11. Sınıf III. Ünite Test 2

11. Sınıf III. Ünite Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf III. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Hidayet kavramı, aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlama gelmez?

  A) Doğru yol    B) Kurtuluş    C) Rahmet    D) İrşat    E) Rehberlik    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Hidayet, doğru yolu bulmak, kurtuluş, rahmet, irşat ve rehberlik gibi kavramlarla ilişkilidir. Ancak hidayet, kurtuluş kavramından farklı olarak sadece dünya hayatını değil, ahiret hayatını da kapsar. 3. "Allah'ım, doğru yolu gösterene hidayet et." (Müslim, İman, 212) Yukarıdaki hadiste hidayet kavramı, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

  A) Allah'ın (c.c.) insana verdiği akıl ve yetenek
  B) Kur'an-ı Kerim'in rehberliği
  C) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tebliğ ve irşadı
  D) İnsanın Allah'ın (c.c.) istediği gibi yaşaması
  E) İnsanın kendi çabası ve isteği

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hadiste, Allah'tan (c.c.) doğru yolu gösteren bir kimseye hidayet edilmesi istenmektedir. Bu da, doğru yolu bulmak için gerekli olan akıl ve yeteneğin Allah'tan (c.c.) bir nimet olduğunu göstermektedir. 5. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı, aşağıdakilerden hangi ayette geçmektedir?

  A) Âl-i İmrân suresi, 195. ayet
  B) Bakara suresi, 153. ayet
  C) Âl-i İmrân suresi, 85. ayet
  D) Nisa suresi, 142. ayet
  E) Nisâ suresi, 171. ayet

 6. Cevap: A Açıklama:

  Âl-i İmrân suresi, 195. ayette "Allah'a ihsan ederek ibadet edin." ifadesi geçmektedir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 7. İhsan sahibi kişi, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

  A) Yaptığı işi önemser
  B) Yaptığı işi en güzel şekilde yerine getirir
  C) Yaptığı işi başkalarına göstermek için yapar
  D) Yaptığı işi Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapar
  E) Yaptığı işten zevk alır

 8. Cevap: C Açıklama:

  İhsan sahibi kişi, yaptığı işi Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapar. Kendini göstermek için yapmaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 9. İhsan kavramının en önemli özelliği nedir?

  A) Allah'ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak için yapılan davranıştır.
  B) İnsanlara karşı iyilik yapmaktır.
  C) Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uymaktır.
  D) İbadetlerde en güzel şekilde davranmaktır.
  E) İnsanlara karşı merhametli olmaktır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  İhsan kavramı, Allah'ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak için yapılan davranıştır. Bu davranış, hem Allah'a (c.c.) hem de insanlara karşı yapılabilir. 11. İhsan kavramının en güzel örneği nedir?

  A) Bir ihtiyaç sahibine yardım etmek.
  B) Bir hata yapanı affetmektir.
  C) Bir fakire sadaka vermek.
  D) Bir hastayı ziyaret etmek.
  E) Bir şehidin ailesine yardım etmek.

 12. Cevap: B Açıklama:

  İhsan kavramı, Allah'ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak için yapılan davranıştır. Bu davranışın en güzel örneği ise, bir hata yapanı affetmektir. Çünkü affetme, Allah'ın (c.c.) sevdiği bir davranıştır. 13. İhlas, ibadetlerin kabulü için gerekli olan bir şart mıdır?

  A) Evet
  B) Hayır
  C) Bazen
  D) Kimin için yapıldığına göre değişir
  E) İkiyüzlülükten uzak olması yeterlidir

 14. Cevap: A Açıklama:

  İslam dini, ihlasın ibadetlerin kabulü için gerekli olduğunu vurgular. Hz. Peygamber (s.a.v.), "Allah, ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder." buyurmuştur. 15. Aşağıdakilerden hangisi ihlasın zıddıdır?

  A) Riya    B) Samimiyet    C) İçtenlik    D) Bağlılık    E) İtaat    

 16. Cevap: A Açıklama:

  İhlasın zıddı, bir işi Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için değil, gösteriş için yapmaktır. Bu duruma "riya" denir. 17. Takva sahibi kimselerin özellikleri nelerdir?

  A) Allah'a (c.c.) karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederler.
  B) İyilik ve güzelliği yayarlar.
  C) Kötülük ve günahtan kaçınırlar.
  D) Adaletli ve merhametli olurlar.
  E) Hepsi

 18. Cevap: E Açıklama:

  Takva sahibi kimseler, Allah'a (c.c.) karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden, iyilik ve güzelliği yayan, kötülük ve günahtan kaçınan, adaletli ve merhametli olan kimselerdir. 19. Takva, insanı hangi durumlardan korur?

  A) Dünya ve ahiret sıkıntılarından
  B) Şeytan ve şeytanın vesveselerinden
  C) Cehennem ateşinden
  D) Tüm bu durumlardan

 20. Cevap: D Açıklama:

  Takva, insanı dünya ve ahiret sıkıntılarından, şeytan ve şeytanın vesveselerinden, cehennem ateşinden korur. 21. Sırat-ı müstakimden sapmamak için yapılması gerekenler nelerdir?

  A) Allah'a (c.c.) inanmak ve ibadet etmek
  B) Peygamberimizin sünnetine uymak
  C) İyilik ve güzel ahlak sahibi olmak
  D) Her zaman doğru ve dürüst olmak
  E) Bunların hepsi

 22. Cevap: E Açıklama:

  Sırat-ı müstakimden sapmamak için yapılması gerekenler şunlardır: * Allah'a (c.c.) inanmak ve ibadet etmek. * Peygamberimizin sünnetine uymak. * İyilik ve güzel ahlak sahibi olmak. * Her zaman doğru ve dürüst olmak. Bu sayılanlardan herhangi birini yapmamak, sırat-ı müstakimden sapmaya neden olabilir. 23. İslam dininde cihat kavramının en önemli boyutlarından biri, kişinin kendi nefsi ile mücadelesidir. Bu mücadeleye "büyük cihat" adı verilir. Büyük cihat, kişinin aşağıdakilerden hangisine karşı mücadelesidir?

  A) Düşmanlara                B) Nefsine                  
  C) Toplumdaki yanlışlara     D) İslâm'ı yaymaya          
  E) Allah'a (c.c.) kulluğa                                

 24. Cevap: B Açıklama:

  İslam dininde cihat kavramı, her türlü yanlışlığın ve aşırılığın ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkânları kullanarak gayret sarf etmek demektir. Cihat kavramının en önemli boyutlarından biri, kişinin kendi nefsi ile mücadelesidir. Bu mücadeleye "büyük cihat" adı verilir. Büyük cihat, kişinin kötülüklerden arınmaya, iyiliğe yönelmeye, Allah'a (c.c.) kulluğa yönelmeye yönelik çabasıdır. 25. İslam dininde cihat kavramının aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmadığı söylenebilir?

  A) Orta yol    B) Doğruluk    C) Adalet    D) Ölçülülük    E) Aşırılık    

 26. Cevap: E Açıklama:

  İslam dininde cihat kavramı, her türlü yanlışlığın ve aşırılığın ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkânları kullanarak gayret sarf etmek demektir. Cihat kavramının temel özelliği, orta yol, doğruluk, adalet ve ölçülülüktür. Aşırılık ise cihat kavramının temel özelliklerinden biri değildir. 27. Kur'an-ı Kerim'de salih amel, "iyi, güzel, doğru, yararlı iş ve davranış" gibi anlamlara gelir. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi salih amel olarak kabul edilemez?

  A) Namaz kılmak           B) Zekat vermek          
  C) Yardımsever olmak      D) Gerçekleri söylemek   
  E) İyilik yapmak                                   

 28. Cevap: A Açıklama:

  Salih amel, İslam dininin temel ilkelerine uygun olan her türlü güzel davranıştır. Namaz kılmak, zekat vermek, yardımsever olmak, gerçekleri söylemek ve iyilik yapmak, İslam dininin temel ilkelerine uygun davranışlardır. Bu nedenle bu davranışlar salih amel olarak kabul edilir. Ancak, namaz kılmak, diğer seçeneklerden farklı olarak, İslam'ın beş şartından biridir. Dolayısıyla diğer seçeneklerden daha önemli ve öncelikli bir salih ameldir. 29. İman edip salih amel işleyenlerin gideceği yer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cehennem    B) Araf    C) Cennet    D) Berzah    E) Kabir    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Kehf suresi 107. ayette, iman edip salih amel işleyenlerin makamının Firdevs cennetleri olduğu bildirilmektedir. 31. Kehf suresi 108. ayette, Allah’ın (c.c.) sözlerinin sonsuzluğuna hangi benzetmeyle vurgu yapılmaktadır?

  A) Denizin mürekkep olması
  B) Denizin tükenmemesi
  C) Denizin bir o kadar da ilave edilmesi
  D) Denizin Rabb’imin sözleri bitmeden önce tükenmesi
  E) Denizin Rabb’imin sözleri için mürekkep olması

 32. Cevap: A Açıklama:

  Kehf suresi 108. ayette, Allah’ın (c.c.) sözlerinin sonsuzluğuna vurgu yapmak için denizin mürekkep olması benzetmesi yapılmıştır. 33. Kehf suresinin 107. ayetinde Allah'a (c.c.) iman edip salih amel işleyenlere verilecek mükâfat nedir?

  A) Firdevs Cenneti        B) Cennet ve cehennem    
  C) Helal ve haram         D) İman ve küfür         
  E) Salih amel ve günah                             

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kehf suresinin 107. ayetinde Allah'a (c.c.) iman edip salih amel işleyenlere verilecek mükâfatın Firdevs Cenneti olduğu bildirilmektedir. 35. Kehf suresinin 109. ayetinde Allah'ın (c.c.) ilminin nasıl olduğu anlatılmaktadır?

  A) Sınırsız ve ezelidir.
  B) Sonlu ve sınırlıdır.
  C) Denizlerin mürekkep olarak kullanılmasıyla bile yazılamaz.
  D) İnsanların anlayamayacağı kadar büyüktür.
  E) Sadece Allah'a (c.c.) mahsustur.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kehf suresinin 109. ayetinde Allah'ın (c.c.) ilminin sınırsız ve ezeli olduğu anlatılmaktadır. Denizlerin mürekkep olarak kullanılmasıyla bile Allah'ın (c.c.) ilmi yazılamaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf III. Ünite Test 2 Detayları

11. Sınıf III. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11. Sınıf III. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 11. Sınıf III. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf III. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11. Sınıf III. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET İSLAM'DA İBADETLERİN FAYDALARI
  1. İbadetler Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkıda Bulunur.
  2. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  3. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  4. İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir.
  5. İbadetlerin Bireysel Faydaları
  6. İbadetlerin Bireysel Faydaları
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ
  1. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
  2. Hz. Muhammed'in Güvenilirliği
  3. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  4. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  5. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
  6. Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

Ayrıca 11.sınıf III. ünite test soruları 2; müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

11.3.1.2. Hidayet kavramını, yukarıdaki kavramlarla ilişkilendirerek açıklar.

11.3.1.1. Hidayet kavramını, kelime anlamıyla birlikte, Allah'ın (c.c.) insana verdiği bir nimet ve insanların Allah'ın (c.c.) istediği gibi yaşamaları için gerekli olan bir yol olarak açıklar.

11.3.2. İhsan kavramının Kur'an'da geçtiği ayetleri bulur.

11.3.3. İhsan sahibi kişinin özelliklerini açıklar.

İhsan kavramının en önemli özelliğini kavrar.

İhsan kavramının en güzel örneğini kavrar.

11.1.2. İhlasın ibadetlerin kabulü için gerekli olduğunu kavrar.

11.1.3. İhlasın zıddı olan riya kavramını açıklar.

11.3.1. Kur'an'da bazı kavramları yorumlar.

11.3.1. Kur'an'da bazı kavramları yorumlar.

11.3.3. Kur'an-ı Kerim'de geçen temel kavramların önemini kavrar.Soru 1

11.3.1. Kur'an'da geçen bazı kavramları yorumlar.

11.3.1. Kur'an'da geçen bazı kavramları yorumlar.

Salih amel kavramını açıklar.

11.1.2.2. Kur’an’da geçen salih amel kavramını açıklar.

11.1.2.2. Kur’an’da geçen salih amel kavramını açıklar.

11.2.3.3.1. Allah'a (c.c.) iman eden ve salih amel işleyenlerin cennete gireceğinin Kur'an-ı Kerim'de yer alan delillerini açıklar.

11.2.3.3.2. Allah'ın (c.c.) ilminin sınırsız ve ezeli olduğunun Kur'an-ı Kerim'de yer alan delillerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf III. Ünite Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf III. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf III. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf III. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf III. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri