11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3

11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 CEVAPLARI

 1. Japonya hangi dönemde nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uygulamıştır?

  A) 1950-1990       B) 1990-2017      
  C) 2017-Günümüz    D) 1970-1980      
  E) 1980-1990                         

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, Japonya 1990-2017 yılları arasında nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uygulamıştır. 3. Türkiye'de 1965-1980 yılları arasında uygulanan nüfus politikalarının temel amacı neydi?

  A) Nüfus artış hızını düşürmek
  B) Nüfus artış hızını yükseltmek
  C) Nüfusun niteliğini geliştirmek
  D) Göçü teşvik etmek
  E) Nüfus yoğunluğunu azaltmak

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu dönemde Türkiye'de hızlı nüfus artışının ekonomik ve sosyal gelişmeyi yavaşlattığı düşünülüyordu. Bu nedenle nüfus artış hızını düşürmeyi amaçlayan politikalar uygulandı. 5. Türkiye'de ilk nüfus planlaması kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?

  A) 1965    B) 1975    C) 1985    D) 1995    E) 2005    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "1965 yılında ilk olarak Nüfus Planlaması Kanunu çıkarılmış ve nüfus artış hızı düşürülmeye çalışılmıştır." ifadesi yer almaktadır. 7. Londra'nın işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarım    B) Turizm    C) Madencilik    D) Askeriye    E) Liman    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Londra, işlevsel özellikleri arasında küresel bir etkiye sahip olan bir turizm merkezidir. 9. New York şehrinin küresel etkisinin nedeni nedir?

  A) Eğitim ve kültür faaliyetlerinin yoğunluğu
  B) Ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetlerin varlığı
  C) Turizm sektörünün gelişmiş olması
  D) Yerel yönetiminin güçlü olması
  E) Küçük bir nüfusa sahip olması

 10. Cevap: B Açıklama:

  New York, ulusal ve uluslararası ticaret, borsa, bankacılık gibi ekonomik faaliyetlerin merkezidir. Bu faaliyetler, şehrin etki alanını küresel boyuta taşımıştır. 11. Cittaslow Birliği'nin üyelik kriterlerine göre, aday şehirlerin geliştirdiği projelerin değerlendirmesinde minimum % kaç puan almaları gerekmektedir?

  A) 30    B) 45    C) 50    D) 55    E) 60    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, aday şehrin başvuru dosyasının değerlendirilmesinden %50'den fazla puan alması gerekmektedir. 13. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurlardan biri değildir:

  A) İklim                B) Toprak              
  C) Eğitim               D) Su kaynakları       
  E) Yeryüzü şekilleri                           

 14. Cevap: C Açıklama:

  Eğitim, üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurlar arasında yer almaz. 15. Üretim ve sanayide teknolojik gelişmelerin önemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Teknoloji, üretim hızını ve kolaylığını artırır.
  B) Teknoloji, iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltır.
  C) Teknoloji, üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini düşürür.
  D) Teknoloji, nitelikli ve eğitimli iş gücüne olan ihtiyacı artırır.
  E) Teknoloji, yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine olanak tanır.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini artırırken, yanlış seçenek C'de kalitede düşüşe neden olduğu belirtilmektedir. 17. Kahvenin ana vatanı dışında yaygın olarak üretilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tüketimin artması ve yeni pazarların ortaya çıkması
  B) Kahve ağaçlarının diğer iklimlere uyum sağlaması
  C) İhracatın kolaylaştırılması için limanların kurulması
  D) Kahve yetiştiriciliğinde teknolojik gelişmelerin yaşanması
  E) Üretim alanlarının genişletilmesi için sulama sistemlerinin geliştirilmesi

 18. Cevap: A Açıklama:

  Tüketimin artması ve yeni pazarların ortaya çıkması, kahvenin ana vatanı dışında da yaygın olarak üretilmesinin temel nedenidir. 19. Doğal kaynaklardan hangisi ilk çağlarda kesici ve delici aletlerin yapımında kullanılmıştır?

  A) Taş    B) Metal    C) Plastik    D) Su    E) Toprak    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Paleolitik Çağ'da insanlar, avlanmak ve korunmak için taştan kesici ve delici aletler yapmışlardır. 21. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyeleri ile sahip oldukları doğal kaynaklar arasındaki ilişki hakkında bilgi veriniz.

  A) Seçenek: Sahip oldukları kaynaklar açısından zengin olan ülkeler genellikle ekonomik olarak da gelişmişlerdir.
  B) Seçenek: Kaynak zengini olmayan ülkeler ekonomik olarak gelişmemiştir.
  C) Seçenek: Doğal kaynaklar, bir ülkenin ekonomik gelişimi üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir.
  D) Seçenek: Ham madde ihracatı yapan ülkeler genellikle doğal kaynaklar açısından fakirdir.
  E) Seçenek: Teknoloji ve sermaye, doğal kaynaklardan daha önemli faktörlerdir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Doğa kaynaklarının mevcudiyeti, ülkelerin ekonomik gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Zengin kaynaklara sahip ülkeler genellikle ekonomik olarak da gelişmişlerdir. 23. İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen ekonomi politikası hangisidir?

