2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11)

2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) CEVAPLARI

 1. Aşağıda farklı doğla kaynaların özellikleri verilmiştir.
  I. Bitkisel maddelerin yer altında depolanarark değişime uğramasıyla oluşur.
  II. Fay hatlarının yaygın olduğu alanlarda bulunabilen kaynaklardır.
  III. Kayaçların ufalanması ile oluşmuş, içinde çeşitli minareller, canlı organizmalar, organik maddeler, hava ve su bulunan kaynaklardır.
  Yukarıda özellikleri verilen doğal kaynaklar hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Kömür             Jeotermal            Toprak
  B) Kömür             Toprak                Jeotermal
  C) Toprak            Jeotermal            Kömür
  D) Toprak             Kömür                Jeotermal
  E) Jeotermal        Kömür                Toprak

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani "Toprak - Kömür - Jeotermal" eşleştirmesi doğrudur. - Toprak, kayaçların ufalanması sonucu oluşan ve içerisinde çeşitli mineraller, canlı organizmalar, organik maddeler, hava ve su bulunan doğal bir kaynaktır. - Kömür, bitkisel maddelerin yer altında uzun süre depolanarak değişime uğramasıyla oluşan bir doğal kaynaktır. - Jeotermal kaynaklar ise fay hatlarının yaygın olduğu bölgelerde bulunan ve yer altında biriken sıcak su veya buharın kullanıldığı kaynaklardır. 3. Aşağıdakilerden hangisi tükenmeyen doğal kaynaklardandır?

  A) Kömür       B) Dalga      C) Doğal gaz
  D) Bor            E) Petrol

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani tükenmeyen doğal kaynaklardan biri "Dalga" olarak kabul edilir. Doğal kaynaklar genellikle tükenen kaynaklar olduğu düşünülse de, bazı doğal kaynaklar yeniden oluşabilen veya sürekli olarak yenilenen kaynaklardır. Bu tür kaynaklar doğal döngüler veya süreçler tarafından sürekli olarak yenilenirler. Dalga enerjisi bu tür bir kaynaktır çünkü denizlerdeki dalga hareketleri sürekli olarak devam eder ve bu hareket enerji üretimi için kullanılabilir. Dolayısıyla, dalga enerjisi tükenmeyen bir doğal kaynaktır. 5. Çay üretimiyle ekonomiye nasıl bir katkı sağlanır?

  A) İç tüketim için çay üretiminin artması
  B) Çayın tıbbi kullanımı
  C) İhracat yoluyla gelir elde edilmesi
  D) Çayın sadece yerel bir içecek olarak kullanılması
  E) Çayın sadece turistik amaçlarla üretilmesi

 6. Cevap: C Açıklama:

  Çay üreten ülkeler, çoğu zaman çaylarını ihraç ederek döviz geliri elde ederler. Bu da ekonomiye katkı sağlar. 7. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Türkiye'de madenciliğin GSYH içindeki payı yıllara göre azalmaktadır.
  2. (.....) Türkiye'de linyit kömürü, en önemli fosil yakıttır.
  3. (.....) Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahiptir.
  4. (.....) Türkiye'de enerji tüketimi, dünya ortalamasının üzerindedir.
  5. (.....) Türkiye'de fosil yakıtların kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından daha fazladır.
  6. (.....) Bor türevleri, "yeşil enerji" olarak da adlandırılmaktadır.
  7. (.....) Bor türevleri, petrol, doğal gaz ve elektrikten daha ucuzdur.
  8. (.....) Bor türevleri, hidrojen enerjisini absorbe edebilir.
  9. (.....) Bor türevleri, şimdilik daha çok büyük araçlarda yakıt olarak kullanılmaktadır.
  10. (.....) Bor türevleri, otomobillerde de kullanılabilmektedir.

 8. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Türkiye'de madenciliğin GSYH içindeki payı, 2009 yılında %1,12 iken 2019 yılında %1,08'e düşmüştür. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 2. Türkiye'de en önemli fosil yakıt, linyit kömürüdür. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 3. Türkiye, hidrolik enerji, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, güneş ve biyokütle enerjileri gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 4. Türkiye'de enerji tüketimi, dünya ortalamasının üzerindedir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 5. Türkiye'de fosil yakıtların kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından daha fazladır. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 6. Bor türevleri, "yeşil enerji" olarak da adlandırılmaktadır. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 7. Bor türevleri, petrol, doğal gaz ve elektrikten daha ucuzdur. Bu cümle, bor türevlerinin petrol ve doğal gazdan daha ucuz olduğu ancak elektrikten daha pahalı olduğu göz önüne alındığında yanlıştır. 8. Bor türevleri, hidrojen enerjisini absorbe edebilir. Bu cümle doğrudur. 9. Bor türevleri, şimdilik daha çok büyük araçlarda yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu cümle doğrudur. 10. Bor türevleri, otomobillerde de kullanılabilmektedir. Bu cümle, bor türevlerinin otomobillerde kullanılması için daha da geliştirilmesi gerektiği göz önüne alındığında yanlıştır. 9. Türkiye'de balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karadeniz kıyıları      B) Marmara kıyıları       
  C) Ege kıyıları            D) Akdeniz kıyıları       
  E) Doğu Anadolu Bölgesi                              

 10. Cevap: A Açıklama:

  Karadeniz kıyıları, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip bölgesidir. Bu nedenle, balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olduğu alanlardan biridir. Bölgede, ılıman iklim koşulları ve zengin su ürünleri çeşitliliği, balıkçılık faaliyetlerinin gelişimini desteklemektedir. 11. Türkiye, bor, mermer ve krom gibi madenler bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Ancak günümüzde küresel anlamda ön planda olan petrol, doğal gaz ve taş kömürü bakımından aynı zenginliğe sahip değildir. Bu durum, Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkilemektedir?

  A) Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılama noktasında zorluklar yaşanmaktadır.
  B) Türkiye'nin ihracat potansiyeli düşmektedir.
  C) Türkiye'nin dışa bağımlılığı artmaktadır.
  D) Türkiye'nin üretim maliyetleri yükselmektedir.
  E) Türkiye'nin istihdam seviyesi düşmektedir.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'nin petrol, doğal gaz ve taş kömürü bakımından zengin olmaması, bu kaynakların ithal edilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin dışa bağımlılığını artırmaktadır. Dışa bağımlılığın artması, cari açığı artırmakta ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilemektedir. 13. Türkiye'nin en önemli yer altı kaynağı hangisidir?

  A) Demir    B) Bakır    C) Krom    D) Bor    E) Fosfat    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, dünyadaki en büyük bor rezervlerine sahip ülkedir. Bu nedenle, Türkiye'nin en önemli yer altı kaynağı bordur. 15. Türkiye'de maden kazalarının önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi _yapılmalıdır_?

  A) Madenlerde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi
  B) İş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetimlerin artırılması
  C) Madenlerde çalışan işçilerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi
  D) Madenlerde kullanılan makine ve ekipmanların standartlara uygun olması
  E) Tüm bu önlemlerin birlikte alınması

 16. Cevap: E Açıklama:

  Maden kazalarının önlenmesi için tek bir önlem yeterli değildir. Bu nedenle, tüm bu önlemlerin birlikte alınması gerekmektedir. 17. Türkiye'de hangi enerji kaynaklarının kullanım oranları artmıştır?

  A) Taş kömürü ve linyit.
  B) Doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynakları.
  C) Hidrolik enerji ve rüzgâr enerjisi.
  D) Jeotermal enerji ve güneş enerjisi.
  E) Tüm enerji kaynaklarının kullanım oranları artmıştır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Tablolardan da görülebileceği gibi, Türkiye'de doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranları artmıştır. 2008 yılında %38,08 olan doğal gazın kurulu gücü, 2019 yılında %46,68'e yükselmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü ise 2008 yılında %0 olanken, 2019 yılında %27,06'ya yükselmiştir. Bu artış, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve çevre dostu bir enerji üretimine yönelme stratejisinin bir sonucudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test


2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI
  1. DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLAIN EKONOMİYE ETKİSİ
  2. EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ
  3. EKONOMİYE YÖN VEREN GÜÇ: DOĞAL KAYNAKLAR
  4. MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE
  5. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
  6. TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANIMI
  7. TÜRKİYE'Yİ TANIYALIM

Ayrıca

Farklı doğal kaynakların özelliklerini tanıma ve doğru bir şekilde eşleştirme becerisi.

Tükenmeyen doğal kaynakların varlığını ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı anlamaktır.

Çay üretiminin ekonomiye nasıl bir katkı sağladığını anlama.

1. Madenciliğin GSYH içindeki payı hakkında bilgi verir. 2. Türkiye'nin enerji kaynakları hakkında bilgi verir. 3. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi verir. 4. Türkiye'nin enerji tüketimi hakkında bilgi verir. 5. Türkiye'nin enerji kaynakları kullanımı hakkında bilgi verir. 6. Bor türevleri hakkında bilgi verir. 7. Bor türevlerinin maliyeti hakkında bilgi verir. 8. Bor türevlerinin özellikleri hakkında bilgi verir. 9. Bor türevlerinin kullanım alanları hakkında bilgi verir. 10. Bor türevlerinin gelecekteki kullanım potansiyeli hakkında bilgi verir.

11.2.1.2. Doğal unsurların ekonomik faaliyetlerin dağılışını nasıl etkilediğini analiz eder.

Doğal kaynaklar ve ekonomi arasındaki ilişkiyi kavrar.

11.3.1. Türkiye'nin yer altı kaynaklarını tanır ve önemini değerlendirir.

11.1.4. Türkiye'de doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik politikaları değerlendirir.

11.3.1. Türkiye'nin enerji kaynakları ve bunların ekonomik önemi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4 kere doğru, 4 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.