11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1

11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya medeniyetlerinin gelişiminde etkili olan bir faktördür?

  A) Elverişli iklim koşulları
  B) Hazine ve maden kaynakları
  C) Yüksek dağ sıraları
  D) Derin denizler
  E) Kurak ve verimsiz topraklar

 2. Cevap: A Açıklama:

  Mezopotamya medeniyetleri, verimli toprakları ve su kaynakları sayesinde gelişmiştir. 3. Mısır medeniyetinin Nil Nehri ile olan ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nil Nehri, Mısır'ı dış etkenlerden korumuştur.
  B) Nil Nehri, Mısır medeniyetinin sınırlarını belirlemiştir.
  C) Nil Nehri, Mısır'ın tarımsal faaliyetleri için su sağlamıştır.
  D) Nil Nehri, Mısır medeniyetine denizcilik imkanı tanımıştır.
  E) Nil Nehri, Mısır medeniyetinde ibadet yeri olarak kullanılmıştır.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Nil Nehri'nin getirdiği verimli topraklar ve su, Mısır medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 5. Batı Kültür Bölgesi'nin ortaya çıktığı coğrafi alan hangisidir?

  A) Avrupa           B) Asya            
  C) Kuzey Amerika    D) Güney Amerika   
  E) Avustralya                          

 6. Cevap: A Açıklama:

  Batı Kültür Bölgesi, coğrafi keşiflere kadar sadece Avrupa'yı kapsamaktaydı. 7. Aşağıdakilerden hangisi Batı Kültür Bölgesi'nin ortak bir özelliği DEĞİLDİR?

  A) Hristiyanlık       B) İngilizce         
  C) Latin alfabesi     D) Tarım ekonomisi   
  E) Sanayileşme                             

 8. Cevap: D Açıklama:

  Batı Kültür Bölgesi'nin ortak özellikleri arasında tarım ekonomisi yer almamaktadır. 9. Türk kültürünün kültür ocağı olan bölge hangisidir?

  A) Orta Asya       B) Balkanlar      
  C) Doğu Asya       D) Orta Doğu      
  E) Kuzey Afrika                      

 10. Cevap: A Açıklama:

  Orta Asya, Türk kültürünün ilk olarak ortaya çıktığı ve şekillendiği bölgedir. 11. Türk kültürünü en fazla etkileyen kültür hangisidir?

  A) İslam kültürü    B) Çin kültürü     
  C) Hint kültürü     D) Yunan kültürü   
  E) Rus kültürü                         

 12. Cevap: A Açıklama:

  Türk kültürü, Orta Asya'dan göç ettikten sonra yayıldığı bölgelerde İslam kültürüyle en yoğun etkileşime girmiştir. 13. Anadolu'da kurulan ilk medeniyet hangisidir?

  A) İyonlar    B) Frigler    C) Hititler    D) Lidyalılar    E) Urartular    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Anadolu'da kurulan ilk medeniyet Hititler'dir ve Kızılırmak Nehri çevresinde yaşamışlardır. 15. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan bir medeniyetin ticarette sağladığı bir gelişmedir?

  A) Tarımın gelişmesi
  B) Hayvancılığın gelişmesi
  C) Paranın bulunması
  D) Deniz ticaretinin gelişmesi
  E) Yazının bulunması

 16. Cevap: C Açıklama:

  Anadolu'da kurulan Lidyalılar medeniyeti parayı bulmuş ve ticarette takas yöntemini kaldırmıştır. 17. Ticaretin temel aşamalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Üretim    B) Pazarlama    C) Depolama    D) Nakliye    E) Finansman    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Ticaretin temel aşamaları ham madde, üretim ve pazardır. 19. Dünyanın en fazla petrol üretimi yapılan bölgelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuzey Avrupa     B) Güney Amerika   
  C) Orta Doğu        D) Doğu Asya       
  E) Orta Asya                           

 20. Cevap: C Açıklama:

  Orta Doğu, sahip olduğu zengin yer altı kaynakları nedeniyle dünyanın en önemli petrol üretim bölgelerinden biridir. 21. Turizmin hangi ekonomik etkilerinden biridir?

  A) Millî gelirin artması
  B) İstihdamın azalması
  C) Dış ticaret açığının kapanması
  D) Alt ve üstyapı hizmetlerinin kötüleşmesi
  E) Ülkeler arasındaki ekonomik farklılıkların artması

 22. Cevap: A Açıklama:

  Turizm, millî gelirin artmasına, istihdamın oluşmasına ve dış ticaret açığının kapanmasına katkı sağlar. 23. Turizmin sosyal ve kültürel hangi etkisinden biridir?

  A) Farklı kültürlerin tanınması
  B) Hoşgörü ortamının bozulması
  C) Dil öğrenme isteğinin azalması
  D) Eğitim düzeyinin düşmesi
  E) Sosyal sorunların artması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Turizm, insanların farklı kültürleri tanımasına, toplumlar arasında hoşgörü ortamının oluşmasına ve eğitim seviyesinin yükselmesine yardımcı olur. 25. Almanya'nın sanayileşmesinin ön hazırlıklarının yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başı
  B) XIX. yüzyılın ortası
  C) XX. yüzyılın başı
  D) Orta Çağ
  E) Roma İmparatorluğu dönemi

 26. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Almanya'nın sanayileşme ön hazırlıklarının XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başlarında yapıldığı belirtilmektedir. 27. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın sanayileşmesinde önemli bir rol oynamıştır?

  A) Demir-çelik üretiminin gelişmesi
  B) Tekstil sektöründeki ilerlemeler
  C) Tarım sektöründeki büyüme
  D) Turizm sektörünün gelişimi
  E) Yabancı işgücünün artması

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Ruhr Bölgesi'nde kok kömürleriyle ısıtılan fırınların kurulmasının demir-çelik üretiminde artışa yol açtığı belirtilmektedir. 29. Fransa'daki tarım uygulamalarının Somali'den farklı olması hangi faktörlere bağlıdır?

  A) İklim koşulları ve toprak kalitesi
  B) Nüfus yoğunluğu ve sanayileşme düzeyi
  C) Kültürel gelenekler ve dini inançlar
  D) Ekonomik kalkınma düzeyi ve tarım politikaları
  E) Jeopolitik konum ve uluslararası ilişkiler

 30. Cevap: A Açıklama:

  Fransa'nın ılıman iklimi ve verimli toprağı, yoğun ve verimli tarım uygulamalarına olanak tanırken, Somali'nin kurak iklimi ve kısıtlı toprak kaynakları daha sınırlı tarımsal faaliyetlere yol açmaktadır. 31. Az gelişmiş ülkelerdeki ekstansif tarım yöntemlerinin ekonomik sonuçları nelerdir?

  A) Yüksek tarımsal verim ve ihracat geliri
  B) Düşük tarımsal verim ve ithalat ihtiyacı
  C) Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevresel koruma
  D) Artan istihdam ve kırsal kalkınma
  E) Gıda güvencesinin sağlanması ve açlığın azaltılması

 32. Cevap: B Açıklama:

  Ekstansif tarım yöntemleri, düşük verimlilik, sınırlı mahsul çeşitliliği ve sık sık mahsul kayıplarına yol açar. Bu durum, az gelişmiş ülkeleri temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için ithalata bağımlı hale getirir. 33. Birleşmiş Milletler'in aşağıdakilerden hangisi ana amacı DEĞİLDİR?

  A) Barışı tehlikeye sokan durumlara karşı önlem almak
  B) Ülkeler arasında dostça ilişkiler geliştirmek
  C) Uluslararası anlamda askeri iş birliğini sağlamak
  D) Ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklemek
  E) Uluslararası anlaşmazlıkları çözmek

 34. Cevap: C Açıklama:

  BM'nin ana amaçları arasında askeri iş birliği yer almaz. 35. Aşağıdakilerden hangisi BM'nin ana organlarından BİRİ DEĞİLDİR?

  A) Genel Kurul                   B) Güvenlik Konseyi             
  C) Uluslararası Adalet Divanı    D) Ekonomik ve Sosyal Konsey    
  E) Dünya Bankası                                                 

 36. Cevap: E Açıklama:

  Dünya Bankası bir BM kuruluşu değildir, ancak Uluslararası Para Fonu ile birlikte BM sistemiyle bağlantılıdır. 37. Hangi uluslararası kuruluş, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır?

  A) Birleşmiş Milletler
  B) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
  C) İslam İşbirliği Teşkilatı
  D) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
  E) Dünya Ticaret Örgütü

 38. Cevap: C Açıklama:

  İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam ülkelerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için kurulmuştur. 39. Aşağıdakilerden hangisi G-20'nin hedeflerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Küresel ekonomik kararları almak
  B) Uluslararası ekonomik iş birliğini geliştirmek
  C) Dünya nüfusunun tamamını temsil etmek
  D) Finansal krizleri önlemek
  E) Mal ve hizmet ticaretini artırmak

 40. Cevap: C Açıklama:

  G-20, dünya nüfusunun tamamını temsil etmez, sadece üye ülkeleri temsil eder. 41. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin D-8 örgütüne üye ülkelerinden biri değildir?

  A) Endonezya    B) Nijerya    C) Sudan    D) İran    E) Pakistan    

 42. Cevap: C Açıklama:

  D-8 üyesi ülkeler arasında Sudan bulunmamaktadır. 43. Türkiye'nin AB üyelik başvurusunu kabul eden zirve toplantısı hangisidir?

  A) Helsinki Zirvesi    B) Paris Zirvesi      
  C) Brüksel Zirvesi     D) Madrid Zirvesi     
  E) Berlin Zirvesi                            

 44. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin AB adaylığı resmen 1999 yılında Helsinki Zirvesi'nde onaylanmıştır. 45. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) hedeflenen ortak proje alanlarından biri hangisidir?

  A) Ulaştırma-haberleşme    B) Eğitim-kültür          
  C) Güvenlik-savunma        D) Çevre-su kaynakları    
  E) Spor-turizm                                       

 46. Cevap: A Açıklama:

  KEİ Deklarasyonu'na göre, ortak projelerin geliştirilmesi hedeflenen alanlardan biri ulaştırma-haberleşmedir. 47. Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) hangi devletler üye değildir?

  A) Rusya    B) Beyaz Rusya    C) Ukrayna    D) Türkiye    E) Kazakistan    

 48. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye, BDT'ye üye olmayan bir ülkedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Detayları

11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
  1. DOĞAL AFETLER VE TÜRKİYE İÇİN RİSKLERİ
  2. DÜNYA'NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSSİ: TURİZM
  3. KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ
  4. KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ELEMANI: HAMADDE, ÜRETİM, PAZAR
  5. TÜRKİYE'DE SANAYİ
  6. TÜRKİYE'DEKİ BÖLGE SINIFLANDIRILMASI
  7. ÜLKELER ARASI İLETİŞİM

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi III. ünite küresel ortam: bölgeler ve ülkeler konusu test soruları 1, tamamı test formatında cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İlk medeniyetlerin coğrafi faktörlere bağlı olarak kurulması

İlk medeniyetlerin coğrafi faktörlere bağlı olarak kurulması

Kültür bölgesinin oluşumunu etkileyen faktörleri belirleme

Kültür bölgelerinin temel özelliklerini ayırt etme

Türk kültürünün kaynakları ve kültür ocaklarını anlama.

Farklı kültürlerin Türk kültürü üzerindeki etkilerini değerlendirme.

Anadolu'da kurulan ilk medeniyetleri tespit etme

Anadolu'da kurulan medeniyetlerin ticarette yaptıkları gelişmeleri belirleme

Ticaretin temel aşamalarını anlamak.

Dünya üzerinde önemli ham madde üretim alanlarını tanımak.

Turizmin ekonomik etkilerini anlama

Turizmin sosyal ve kültürel etkilerini anlama

Sanayi Devrimi ve Almanya'nın sanayileşmesi süreci hakkında bilgi sahibi olmak.

Sanayileşmede farklı sektörlerin önemini anlamak.

İklim ve toprak koşullarının tarımsal faaliyetleri nasıl etkilediğini anlamak.

Az gelişmiş ülkelerde uygulanan tarım yöntemlerinin ekonomik sonuçlarını değerlendirmek.

BM'nin amaçlarını anlama

BM'nin yapısını anlama

Öğrenciler, farklı uluslararası kuruluşların amaçlarını anlayabilir.

Öğrenciler, G-20'nin rolünü ve hedeflerini anlayabilir.

11.1.4. Ülkeler arasında kurulan örgütler ve bunların amaçlarını açıklar.

11.1.5. Türkiye'nin dış ilişkilerdeki konumunu ve bölgesel örgütlerdeki rolünü inceler.

KEİ'nin amaçlarını ve faaliyetlerini anlama

BDT'nin üye ülkelerini ve Türkiye ile ilişkilerini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Coğrafya III. Ünite - Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.