  A) Devletçi ekonomi     B) Liberal ekonomi     
  C) Karma ekonomi        D) Sosyalist ekonomi   
  E) Keynesçi ekonomi                            

 24. Cevap: B Açıklama:

  İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen ekonomi politikası, özel sektöre ağırlık veren liberal bir ekonomi politikasıydı. 25. Türkiye'de tarımsal verimi olumsuz etkileyen bir faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklim çeşitliliği
  B) Tarım arazilerindeki kireç oranının yüksek olması
  C) Tarım alanlarının küçük ve parçalı olması
  D) Sulama imkânlarının kısıtlı olması
  E) Toprağın verimliliğinin yüksek olması

 26. Cevap: C Açıklama:

  Arazinin engebeli olması, tarım alanlarının küçük ve parçalı olmasına neden olur ve bu durum tarımsal verimi olumsuz etkiler. 27. Türkiye'de ekstansif (ilkel) tarım yönteminin uygulandığı alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akdeniz ve Ege kıyıları      B) Karadeniz kıyı şeridi       
  C) İç Anadolu Bölgesi           D) Doğu Anadolu Bölgesi        
  E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi                                   

 28. Cevap: E Açıklama:

  Ekstansif tarım, bilimsel yöntemlerin kullanılmadığı, verimin düşük olduğu geleneksel tarım yöntemidir. Türkiye'de ekstansif tarım, özellikle iç kesimlerde ve karasal iklim özelliklerine sahip step bölgelerinde yapılmaktadır. 29. Türkiye'de pamuk üretiminde birinciliği Çukurova'dan alan il hangisidir?

  A) Şanlıurfa    B) Konya    C) Denizli    D) Edirne    E) Samsun    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Güneydoğu Anadolu Projesi sayesinde Şanlıurfa, uzun yıllar pamuk üretiminde birinciliği elinde bulunduran Çukurova'dan bu unvanı almıştır. 31. Türkiye'de 2019 yılında kaç ton yağlık zeytin üretilmiştir?

  A) 1 milyon 110 bin ton    B) 415 bin ton            
  C) 1 milyon 525 bin ton    D) 750 bin ton            
  E) 1 milyon 825 bin ton                              

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu metinde "2019 yılında Türkiye'de 1 milyon 110 bin ton yağlık zeytin üretilmiştir." bilgisi verilmektedir. 33. Türkiye'de en çok hangi küçükbaş hayvan türü yetiştirilmektedir?

  A) Koyun            B) Tiftik keçisi   
  C) Kıl keçisi       D) Manda           
  E) İnek                                

 34. Cevap: A Açıklama:

  Paragrafta, Türkiye'de en çok yetiştirilen küçükbaş hayvan türünün koyun olduğu belirtilmektedir. 35. Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin ekonomik öneminin göstergelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarımsal iş gücünün ekonomik etkinliklerdeki yeri
  B) Ülke gayrisafi millî hasılasındaki yeri
  C) Dış ticaret gelirlerinin %90'ını oluşturması
  D) Kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payı
  E) Turizm gelirlerinin %50'sini oluşturması

 36. Cevap: A Açıklama:

  Tarımsal iş gücünün ekonomik etkinliklerdeki yeri, tarımın ülke ekonomisindeki önemini ölçen başlıca göstergelerden biridir. 37. Türkiye'nin sahip olduğu hangi maden, bor mineralleri açısından dünya rezervlerinin yaklaşık %72'sini barındırmaktadır?

  A) Demir    B) Bakır    C) Krom    D) Alüminyum    E) Çinko    

 38. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye, dünya bor mineralleri rezervlerinin yaklaşık %72'sini elinde bulundurmaktadır. Bakır, krom, alüminyum ve çinkonun dünya rezervlerindeki payları oldukça düşüktür. 39. Türkiye'nin başlıca kurşun-çinko yatakları aşağıdakilerden hangileridir?

  Seçenekler:
  A) Bolkar Dağları, Zamantı, Akdağmadeni
  B) Yenice, Keban, Balya
  C) Seydişehir, Payas, Kokaksu
  D) Simav, Milas, Çine
  E) Hamitabat, Ambarlı, Ovaakça

 40. Cevap: A Açıklama:

  Metinde Türkiye'nin başlıca kurşun-çinko yatakları sırasıyla Balya, Yenice, Keban, Bolkar Dağları, Zamantı ve Akdağmadeni olarak verilmiştir. 41. Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılımını etkileyen başlıca faktörlerden biri hangisidir?

  A) Ham madde             B) Enerji kaynakları    
  C) Pazara yakınlık       D) İşgücü maliyeti      
  E) Hükümet teşvikleri                            

 42. Cevap: A Açıklama:

  Modern sanayide ham maddeye olan ihtiyaç fazladır ve bazı ham maddeler çabuk bozulabildiğinden, sanayi tesislerinin ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulması gerekmektedir. Bu nedenle, Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılımını etkileyen başlıca faktör ham maddedir. 43. Türkiye'de sanayi tesislerinin kuruluşunda rol oynayan faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Enerji kaynakları     B) Turizm potansiyeli   
  C) Siyasi istikrar       D) İklim koşulları      
  E) Eğitim seviyesi                               

 44. Cevap: A Açıklama:

  Sanayi tesisleri için enerji kaynakları, üretim süreçlerinin işleyişi açısından hayati öneme sahiptir. 45. Türkiye'de "maden işleme sanayisi" denilen üretim tesisleri hangi minerallere bağlı olarak kurulmuştur?

  A) Demir, bakır, krom, boksit, kurşun-çinko, bor
  B) Altın, gümüş, platin, uranyum, petrol
  C) Kömür, doğal gaz, bakır, nikel, demir
  D) Alüminyum, çinko, krom, kurşun, demir
  E) Titanyum, magnezyum, kalay, tungsten, manganez

 46. Cevap: A Açıklama:

  Maden işleme sanayisi, demir, bakır, krom, boksit, kurşun-çinko ve bor gibi madenlerin işlenmesiyle ilgili üretim tesislerini içerir. Altın, gümüş ve platin gibi diğer mineraller için işleme tesisleri yoktur. 47. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 2011 yılında ne kadardı?

  A) 0,2 milyar dolar    B) 1,0 milyar dolar   
  C) 1,5 milyar dolar    D) 2,0 milyar dolar   
  E) 2,5 milyar dolar                          

 48. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metinde Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının 2011 yılında yaklaşık 0,2 milyar dolar olduğu belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 Detayları

11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 Testini Çöz tıklayın. 11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
  1. DOĞAL AFETLER VE TÜRKİYE İÇİN RİSKLERİ
  2. DÜNYA'NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSSİ: TURİZM
  3. KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ
  4. KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ELEMANI: HAMADDE, ÜRETİM, PAZAR
  5. TÜRKİYE'DE SANAYİ
  6. TÜRKİYE'DEKİ BÖLGE SINIFLANDIRILMASI
  7. ÜLKELER ARASI İLETİŞİM

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi II. ünite beşeri sistemler konusu test soruları 3, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Nüfus politikalarının dönemlere ayrılmasını anlamak

* Türkiye'nin nüfus politikalarının tarihsel gelişimini ve amaçlarını anlamak * Nüfus artış hızının düşürülmesi ile yükseltilmesi arasındaki farkları kavramak

Türkiye'de nüfus politikalarının tarihsel gelişimini anlama.

Coğrafi bilgiyi işleyerek şehirlerin fonksiyonlarını belirleme.

Yeryüzü Şekillerinin ve Beşeri Sistemlerin Coğrafi Özellikleri ve Etkileri

Türkiye'deki yerleşmelerin özelliklerini ve fonksiyonlarını anlamak

* Doğal unsurların ekonomik faaliyetlere etkilerini kavramak. * Ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörleri belirlemek.

Üretim ve sanayide teknolojik gelişmelerin etkilerini anlamak.

Ekonomik faaliyetlerin küreselleşme süreci

Doğal kaynakların geççmişten günümüze kullanımına ilişkin bilgileri kavrar.

11. Sınıf Coğrafya, Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar, Doğal Kaynakların Ekonomik Gelişme Üzerindeki Etkileri

* Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik politikalarının tarihsel gelişimini kavramak * İzmir İktisat Kongresi'nin önemini ve sonuçlarını anlamak

Türkiye'nin doğal ve beşerî kaynaklarının tarım faaliyetlerini etkileyen yönlerini anlamak

- Tarım yöntemlerini (intensif ve ekstansif) karşılaştırma - Türkiye'de ekstansif ve intensif tarımın yaygın olduğu alanları belirleme

Tarımsal üretimin coğrafi dağılımını ve etkenlerini anlar.

* Türkiye'de tarımsal üretim hakkında bilgi sahibi olmak. * Tarım ürünlerinin üretim miktarlarını karşılaştırmak.

Türkiye'deki küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini tanımlar.

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini anlama.

- Türkiye'nin yer altı kaynaklarının zenginliği - Bor minerallerinin kullanım alanlari - Türkiye'nin bor rezervi

* Türkiye'nin maden kaynaklarını tanımak * Madenlerin kullanım alanlarını bilmek * Türkiye'de madenciliğin dağılımını öğrenmek

* Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılımını etkileyen faktörleri anlamak. * Ham maddenin sanayi tesislerinin konum seçimi üzerindeki önemini kavramak.

Türkiye'de sanayi tesislerinin kuruluşunu etkileyen faktörleri belirleme

Maden işleme sanayisinin başlıca tesislerinin dağılımını anlar.

* Coğrafi verilerin yorumlanması * Savunma sanayisinin önemi ve Türkiye'de gelişimi * Türkiye'nin dış ticaret yapısı

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.