11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1

11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Fransız İhtilali’nin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na etkileri nelerdir?

  A) Avusturya İmparatorluğu’nda milliyetçilik akımı güçlenmiştir.
  B) Avusturya İmparatorluğu’nda mutlakiyetçilik rejimi yıkılmıştır.
  C) Avusturya İmparatorluğu’nda sosyal eşitlik sağlanmıştır.
  D) Avusturya İmparatorluğu’nda demokratikleşme süreci hızlanmıştır.
  E) Avusturya İmparatorluğu’nda mülteciler sorunu ortaya çıkmıştır.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Fransız İhtilali’nin etkisiyle Avusturya İmparatorluğu’nda milliyetçilik akımı güçlenmiş, farklı uluslar kendi bağımsızlıklarını kazanmak için harekete geçmiştir. Bu da 1848 yılında Avusturya’da Macaristan ve İtalya’da ayaklanmaların çıkmasına neden olmuştur. 3. Rusya’nın Panslavizm politikasının Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

  A) Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımı güçlenmiştir.
  B) Osmanlı Devleti’nde mülteciler sorunu ortaya çıkmıştır.
  C) Osmanlı Devleti’nde Balkanlarda isyanlar çıkmıştır.
  D) Osmanlı Devleti’nde merkezi otorite zayıflamıştır.
  E) Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme süreci hızlanmıştır.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Rusya’nın Panslavizm politikası, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki Slav ve Ortodoks toplulukları üzerinde etkili olmuştur. Bu topluluklar, Rusya’nın desteğiyle Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmişlerdir. 1804-1817 yılları arasında çıkan Sırp İsyanı, 1821-1829 yılları arasında çıkan Yunan Bağımsızlık Savaşı, 1876-1878 yılları arasında çıkan 93 Harbi bu isyanlar arasında sayılabilir. 5. Sanayi Devrimi ile birlikte işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu sınıfın ortaya çıkışının temel nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

  A) Tarımsal üretimin azalması
  B) Sanayi üretiminin artması
  C) Kentleşmenin hızlanması
  D) Eğitim düzeyinin yükselmesi
  E) Kadın ve çocukların iş hayatına girmesi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Sanayi Devrimi ile birlikte üretim, fabrikalarda yapılmaya başlanmıştır. Bu durum, fabrikalarda çalışacak işçi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için köylerden kentlere göçler artmış ve işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. 7. Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa’da aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

  A) İşçi sınıfının ortaya çıkışı
  B) Kentleşmenin hızlanması
  C) Ekonomik refahın artması
  D) Sosyal problemlerin ortaya çıkması
  E) Milliyetçilik akımının güçlenmesi

 8. Cevap: C Açıklama:

  Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa’da üretim artmış, ekonomik refah yükselmiş ve toplumsal yapıda önemli değişiklikler olmuştur. Ancak bu değişikliklerin bir sonucu olarak sosyal problemler de ortaya çıkmıştır. 9. Sanayi Devrimi sonrasında Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetlerinin temel amacı nedir?

  A) Ham madde ve pazar bulmak
  B) Yerli halkları asimile etmek
  C) Hristiyanlığı yaymak
  D) Yeni kültürler tanımak
  E) Dünyayı keşfetmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sanayi Devrimi sonrasında Avrupalı devletler, üretimlerini artırmak ve pazarlarını genişletmek için yeni ham madde ve pazar arayışına girmiştir. Bu nedenle sömürgecilik faaliyetleri hız kazanmıştır. 11. Sanayi Devrimi sonrasında Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetlerinin doğurduğu en önemli sonuç nedir?

  A) Dünyanın siyasi haritasının değişmesi
  B) Yerli halkların kültürlerinin yok edilmesi
  C) Avrupa’nın ekonomik ve siyasi gücünün artması
  D) Dünya ticaretinin gelişmesi
  E) Uluslararası ilişkilerin değişmesi

 12. Cevap: C Açıklama:

  Sanayi Devrimi sonrasında Avrupalı devletler, sömürgecilik faaliyetleri ile ekonomik ve siyasi güçlerini artırmıştır. Bu durum, dünya siyasetinde de önemli değişikliklere neden olmuştur. 13. Sanayi Devrimi sonrasında Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetlerinin dünya üzerindeki etkileri nelerdir?

