11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları CEVAPLARI

 1. Platon'un inançla ilgili felsefi yaklaşımı nedir?

  A) Agnostisizm
  B) İskenderiyeli Clement'in "Stromata" eserinde anlatılan Gnostisizm
  C) Fideizm
  D) Deizm
  E) Nihilizm

 2. Cevap: C Açıklama:

  Platon, inançla ilgili felsefi yaklaşımı olarak fideizmi benimsemiştir. Ona göre, gerçek bilgi sadece Tanrı'nın bilgisine dayanabilir ve bu nedenle, insanlar Tanrı'ya olan inançlarını güçlendirmek için akıl yürütme ve mantık yürütme yerine, inancın doğasına uygun olarak Tanrı'ya inanmaları gerekmektedir. Bu yaklaşımıyla, Platon'un felsefesi hem rasyonel hem de inanç temelli bir yaklaşımı birleştirmiştir. 3. İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar konusuyla ilgili olarak, epistemoloji ile ilgili hangi sorunlar ortaya çıkabilir?

  A) Tanrı'nın varlığının ispatlanması
  B) Doğru ve yanlışın belirlenmesi
  C) İnançların doğruluğu veya yanlışlığı
  D) Evrenin nasıl oluştuğu
  E) Etik değerlerin belirlenmesi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. İnançla ilgili felsefi yaklaşımlar epistemoloji ile ilgilidir çünkü inançların doğruluğu veya yanlışlığına karar verirken, doğru ve yanlışın nasıl belirleneceği gibi epistemolojik sorular ortaya çıkabilir. Bu sorular, özellikle inançların mantıklı veya rasyonel bir temeli olup olmadığına dair tartışmaları içerir. 5. Epiküryenizm'e göre, insanlar mutlu olmak için ne yapmalıdır?

  A) Kendini Tanrı'ya adamalıdır.
  B) Fiziksel zevklerden kaçınmalıdır.
  C) Ahlaki erdemleri kazanmalıdır.
  D) Kendini eğlence ve zevklerle donatmalıdır.
  E) İç huzuru bulmalıdır.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Kendini eğlence ve zevklerle donatmalıdır. Epiküryenizm, Yunan filozof Epikuros'un felsefesi temelinde oluşan bir öğretidir. Bu felsefeye göre, insanlar mutlu olmak için zevklerden kaçınmak yerine onları dengelemeli ve uygun bir şekilde tatmin etmelidir. İnsanların en yüksek iyi, zevk ve acısızlık arayışıdır ve bu nedenle Epiküryenler, insanların zevkleri ve keyifleri tatmin etmek için eğlence, yeme içme ve diğer zevklerle donatılması gerektiğini savunurlar. Epiküryenizm aynı zamanda insanların iç huzuru bulmasına yardımcı olmak için de bazı ahlaki erdemleri kazanmaları gerektiğini söyler. 7. Kehf Suresi 110. ayette bahsedilen insanların sonuçları nedir?

  A) Yenilgi    B) Zafer    C) Kayıp    D) Kazanç    E) Kıyamet

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Zafer. Kehf Suresi 110. ayette, Allah'ın yardımıyla savaşarak mücadele eden insanların sonunda zafer kazanacakları anlatılmaktadır. Bu ayet aynı zamanda inananların sabrı ve Allah'a olan güveninin önemine de vurgu yapmaktadır. 9. Kehf Suresi'nin genel mesajı nedir?

  A) Sabır ve teslimiyetin önemi        B) Allah'ın gücü ve kudreti          
  C) İyi davranışın ödüllendirilmesi    D) İnsanların kibirli doğası         
  E) Adaletin önemi                    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sabır ve teslimiyetin önemi. Kehf Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir ve peygamberlik, inanç, sabır, teslimiyet, cennet ve cehennem gibi konuları ele alır. Surenin genel mesajı, sabır ve teslimiyetin önemi üzerine odaklanmaktadır. Surede anlatılan hikayelerde, imanlı insanların zorluklar karşısında sabır ve teslimiyetle davranmaları örneklendirilmektedir. Bu nedenle, Kehf Suresi'nin ana mesajı, insanların hayatlarında karşılaştıkları zorluklarda sabırlı ve teslimiyetli olmalarının önemi vurgulanmaktadır. 11. İnançla ilgili felsefi yaklaşımlardan biri olan Theizm, aşağıdakilerden hangisini savunur?

  A) Tanrı'nın varlığına kesin bir inkâr vardır.
  B) Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir bilgi edinilemez.
  C) Tanrı'nın varlığına dair hiçbir şey söylenemez.
  D) Tanrı'nın varlığına kesin bir inanç vardır ve insanların Tanrı'nın iradesine uygun davranması gerekir.
  E) İnsanlar Tanrı'nın varlığına inanmak zorunda değillerdir.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Tanrı'nın varlığına kesin bir inanç vardır ve insanların Tanrı'nın iradesine uygun davranması gerekir şeklindedir. Theizm, var olan bir Tanrı'ya inanmayı savunan bir felsefi yaklaşımdır ve Tanrı'nın iradesine uygun hareket etmeyi savunur. Theistler, Tanrı'nın varlığının kanıtlanabilir olduğunu savunur ve Tanrı'nın varlığına kesin bir inanç taşırlar. 13. İnançla ilgili felsefi yaklaşımlardan biri olan Postmodernizm, aşağıdakilerden hangisini savunur?

  A) Gerçeklik nesnel ve sabit bir şeydir.
  B) Dil, düşünce ve kültür, gerçekliğin oluşumunda etkilidir.
  C) Bilim, gerçeği en doğru şekilde ifade eden araçtır.
  D) Tek bir doğru cevap yoktur, herkesin görüşü eşit derecede önemlidir.
  E) Bilginin kaynağı, insanın doğal yetenekleri ve sezgileridir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B şıkkı olan "Dil, düşünce ve kültür, gerçekliğin oluşumunda etkilidir." postmodernizmin savunduğu görüştür. Postmodernizm, gerçekliğin tek bir nesnel ve sabit şekilde var olmadığını savunur ve dil, kültür, tarihsel bağlam gibi faktörlerin gerçekliği oluşturduğunu iddia eder. Bu yaklaşım, objektif gerçeklik kavramının sorgulanması ve herkesin görüşünün eşit derecede önemli olduğunu savunan Derrida, Foucault ve Lyotard gibi filozoflar tarafından geliştirilmiştir. Postmodernizm, kültürel çalışmalar, edebiyat, sanat ve mimari gibi birçok alanda etkili olmuştur. 15. Salih amellerin kişiyi ne yönde etkilediği İslam dininde düşünülmektedir?

  A) Sadece ahirette ödüllendirilirler
  B) Sadece dünya hayatında fayda sağlarlar
  C) Hem dünya hayatında hem de ahirette fayda sağlarlar
  D) Sadece kişinin kendi iç huzurunu sağlarlar
  E) Hiçbiri

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Hem dünya hayatında hem de ahirette fayda sağlarlar. İslam dinine göre, salih ameller hem dünya hayatında hem de ahirette kişinin faydasına olacak şekilde etkiler yaparlar. Bu nedenle, kişinin ibadetleri, yardımseverliği, doğruluğu, ahlakı ve diğer iyi davranışları gibi salih amelleri, hem bu dünyada hem de ahirette kişinin hayatına olumlu etkiler sağlarlar. Bu, İslam dininde cennet ve ahiret hayatı gibi kavramlarla ilişkilendirilen bir inançtır. 17. Salih amel kavramı, dinlerin hangi ortak öğesini ifade eder?

  A) Ahlak    B) İbadet    C) İnanç    D) Dualar    E) Tevbe

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Ahlak"tır. Salih ameller, hem İslam dininde hem de diğer dinlerde önemli bir kavramdır ve genellikle kişinin ahlaklı davranışlarına ve iyiliğe katkı sağlamasına atıfta bulunur. Bu kavram, insanların dürüstlük, merhamet, adalet gibi ahlaki değerleri uygulamalarını ve insanlara yardım etmelerini teşvik etmektedir. 19. Salih amel kavramı, bir kişinin toplumla olan ilişkisinde hangi konuda önem taşır?

  A) İnanç    B) Ticaret    C) Siyaset    D) Ahlak    E) Sanat

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Ahlak" olarak verilmiştir. Salih amel kavramı, İslam dininde bireyin ahlaki davranışlarını ifade eder ve bireyin Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirme amacı taşır. Bu nedenle, toplumla olan ilişkilerinde ahlaki davranışlarına önem veren bir kişi için Salih amel kavramı oldukça önemlidir. Salih amel, bireyin Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirme amacı taşıdığından, toplumda ahlaki davranışlara verilen önemi yansıtır. Bu kavramın önemi, toplumda dürüstlük, adalet, merhamet ve diğer ahlaki değerlerin benimsenmesine katkıda bulunabilir. 21. Salih amelin gerçekleştirilmesi için hangisi gereklidir?

  A) Sadece iyi niyet
  B) Sadece inanç
  C) Sadece iyilik yapmak
  D) İnanç ve iyi niyetin yanı sıra, doğru davranışlar da gereklidir.
  E) İnanç, iyi niyet ve doğru davranışlar yeterli değildir, bir kişinin Salih amel yapabilmesi için Tanrı'nın da yardımı gereklidir.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) İnanç ve iyi niyetin yanı sıra, doğru davranışlar da gereklidir. Salih amel, doğru ve iyi davranışları ifade eden bir kavramdır ve bir kişinin bu amelleri gerçekleştirebilmesi için sadece iyi niyet ya da inanç yeterli değildir, aynı zamanda doğru davranışları da sergilemesi gereklidir. İslam dininde de bu konu önemli bir yer tutar ve inananların Salih ameller yapmaları teşvik edilir. 23. Kehf Suresi 107-110. ayetlerinin çağımıza olan mesajı nedir?

  A) İmanın ve sabrın önemi çağımızda da aynıdır.
  B) Güçlü olmak ve maddi zenginlik sahibi olmak önemlidir.
  C) Dünya hayatının geçiciliği konusunda uyarılmaktayız.
  D) Adaletin önemi günümüzde de vurgulanmaktadır.
  E) İyilik yapmanın insanları birleştirdiği belirtilmektedir.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Dünya hayatının geçiciliği konusunda uyarılmaktayız." olarak belirtilmiştir. Bu ayetlerde geçen "güçlü bir kale sahibi" metaforuyla dünya hayatının geçiciliğine dikkat çekilmekte ve insanlar Allah'a iman ederek ve salih ameller işleyerek ahirette gerçek bir güce sahip olabilirler. Bu mesaj günümüzde de geçerlidir ve insanları dünya hayatına sıkışıp kalmaktan ve ahiret hayatını göz ardı etmekten alıkoyabilir. 25. Salih amel ve iman arasındaki ilişki nedir?

  A) İmanın bir parçası değildir.
  B) İmanı güçlendiren ve tamamlayan davranışlardır.
  C) Sadece müminlerin yapabileceği davranışlardır.
  D) İmanın yerine geçer ve onun yerini alır.
  E) İmanla hiçbir ilgisi yoktur.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İmanı güçlendiren ve tamamlayan davranışlardır. İslam dininde Salih amel, iman ile birlikte ele alınan ve onu tamamlayan bir kavramdır. Salih ameller, kişinin imanını güçlendirmesi, Allah'ın emirlerine uyması, günah işlemekten kaçınması ve insanlarla iyi ilişkiler kurması gibi davranışları kapsar. Salih ameller, imanın önemli bir parçasıdır ve müminlerin yapması gereken davranışlardandır. 27. Salih amel yapmanın insan hayatındaki önemi nedir?

  A) İnsanların Allah'ın rızasını kazanması için gereklidir.
  B) Yalnızca ahiret hayatını ilgilendirir.
  C) Dünya hayatını güzelleştirir ancak ahiret hayatını ilgilendirmez.
  D) İnsanların maddi zenginliklerine katkıda bulunur.
  E) Sadece Müslümanların yapabileceği davranışlardır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) İnsanların Allah'ın rızasını kazanması için gereklidir. Salih amel, insanların hayatında önemli bir yer tutar çünkü insanların Allah'ın rızasını kazanmaları için gereklidir. İslam inancına göre, salih ameller insanların ahirette cenneti kazanmalarını sağlar ve dünya hayatlarını da daha anlamlı ve güzel hale getirir. Salih ameller, insanların hayatında bir amaç ve hedef belirlemelerine de yardımcı olabilir. 29. "Kehf Suresi'ndeki ayetlerde vurgulanan değerler nelerdir?"

  A) Sabır, sebat, tevazu
  B) Adalet, merhamet, şefkat
  C) Cömertlik, paylaşım, yardımseverlik
  D) İman, takva, ibadet
  E) Hiçbiri

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kehf Suresi'nde vurgulanan değerler arasında sabır, sebat ve tevazu yer almaktadır. Bu surede Hz. Musa ve Hz. Hızır'ın hikayeleri anlatılmaktadır ve bu hikayelerde sabır, sebat ve tevazu önemli bir yer tutmaktadır. Kehf Suresi, İslam dininde önemli bir yere sahiptir ve müminlerin hayatında önemli bir rol oynamaktadır. 31. Kehf Suresi'nde geçen "Rabbimiz Allah'tır" ifadesi, hangi temel İslami inancı vurgular?

  A) Tevhid                B) Meleklerin varlığı   
  C) Cennet ve cehennem    D) Ahiret hayatı        
  E) Peygamberlik         

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Tevhid. Kehf Suresi'nde geçen "Rabbimiz Allah'tır" ifadesi, İslam dininin en temel inancı olan tevhid ilkesine vurgu yapar. Tevhid, Allah'ın birliği ve benzersizliğine inanmayı ve O'na tapınmayı ifade eder. Kehf Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir ve birçok önemli İslami konuya değinir. Bu soruda sorulan ifade, surenin 110. ayetinde geçer. "Rabbimiz Allah'tır" ifadesi, tevhid ilkesinin en temel ifadesidir. İslam inancına göre Allah bir ve tek ilahtır ve bu ilkeye iman etmek, Müslüman olmanın temel şartıdır. 33. Kehf Suresi'nin 110. ayetinde bahsedilen "zulüm yapan kimseye karşı hiçbir savunma yolu yoktur" ifadesi, hangi ilkeyle bağlantılıdır?

  A) Adalet    B) Hoşgörü    C) İyilik yapma    D) Sevgi    E) Sabır

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "Adalet" dir. Kehf Suresi'nin 110. ayetinde bahsedilen "zulüm yapan kimseye karşı hiçbir savunma yolu yoktur" ifadesi adalet ilkesi ile bağlantılıdır ve zulüm yapanların adalet önünde hesap vereceklerine işaret etmektedir. Adalet, İslam'ın temel prensiplerinden biridir ve insanlar arasındaki ilişkilerde adil davranmayı, haksızlıklara karşı mücadele etmeyi ve insanların haklarını korumayı içerir. 35. Kehf Suresi'nde geçen "Allah, kendisine ortak koşanları bağışlamaz" ifadesi hangi İslami inanca vurgu yapar?

  A) İman                  B) Tevhit               
  C) Peygamberlik          D) Ahiret               
  E) Cennet ve cehennem   

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Tevhit olarak verilmiştir. Kehf Suresi'nde geçen "Allah, kendisine ortak koşanları bağışlamaz" ifadesi, İslam dininin en temel inançlarından biri olan tevhid ilkesine vurgu yapar. Tevhid, Allah'ın birliğine inanmayı ve ona ortak koşmamayı ifade eder. Bu ilke, İslam'ın en temel öğretilerinden biridir ve Müslümanların hayatlarında önemli bir yer tutar. 37. Cihat, İslam dininde hangi anlama gelmektedir?

  A) Şiddetli savaş
  B) Kendine hakim olma                 
  C) Yenilgiyi kabul etme
  D) Allah yolunda mücadele etme
  E) Yüksek bir mevkiye ulaşma çabası

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cihat, İslam dininde Allah yolunda mücadele etmek anlamına gelir ve bu mücadele sadece silahlı savaşla sınırlı değildir, aynı zamanda kişinin nefsiyle de mücadele etmesini içerir. Bu kavram, İslam dininin temel prensiplerinden biridir ve Müslümanların hayatında önemli bir yere sahiptir. 39. Cihat, İslam toplumunda ne gibi bir yere sahiptir?

  A) İslam'ın beş şartından biridir
  B) İslam'ın altı şartından biridir
  C) İslam'ın yedi şartından biridir
  D) İslam'ın temel prensiplerinden biridir
  E) İslam'ın yanı sıra diğer dinlerde de vardır

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cihat, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bir kavramdır ve genellikle "Allah yolunda mücadele etmek" anlamında kullanılır. İslam toplumunda, cihat kavramı genellikle İslam'ın temel prensiplerinden biri olarak kabul edilir ve Müslümanların yaşamlarında önemli bir rol oynar. 41. İslam dininde cihat kavramı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

  A) Cihat yalnızca erkeklerin yapabileceği bir şeydir
  B) Cihat sadece silahla yapılan savaş anlamına gelir
  C) Cihat, İslam'ın yayılması için yapılması gereken bir şeydir
  D) Cihat, sadece Müslümanlar arasında yapılabilir
  E) Cihat, şiddete başvurmadan da yapılabilecek bir şeydir

 42. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Cihat, şiddete başvurmadan da yapılabilecek bir şeydir" şeklindedir. İslam dininde cihat, sadece silahlı mücadele anlamına gelmeyip, daha geniş bir anlama sahiptir ve kişinin kendisiyle mücadelesini, toplumda iyiliği yaymayı, dini bilgi ve anlayışı arttırmayı içerebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları Detayları

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  1. Dinî Yayınlar
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  4. Kuruluşu
  5. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
  6. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE ESTETİK
  1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  2. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  3. Hz. Muhammed ve Güzellik
  4. İslâm Medeniyetinde Estetik
  5. Kur'an ve Güzellik
  6. Yaşamda Güzellik

Ayrıca 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Felsefi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak ve onların felsefi düşünceye nasıl katkı sağladığını anlamaktır.

Epistemolojik soruların inanç sistemlerindeki önemini anlamayı gerektirir.

Epiküryenizm'in temel ilkelerini anlamak.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri kapsamında Kuran-ı Kerim'deki ayetleri anlama ve yorumlama becerisi.

Kehf Suresi'nin mesajının anlaşılması ve hayatımıza uygulanabilirliğinin kavranması.

Felsefi yaklaşımlar arasındaki farklılıkları ve bu yaklaşımların inanç sistemlerine nasıl etki ettiğini anlamaktır.

Postmodernizm felsefesinin temel prensiplerini anlaması ve bu yaklaşımın toplumsal ve kültürel alandaki etkilerini kavrayabilmesi hedeflenir.

İslam dininde salih amel kavramını ve kişinin bu amellerinin hem dünya hayatında hem de ahiretteki etkilerini anlamak.

Dinlerin ortak öğeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve farklı dinlerdeki benzerlikleri anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Salih amel kavramını doğru anlamaları ve doğru davranışları sergilemenin önemini kavramaları hedeflenir.

Kuran-ı Kerim'deki ayetlerin çağlar üstüne yayılan mesajları olduğunu anlamak ve bu mesajları günümüzde de değerlendirmek gerektiğini anlamak önemlidir.

İslam dininde Salih amel kavramını tanımlayabilme.

Salih amellerin önemini anlamak ve hayatımızda uygulamak.

Kehf Suresi'ndeki değerleri anlayarak İslami değerleri hayatımızda uygulayabiliriz.

Kehf Suresi'nde geçen "Rabbimiz Allah'tır" ifadesi ile tevhid ilkesinin önemini ve İslam dininin temel inancını anlamak.

İslam toplumunun düzeni ve barışı için de son derece önemlidir. Kazanım olarak da "Adaletin önemi" öğrenilebilir.

Kehf Suresi'nde geçen ve tevhid ilkesine vurgu yapan "Allah, kendisine ortak koşanları bağışlamaz" ifadesi, İslam dininin temel inançlarından biri olan tevhid ilkesinin önemini vurgular.

İslam dininin temel kavramlarından biri olan cihat kavramını öğrenmiş olursunuz.

İslam'ın yayılması ve savunulması için önemli bir araçtır. Cihat kavramının İslam dinindeki önemini anlamak.

İslam dinindeki cihat kavramının doğru anlaşılmasını ve yanlış bilinen görüşlerin düzeltilmesini hedeflemektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 3 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri