11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1

11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 CEVAPLARI

 1. İslam inancına göre, Allah (c.c.) âleme müdahale eder mi?

  A) Sadece yaratılış sırasında    B) Hiç müdahale etmez           
  C) Belli kanunlara göre          D) İnsanların dualarına göre    
  E) Başmelekler aracılığıyla                                      

 2. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre Allah (c.c.), her an yaratma hâlindedir ve belli kanunlara göre âleme müdahale etmiştir. 3. Aşağıdakilerden hangisi sekülarizmin tanımında yer alan bir unsurdur?

  A) Hukuki konularda dinin etkili olmaması
  B) Toplumsal kararlarda dinin dikkate alınması
  C) Siyasi kararların dini inançlara uygun alınması
  D) Din özgürlüğünün kısıtlanması
  E) Bilimsel gelişmelerin dine göre yorumlanması

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sekülarizm, hukuki konularda, toplumsal kararlarda ve siyaset biliminin işleyişinde din merkezli görüşleri kabul etmeyen yaklaşımdır. 5. Pozitivizmin temel iddialarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnancın insanlığın ilerlemesine engel olduğu
  B) İnsanlığın bilim dışındaki bilgi kaynaklarına ihtiyacı olduğu
  C) Metafiziğin insanların hayatında önemli bir yeri olduğu
  D) Dinlerin çağı kapanmıştır
  E) Akıl yürütme insanın tek bilgi kaynağıdır

 6. Cevap: D Açıklama:

  Pozitivizm, insanlığın bilim dışında din ve metafiziğe ihtiyacı kalmadığını iddia eder. 7. Sekülar bir toplumun aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır?

  A) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
  B) Devletin belirli bir dini desteklemesi
  C) Bireylerin dini inanç özgürlüğüne sahip olması
  D) Eğitim sisteminde dini derslerin yer almaması
  E) Toplumsal kararların çoğunluğun dini inançlarına göre alınması

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sekülar bir toplumda devlet, belirli bir dini desteklemez. 9. Agnostisizmin temel iddiası nedir?

  A) Tanrı'nın varlığı veya yokluğu bilinir.
  B) Tanrı'nın varlığı veya yokluğu bilinemez.
  C) Tanrı'nın varlığı ispatlanabilir.
  D) Tanrı'nın yokluğu ispatlanabilir.
  E) Tanrı'nın varlığı kesindir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Agnostisizm, Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilginin mümkün olmadığını savunur. 11. Ateizmin temel özelliği nedir?

  A) Tanrı'nın varlığına inanmak
  B) Tanrı'nın yokluğuna inanmak
  C) Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir hüküm vermemek
  D) Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışmamak
  E) Tanrı'nın varlığına karşı çıkmak

 12. Cevap: B Açıklama:

  Ateizm, Tanrı'nın var olmadığına inanır ve bu yokluğu kanıtlamaya çalışır. 13. Sekülarizm ile laiklik arasındaki temel fark nedir?

  A) Sekülarizm yalnızca dinin devlete karışmasını engellerken, laiklik dinin tüm sosyal alanlardan uzaklaştırılmasını savunur.
  B) Laiklik dinin devlet kurumlarına müdahale etmesini engellerken, sekülarizm dinin kamusal alanda yer almasının tamamen reddeder.
  C) Sekülarizm dinin bireysel bir inanç olduğunu savunurken, laiklik dinin devletten ayrı tutulması gerektiğini savunur.
  D) Laiklik dinin devlet tarafından desteklenmesini savunurken, sekülarizm dinin devlet tarafından baskılanmasını savunur.
  E) Arada hiçbir fark yoktur.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sekülarizm dinin siyasi ve sosyal alanlara karışmasını engellerken, laiklik dinin kamusal alanda tamamen yer almasını reddeder. 15. Ateizmin özünde hangi inanç biçimiyle karşıtlığı vardır?

  A) Deizm    B) Teizm    C) Agnostisizm    D) Nihilizm    E) Hümanizm    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Ateizm, Tanrı'nın varlığını kabul etmediği için teist inançlarla karşıttır. 17. Nihilizmin felsefi temeli nedir?

  A) Allah'ın varlığını reddetmek
  B) Hiçbir değerin gerçekliğinin bulunmadığını savunmak
  C) Evrenin kaotik bir şekilde oluştuğunu iddia etmek
  D) İnsanların hiçbir özgür iradesinin olmadığını kabul etmek
  E) Ahlakî kuralların göreceli olduğunu ileri sürmek

 18. Cevap: B Açıklama:

  Nihilizm, varlığın hiçbir gerçekliğinin bulunmadığını savunan bir akımdır. 19. Mutlak ateizm nasıl bir yaklaşımdır?

  A) Tanrı'yı reddetmenin gerekmediğini savunur.
  B) Tanrı'nın yokluğuna dair deliller ileri sürer.
  C) Dinî olguları tamamen inkâr eder.
  D) Tanrı'nın günlük hayata sokulmaması gerektiğini düşünür.
  E) Toplumdaki dinî inançların yasaklanması gerektiğini savunur.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Mutlak ateizm, insanın doğuştan inançsız olduğunu savunduğu için Tanrı'yı reddetmenin gerekmediğini iddia eder. 21. Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin ortak noktalarından biridir?

  A) Kıyametin yaklaştığına inanmak
  B) İlahî kitaplara önem vermek
  C) Geleneksel dinlere saygı duymak
  D) Toplumsal düzeni savunmak
  E) Bilimsel gelişmelere karşı olmak

 22. Cevap: A Açıklama:

  Yeni dinî hareketler genellikle kıyametin yaklaştığına inanırlar. 23. Dünyayı reddeden dinî hareketlerin özellikleri arasında hangisi yer alır?

  A) Zihinsel ve fiziksel sorunlarla baş etmeyi amaçlamak
  B) Dünyevi hayata tamamen karşı olmak
  C) Modern dünya ile uyumlu olmak
  D) Cemaat hayatı olmadan ibadet etmek
  E) Liderlere sorgusuz sualsiz itaat etmek

 24. Cevap: B Açıklama:

  Dünyayı reddeden dinî hareketler, dünyevi her türlü yapıya karşı olurlar. 25. Yeni dinî hareketlerin ortaya çıkmasına neden olan sebeplerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilimsel gelişmelerin artması
  B) Toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler
  C) Geleneksel dinî kurumların yetersizliği
  D) Kadim dinlerin popülerliğinin azalması
  E) Teknolojik ilerlemenin hızlanması

 26. Cevap: C Açıklama:

  Yeni dinî hareketler genellikle geleneksel dinî kurumların yetersizliğine karşı bir tepki olarak ortaya çıkarlar. 27. New Age akımının Hristiyanlıkla ilgili en belirgin özelliği nedir?

  A) Sadece Hristiyan inançlarına dayanır.
  B) Hristiyanlıkla ilişkilendirilir ancak başka inanç sistemlerinden de etkilenir.
  C) Hristiyanlığın modern bir yorumudur.
  D) Hristiyanlığa tamamen karşıdır.
  E) Sadece Yahudilikten etkilenmiştir.

 28. Cevap: B Açıklama:

  New Age akımları, Hristiyanlıkla ilişkili olsa da Budizm, Hinduizm ve Taoizm gibi diğer inanç sistemlerinden de unsurlar içerir. 29. Aşağıdakilerden hangisi New Age hareketinin bir özelliği DEĞİLDİR?

  A) Modern topluma karşı bir karşı kültür hareketi olması
  B) İnsan potansiyellerini geliştirmeye odaklanması
  C) Psikolojiye ve alternatif tıbba ilgi göstermesi
  D) Geleneksel dini uygulamaları reddetmesi
  E) Kozmik bilinçliliğe inanması

 30. Cevap: D Açıklama:

  New Age hareketleri geleneksel dini uygulamaları reddetmezler, aksine bunları modern çağla uyumlu hâle getirmeyi amaçlarlar. 31. Scientology hareketine göre, bireyler nasıl "ideal insan" hâline gelebilirler?

  A) Psikoanaliz yoluyla
  B) Zihinsel egzersizler yaparak
  C) Yoga ve meditasyon yoluyla
  D) Uygun ilaçları alarak
  E) Geleneksel dini ritüelleri yerine getirerek

 32. Cevap: B Açıklama:

  Scientology hareketi, zihinsel egzersizlerin bireylerin tüm potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve "ideal insan" hâline gelmelerine yardımcı olduğuna inanır. 33. Moonculuk hareketinin desteklendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 20. yüzyılın başları     B) 20. yüzyılın ortaları   
  C) 20. yüzyılın sonları     D) 21. yüzyılın başları    
  E) 21. yüzyılın ortaları                               

 34. Cevap: B Açıklama:

  Moonculuk, 1950'lerde komünizme karşı dini hareketlerin desteklendiği dönemde ortaya çıkmıştır. 35. Bahailik hareketinde Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yeri nedir?

  A) Baha'nın müjdeleyicisidir.    B) Baha'nın kendisidir.         
  C) Baha'nın yardımcısıdır.       D) Baha'nın düşmanıdır.         
  E) Baha'dan haberi yoktur.                                       

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bahailiğe göre Hz. Peygamber (s.a.v.), Baha'nın geleceğini müjdelemek için gönderilmiştir. 37. Aşağıdakilerden hangisi yeni dini hareketlerin zararlı yönlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Dinî değerleri istismar etme
  B) Dinî duyguları sömürme
  C) Toplumda ayrışmaya neden olma
  D) İnsanların inançlarını güçlendirme
  E) Devlete karşı illegal faaliyetlerde bulunma

 38. Cevap: D Açıklama:

  "Dinî duyguları sömürme", "toplumda ayrışmaya neden olma" ve "devlete karşı illegal faaliyetlerde bulunma" yeni dini hareketlerin zararlı yönleridir. "İnsanların inançlarını güçlendirme" ise bu hareketlerin amaçladığı bir şey değildir. 39. Lokmân suresinin 27. ayetine göre, Allah'ın ilmi hakkında ne söylenir?

  A) Sınırsızdır, insan zihninin kuşatamayacağı derecededir.
  B) Sadece insanların görebildikleriyle sınırlıdır.
  C) Sadece peygamberlerin bildiğidir.
  D) Tek bir kitaba sığabilecek kadardır.
  E) Vahiy yoluyla bildirilenlerle sınırlıdır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Lokmân suresi 27. ayet, "yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez." benzetmesini kullanarak Allah'ın ilminin sınır tanımadığını ifade eder. 41. En'âm suresinin 59. ayetinde Allah'ın hangi sıfatından bahsedilir?

  A) Kudret    B) İlmi    C) Rahmeti    D) Adaleti    E) Rezzaklığı    

 42. Cevap: B Açıklama:

  En'âm suresi 59. ayet, "Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır." ifadesiyle Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını ve gayb âlemindeki bilgilerin sadece O'na ait olduğunu bildirir. 43. En'âm suresinde, müşriklerin Hz. Peygamber'e (s.a.v.) yönelttikleri istek nedir?

  A) Onlara bir mucize göstermesi.
  B) Başılarına azap ve bela getirmesi.
  C) Allah'tan kendileri için bağışlanma dilemesi.
  D) Kendilerine servet ve mal vermesi.
  E) Müslümanlarla savaşmaları için yardım etmesi.

 44. Cevap: B Açıklama:

  En'âm suresi 57 ve 58. ayetlerinde müşriklerin Hz. Peygamber'e (s.a.v.) kendilerine bir azap ve bela getirmesini istedikleri anlatılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 Detayları

11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
  2. İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler
  3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
  4. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  5. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
  6. Sosyal Sebepler
 • AHLÂK VE DEĞERLER İSLÂM VE BARIŞ
  1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
  2. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir.
  3. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir.
  4. İslâm Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
  5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur.

Ayrıca 11. sınıf DKAB IV. ünite inançla ilgili meseleler konuları test 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, 4. Ünite, İslam İnancında Allah-İnsan-Âlem İlişkisi

Öğrenciler sekülarizmin temel kavramlarını açıklayabilecektir.

Öğrenciler pozitivizmin temel iddialarını anlayabilecektir.

Öğrenciler seküler bir toplumun özelliklerini tanımlayabilecektir.

Temel felsefi kavramları anlar.

Dini akımları ve inanç sistemlerini sınıflandırır.

Laiklik ve sekülarizmin temel özelliklerini karşılaştırır.

Dinî inanç biçimleri hakkında bilgi edinme.

Felsefi akımlar hakkında bilgi edinme.

Ateizmin farklı türleri hakkında bilgi edinme.

Yeni dinî hareketlerin özelliklerini anlamak.

Yeni dinî hareketlerin farklı özelliklerini karşılaştırmak.

Yeni dinî hareketlerin ortaya çıkış sebeplerini anlamak.

Yeni dinî hareketlerin Batı dışı kaynaklı olabileceğini ve farklı inanç sistemlerinden etkilenebileceğini anlar.

Yeni dinî hareketlerin geleneksel dinlere yönelik bakış açılarını anlar.

Yeni dinî hareketlerin insan doğası ve kurtuluşla ilgili inançlarını anlar.

Yeni dinî hareketlerin tarihî bağlamını kavrama.

Yeni dinî hareketlerin temel inançlarını ayırt etme.

Yeni dini hareketlerin zararlı yönlerini tespit edebilme

Allah'ın isim ve sıfatlarını öğrenmek.

Allah'ın sıfatlarının anlamını ve önemini kavramak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayatından önemli olayları ve söylemlerini öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf DKAB IV. Ünite - İnançla İlgili Meseleler - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri