11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik)

11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Ses kirliliğinin nedenlerini sınıflandırınız.


 2. Cevap: İnsan kaynaklı nedenler: * Trafik * İnşaat çalışmaları * Endüstriyel faaliyetler * Müzik ve eğlence Doğal nedenler: * Yıldırım * Depremler * Yanardağ patlamaları Açıklama:

  Ses kirliliği, sağlığa, psikolojiye ve çevreye zarar verebilir. Ses kirleticileri, uyku sorunlarına, strese ve işitme kaybına neden olabilir. 3. Tanker kazalarının çevreye etkilerinden bahsediniz.


 4. Cevap: Tanker kazaları su kirliliğine neden olarak deniz ve okyanuslardaki canlı yaşamına zarar verir, sahil şeritlerini kirletir ve balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiler. Açıklama:

  Tanker kazaları, petrolün deniz ekosistemine karışmasına neden olur ve bu da su kirliliğine yol açar. Ayrıca petrol, deniz kuşlarını ve diğer deniz canlılarını öldürebilir veya yaralayabilir. 5. Fosil yakıtlarından biri olan petrol nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Petrol, fosil yakıtlar arasında yer alan, sıvı halde bulunan, yanıcı bir hidrokarbondur. Açıklama:

  Petrol, milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların kalıntılarının dönüşümü sonucu oluşmuş bir fosil yakıttır. Yanıcı özelliği nedeniyle enerji üretimi için kullanılır. 7. Biyokütlenin çevresel açıdan olumlu ve olumsuz yönlerinden üçer tane veriniz.


 8. Cevap: Olumlu yönleri: * Yenilenebilir bir kaynaktır. * Atıkların değerlendirilmesini sağlar. * Karbon salınımı azdır. Olumsuz yönleri: * Düşük enerji verimine sahiptir. * Yakma sırasında çevreyi rahatsız eden gazlar çıkarır. * Atıkların depolanması zor olabilir. Açıklama:

  Biyokütle, bitkiler, hayvanlar ve organik atıklardan oluşan bir enerji kaynağıdır. Çevresel açıdan hem olumlu hem de olumsuz yönleri vardır. 9. Rüzgar enerjisi nasıl üretilir ve potansiyel avantajları nelerdir?


 10. Cevap: Üretimi: Rüzgar tirbünleri aracılığıyla rüzgarın mekanik enerjiye dönüştürülmesi. Avantajları: Çevre dostu, sürdürülebilir, fosil yakıtlara alternatif. Açıklama:

  Rüzgar enerjisi, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. 11. Hidrolik enerji nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Hidrolik enerji, suyun akış ve düşüş hızına bağlı olarak açığa çıkan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen enerji türüdür. Açıklama:

  Hidrolik enerji, barajlar inşa ederek suyun potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilir. 13. İsveç'in sürdürülebilir ormancılık politikalarının iki ana unsuru nelerdir?


 14. Cevap: İsveç'in sürdürülebilir ormancılık politikalarının iki ana unsuru sürdürülebilir üretim ve biyoçeşitliliğin korunmasıdır. Açıklama:

  İsveç, orman ürünlerini sürdürülebilir bir şekilde üretmeyi ve ormanlardaki bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğini korumayı amaçlamaktadır. 15. Aral Gölü'nün küçülmesinin çevresel etkilerini sıralayınız.


 16. Cevap: Aral Gölü'nün küçülmesi şu çevresel etkilere yol açmıştır: * Toprak tuzlanmasının artması * Tarım alanlarına zarar veren kum ve tuz yüklü rüzgarlar * Toprak ve su kirliliğinin artması Açıklama:

  Aral Gölü'nün küçülmesi, bölgedeki çevresel koşulları önemli ölçüde bozmuştur ve insan sağlığı ve ekonomik faaliyetler üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır. 17. Küresel iklim değişikliğini etkileyen beşeri faaliyetleri tartışınız.


 18. Cevap: - Fosil yakıtların aşırı kullanımı - Sanayileşme - Hızlı nüfus artışı - Ormansızlaşma - Tarımın yoğunlaşması Açıklama:

  Bu faaliyetler, sera gazı emisyonlarını artırarak küresel iklim değişikliğine katkıda bulunur. 19. Küresel iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 20. Cevap: Küresel iklim değişikliği, sıcaklık ve yağış düzenindeki değişikliklere yol açarak tarımsal üretimi aşağıdaki şekillerde olumsuz etkiler: * Ürün fiyatlarında artış * Zararlı böceklerin üremesi * Orman yangınları ve kuraklık Açıklama:

  Küresel iklim değişikliği, tarım arazilerinin verimliliğini düşürür ve tarımsal girdilerin maliyetini artırır. 21. İntegre atık yönetiminin temelini oluşturan hiyerarşiyi yazınız.


 22. Cevap: * Atık yönetimi * Atık önleme * Atık azaltma * Yeniden kullanım * Geri dönüşüm * Enerji geri kazanma * Bertaraf Açıklama:

  İntegre atık yönetimi, atıkların çevreye en az zararlı şekilde yönetilmesini amaçlar. Hiyerarşi, atıkların bertaraf yerine öncelikli olarak azaltılmasını ve değerlendirilmesini vurgular. 23. Gaz atıkların çevre üzerindeki üç etkisini sıralayınız.


 24. Cevap: * Hava, su ve toprak kirliliği * Sera etkisi ve küresel iklim değişikliği * Asit yağmurları Açıklama:

  Gaz atıklar, çevre üzerinde çok yönlü etkilere sahiptir. Hava kirliliğine neden olurlar, iklim değişikliğine katkıda bulunurlar ve ekosistemlere zarar verirler. 25. Kâğıt ve karton ambalajların geri dönüştürülmesinin avantajlarını yazınız.


 26. Cevap: * Atık miktarının azaltılması * Enerji tasarrufu * Ağaçların korunması Açıklama:

  Kâğıt ve karton ambalajların geri dönüştürülmesi, doğal kaynakları korurken aynı zamanda atıkları azaltır ve enerji tasarrufu sağlar. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İklim değişikliğinin başlıca nedeni fosil yakıtların aşırı kullanımıdır.
  2. (.....) Sera gazları, yeryüzünden yansıyan ısıyı hapseder.
  3. (.....) Küresel iklim değişikliği, sadece insan faaliyetlerinden kaynaklanmaz.
  4. (.....) Sera etkisi olmadan Dünya'nın yüzey sıcaklığı çok daha düşük olurdu.
  5. (.....) Metan, bir sera gazı değildir.
  6. (.....) Küresel iklim değişikliği, doğal afetlerin sıklığını ve şiddetini artırmaktadır.
  7. (.....) Sera etkisini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek önemlidir.
  8. (.....) Küresel iklim değişikliğinin sonuçları sadece belirli bölgeleri etkilemektedir.
  9. (.....) Ozon tabakası, Dünya'yı zararlı güneş ışınlarından korur.
  10. (.....) Biyoçeşitlilik, ekosistemlerin sağlığı için hayati önem taşır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  Fosil yakıtların aşırı kullanımı, küresel iklim değişikliğinin başlıca nedenidir. Sera gazları, yeryüzünden yansıyan ısıyı hapseder ve Dünya'yı ısıtır. Küresel iklim değişikliğinin doğal nedenleri de vardır. Sera etkisi, Dünya'nın yaşam için elverişli olmasını sağlayan önemli bir faktördür. Metan, güçlü bir sera gazıdır. Küresel iklim değişikliği, daha sık ve şiddetli kasırgalar, seller ve kuraklıklara neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Küresel iklim değişikliğinin sonuçları tüm dünyada hissedilmektedir. Ozon tabakası, insanları ve diğer canlıları zararlı ultraviyole ışınlardan korur. Biyoçeşitlilik kaybı, ekosistemlerin dengesini bozarak insan yaşamını da tehdit eder. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi hızlandırılmış toprak erozyonunun ana nedenidir.
  (.....) 2. Kuraklık ve çölleşme sadece yarı kurak bölgelerde görülür.
  (.....) 3. Biyoçeşitliliğin azalmasında madencilik faaliyetleri etkili değildir.
  (.....) 4. Ekosistemler, afetlerin görülme sıklığını azaltmada önemli rol oynar.
  (.....) 5. İklim değişikliği, türlerin dağılımında değişime neden olmaz.
  (.....) 6. Katı atıklar, çevre kirliliğine zarar vermezler.
  (.....) 7. Atık imha yöntemlerinden biri kompostlaştırmadır.
  (.....) 8. Düzensiz depolanan atıklar, çevre için tehdit oluşturmaz.
  (.....) 9. Elektromanyetik dalgalar, insan sağlığı için zararsızdır.
  (.....) 10. E-atıklar, uygunsuz şekilde bertaraf edildiğinde çevreye zarar verir.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. D Kazanım Açıklama:

  Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. (.....) 1. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi hızlandırılmış toprak erozyonunun ana nedenidir. (.....) 2. Kuraklık ve çölleşme sadece yarı kurak bölgelerde görülür. (.....) 3. Biyoçeşitliliğin azalmasında madencilik faaliyetleri etkili değildir. (.....) 4. Ekosistemler, afetlerin görülme sıklığını azaltmada önemli rol oynar. (.....) 5. İklim değişikliği, türlerin dağılımında değişime neden olmaz. (.....) 6. Katı atıklar, çevre kirliliğine zarar vermezler. (.....) 7. Atık imha yöntemlerinden biri kompostlaştırmadır. (.....) 8. Düzensiz depolanan atıklar, çevre için tehdit oluşturmaz. (.....) 9. Elektromanyetik dalgalar, insan sağlığı için zararsızdır. (.....) 10. E-atıklar, uygunsuz şekilde bertaraf edildiğinde çevreye zarar verir. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. D Kazanımerilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz. (.....) 1. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi hızlandırılmış toprak erozyonunun ana nedenidir. (.....) 2. Kuraklık ve çölleşme sadece yarı kurak bölgelerde görülür. (.....) 3. Biyoçeşitliliğin azalmasında madencilik faaliyetleri etkili değildir. (.....) 4. Ekosistemler, afetlerin görülme sıklığını azaltmada önemli rol oynar. (.....) 5. İklim değişikliği, türlerin dağılımında değişime neden olmaz. (.....) 6. Katı atıklar, çevre kirliliğine zarar vermezler. (.....) 7. Atık imha yöntemlerinden biri kompostlaştırmadır. (.....) 8. Düzensiz depolanan atıklar, çevre için tehdit oluşturmaz. (.....) 9. Elektromanyetik dalgalar, insan sağlığı için zararsızdır. (.....) 10. E-atıklar, uygunsuz şekilde bertaraf edildiğinde çevreye zarar verir. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. D Kazanım 31. Aşağıda verilen enerji kaynaklarının üretim, dağıtım ve tüketim esnasında çevreye verdiği olumsuzlukları eşleştirin.

  a. Hava kirliliği
  b. Jeomorfolojik yapı bozulması
  c. Toprak kirliliği
  d. Biyoçeşitlilik kaybı
  e. Su kirliliği
  f. Gürültü kirliliği
  g. Yer altı sularının kirlenmesi
  h. Yer üstü sularının kirlenmesi
  1. Kömür Üretimi
  2. Kömür Dağıtımı
  3. Kömür Tüketimi
  4. Petrol Üretimi
  5. Petrol Dağıtımı
  6. Petrol Tüketimi
  7. Nükleer Yakıt Üretimi
  8. Nükleer Yakıt Dağıtımı
  9. Nükleer Yakıt Tüketimi
  10. Biyokütle Üretimi

 32. Cevap: 1. b 2. a 3. c 4. a 5. e 6. d 7. e 8. f 9. g 10. h Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: MODERN JAPONYA
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN FAALİYETLERİ, ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
  2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ VE KULLANIMININ DEĞİŞİMİ DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
  3. DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ, KULLANIMI VE İNSAN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  4. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI
  5. ENERJİ KAYNAKLARI
  6. İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
  7. KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
  8. TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, ses kirliliğinin nedenlerini kategorilere ayırabilecekler.

Öğrenciler, tanker kazalarının çevresel sonuçlarını anlayabilecektir.

Fosil yakıtlar hakkında bilgi sahibi olur ve petrolün özelliklerini öğrenir.

Biyokütlenin çevresel etkilerini inceler ve ayrıştırır.

Rüzgar enerjisinin üretim mekanizmasını ve çevresel faydalarını anlama.

Hidrolik enerjinin tanımını ve elde ediliş yöntemini öğrenmek.

Öğrenciler, sürdürülebilir ormancılığın temel ilkelerini anlayacaktır.

Öğrenciler, aşırı su kullanımının doğal kaynaklar üzerindeki zararlı etkilerini anlayacaktır.

Öğrenciler, küresel iklim değişikliğine yol açan insan etkilerinin çeşitliliğini anlayacaktır.

Öğrenciler, küresel iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, atık yönetiminde kullanılan hiyerarşiyi öğrenirler ve atıkların çevresel etkilerini azaltmanın önemini anlarlar.

Öğrenciler, gaz atıklarının çevre üzerindeki önemli etkilerini kavrarlar ve bu atıkların yönetiminin önemini anlarlar.

Geri dönüşümün çevresel faydalarını anlama.

* Küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve sonuçlarını anlamak. * Sera etkisinin önemini ve sera gazlarının artmasındaki insan etkilerini kavramak. * Küresel çevre sorunlarının küresel işbirliğini gerektirdiğini fark etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Coğrafya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.