11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1

11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Hidayet kavramının aşağıdakilerden hangisi ile ilişkisi yoktur?

  A) Allah'ın (c.c.) insana verdiği akıl ve yetenek
  B) Kur'an-ı Kerim'in rehberliği
  C) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tebliğ ve irşadı
  D) İnsanın Allah'ın (c.c.) istediği gibi yaşaması
  E) İnsanın kendi çabası ve isteği

 2. Cevap: E Açıklama:

  Hidayet, Allah'ın (c.c.) insana verdiği bir nimettir. Bu nimetin gerçekleşmesi için insanın kendi çabası ve isteği de gereklidir. Ancak hidayetin gerçekleşmesi tamamen kişinin kendi çabasına bağlı değildir. 3. Hidayet kavramı, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

  A) İnsanın dünya hayatındaki mutluluğu
  B) İnsanın ahiret hayatının mutluluğu
  C) İnsanın Allah'ın (c.c.) rızasını kazanması
  D) İnsanın Allah'ın (c.c.) emirlerine uyması
  E) İnsanın Allah'ın (c.c.) yasaklarından kaçınması

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hidayet, insanın dünya ve ahiret hayatında mutlu olmasını sağlayan bir yoldur. İnsanın dünya hayatındaki mutluluğu, ahiret hayatının mutluluğu ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla hidayet kavramı, insanın dünya hayatındaki mutluluğu ile ilgilidir. 5. İhsan, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Başkalarına iyilik etmek
  B) Yaptığı işi güzel yapmak
  C) Allah'a (c.c.) ibadet etmek
  D) Allah'a (c.c.) inanmak
  E) Allah'a (c.c.) kulluk etmek

 6. Cevap: A Açıklama:

  İhsan, hem başkalarına iyilik etmek hem de yaptığı işi güzel yapmak anlamlarına gelir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 7. İhsan, aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?

  A) İnanç    B) İbadet    C) Ahlak    D) Hepsi    

 8. Cevap: D Açıklama:

  İhsan, inanç, ibadet ve ahlak için gereklidir. İnancımızı ihsanla yaşayabiliriz. İbadetlerimizi ihsanla yaparsak daha fazla sevap kazanırız. Ahlakımızı ihsanla güzelleştirebiliriz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 9. İhsan kavramı, Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette geçmektedir?

  A) Nahl suresi, 90. ayet
  B) Bakara suresi, 83. ayet
  C) İsrâ suresi, 23-24. ayetler
  D) Bakara suresi, 112. ayet
  E) Nisâ suresi, 125. ayet

 10. Cevap: A Açıklama:

  Nahl suresi, 90. ayette Allah, insanlara adalet, iyilik, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. Bu ayette geçen "iyilik" kavramı, ihsan kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. 11. İhsan kavramının hayatımızdaki önemi nedir?

  A) İnsanların birbirine olan sevgisini artırır.
  B) İnsanların Allah'a (c.c.) olan yakınlığını artırır.
  C) İnsanların topluma olan katkısını artırır.
  D) İnsanların huzurunu artırır.
  E) Hepsi

 12. Cevap: E Açıklama:

  İhsan kavramının hayatımızdaki önemi şu şekildedir: * İnsanların birbirine olan sevgisini artırır. * İnsanların Allah'a (c.c.) olan yakınlığını artırır. * İnsanların topluma olan katkısını artırır. * İnsanların huzurunu artırır. 13. İhlas, İslam dininin temel kavramlarından biridir. İhlasın anlamı nedir?

  A) Samimiyet    B) İçtenlik    C) Bağlılık    D) İtaat    E) Rıza    

 14. Cevap: A Açıklama:

  İhlas, kelime olarak "samimiyet, içtenlik, karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik" gibi anlamlara gelir. Terim olarak ihlas, "insanın inancında, ibadetlerinde, bütün söz ve davranışlarında yalnızca Allah'ın (c.c.) rızasını gözetip ikiyüzlülükten uzak olması" demektir. 15. İhlaslı olmak için neler yapılabilir?

  A) Allah'ı (c.c.) her an görüp gözettiğini unutmamak
  B) Amellerimizde sadece Allah'ın (c.c.) rızasını gözetmek
  C) İnsanların beğenisini kazanmak için değil, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için çalışmak
  D) Bütün söz ve davranışlarımızda Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uymak
  E) Hepsi

 16. Cevap: E Açıklama:

  İhlaslı olmak için yukarıdakilerin hepsini yapmak gerekir. 17. İslam dininde takva, ne anlama gelir?

  A) Allah'tan (c.c.) korkmak
  B) Allah'a (c.c.) sevgi ve saygı duymak
  C) Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uymak
  D) Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak
  E) Allah'ın (c.c.) azabından korkmak

 18. Cevap: C Açıklama:

  Takva, İslam dininde Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uymak, iyi ve güzel işler yapmak, kötülüklerden ve günahlardan kaçınmak demektir. 19. Sırat-ı müstakimden kasıt, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İslam dini
  B) Kur'an-ı Kerim
  C) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünneti
  D) Allah'a (c.c.) iman etmek
  E) İyilik ve güzel ahlak

 20. Cevap: A Açıklama:

  Sırat-ı müstakim, İslam dinidir. Kur'an-ı Kerim'de, "De ki: Şüphesiz Rabb'im beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi." (En'âm suresi, 161. ayet) buyrularak sırat-ı müstakimin İslam dini olduğu belirtilmiştir. 21. Sırat-ı müstakimden ayrılmaktan Allah'a (c.c.) sığınmak için hangi dua edilir?

  A) İhlas suresi     B) Fatiha suresi   
  C) Nas suresi       D) Felak suresi    
  E) Ayetel Kürsi                        

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sırat-ı müstakimden ayrılmaktan Allah'a (c.c.) sığınmak için "Allahümme inni eûzü bike minel-hemmi vel-huzni, vel-acel vel-keseli, vel-buhli vel-cübni, ve dal-dîni vel-ğaleb-betı vel-kürubi vel-belâi vel-meyiti vel-ğammi ve şerril-mesâkîni ve şerril-ebâil vel-emâneti vel-mesûmîne ve şerril-cinni vel-insâni ve minel-fitneti vel-meşâmiâti fil-leyli ven-nehâri ve min fitneti ehlil-kibrit-il-ahmar." duası edilir. Bu dua, "Allah'ım! Kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, borçtan, zilletten, zulümden, belalardan, ölümden, kederden, fakirlikten, kötü komşudan, kötü yöneticiden, defolup giden eşekten ve cinlerden ve insanların fitnesinden, gece ve gündüz fitnesinden ve kızıl ateşin fitnesinden sana sığınırım." anlamına gelir. 23. İslam dini, çalışmayı ve bilgi üretmeyi cihat olarak kabul eder. Bu cihat şeklinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düşmanlara karşı mücadele etmek
  B) Toplumdaki yanlışları düzeltmek
  C) İslâm'ı yaymak
  D) İnsanlığın refahını sağlamak
  E) Allah'a (c.c.) kulluğa yönelmek

 24. Cevap: E Açıklama:

  İslam dini, çalışmayı ve bilgi üretmeyi cihat olarak kabul eder. Bu cihat şeklinin amacı, insanın kendi nefsi ile mücadelesinde başarılı olması ve Allah'a (c.c.) kulluğa yönelmesidir. Çalışma ve bilgi üretimi, kişinin kendini geliştirmesine, yeteneklerini ortaya çıkarmasına ve Allah'a (c.c.) daha yakın bir kul olmasına yardımcı olur. 25. Kur'an-ı Kerim'de, "(Resulüm!) Sen, Rabb'inin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!.." (Nahl suresi, 125. ayet) ayetinde cihat kavramının hangi boyutuna vurgu yapılmaktadır?

  A) Nefsi terbiye etmeye
  B) İslâm'ı yaymaya
  C) Düşmanlarla mücadele etmeye
  D) Toplumdaki yanlışları düzeltmeye
  E) İnsanlığın refahını sağlamaya

 26. Cevap: B Açıklama:

  Nahl suresi 125. ayette cihat kavramının "İslâm'ı yaymak" boyutuna vurgu yapılmaktadır. Bu ayette Hz. Peygamber'e (s.a.v.), İslâm'ı yaymak için hikmet ve güzel öğütle insanları davet etmesi ve onlarla en güzel şekilde mücadele etmesi emredilmektedir. 27. Kur'an-ı Kerim'de salih amel, "iman ile birlikte zikredilir. Bu, iman ile salih amel arasındaki ilişkiyi nasıl açıklar?

  A) İman, salih amel işlemeye vesile olur.
  B) Salih amel, imanı güçlendirir.
  C) İman ve salih amel, birbirini tamamlar.
  D) İman olmadan salih amel olmaz.
  E) Salih amel olmadan iman olmaz.

 28. Cevap: C Açıklama:

  İman, insanın Allah'a ve onun emirlerine inanmasıdır. Salih amel ise, kişinin imanını güçlendirmek için niyetli olarak yaptığı tüm güzel davranışlardır. Bu bağlamda, iman ile salih amel birbirini tamamlar. İman, salih amel işlemeye vesile olur. Salih amel ise, imanı güçlendirir. 29. Günlük konuşmalarda kullanılan "salih amel işlemek" ve "Allah (c.c.) amelince karşılığını ver-

  sin." gibi ifadeler hangi anlamlarda kullanılmaktadır?
  A) Salih amel işlemek, iyi davranışlarda bulunmaktır. Allah (c.c.) amelince karşılığını verir, yani iyilik yapanların mükâfatını verir.
  B) Salih amel işlemek, ibadet etmek ve iyi davranışlarda bulunmaktır. Allah (c.c.) amelince karşılığını verir, yani ibadet edenlerin ve iyilik yapanların mükâfatını verir.
  C) Salih amel işlemek, güzel davranışlarda bulunmaktır. Allah (c.c.) amelince karşılığını verir, yani güzel davranışlarda bulunanların mükâfatını verir.
  D) Salih amel işlemek, ibadet etmek ve güzel davranışlarda bulunmaktır. Allah (c.c.) amelince karşılığını verir, yani ibadet edenlerin ve güzel davranışlarda bulunanların mükâfatını verir.
  E) Salih amel işlemek, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü güzel davranıştır. Allah (c.c.) amelince karşılığını verir, yani Allah'ın rızasını kazananların mükâfatını verir.

 30. Cevap: E Açıklama:

  Günlük konuşmalarda kullanılan "salih amel işlemek" ifadesi, iyi davranışlarda bulunmak anlamına gelir. "Allah (c.c.) amelince karşılığını verir." ifadesi ise, Allah'ın rızasını kazananların mükâfatını vereceği anlamına gelir. 31. Hz. Peygamber (s.a.v.), kendini diğer insanlardan nasıl ayırmaktadır?

  A) İlah olduğunu söyleyerek
  B) Allah’ın (c.c.) gönderdiği bir elçi olduğunu söyleyerek
  C) İlahi sözlerin sonsuzluğuna vurgu yaparak
  D) Allah’ın (c.c.) sözlerinin denizin mürekkep olmasından daha çok olduğunu söyleyerek
  E) Allah’ın (c.c.) sözlerinin denizin bir o kadar da ilave edilmesiyle bile bitmeyeceğini söyleyerek

 32. Cevap: B Açıklama:

  Kehf suresi 109. ayette, Hz. Peygamber (s.a.v.) kendini diğer insanlardan ayırarak, kendisine sadece Allah’ın (c.c.) sözlerini tebliğ ettiğini ve diğer insanlar gibi bir insan olduğunu söylemektedir. 33. İman edip salih amel işleyenlerin cennetteki durumları aşağıdakilerden hangisi gibidir?

  A) Orada ebedi kalırlar ve oradan hiç ayrılmak istemezler.
  B) Orada ebedi kalırlar ancak oradan ayrılmak isterler.
  C) Orada belirli bir süre kalırlar ve sonra oradan ayrılırlar.
  D) Orada ebedi kalmazlar ancak oradan ayrılmak istemezler.
  E) Orada ebedi kalmazlar ve oradan ayrılmak isterler.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kehf suresi 107. ayette, iman edip salih amel işleyenlerin cennette ebedi kalacakları bildirilmektedir. 35. Kehf suresinin 110. ayetinde Hz. Peygamber'e (s.a.v.) hangi konuda uyarıda bulunulmaktadır?

  A) Allah'a (c.c.) şirk koşmamasına
  B) İnsanüstü özelliklerle donatılmadığına
  C) Sadece Allah'ın (c.c.) vahyettiği kadarını bilebileceğine
  D) Ashab-ı Kehf kıssasını doğru anlatmasına
  E) Zülkarneyn (a.s.) kıssasını doğru anlatmasına

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kehf suresinin 110. ayetinde Hz. Peygamber'e (s.a.v.) Allah'a (c.c.) şirk koşmamasına uyarıda bulunulmaktadır. 37. İslam'a göre en büyük günah nedir?

  A) Şirk              B) Haram yemek      
  C) Namaz kılmamak    D) Oruç tutmamak    
  E) Hacca gitmemek                        

 38. Cevap: A Açıklama:

  İslam'a göre en büyük günah Allah'a (c.c.) şirk koşmaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 Detayları

11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET İSLAM'DA İBADETLERİN FAYDALARI
  1. İbadetler Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkıda Bulunur.
  2. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  3. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  4. İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir.
  5. İbadetlerin Bireysel Faydaları
  6. İbadetlerin Bireysel Faydaları
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ
  1. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
  2. Hz. Muhammed'in Güvenilirliği
  3. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  4. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  5. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
  6. Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

Ayrıca 11.sınıf DKAB III. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

11.3.1.1. Hidayet kavramını, kelime anlamıyla birlikte, Allah'ın (c.c.) insana verdiği bir nimet ve insanların Allah'ın (c.c.) istediği gibi yaşamaları için gerekli olan bir yol olarak açıklar.

11.3.1.3. Hidayet kavramının insanın dünya ve ahiret hayatındaki önemini açıklar.

11.3.1. İhsan kavramını açıklar.

11.3.4. İhsanın inanç, ibadet ve ahlak için gerekliliğini açıklar.

İhsan kavramının Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini kavrar.

İhsan kavramının hayatımızdaki önemini kavrar.

11.1.1. İhlas kavramını açıklar.

11.1.4. İhlaslı olmanın yollarını açıklar.

11.3.1. Kur'an'da bazı kavramları yorumlar.

11.3.1. Kur'an-ı Kerim'de geçen temel kavramları açıklar.

11.3.2. Kur'an-ı Kerim'de geçen temel kavramları ayetlerden örneklerle açıklar.

11.3.1. Kur'an'da geçen bazı kavramları yorumlar.

11.3.1. Kur'an'da geçen bazı kavramları yorumlar.

İman ile salih amel arasındaki ilişkiyi açıklar.

Salih amel kavramını günlük yaşamda açıklar.

11.1.1.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik özelliklerini açıklar.

11.1.2.2. Kur’an’da geçen salih amel kavramını açıklar.

11.2.3.3.3. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sadece Allah'ın (c.c.) vahyettiği kadarını bilebileceğini Kur'an-ı Kerim'de yer alan delillerini açıklar.

11.2.3.3.4. İslam'a göre en büyük günahın şirk olduğunun Kur'an-ı Kerim'de yer alan delillerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf DKAB III. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri