesi, hangi İslami ilkeyi vurgular?

  A) Sadaka vermeyi    B) Cömertliği    C) İyilik yapmayı
  D) Oruç tutmayı        E) İnfak etmeyi

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "Cömertliği" olan bu soru, İslam dinindeki israfın önlenmesi ve tutumlu olmanın teşvik edilmesi ilkesine vurgu yapmaktadır. Kehf Suresi'nde geçen "sana verdiğimiz şeyleri ölçülü bir şekilde kullan" ifadesi, Müslümanların sahip oldukları kaynakları bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ilke, İslami kültürde tutumlu olmanın ve israftan kaçınmanın önemini vurgular. 37. Kehf Suresi'nin 108. ayetinde bahsedilen "kim Rabbine kavuşmayı umar ve iyi iş yaparsa, ona karşılığı kat kat arttırılır" ifadesi hangi İslami kavramı vurgular?

  A) Cennet    B) Cehennem    C) Ahiret    D) Kıyamet    E) Melekler

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Ahiret" dir. Kehf Suresi'nin 108. ayeti, Müslümanlar için ahiret hayatının önemini vurgulamaktadır. Ayet, insanların dünya hayatında iyi işler yapmaları ve Allah'a kavuşmayı ummaları durumunda ahirette onlara kat kat mükafat verileceğini belirtir. 39. İslam dininde cihat, hangi durumlarda yapılabilir?

  A) Kendini savunmak için
  B) Zalimliği önlemek için
  C) İşgal edilen toprakları geri almak için
  D) Hepsi için yapılabilir
  E) Yalnızca dini liderlerin emriyle yapılabilir

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cihat, İslam dinindeki savaş kavramını ifade eder ve genellikle kendini savunma amacıyla yapılır, ancak zalimliği önlemek veya işgal edilen toprakları geri almak gibi diğer durumlarda da yapılabilir. Cihat, İslam dininde önemli bir kavramdır ve doğru anlaşılması önemlidir. 41. Cihat kavramının çeşitli şekilleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi cihat çeşitlerinden biri değildir?

  A) Sözlü cihat      B) Zekat cihadi    C) Manevi cihat
  D) Bedeni cihat    E) Maddi cihat

 42. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği "Zekat cihadi"dir çünkü cihat çeşitleri arasında zekat cihadi yoktur, diğer seçenekler doğrudur. Sözlü cihat, kişinin dilini kontrol ederek kötü sözlerden kaçınması, manevi cihat, kişinin kötü düşüncelerden kaçınması ve bedeni cihat, kişinin kendi nefsiyle mücadele etmesi anlamına gelir. 43. Cihat kavramı nedir ve İslam'da hangi durumlar için geçerlidir?

  A) Allah'ın rızasını kazanmak için savaşmak
  B) Dinin yayılması için savaşmak
  C) İslam topraklarının korunması için savaşmak
  D) Tüm savaşlar için geçerli bir kavramdır
  E) Hiçbiri

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cihat kavramı, İslam dininde "mücadele etmek" anlamına gelir ve genellikle İslam'ın yayılması, İslam topraklarının korunması veya zulme karşı mücadele için kullanılır. Cihat kavramı, sadece savaşla değil, kişinin kendi nefsiyle mücadelesi ile de ilişkilendirilir. Kazanım olarak söylenebilecek bir cümle ise şöyle olabilir: Cihat, İslam dininde mücadele etmek anlamına gelir ve genellikle İslam'ın yayılması, İslam topraklarının korunması veya zulme karşı mücadele için kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları Detayları

11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  1. Dinî Yayınlar
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  4. Kuruluşu
  5. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
  6. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE ESTETİK
  1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  2. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  3. Hz. Muhammed ve Güzellik
  4. İslâm Medeniyetinde Estetik
  5. Kur'an ve Güzellik
  6. Yaşamda Güzellik

Ayrıca 11.sınıf din kültürü dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İnançla ilgili felsefi yaklaşımların temelinde maneviyat ve teoloji yatar.

Farklı inanç yaklaşımlarının temel farklılıklarını anlamak ve değerlendirmek olabilir.

Kuran-ı Kerim'deki bazı ayetleri anlama ve yorumlama becerisini ölçmektedir.

Farklı felsefi görüşler hakkında farkındalık ve anlayışı artırmaktır.

Felsefi yaklaşımları karşılaştırarak, insanın doğası ve anlamı hakkında farklı fikirleri anlayabilirim.

İslam dininde Salih amel kavramını tanımlayabilme ve önemini anlayabilme.

İslamiyet'in temel prensiplerini ve İslam inancına göre iyi bir Müslüman olmanın gerekliliklerini anlama becerisini ölçer.

Salih amel kavramının dinî bir kavram olduğunu ve dinin ahlâkî eylemleri belirlemedeki rolüne ilişkin bir anlayış geliştirmeyi sağlar.

Salih amel kavramının evrensel niteliğini ve kişinin hayatında hem dünya hem de ahiret açısından önemini anlayabilme.

İslam dininin önemli ayetlerini anlama ve yorumlama becerisi.

Kuran'daki ayetlerin doğru anlaşılması ve yorumlanması için tefsirlerin önemini kavramak ve İslam'ın öğretilerini uygulamak gerektiği anlaşılabilir.

İslam dinindeki iman, sabır ve salih amel kavramlarının önemini anlamak ve bunları yaşamımıza yansıtmak gerektiği vurgulanabilir.

"Salih amel kavramının ne olduğunu açıklayabilme" verilebilir.

Salih amellerin önemini ve doğru bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

"Salih Amel kavramını tanımlayabilir." şeklindedir.

İslam dini ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.

İslami değerler ve ibadetler hakkında bilgi sahibi olmaktır.

İslami kültürdeki tutumlu ve israftan kaçınan yaşam tarzı ilkesini anlamayı ve benimsemeyi hedeflemektedir.

İslam dininde ahiret hayatının önemini vurgular. Kazanım ise "İslami kavramları anlamak ve yorumlamak" olarak tanımlanabilir.

İslam dininde cihat kavramını doğru bir şekilde anlayabilme.

Öğrenci, İslam dininde cihat kavramının çeşitli şekilleri olduğunu ve bu çeşitlerden birinin zekat cihadı olmadığını anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 10 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri