11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları

11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları CEVAPLARI

 1. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için neler yapılabilir?

  A) Tüketimi azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek.
  B) Tüketimi artırmak ve atık üretimini artırmak.
  C) Doğal kaynaklara daha fazla yatırım yapmak.
  D) Aşırı kullanımı teşvik etmek.
  E) Hiçbir şey yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır, yani doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için tüketimi azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek gerekmektedir. Bu amaçla, bireysel olarak alışveriş alışkanlıklarımızı gözden geçirerek daha az ambalajlı ürünleri tercih edebilir, enerji tasarruflu cihazlar kullanabilir ve atıklarımızı geri dönüştürmek için ayrı bir kap kullanabiliriz. Ayrıca, toplum olarak geri dönüşüm programlarına katılabilir ve doğal kaynakların korunmasına yönelik politikaları destekleyebiliriz. 3. Doğal kaynakların farklı kullanımı ile ilgili olarak hangi kavram kullanılmaktadır?

  A) Geri dönüşüm               B) Yenilenebilir kaynaklar   
  C) Doğal kaynaklar            D) Sürdürülebilirlik         
  E) Kaynak çeşitliliği        

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Sürdürülebilirlik. Doğal kaynakların farklı kullanımı ile ilgili olarak sürdürülebilirlik kavramı kullanılmaktadır. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların kullanımının gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için de devam ettirilebilmesi için gereken yöntemlerin belirlenmesi anlamına gelir. Bu kavram, doğal kaynakların verimli kullanımı, korunması ve yenilenmesi için çeşitli stratejileri içermektedir. 5. Fosil yakıtların doğal kaynaklar içindeki yeri nedir?

  A) Yenilenebilir kaynaklardan biridir.
  B) İnsanların en çok kullandığı kaynaklardan biridir.
  C) Sadece endüstriyel üretimde kullanılır.
  D) Biyolojik çeşitliliği artırır.
  E) Doğal afetlerin azalmasına yardımcı olur.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda fosil yakıtların doğal kaynaklar içindeki yeri sorulmaktadır. Fosil yakıtlar, kömür, petrol ve doğal gaz gibi yıllarca süren jeolojik süreçler sonucu oluşmuş organik maddelerdir ve dünyanın enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Ancak sınırlı bir kaynak oldukları için sürdürülebilir bir seçenek değildirler ve çevre kirliliğine neden olabilirler. 7. Doğal kaynakların farklı kullanımı sürdürülebilirlik açısından hangi yöntemi gerektirir?

  A) Kaynak tüketiminde artış
  B) Kaynak çeşitliliğinin azaltılması
  C) Kaynak kullanımında dengeli bir yaklaşım
  D) Tüm kaynakların eşit kullanımı
  E) Kaynakların sadece endüstriyel kullanımı

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: (C) Kaynak kullanımında dengeli bir yaklaşım, doğal kaynakların farklı kullanımının sürdürülebilirliği için gereklidir. Bu yaklaşım, kaynakları kullanırken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini ve tükenmesini önlemeyi amaçlar. Bu yaklaşım, kaynakları mümkün olduğunca verimli kullanarak kaynak çeşitliliğinin korunmasını ve kaynak tüketiminde artışın önüne geçilmesini sağlar. 9. Doğal kaynakların farklı kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Yenilenebilir kaynaklar tükendiği için fosil yakıtlara yönelinmektedir.
  B) Yenilenebilir kaynaklar doğal kaynakların daha sürdürülebilir kullanımını sağlamaktadır.
  C) Geri dönüşüm, doğal kaynakların tekrar kullanılmasını ve atıkların azaltılmasını sağlar.
  D) Doğal kaynakların farklı kullanımı çevrenin korunması açısından önemlidir.
  E) Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Yenilenebilir kaynaklar tükendiği için fosil yakıtlara yönelinmektedir." olan bu soruda yanlış ifade, yenilenebilir kaynakların tükenmesi değil, fosil yakıtların tükenmesi durumudur. Yenilenebilir kaynaklar, tükenmeyen doğal kaynaklar olduğundan, doğal kaynakların daha sürdürülebilir kullanımını sağlayarak çevrenin korunmasına katkıda bulunurlar. Bu nedenle geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik de doğal kaynakların farklı kullanımı ile ilişkilidir. 11. Arazi kullanım şekillerinin çevreye etkisi nedir? Bu etki ne şekillerde ortaya çıkabilir?

  A) Olumlu etki yaratarak doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlayabilir.
  B) Olumsuz etki yaratarak erozyona neden olabilir veya biyoçeşitliliği azaltabilir.
  C) Herhangi bir etki yaratmaz, çevreyi etkilemez.
  D) Yalnızca endüstriyel faaliyetlerin çevreye zarar verdiği düşünülür.
  E) Doğal kaynakların tükenmesine neden olur.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Arazi kullanım şekilleri çevreye hem olumlu hem de olumsuz etki yapabilirler. Olumsuz etkiler arasında erozyon, biyoçeşitliliğin azalması, habitat kaybı, kirlilik, iklim değişikliği gibi faktörler yer alırken, doğru kullanıldığında arazi kullanım şekilleri doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlayarak olumlu etki de yaratabilirler. 13. Arazi kullanımındaki değişiklikler, iklim değişikliği gibi küresel çevre sorunlarını nasıl etkileyebilir?

  A) Değişiklikler, iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilir.
  B) Değişiklikler, iklim değişikliği ile doğrudan ilişkili değildir.
  C) Değişiklikler, iklim değişikliğinin etkilerini artırabilir.
  D) Değişiklikler, iklim değişikliğinin etkisini hiçbir şekilde etkilemez.
  E) Değişiklikler, iklim değişikliğinin etkilerini tahmin edilemez hale getirir.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Değişiklikler, iklim değişikliğinin etkilerini artırabilir." olarak verilmiştir. Arazi kullanımındaki değişiklikler, özellikle ormansızlaşma, kentsel yayılma ve tarımsal faaliyetler gibi nedenlerle yeryüzündeki doğal yüzeylerin değişmesine yol açar. Bu değişiklikler, toprak erozyonunu artırarak su kaynaklarının kirlenmesine, doğal habitatların tahribine ve biyoçeşitlilik kaybına neden olabilir. Bunun sonucu olarak, iklim değişikliği ile doğrudan ilişkili olan bir dizi olumsuz sonuç ortaya çıkabilir. Bu nedenle, arazi kullanımındaki değişiklikler, iklim değişikliğinin etkilerini artırabilir. 15. Tarım alanlarının aşırı kullanımı, çevreye nasıl zarar verebilir?

  A) Toprak verimliliğini artırarak, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.
  B) Toprak erozyonuna ve toprak tuzlanmasına neden olabilir.
  C) Toprak verimliliğini azaltarak, bitki büyümesini engeller.
  D) Toprak asitlenmesine neden olarak bitki ölümlerine yol açabilir.
  E) Toprakta doğal olarak bulunan minerallerin yıkımına neden olur.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Tarım alanlarının aşırı kullanımı, toprak erozyonuna ve tuzlanmasına neden olabilir. Bu da toprak verimliliğinin azalmasına ve bitki büyümesinin engellenmesine sebep olabilir. Ayrıca, bu durum çevredeki su kaynaklarına da zarar verebilir. 17. Kentleşme ve sanayileşme, çevreye nasıl zarar verebilir?

  A) Yeşil alanların artmasına ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına neden olabilir.
  B) Su kirliliğine ve hava kirliliğine neden olabilir.
  C) Biyoçeşitliliği artırır ve ekosistemlerin dengesini korur.
  D) İklim değişikliği ile doğrudan ilişkili değildir.
  E) Yalnızca tarım alanlarına zarar verir.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Kentleşme ve sanayileşme insan faaliyetlerinin artması ile doğal kaynakların daha fazla kullanımına neden olur ve bu da su ve hava kirliliğine sebep olabilir. Sanayi tesislerinin saldığı kirleticiler ve araç trafiği gibi nedenlerle hava kirliliği artar ve su kaynaklarına karışan kimyasallar su kirliliğine yol açabilir. 19. Doğal kaynakların farklı kullanımı, neden insan faaliyetleri için önemlidir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu soruya en uygun cevaptır?

  A) Doğal kaynakların farklı kullanımı, insanların enerji ihtiyacını karşılamak için sadece bir kaynağa bağımlı olmaktan kurtarır.
  B) Doğal kaynakların farklı kullanımı, yalnızca üretim sektöründe işler için önemlidir, tüketiciler için değil.
  C) Doğal kaynakların farklı kullanımı, sadece gelişmiş ülkelerde önemlidir, gelişmekte olan ülkeler için değil.
  D) Doğal kaynakların farklı kullanımı, sadece çevre dostu bir yaklaşım olduğu için önemlidir.
  E) Doğal kaynakların farklı kullanımı, insana ve doğaya saygılı bir yaklaşım olduğu için önemlidir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Doğal kaynakların farklı kullanımı, insanların enerji ihtiyacını karşılamak için sadece bir kaynağa bağımlı olmaktan kurtarır. Doğal kaynakların farklı kullanımı, sadece bir kaynağa bağımlılığı azaltarak, insanların enerji ihtiyacını karşılamalarını daha kolay hale getirir. Örneğin, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji gibi farklı kaynakların kullanımı, insanların fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltır ve daha çeşitli bir enerji kaynağı yelpazesi sunar. Bu da enerji arzının güvenilirliğini artırır. Ayrıca, doğal kaynakların farklı kullanımı, sadece enerji üretimi için değil, aynı zamanda gıda, su, hammadde ve diğer endüstriyel kullanımlar için de önemlidir. 21. Hangi doğal kaynaklar, insanlar tarafından genellikle sanayi ve endüstriyel üretim için kullanılır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu soruya en uygun cevaptır?

  A) Su ve güneş enerjisi             B) Ormanlar ve madenler            
  C) Hava ve toprak                   D) Tarım arazileri ve denizler     
  E) Biyoçeşitlilik ve doğal hayat   

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B seçeneğidir. Sanayi ve endüstriyel üretim için genellikle ormanlar ve madenler gibi doğal kaynaklar kullanılır. Su ve güneş enerjisi de enerji üretimi için kullanılabilir, ancak endüstriyel üretimde doğrudan kullanılmazlar. Hava ve toprak da endüstriyel üretim için önemlidir, ancak bunlar doğal kaynaklar olarak değil, üretim süreçlerinin bir parçası olarak kullanılırlar. 23. Doğal kaynakların farklı kullanımı, gelecekteki nesiller için neden önemlidir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu soruya en uygun cevaptır?

  A) Gelecek nesiller için hiçbir önemi yoktur, çünkü kaynakların tükenmesi kaçınılmazdır.
  B) Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.
  C) Gelecek nesiller, doğal kaynakları kullanarak sadece kısa vadeli kazançlar elde etmelidirler.
  D) Gelecek nesiller, doğal kaynakları sadece koruma amaçlı kullanmalıdırlar.
  E) Gelecek nesiller, doğal kaynakları tamamen kullanmamalıdır, sadece bazı ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmalıdır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Bu, gelecekteki nesillerin de doğal kaynaklardan yararlanabileceği anlamına gelir. Bu da sürdürülebilir kalkınma açısından önemlidir. Doğal kaynakların tükenmesi kaçınılmaz değildir, ancak doğru yönetim ve sürdürülebilir kullanım politikaları uygulanmazsa, kaynaklar tükenebilir. 25. Alternatif doğal kaynakların kullanımı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

  A) Sadece yenilenebilir enerji kaynakları alternatif kaynak olarak kullanılabilir.
  B) Alternatif kaynak kullanımı, tükenen doğal kaynakların yerini tamamen alabilir.
  C) Alternatif kaynak kullanımı, tükenen doğal kaynakların tamamen yerini alamaz ancak kaynak tükenmesini geciktirebilir.
  D) Alternatif kaynak kullanımı, doğal kaynakları daha hızlı tüketmeyi teşvik eder.
  E) Alternatif kaynak kullanımı, tükenen doğal kaynakların yerini tamamen alır ve sınırsız enerji sağlar.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Alternatif kaynak kullanımı, tükenen doğal kaynakların tamamen yerini alamaz ancak kaynak tükenmesini geciktirebilir. Alternatif kaynaklar, sınırlı olan doğal kaynakların yerini tamamen alamaz, ancak tükenmesini geciktirebilirler. Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş, rüzgar, hidrolik vb. gibi kaynaklardan oluşur ve doğal kaynakların tükenmesini önler. Ancak, bu kaynakların da sınırlı kapasitesi vardır ve insanların enerji ihtiyaçlarını tamamen karşılayamazlar. Bu nedenle, alternatif kaynakların kullanımı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve tükenmesinin geciktirilmesi için önemlidir. 27. Tükenen doğal kaynakların yerine alternatif kaynakların kullanımı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) Alternatif kaynaklar, tükenen doğal kaynakların yerine geçebilir.
  B) Alternatif kaynak kullanımı, tükenen doğal kaynakların tükenmesini geciktirir.
  C) Alternatif kaynak kullanımı, tükenen doğal kaynakların yerine tam olarak geçemez ancak kaynak çeşitliliği sağlar.
  D) Alternatif kaynak kullanımı, doğal kaynakları daha hızlı tüketmeyi teşvik eder.
  E) Alternatif kaynak kullanımı, doğal kaynakların daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlar.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Alternatif kaynak kullanımı, doğal kaynakları daha hızlı tüketmeyi teşvik eder. Alternatif kaynaklar, tükenen doğal kaynakların yerine geçebilir veya kaynak çeşitliliği sağlayabilir. Alternatif kaynak kullanımı, tükenen doğal kaynakların tükenmesini geciktirebilir. Ayrıca, alternatif kaynakların kullanımı, doğal kaynakların daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. Ancak, alternatif kaynak kullanımı doğal kaynakların daha hızlı tüketilmesine neden olmaz. Bunun tam tersine, alternatif kaynak kullanımı doğal kaynakların daha az tüketilmesine yardımcı olabilir. 29. Tükenen doğal kaynakların alternatifleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Güneş enerjisi        B) Rüzgar enerjisi      
  C) Su enerjisi           D) Fosil yakıtlar       
  E) Biyokütle enerjisi   

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D, fosil yakıtlar. Diğer seçenekler alternatif enerji kaynaklarıdır ve tükenen doğal kaynakların yerini alabilirler. Ancak fosil yakıtlar, tükenen doğal kaynaklardan biridir ve alternatif bir seçenek olarak kabul edilemezler. Güneş, rüzgar, su, biyokütle enerjileri gibi alternatif kaynaklar, yenilenebilir kaynaklar olarak kabul edilirler. Bu nedenle, D seçeneği yanıt olarak seçilir. 31. Doğal kaynakların farklı kullanımı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından neden önemlidir?

  A) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesillere kaynakların devamlılığını sağlamak açısından önemlidir.
  B) Doğal kaynaklar sonsuz olduğu için herhangi bir sınırlama gerekli değildir.
  C) Doğal kaynakların farklı kullanımı, çevresel problemleri ortaya çıkarmaz.
  D) Doğal kaynakların farklı kullanımı, yalnızca kâr amaçlıdır.
  E) Doğal kaynakların farklı kullanımı, insan sağlığı açısından önemsizdir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesillere kaynakların devamlılığını sağlamak açısından önemlidir. Doğal kaynaklar sınırlıdır ve tükenme riski vardır. Bu nedenle, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımı, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. Doğal kaynakların farklı kullanımı ise, kaynakların tükenmesine ve çevresel problemlere neden olabilir. 33. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, hangi faktörleri içermelidir?

  A) Sadece ekonomik faktörleri
  B) Sadece sosyal faktörleri
  C) Sadece çevresel faktörleri
  D) Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri
  E) Hiçbiri

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) olarak verilmiştir. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri içermelidir. Bu faktörler, kaynakların ekonomik olarak verimli bir şekilde kullanılmasını, sosyal gereksinimlerin karşılanmasını ve çevrenin korunmasını sağlar. Bu şekilde doğal kaynaklar sadece bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde kullanılabilir. 35. Hangi doğal kaynak, enerji üretiminde kullanılan en temiz ve en sürdürülebilir kaynaklardan biridir?

  A) Kömür                B) Petrol                C) Doğal gaz
  D) Güneş enerjisi    E) Rüzgar enerjisi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Güneş enerjisi ve E) Rüzgar enerjisi, enerji üretiminde kullanılan en temiz ve en sürdürülebilir kaynaklardan ikisidir. Bu kaynaklar doğal, yenilenebilir ve atmosfere zararlı emisyonlar salmazlar. Bu nedenle, bu kaynakların kullanımı, düşük karbonlu bir gelecek için önemlidir. Soruda verilen seçenekler arasından en temiz ve en sürdürülebilir kaynaklardan hangisi sorulmaktadır. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yanması, atmosfere zararlı emisyonlar salarak çevre kirliliğine neden olmaktadır. Oysa güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi doğal, yenilenebilir kaynaklar oldukları için atmosfere zararlı emisyonlar salmazlar. Bu nedenle, enerji üretiminde kullanılan en temiz ve en sürdürülebilir kaynaklar arasında yer almaktadırlar. 37. Alternatif enerji kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi mevcut değildir?

  A) Güneş enerjisi        B) Rüzgar enerjisi      
  C) Biyokütle enerjisi    D) Hidrojen enerjisi    
  E) Kömür enerjisi       

 38. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani mevcut olmayan alternatif enerji kaynağı kömürdür. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi alternatif enerji kaynakları arasında bulunmaktadır. 39. Hangisi tükenen doğal kaynaklardan biridir?

  A) Güneş ışığı    B) Rüzgar    C) Su    D) Petrol    E) Toprak

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı (D) Petrol'dür. Petrol, fosil yakıtlar arasında yer alır ve sınırlı bir kaynaktır. Bu nedenle, kullanımı azaltılmalı ve alternatif enerji kaynaklarına yönelinmelidir. 41. Aşağıdakilerden hangisi alternatif bir yakıt olarak kullanılabilir?

  A) Fosil yakıtlar    B) Doğal gaz            C) Biyogaz
  D) Kömür             E) Nükleer yakıt

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Biyogaz. Biyogaz, organik atıkların fermantasyonuyla üretilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar, doğal gaz, kömür ve nükleer yakıt ise yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarıdır ve çevreye zararlı etkileri vardır. Bu nedenle, biyogaz gibi alternatif yakıtların kullanımı önemlidir. 43. Nükleer enerji kullanımının olumsuz etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Radyasyon              B) Çevre kirliliği       
  C) İklim değişikliği      D) Nükleer atık sorunu   
  E) Patlama riski         

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: İklim değişikliği. Nükleer enerji kullanımının olumsuz etkileri arasında radyasyon, çevre kirliliği, nükleer atık sorunu ve patlama riski yer alır. Ancak iklim değişikliği, nükleer enerjinin doğrudan bir sonucu değildir. 45. Biyoçeşitlilik kaybının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) İklim değişikliği
  B) Doğal afetler
  C) Ormanların tahribi
  D) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri
  E) Çölleşme

 46. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Çölleşme Biyoçeşitlilik kaybının sebepleri arasında iklim değişikliği, doğal afetler, ormanların tahribi, tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi insan faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan nedenler yer alırken, çölleşme iklim değişikliği ve insan faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan bir süreçtir ve aralarında en doğrudan olmayan nedenlerden biridir. Biyoçeşitlilik kaybı, dünya çapında doğal yaşamın yok olmasına, türlerin yok olmasına ve ekosistemlerin tahrip olmasına neden olur. 47. Madenlerin çıkarılması işlemi sırasında ortaya çıkan çevresel sorunlar nelerdir?

  A) Hava kirliliği, toprak erozyonu, su kaynaklarının kirlenmesi, habitat kaybı, doğal alanların tahribi
  B) Toprak kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, doğal afetlerin artması, denizlerin kirlenmesi, iklim değişikliği
  C) Su kaynaklarının tükenmesi, habitat kaybı, hava kirliliği, gürültü kirliliği, doğal alanların tahribi
  D) Denizlerin kirlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı, su kaynaklarının kirlenmesi, hava kirliliği, iklim değişikliği

 48. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda madenlerin çıkarılması işlemi sırasında ortaya çıkan çevresel sorunlar, hava kirliliği, toprak erozyonu, su kaynaklarının kirlenmesi, habitat kaybı, doğal alanların tahribi olarak belirtilmiştir. Bu soru çevre ve doğa bilinci kazanımını hedeflemektedir. 49. Madenlerin çıkarılması işlemi sırasında ortaya çıkan çevresel sorunlar nelerdir?

  A) Hava kirliliği, toprak erozyonu, su kaynaklarının kirlenmesi, habitat kaybı, doğal alanların tahribi
  B) Toprak kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, doğal afetlerin artması, denizlerin kirlenmesi, iklim değişikliği
  C) Su kaynaklarının tükenmesi, habitat kaybı, hava kirliliği, gürültü kirliliği, doğal alanların tahribi
  D) Denizlerin kirlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı, su kaynaklarının kirlenmesi, hava kirliliği, iklim değişikliği
  E) Toprak erozyonu, habitat kaybı, doğal afetlerin artması, gürültü kirliliği, su kaynaklarının tükenmesi

 50. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Hava kirliliği, toprak erozyonu, su kaynaklarının kirlenmesi, habitat kaybı, doğal alanların tahribi" olarak verilmiştir. Madenlerin çıkarılması işlemi, doğal alanları tahrip ederek habitat kaybına yol açar. Ayrıca, su kaynaklarının kirlenmesine, toprak erozyonuna, hava kirliliğine ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olur. Bu sorunlar, madenlerin çıkarılması işleminin çevresel etkilerinin yönetilmesi gerektiğini vurgular.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları Detayları

11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: MODERN JAPONYA
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN FAALİYETLERİ, ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
  2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ VE KULLANIMININ DEĞİŞİMİ DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
  3. DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ, KULLANIMI VE İNSAN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  4. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI
  5. ENERJİ KAYNAKLARI
  6. İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
  7. KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
  8. TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemi ve bu amaçla neler yapılabileceği hakkında bilgi sahibi olunur.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kavramları açıklayabilme.

Doğal kaynakların kullanımı ve sürdürülebilirliği hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir kaynak yönetimi.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının çevrenin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladığı anlaşılabilir.

Arazi kullanım şekillerinin doğru planlanması ve yönetimi, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemlidir.

Arazi kullanımındaki değişikliklerin iklim değişikliği üzerindeki etkisini anlamak.

Tarımın çevreye etkileri hakkında bilgi sahibi olma ve tarımın sürdürülebilirliği konusunda farkındalık geliştirme.

Çevre sorunlarına ilişkin farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Doğal kaynakların farklı kullanımının önemi ve insan faaliyetleri ile olan ilişkisi.

Doğal kaynakların kullanım amacına göre sınıflandırılması.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının gelecek nesiller için önemini anlamak ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak önemlidir.

Alternatif kaynakların önemi ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olma.

Alternatif kaynakların kullanımının, doğal kaynakların daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağladığı ve tükenen doğal kaynakların tükenmesini geciktirebileceği anlaşılabilir.

Tükenen doğal kaynakların alternatiflerini tanımlayabilir ve bir kaynağın alternatif olarak kabul edilebilmesi için belirli özellikleri taşıması gerektiğini anlayabilirsiniz.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemini açıklayabilirim.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri içeren bir yaklaşım gerektirir.

Doğal kaynakların çeşitleri ve kullanım amaçları hakkında bilgi sahibi olmak.

Alternatif enerji kaynakları hakkındaki bilgileri ve bu kaynakların çeşitleri konusundaki farkındalıkları ölçülmek istenmektedir.

Tükenen doğal kaynaklar konusu, sürdürülebilirlik ve çevre konularında farkındalık kazanmayı amaçlayan bir kazanımdır.

Alternatif enerji kaynaklarının neler olduğunu ve neden önemli olduklarını açıklayabilirim.

Nükleer enerjinin olumsuz etkileri hakkında farkındalık ve çevre kirliliği gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelim gibi çevre konularında bilinçli bir tutum geliştirme.

Biyoçeşitlilik kaybının sebeplerini açıklama.

Maden çıkarımı gibi endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkileri hakkında farkındalık yaratarak, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar.

Madenlerin çıkarılması işleminin çevresel etkilerini anlamaları ve çevre üzerindeki etkilerini yönetebilecek becerileri geliştirmeleri beklenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Coğrafya 2.Dönem 2.Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.