11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme

11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Türkiye'de 1923-1965 döneminde nüfus politikaları nasıl bir amaç doğrultusunda uygulanmıştır?

  A) Nüfusu düşürmek amaçlanmıştır.
  B) Nüfusu sabit tutmak amaçlanmıştır.
  C) Nüfusu artırmak amaçlanmıştır.
  D) Nüfusun yaş ortalamasını yükseltmek amaçlanmıştır.
  E) Nüfusu göç ettirmek amaçlanmıştır.

 2. Cevap: C Açıklama:

  1923-1965 döneminde Türkiye'de nüfus politikaları, nüfusu artırmayı amaçlamıştır. 3. Türkiye'de 1980-2005 döneminde nüfus politikalarının değiştirilme nedeni nedir?

  A) Nüfus artışının hızlı olması nedeniyle.
  B) Göçlerin azalması nedeniyle.
  C) İş gücü eksikliği nedeniyle.
  D) İklim değişikliği nedeniyle.
  E) Tarımın gelişmesi nedeniyle.

 4. Cevap: A Açıklama:

  1980-2005 döneminde nüfus politikalarının değiştirilme nedeni, hızlı nüfus artışının ekonomik ve sosyal problemlere yol açmasıdır. 5. Nüfus artış hızının yüksek olduğu bir ülkede, ekonomik büyüme ve yaşam standartlarının yükselmesi için hangi tür nüfus politikaları uygulanmalıdır?

  A) Doğum kontrol yöntemlerini yasaklamak.
  B) Çok çocuklu ailelere ekonomik teşvikler sağlamak.
  C) Genç nüfusu yurtdışına göç etmeye teşvik etmek.
  D) Yaşlı nüfusun sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sınırlamak.
  E) Nüfusu sabit tutmak için göç politikaları geliştirmek.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Nüfus artış hızını düşürmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için çok çocuklu ailelere ekonomik teşvikler sağlamak etkili bir politika olabilir. 7. Nüfus artış hızının yavaşladığı bir ülkede, yaşlı nüfusun oranının artması ne tür sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabilir?

  A) Çocuk nüfusunun artışı, işsizlik oranlarının düşmesi.
  B) Sağlık hizmetlerine olan talebin azalması, emeklilik yaşının yükselmesi.
  C) Doğal afet riskinin azalması, ekonomik büyümenin hızlanması.
  D) Genç nüfusun artışı, sosyal güvenlik harcamalarının azalması.
  E) Yaşlı nüfusun bakım ihtiyacının artması, emeklilik maaşlarının düşmesi.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Nüfusun yaşlı nüfus oranının artması, yaşlı nüfusun bakım ihtiyacını artırabilir ve emeklilik maaşlarının düşmesine neden olabilir. 9. Türk toplumlarında şehirleşme süreci ne zaman başlamıştır?

  A) MÖ 2000'lerde    B) MÖ 1000'lerde   
  C) MÖ 500'lerde     D) MS 500'lerde    
  E) MS 1000'lerde                       

 10. Cevap: A Açıklama:

  Türk toplumlarında şehirleşme süreci MÖ 2000'lerde başlamıştır. 11. İslamiyet'in kabulüyle birlikte hangi Türk şehirleri ortaya çıkmıştır?

  A) İstanbul ve Ankara      B) Taşkent ve Buhara      
  C) İzmir ve Adana          D) Trabzon ve Erzurum     
  E) Antalya ve Gaziantep                              

 12. Cevap: B Açıklama:

  İslamiyet'in kabulüyle birlikte Taşkent, Buhara gibi Türk-İslam şehirleri ortaya çıkmıştır. 13. Anadolu'daki Türk-İslam şehirlerinin ekonomik gelişmesinde hangi faktör önemli bir rol oynamıştır?

  A) Deniz ticareti        B) Kervan ticareti      
  C) Tarım faaliyetleri    D) Orman endüstrisi     
  E) Maden çıkarımı                                

 14. Cevap: B Açıklama:

  Anadolu'daki Türk-İslam şehirlerinin ekonomik gelişmesinde kervan ticareti önemli bir rol oynamıştır. 15. Kırsal yerleşmelerin oluşumunda hangi faktörler etkili olmaktadır?

  A) Coğrafi konum ve iklim        B) Şehir nüfusunun yoğunluğu    
  C) Sanayi alanlarının varlığı    D) Ticaret hacmi                
  E) Yeraltı zenginlikleri                                         

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kırsal yerleşmelerin oluşumunda coğrafi konum ve iklim etkili faktörlerdir. Bu faktörler, tarım, hayvancılık ve diğer ekonomik faaliyetlerin türünü ve verimini etkileyebilir. 17. Toplu dokulu yerleşmelerde evlerin özelliği nedir?

  A) Evler birbirine uzak
  B) Evler su kaynaklarına yakın
  C) Evler yoğun olarak sıralanmış
  D) Evler deniz kenarında
  E) Evler engebeli arazide

 18. Cevap: C Açıklama:

  Toplu dokulu yerleşmelerde evler birbirine yakın olarak sıralanır ve daha yoğun bir nüfusa sahiptirler. Bu tip yerleşmelerde evler genellikle merkezi bir alan etrafında gruplanır. 19. Kırsal yerleşmelerin ekonomik faaliyetleri genellikle hangi alana dayanır?

  A) Sanayi                  B) Teknoloji              
  C) Turizm                  D) Tarım ve hayvancılık   
  E) Finans                                            

 20. Cevap: D Açıklama:

  Kırsal yerleşmelerin ekonomik faaliyetleri genellikle tarım ve hayvancılığa dayanır. Bu tür yerleşmelerde tarım ürünleri üretimi ve hayvancılık faaliyetleri yaygındır. 21. Köy, ekonomisi genellikle hangi faaliyetlere dayanır?

  A) Sanayi                  B) Teknoloji              
  C) Turizm                  D) Tarım ve hayvancılık   
  E) Finans                                            

 22. Cevap: D Açıklama:

  Köylerin ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanır. Bu tür yerleşimlerde tarım ürünleri üretimi ve hayvancılık faaliyetleri yaygındır. 23. Hangi yerleşme tipi, genellikle deniz, göl veya akarsu kenarlarında balık avlamak veya üretmek amacıyla kurulmuş geçici yerleşmelere denir?

  A) Mezra    B) Oba    C) Dalyan    D) Divan    E) Çiftlik    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Dalyan, deniz, göl veya akarsu kenarlarında balık avlamak veya üretmek amacıyla kurulan geçici yerleşmelere verilen isimdir. 25. Hangi doğal unsurlar enerji santrallerindeki üretimi etkileyebilir?

  A) İklim ve bitki örtüsü
  B) Toprak yapısı ve yeryüzü şekilleri
  C) Su kaynakları ve ham madde
  D) Yeryüzü şekilleri ve ulaşım
  E) İklim ve su kaynakları

 26. Cevap: E Açıklama:

  Enerji santrallerinde üretim, iklim koşullarına (örneğin, güneş, rüzgar) ve su kaynaklarına bağlıdır. 27. Yeryüzü şekilleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Engebeli arazilerde tarımsal üretim yaygındır.
  B) Düz arazilerde ulaşım zordur.
  C) Yüksek yükselti tarımsal üretime olumsuz etki yapar.
  D) Üretim, engebeli arazilerde daha fazla ve kolaydır.
  E) Yüksek yükselti, enerji santrallerinin kurulmasını zorlaştırır.

 28. Cevap: E Açıklama:

  Yüksek yükselti, hidroelektrik enerji üretimi için avantajlı olsa da, bazı enerji santrallerinin kurulmasını zorlaştırabilir. 29. Hangi beşerî unsur, ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasını sağlayan ulaşım ağına işaret eder?

  A) İş gücü ve eğitimi
  B) İletişim
  C) Modern pazarlama teknikleri
  D) Tarımsal faaliyetler
  E) Ulaşım

 30. Cevap: E Açıklama:

  Ulaşım, ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasını sağlayan önemli bir beşerî unsurudur. 31. Hangi beşerî unsur, ürünlerin pazarlanması ve satışının artırılmasında reklam, moda ve gelir düzeyi gibi faktörleri içerir?

  A) Teknolojik gelişmeler
  B) Sanayi
  C) İnsan kaynakları
  D) Sermaye
  E) Modern pazarlama teknikleri

 32. Cevap: E Açıklama:

  Modern pazarlama teknikleri, ürünlerin reklamı, moda ve tüketicilerin gelir düzeyi gibi faktörleri içerir ve satışı artırmak için kullanılır. 33. Neolitik Çağ'da insanlar hangi ekonomik faaliyetle üretime başlamışlardır?

  A) Tarım ve hayvancılık        B) Ticaret                    
  C) Madencilik                  D) Sanayi üretimi             
  E) Denizcilik ve balıkçılık                                  

 34. Cevap: A Açıklama:

  Neolitik Çağ'da insanlar, tarım ve hayvancılıkla üretime başlamışlardır. Bu dönemde bitki yetiştiriciliği ve hayvan evcilleştirmesi önem kazanmıştır. 35. Sanayi Devrimi'nin başlamasıyla ne tür bir gelişme yaşanmıştır?

  A) Tarımın yaygınlaşması
  B) Avcılık faaliyetlerinin artması
  C) El işçiliğinin önem kazanması
  D) Üretimde buharla çalışan makinelerin kullanılması
  E) Doğal kaynakların korunması

 36. Cevap: D Açıklama:

  Sanayi Devrimi, üretimde buharla çalışan makinelerin icat edilmesi ve yaygın olarak kullanılmasıyla karakterizedir. 37. Doğal kaynakların, ekonomik etkinliklerin gelişmesi ve çeşitlenmesindeki rolü nedir?


 38. Cevap: Doğal kaynaklar, ekonomik etkinliklerin gelişmesinde ve çeşitlenmesinde büyük bir rol oynar. Bu kaynaklar, tarım, sanayi, enerji üretimi ve diğer sektörlerde gerekli olan hammaddelerin ve enerjinin temininde kullanılır. Ayrıca doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, ekonominin kalkınması için önemlidir. Açıklama:

  Doğal kaynaklar, insanların ekonomik etkinliklerini yürütebilmesi için temel kaynaklardır. Tarım için toprak, su ve bitki örtüsü; sanayi için madenler ve enerji kaynakları; enerji üretimi için su, rüzgar ve güneş gibi doğal kaynaklar kullanılır. Bu kaynakların etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için önemlidir. 39. Paleolitik Çağ'da insanlar hangi taşları kesici ve delici aletler yapmak için kullanmışlardır?


 40. Cevap: Paleolitik Çağ'da insanlar obsidiyen (volkan camı) ve sileks (çakmak taşı) gibi sert ve keskin taşları kesici ve delici aletler yapmak için kullanmışlardır. Açıklama:

  Paleolitik dönemde insanlar, avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bu dönemde avlanma ve hayvanlardan korunma amacıyla obsidiyen ve sileks gibi taşlar kesici ve delici aletler olarak kullanılmıştır. 41. Neolitik Çağ'da hangi ekonomik faaliyetlerin başlamasıyla topraklar ekonomik yönden değer kazanmıştır?


 42. Cevap: Neolitik Çağ'da başlayan tarımsal faaliyetlerle birlikte topraklar ekonomik yönden değer kazanmıştır. Açıklama:

  Neolitik Çağ, tarımın başladığı dönemdir. Bu dönemde insanlar tarım yaparak kendi yiyeceklerini üretmeye başlamışlardır. Bu durum toprakların ekonomik değerini artırmıştır. 43. Ormanlar günümüzde hangi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır?


 44. Cevap: Günümüzde ormanlar ısınma, enerji üretimi, mobilya, ilaç, kozmetik, kâğıt üretimi gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Açıklama:

  Ormanlar, sadece odun temini için değil aynı zamanda enerji üretimi, mobilya yapımı, ilaç ve kozmetik sektörleri için de önemli bir kaynaktır. Ayrıca kağıt üretimi için ağaç hamuru kullanılır. 45. Petrolün günümüzde hangi alanlarda yaygın olarak kullanıldığını açıklayınız.


 46. Cevap: Günümüzde petrol, motorlu araçlarda, termik santrallerde elektrik üretiminde, kara yolu yapımında, petrokimya sanayisinde ham madde ve enerji kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Açıklama:

  Petrol, enerji üretiminin yanı sıra ulaşım sektöründe motorlu araçların çalışmasını sağlar. Ayrıca petrokimya sanayisinde plastik, ilaçlar, gübreler gibi birçok ürünün ham maddesidir. 47. Paleolitik Çağ'da insanlar sadece tüketici durumundaydı. Bu dönemde ekonomik faaliyetler nasıldı?


 48. Cevap: Paleolitik Çağ'da, insanlar avcılık ve toplayıcılık yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Bu dönemde üretim faaliyetleri yok denecek kadar azdı ve insanlar doğadan elde ettikleri kaynakları tüketici olarak kullanıyorlardı. Açıklama:

  Soru, öğrencilere Paleolitik Çağ'da insanların ekonomik faaliyetlerini anlatmayı amaçlar. Bu dönemde insanların temel ihtiyaçlarını doğadan nasıl karşıladığını ve üretim faaliyetlerinin nasıl sınırlı olduğunu anlatır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ
  1. BİYOÇEŞİTLİLİK
  2. EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ
  3. ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ
  4. HİDROELEKTRİK POTANSİYEL
  5. NÜFUS POLİTİKALARI
  6. ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE NÜFUS POLİTİKALARI
  7. TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLER

Ayrıca 11.sınıf coğrafya 1.dönem 1.değerlendirme soruları; müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından cevap anahtarlı hazırlanmıştır

Kırsal yerleşmelerin oluşumunu etkileyen doğal faktörleri açıklayabilme.

Toplu dokulu yerleşmelerin ev yerleşimini açıklayabilme.

Kırsal yerleşmelerin ekonomik faaliyet türlerini tanıyabilme.

Köy yerleşmelerinin ekonomik faaliyet türlerini tanıyabilme.

Dalyan yerleşmelerinin tanımını yapabilme.

Enerji üretimini etkileyen doğal unsurları tanıyabilme.

Yeryüzü şekillerinin üretim ve enerji üretimi üzerindeki etkilerini tanıyabilme.

Ulaşımın dağıtım sürecindeki rolünü anlayabilme.

Pazarlama tekniklerinin ürünlerin satışına etkisini anlayabilme.

Neolitik Çağ'da tarım ve hayvancılığın ekonomik faaliyetlerin başlangıcı olduğunu anlama.

Sanayi Devrimi'nin temel özelliklerini anlama.

Bu soru, doğal kaynakların ekonomik etkinliklerdeki rolünün anlaşılmasını hedefler. Öğrencilerin, doğal kaynakların tarım, sanayi, enerji üretimi gibi sektörlerde nasıl kullanıldığını ve ekonomik kalkınmada ne kadar önemli olduğunu anlamalarını sağlar.

Bu soru, Paleolitik Çağ'da kullanılan taş aletlerin türlerini ve amaçlarını anlamayı hedefler. Öğrencilerin, ilk insanların doğal kaynakları nasıl kullandıklarını ve bu kaynakları nasıl işlediklerini anlamalarını sağlar.

Bu soru, Neolitik Çağ'da tarımın önemini ve toprakların ekonomik değerini anlamayı hedefler. Öğrencilerin, tarımın ekonomik etkinliklerdeki rolünü kavramalarını sağlar.

Bu soru, ormanların günümüzdeki çok yönlü kullanımını ve ekonomideki rolünü anlamayı amaçlar. Öğrencilere ormanların sadece odun kaynağı olmadığını ve birçok sektörde kullanıldığını öğretir.

Bu soru, petrolün günümüzdeki geniş kullanım alanlarını ve enerji üretimindeki rolünü açıklamayı amaçlar. Öğrencilere petrolün modern ekonomilerdeki önemini anlatır.

Paleolitik Çağ'da ekonomik faaliyetlerin sınırlı olduğunu ve insanların avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağladığını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 9 kere doğru, 9 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.