11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik CEVAPLARI

 1. Küresel ticaretin üç unsuru hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Ham madde, üretim ve pazardır. Açıklama:

  Küresel ticaret, bu üç unsurun sürekli etkileşimiyle gerçekleşir. 3. Turizmin ekonomik etkilerinden üç tanesini yazınız.


 4. Cevap: * İstihdam yaratma * Dış borç ödemelerine katkı sağlama * Alt ve üstyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi Açıklama:

  Turizm, turizme bağlı sektörlerde çalışanların istihdamını arttırarak, ülkelerin dış borçlarını ödemelerine yardımcı olur ve turizm bölgelerinde alt ve üstyapı hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlar. 5. OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OFID) tarafından ülkemize sağlanan kredilerden bir örnek veriniz.


 6. Cevap: İstanbul-Ankara Demir Yolu Geliştirme Projesi için verilen 36,8 milyon dolarlık kredi. Açıklama:

  OFID, Türkiye ile OPEC arasındaki ilişkilerin bir yönüdür ve ülkemize altyapı projelerinde destek sağlamaktadır. 7. Türkiye'de 1923-1965 yılları arasında uygulanan nüfus politikalarını açıklayınız.


 8. Cevap: Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de nüfus artışını teşvik eden politikalar uygulanmıştır. Bu dönemde; * Erken evlilikleri teşvik eden uygulamalar başlatılmıştır. * Çok çocuklu ailelere yardımlar sağlanmıştır. Açıklama:

  Bu politikaların amacı, savaşlar sonucu azalan nüfusun artırılmasıydı. 9. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurları sıralayınız.


 10. Cevap: - İklim - Bitki örtüsü - Toprak - Su kaynakları - Yeryüzü şekilleri - Ham madde ve enerji kaynakları Açıklama:

  Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri doğal unsurlardan önemli ölçüde etkilenir. Elverişli şartları taşıyan yerler, nüfus yoğunluğuna bağlı olarak üretim ve tüketimin fazla; dağıtımın da kolay gerçekleştiği alanlar arasında yer alır. 11. Teknolojik gelişmelerin üretime nasıl etkisi olduğunu açıklayınız.


 12. Cevap: Teknolojik gelişmeler, üretim sürecini hızlandırmakta, verimliliği artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Yeni makinelerin kullanımıyla daha fazla mal üretilebilmekte, insan gücüne duyulan ihtiyaç azalmakta ve üretilen ürünlerin kalitesi yükselmektedir. Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, tarım ve sanayi üretimini kökten değiştirmiş, ülkelerin ekonomik büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. 13. Türkiye'de tarımsal faaliyetleri etkileyen doğal faktörler nelerdir?


 14. Cevap: İklim, yeryüzü şekilleri, toprak ve sulama Açıklama:

  Türkiye'nin yarı kurak iklimi, dağlık arazisi, alüvyal toprakları ve sulama ihtiyacı tarımsal faaliyetleri şekillendiren önemli doğal faktörlerdir. 15. Türkiye'de en çok yetiştirilen tahıl ürünlerini belirtiniz.


 16. Cevap: Buğday, arpa, mısır, çeltik (pirinç), yulaf, darı, kuş yemi Açıklama:

  Türkiye'de tahıl tarımı, tarım alanlarının yarıdan fazlasında yapılmaktadır. En çok yetiştirilen tahıl ürünleri buğday, arpa, mısır, çeltik, yulaf, darı ve kuş yemidir. 17. Türkiye'de bulunan kurşun-çinko yataklarının dağılımını açıklayınız.


 18. Cevap: Türkiye'nin başlıca kurşun-çinko yatakları Balya (Balıkesir), Yenice (Çanakkale), Keban (Elazığ), Bolkar Dağları, Zamantı (Kayseri), Akdağmadeni (Yozgat) ve Doğu Karadeniz'de yer almaktadır. Açıklama:

  Kurşun ve çinko madenleri genellikle bir arada bulunur. Kurşunun en önemli kullanım alanı akü imalatıdır, çinko ise galvanizlemede kullanılır. 19. Türkiye'de hangi illerden jeotermal enerji elde edilmektedir?


 20. Cevap: Aktif bir tektonik kuşak üzerinde bulunan Türkiye'nin zengin jeotermal kaynakları birçok ilde kullanılmaktadır. Açıklama:

  Jeotermal enerjinin avantajları arasında yenilenebilir ve kesintisiz olması, düşük maliyetli olması, çevre kirliliğini etkilememesi ve yerli enerji kaynağı olması yer almaktadır. 21. Türkiye'de sanayi sektörünün istihdamdaki payı nedir?


 22. Cevap: %25,3 Açıklama:

  Sanayi sektörünün istihdamdaki payı 1955'te %5,9 iken 2019'da %25,3'e yükselmiştir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Medeniyet, bir ülkenin sadece maddi varlıklarını ifade eder.
  2. (.....) Neolitik Çağ'da insanlar yerleşik hayata geçmiştir.
  3. (.....) İlk medeniyetler, su kaynakları ve verimli tarım toprakları bulunmayan yerlerde kurulmuştur.
  4. (.....) Mısır Medeniyeti, Nil Nehri çevresinde kurulmuştur.
  5. (.....) Mezopotamya Medeniyeti, dağlık bir bölgede kurulmuştur.
  6. (.....) Akdeniz Medeniyetleri, deniz ticaretine önem vermiştir.
  7. (.....) İnka Medeniyeti, And Dağları'nın yüksek kesimlerinde kurulmuştur.
  8. (.....) Maya Medeniyeti, astronomi alanında gelişmemiştir.
  9. (.....) Aztekler, kendi alfabelerine sahip değillerdi.
  10. (.....) İlk medeniyetlerin gelişmesinde yazının bulunmasının etkisi yoktur.

 24. Cevap: 1 Açıklama: 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (...). Türkiye'nin en gelişmiş üretim alanlarından biri çimento endüstrisidir.
  2. (...).Türkiye'de nüfus artışı ve hızlı şehirleşme sonucu artan konut ihtiyacı, tuğla ve kiremit sanayisinin gelişmesini sağlamıştır.
  3. (...). Seramik, porselen ve fayans üretiminin ana ham maddesi feldspattır.
  4. (...). Türkiye'de ilk cam fabrikası 1934 yılında İstanbul Beykoz’da kurulmuştur.
  5. (...). Cam üretiminin ham maddesi arasında kuvars kumu bulunmaz.
  6. (...). Makine sanayisi nakliye araçları imalatı kolunu içermez.
  7. (...). Türkiye'de ilk yerli Türk otomobili Eskişehir'de üretilmiştir.
  8. (...). Türkiye'de otomotiv sektörünün ihracatta önemli bir payı yoktur.
  9. (...). Staj ve toprağa dayalı sanayiden elde edilen başlıca ürünler arasında alçı yoktur.
  10. (...). Türkiye'de petrol rafinerilerinden biri Kırıkkale'de bulunmaktadır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
  b. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)
  c. Uluslararası Para Fonu (IMF)
  d. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
  e. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
  f. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
  g. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
  h. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
  i. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)
  j. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
  k. Dünya Bankası (WB)
  l. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
  1. İşçi hakları
  2. Tarımsal kalkınma
  3. Küresel ticaret
  4. Eğitim, bilim ve kültür
  5. Dünya ekonomisine istikrar
  6. Nüfus kontrolü
  7. Çocukların korunması
  8. Sağlık
  9. Meteorolojik olaylar
  10. Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı
  11. Kalkınma projelerine finansman

 28. Cevap: a.1 b.11 c.5 d.3 e.4 f.2 g.8 h.9 i.10 j.7 k.11 l.6 Açıklama:

  Uluslararası örgütlerin amaçları ile eşleştirme yapılarak ilgili kuruluşlar hakkında bilgi verilmektedir. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Maden işleme-sine maden işleme sanayisi ... denir.
  2. Maden işleme tesisleri genellikle büyük sanayi tesislerinden ... olur.
  3. Traktör endüstrisi, Türk otomotiv sektörünün ön plana çıkan ...larından biridir.
  4. Türkiye'de traktör üretimi ... illerde yoğunlaşmıştır.
  5. Gemi yapım sanayisi ... hizmetlerini içerir.
  6. Türkiye'nin en önemli tersaneleri ... ile ... arasında yer almaktadır.
  7. Savunma sanayii, Türkiye için ... bir yere sahiptir.
  8. Türkiye'de ilk silah fabrikası ... kurulmuştur.
  9. Savunma ihtiyaçlarının dışa bağımlı hâle gelinmesinin ... ortaya çıkmıştır.
  10. Türkiye, insansız hava araçları teknolojisinde ... bir boyuta geçiyor.

 30. Cevap: 1. Metalürji 2. Oluşmaktadır 3. Üretim sahalarından 4. Başlıca 5. Askerî ve sivil amaçlı gemile-rin yapım, bakım ve onarım 6. İstanbul, İzmit 7. Oldukça önemli 8. Kırıkkale 9. Sakıncaları 10. Yeni Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik Detayları

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
  1. DOĞAL AFETLER VE TÜRKİYE İÇİN RİSKLERİ
  2. DÜNYA'NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSSİ: TURİZM
  3. KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ
  4. KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ELEMANI: HAMADDE, ÜRETİM, PAZAR
  5. TÜRKİYE'DE SANAYİ
  6. TÜRKİYE'DEKİ BÖLGE SINIFLANDIRILMASI
  7. ÜLKELER ARASI İLETİŞİM

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Küresel ticaretin unsurlarını tanımlayabilme.

Öğrenciler, turizmin ekonomik etkilerini anlayabilecekler.

Öğrenciler, OPEC ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yönlerinden birini ve OFID'nin faaliyetlerini öğrenirler.

Türkiye'de nüfus politikalarının tarihsel gelişimini anlamak.

Öğrenci, üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurları sıralayabilir.

Öğrenciler, teknolojik gelişmelerin üretimdeki rolünü anlayacak ve bu gelişmelerin ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerini kavrayacaktır.

Türkiye'de tarımın doğal faktörleri hakkında bilgi sahibi olmak

Öğrenciler, Türkiye'de en çok yetiştirilen tahıl ürünlerini öğreneceklerdir.

Türkiye'deki kurşun-çinko yataklarının dağılımı ve kullanım alanları hakkında bilgi edinebilir.

Öğrenci, Türkiye'de jeotermal enerji elde edilen illerin farkındalığını kazanır.

Türkiye'de sanayi sektörünün ekonomik önemini anlama

* Medeniyet kavramının doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak. * İnsanlığın tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi edinmek. * İlk medeniyetlerin kurulmasında etkili olan faktörleri öğrenmek. * Dünyanın farklı bölgelerinde gelişmiş olan medeniyetlerin özelliklerini tanımak. * Medeniyetler arasındaki etkileşimin önemini kavramak.

1. Türkiye'nin önemli sanayi kollarından birini öğrenme 2. Tuğla ve kiremit sanayisinin gelişmesine neden olan faktörleri öğrenme 3. Seramik, porselen ve fayans üretiminin ana ham maddesini öğrenme 4. Türkiye'de ilk cam fabrikasının kuruluş yerini ve tarihini öğrenme 5. Cam üretiminin ham maddelerini öğrenme 6. Makine sanayiinin kollarını öğrenme 7. Türkiye'de otomobil üretiminin başlangıcını öğrenme 8. Türkiye'de otomotiv sektörünün ekonomiye katkısını öğrenme 9. Taş ve toprağa dayalı sanayiden elde edilen ürünleri öğrenme 10. Türkiye'de petrol rafinerilerinin yerlerini öğrenme

Öğrenciler, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin amaçlarını ve faaliyet alanlarını öğreneceklerdir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav -Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.