  A) Dünya siyasetinin değişmesi
  B) Dünya ticaretinin gelişmesi
  C) Dünyanın siyasi haritasının değişmesi
  D) Yeni kültürlerin ortaya çıkması
  E) Hepsi

 14. Cevap: E Açıklama:

  Sanayi Devrimi sonrasında Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetleri, dünya üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Bu etkiler arasında dünya siyasetinin değişmesi, dünya ticaretinin gelişmesi, dünyanın siyasi haritasının değişmesi, yeni kültürlerin ortaya çıkması yer almaktadır. 15. Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda Avrupa'da yaşanan askerî gelişmelere ayak uydurmak amacıyla Nizam-ı Cedit ordusunu kurmuştur. Nizam-ı Cedit ordusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Avrupa usulünde yetiştirilen askerlerden oluşmuştur.
  B) Yeniçeri Ocağı'nın yerine geçmiştir.
  C) Ordunun merkezileşmesini sağlamıştır.
  D) Askerî teknolojinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
  E) Devletin bütün müesseselerinde reform yapılmasını sağlamıştır.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Nizam-ı Cedit ordusu, sadece askerî alanda değil devletin bütün müesseselerinde reform yapılmasını amaçlayan bir hareketin parçasıdır. Bu nedenle cevap E seçeneğidir. 17. Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması, Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesini kolaylaştırmıştır?

  A) Avrupa ile ticaretini geliştirmesini
  B) Avrupa ile siyasi ilişkilerini geliştirmesini
  C) Avrupa ile kültürel ilişkilerini geliştirmesini
  D) Avrupa ile askeri alanda rekabet etmesini
  E) Avrupa ile ekonomik alanda rekabet etmesini

 18. Cevap: D Açıklama:

  Nizam-ı Cedit ordusu, Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile askeri alanda rekabet etmesini kolaylaştırmıştır. Bu nedenle cevap D seçeneğidir. 19. Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması, Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisinin çözülmesine neden olmamıştır?

  A) Yeniçeri Ocağı'nın çözülmesini
  B) Merkezi otoritenin güçlenmesini
  C) Avrupa ile askeri alanda rekabet etmesini
  D) Devletin toprak bütünlüğünü korumasını
  E) Devletin ekonomik sorunlarını çözmesini

 20. Cevap: E Açıklama:

  Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması, devlete ekonomik alanda önemli katkılar sağlamıştır. Ancak, devleti ekonomik sorunlardan kurtarmaya yetmemiştir. Bu nedenle cevap E seçeneğidir. 21. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının aşağıdakilerden hangisine katkısı olmuştur?

  A) Devlet otoritesinin güçlenmesi
  B) Yenilikçilik hareketlerinin hızlanması
  C) Halkın refahının artması
  D) Taşradaki huzurun bozulması
  E) Maliyeden tasarruf yapılması

 22. Cevap: A Açıklama:

  Yeniçeri Ocağı, Osmanlı Devleti'nde önemli bir güç kaynağıydı. Bu ocağın kaldırılması, devlet otoritesinin güçlenmesine ve Yenilikçilik hareketlerinin hızlanmasına katkı sağlamıştır. 23. Osmanlı Devleti'nde, zorunlu askerlik sisteminin aşağıdakilerden hangisine katkısı olmuştur?

  A) Devlet otoritesinin güçlenmesi
  B) Yenilikçilik hareketlerinin hızlanması
  C) Halkın refahının artması
  D) Taşradaki huzurun bozulması
  E) Maliyeden tasarruf yapılması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Zorunlu askerlik sistemi, Osmanlı Devleti'nde askerlik hizmetini zorunlu hale getirerek devlet otoritesinin güçlenmesine katkı sağlamıştır. 25. Osmanlı Devleti’nde açılan ilk modern eğitim kurumu hangisidir?

  A) Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun
  B) Hendesehane
  C) Darüşşafaka
  D) Tıbbiye Mektebi
  E) Mekteb-i Sanayi-i Nefise

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hendesehane, 1734 yılında açılan ilk modern eğitim kurumudur. Bu okulda, modern askerî teknikler öğretilmiştir. 27. Osmanlı Devleti’nde açılan modern eğitim kurumları ne gibi etkileri olmuştur?

  A) Devletin merkezî otoritesini güçlendirmiştir.
  B) Halkın kültürel seviyesini yükseltmiştir.
  C) Ordunun modernleşmesini sağlamıştır.
  D) Ekonomiyi canlandırmıştır.
  E) Toplumsal sorunları çözmüştür.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde açılan modern eğitim kurumları, ordunun modernleşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu kurumlardan mezun olan subaylar, modern askerî teknikleri öğrenerek Osmanlı ordusunun güçlenmesine katkıda bulunmuşlardır. 29. Almanya’da sosyal devlet anlayışının uygulamaya konulmasıyla birlikte hangi sosyal sorunlar çözülmeye çalışılmıştır?

  A) İşsizlik            B) Yoksulluk          
  C) Sağlık sorunları    D) Eğitim sorunları   
  E) Tüm bu sorunlar                           

 30. Cevap: E Açıklama:

  Almanya’da sosyal devlet anlayışının uygulamaya konulmasıyla birlikte işsizlik, yoksulluk, sağlık sorunları, eğitim sorunları gibi sosyal sorunlar çözülmeye çalışılmıştır. 31. Türk milletinin varlığını sürdürmesinde en önemli unsurlardan biri olan dil, Türk tarihindeki siyasi ve sosyal değişimlere rağmen önemini korumuştur. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türkler, dillerini bir kültür vasıtası olarak kullanmışlardır.
  B) Türkler, farklı kültürlerle etkileşime girse de kendi dillerini korumuşlardır.
  C) Türkler, dillerini bir kimlik unsuru olarak benimsemişlerdir.
  D) Türkler, dillerini bir devlet politikası olarak benimsemişlerdir.
  E) Türkler, dillerini bir dinî unsur olarak benimsemişlerdir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Dil, bir kültürün en önemli unsurlarından biridir. Bir milletin varlığını sürdürmesinde önemli bir rol oynar. Türkler, tarih boyunca farklı kültürlerle etkileşime girse de kendi dillerini korumuşlardır. Bu durum, Türklerin dili bir kültür vasıtası olarak kullandıklarını göstermektedir. 33. Osmanlı Devleti'nin millî bayrağı, hangi padişah döneminde belirlenmiştir?

  A) III. Selim        B) II. Mahmud       
  C) III. Murat        D) I. Abdülhamid    
  E) II. Abdülhamid                        

 34. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin millî bayrağı, II. Mahmud döneminde belirlenmiştir. III. Selim döneminde ordu ve donanmaya ait bayraklarda hilalin yanına sekiz köşeli yıldız da eklenmiştir. II. Mahmud döneminde, daha önce III. Selim zamanında belirlenen bayrak şekillerine riayet edilerek kalelere ve hükûmet binalarına çekilen resmî sancak, ay yıldızlı al bayrak olmuştur. 35. Aşağıdakilerden hangisi, Türk aile yapısının özelliklerinden biri değildir?

  A) Ailenin, bireyin temel ihtiyaçlarını karşılaması
  B) Ailenin, sosyal yaşamın ortaya çıkardığı sıkıntıların sığınağı olması
  C) Aile fertlerinin, hak ve sorumluluklar çerçevesinde aile yaşamını devam ettirmesi
  D) Ailenin, saygı temeli üstüne kurulması
  E) Ailenin, kadın ve erkeğin birbirine eşit olması

 36. Cevap: E Açıklama:

  Türk aile yapısında, kadın ve erkek arasında eşitlik söz konusu değildir. Kadın, erkeğe göre daha az hakka sahiptir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Detayları

11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
  1. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu değerlendirir
  2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu değerlendirir.
  3. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumunu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder.
  4. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları analiz eder.
  5. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar.
 • KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
  1. Kurtuluş Savaşı sürecinin sanat ve edebiyat eserlerine yansımasını değerlendirir.
  2. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri analiz eder
  3. Sakarya Meydan Savaşı’na kadar Batı Cephesindeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları değerlendirir.
  4. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasının Millî Mücadeledeki önemini değerlendirir
  5. Tekâlif-i Millîye Kararlarının önemini kavrar.

Ayrıca 11.sınıf tarih dersi III. ünite test soruları 1; tamamı test ve cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

11.3.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar.

11.3.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar.

11.3.1. Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Üretim

11.3.1. Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Üretim

11.4.1. Sanayi Devrimi’nin Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetlerine etkisini analiz eder.

11.4.2. Sanayi Devrimi’nin Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetlerine etkisini analiz eder.

11.4.5. Sanayi Devrimi’nin Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetlerine etkisini analiz eder.

11.2.1.2. Osmanlı Devleti'nde modernleşme hareketleri ve sonuçları

11.2.1.2. Osmanlı Devleti'nde modernleşme hareketleri ve sonuçları

11.2.1.2. Osmanlı Devleti'nde modernleşme hareketleri ve sonuçları

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının Osmanlı Devleti'ne etkilerini kavrar.

Zorunlu askerlik sisteminin Osmanlı Devleti'ne etkilerini kavrar.

Osmanlı Devleti’nde açılan ilk modern eğitim kurumlarını bilir.

Osmanlı Devleti’nde açılan modern eğitim kurumlarının etkilerini kavrar.

Sosyal devlet anlayışının uygulamaya konulmasıyla birlikte çözülmeye çalışılan sosyal sorunları kavrar.

Türklerin dil ve kültür ilişkisini kavrar.

Osmanlı Devleti'nin bayrak tarihini kavrar.

Türk aile yapısını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 71 kere doğru, 56 kere yanlış cevap verilmiş.

11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri