11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Japonya'da toplam nüfus içinde çocuk nüfus (0-14 yaş) oranı, 1975 yılında %22 iken 2015 yılında %13'e düşmüştür. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi neden olmamıştır?

  A) Doğum oranlarının düşmesi
  B) Ölüm oranlarının artması
  C) Göçlerin artması
  D) Aile planlamasının yaygınlaşması
  E) Kadın işgücüne katılımının artması

 2. Cevap: D Açıklama:

  Japonya'da nüfus artış hızının düşmesi ve çocuk nüfus oranının azalması, doğum oranlarının düşmesi ve aile planlamasının yaygınlaşması gibi faktörlere bağlıdır. Ölüm oranlarının artması, göçlerin artması ve kadın işgücüne katılımının artması ise nüfus artış hızını artırıcı faktörlerdir. 3. 1923-1965 yılları arasında Türkiye'de uygulanan nüfus politikalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nüfus artış hızını yükseltmek
  B) Nüfus artış hızını düşürmek
  C) Nüfus yapısını değiştirmek
  D) Nüfus kalitesini yükseltmek
  E) Nüfus miktarını azaltmak

 4. Cevap: A Açıklama:

  1923-1965 yılları arasında Türkiye'de yaşanan savaşlar ve kitlesel göçler nedeniyle nüfus önemli ölçüde azalmıştır. Bu nedenle bu dönemde nüfus artış hızını yükseltmek ve nüfus miktarını artırmak için çeşitli politikalar uygulanmıştır. 5. 1965-1980 yılları arasında Türkiye'de uygulanan nüfus politikalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nüfus artış hızını yükseltmek
  B) Nüfus artış hızını düşürmek
  C) Nüfus yapısını değiştirmek
  D) Nüfus kalitesini yükseltmek
  E) Nüfus miktarını azaltmak

 6. Cevap: B Açıklama:

  1965-1980 yılları arasında Türkiye'de nüfus artış hızı hızla yükselmiştir. Bu durum ekonomik ve sosyal gelişmeyi olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu nedenle bu dönemde nüfus artış hızını düşürmek için çeşitli politikalar uygulanmıştır. 7. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, idari işlevine bağlı olarak küresel bir etkiye sahiptir?

  A) Londra (İngilterE)    B) Tokyo (JaponyA)      
  C) New York (ABD)        D) Paris (Fransa)       
  E) Roma (İtalya)                                 

 8. Cevap: A Açıklama:

  Londra, Birleşik Krallık'ın başkenti ve dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik merkezlerinden biridir. Bu özelliğinden dolayı küresel bir etkiye sahiptir. 9. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, tarihî ve kültürel değerlerine bağlı olarak küresel bir etkiye sahiptir?

  A) Londra (İngilterE)    B) Tokyo (JaponyA)      
  C) New York (ABD)        D) Paris (Fransa)       
  E) Roma (İtalya)                                 

 10. Cevap: E Açıklama:

  Roma, İtalya'nın başkenti ve dünyanın en önemli tarihî ve kültürel merkezlerinden biridir. Bu özelliğinden dolayı küresel bir etkiye sahiptir. 11. Şehirlerin etki alanları, sahip oldukları fonksiyonel özelliklere göre değişir. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı küreseldir?

  A) İstanbul        B) Kütahya        
  C) Mekke           D) Hartum         
  E) Johannesburg                      

 12. Cevap: A Açıklama:

  İstanbul, dünyanın en büyük şehirlerinden biri olmasının yanı sıra, ticaret, finans, kültür, turizm ve ulaşım gibi önemli fonksiyonlara sahiptir. Bu fonksiyonlar sayesinde İstanbul, küresel bir etki alanına sahiptir. 13. Şehirlerin fonksiyonları, onların özelliklerini ve gelişimini etkileyen önemli bir faktördür. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin fonksiyonları, onun yerel etkiye sahip olmasına neden olmuştur?

  A) Washington        B) Paris            
  C) Melbourne         D) Kadirli          
  E) Rio De Jenerio                        

 14. Cevap: D Açıklama:

  Kadirli, tarım ve hayvancılık gibi yerel ölçekte etkili olan fonksiyonlara sahiptir. Bu fonksiyonlar sayesinde Kadirli, yerel etkiye sahip bir şehirdir. 15. Türkiye'de tarım alanlarının büyük bir kısmı İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bölgenin ikliminin elverişli olması
  B) Bölgenin nüfus yoğunluğunun yüksek olması
  C) Bölgenin topraklarının verimli olması
  D) Bölgenin su kaynaklarına sahip olması
  E) Bölgenin yer şekillerinin düz olması

 16. Cevap: A Açıklama:

  İç Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden biridir. Bu nedenle, tarım faaliyetlerinin yapılabilmesi için sulama olanaklarının bulunması gerekmektedir. Bölgede, akarsuların yanı sıra yeraltı suları da bol miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle, tarım alanlarının büyük bir kısmı sulama olanaklarından yararlanmaktadır. 17. Türkiye'de balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karadeniz kıyıları      B) Marmara kıyıları       
  C) Ege kıyıları            D) Akdeniz kıyıları       
  E) Doğu Anadolu Bölgesi                              

 18. Cevap: A Açıklama:

  Karadeniz kıyıları, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip bölgesidir. Bu nedenle, balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olduğu alanlardan biridir. Bölgede, ılıman iklim koşulları ve zengin su ürünleri çeşitliliği, balıkçılık faaliyetlerinin gelişimini desteklemektedir. 19. Suudi Arabistan'ın kişi başına düşen milli gelirinin yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

  A) Petrol ve doğal gaz rezervlerinin zenginliği
  B) Sanayileşmenin gelişmişliği
  C) Tarım ve hayvancılığın gelişmişliği
  D) İhracat gelirlerinin yüksekliği
  E) Nüfusun genç olması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Suudi Arabistan, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bu zengin doğal kaynaklar, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve kişi başına düşen milli gelirin yüksek olmasına önemli katkı sağlamaktadır. 21. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi, kahve üretiminin aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

  A) Ana vatanında yoğunlaşmasına
  B) Dünyanın farklı yerlerinde yaygınlaşmasına
  C) Üretimini artırmasına
  D) İhracatını azaltmasına
  E) Tüketimini azaltmasına

 22. Cevap: B Açıklama:

  Ulaşım sistemlerinin gelişmesi, kahve gibi bozulabilir ürünlerin uzak üretim alanlarından pazarlara ulaştırılabilmesini kolaylaştırmıştır. Bu durum, kahve üretiminin dünyanın farklı yerlerinde yaygınlaşmasına neden olmuştur. 23. Dünya petrol rezervlerinin büyük bir kısmına sahip olan ülkelerden bazıları, petrol ihracatına rağmen gelişmişlik düzeyi açısından orta veya düşük seviyededir. Bu durumun temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Petrol gelirlerinin etkin bir şekilde kullanılamaması
  B) Petrolün doğal bir kaynak olması ve tükenebilir olması
  C) Petrolün sadece enerji üretiminde kullanılması
  D) Petrolün sadece sanayide kullanılması
  E) Petrolün sadece tarımsal üretimde kullanılması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Petrol gelirlerinin etkin bir şekilde kullanılamaması, petrol ihracatına rağmen gelişmişlik düzeyinin artmaması ile doğrudan ilişkilidir. Bu ülkelerde petrol gelirleri, genellikle altyapı yatırımları, eğitim ve sağlık gibi alanlarda kullanılmayarak, siyasi istikrarsızlık, yolsuzluk gibi nedenlerle heba edilmektedir. 25. Türkiye, bor, mermer ve krom gibi madenler bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Ancak günümüzde küresel anlamda ön planda olan petrol, doğal gaz ve taş kömürü bakımından aynı zenginliğe sahip değildir. Bu durum, Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkilemektedir?

  A) Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılama noktasında zorluklar yaşanmaktadır.
  B) Türkiye'nin ihracat potansiyeli düşmektedir.
  C) Türkiye'nin dışa bağımlılığı artmaktadır.
  D) Türkiye'nin üretim maliyetleri yükselmektedir.
  E) Türkiye'nin istihdam seviyesi düşmektedir.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'nin petrol, doğal gaz ve taş kömürü bakımından zengin olmaması, bu kaynakların ithal edilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin dışa bağımlılığını artırmaktadır. Dışa bağımlılığın artması, cari açığı artırmakta ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilemektedir. 27. Türkiye'de tarımda verimi etkileyen doğal faktörler nelerdir?

  A) İklim ve toprak
  B) Arazi yapısı ve toprak örtüsü
  C) Sulama ve gübreleme
  D) Makineleşme ve pazarlama
  E) Tarım kredileri ve kooperatifler

 28. Cevap: A Açıklama:

  Tarımsal üretim sıcaklık ve yağış koşullarından etkilenir. Türkiye'de genellikle yarı kurak iklim koşullarının görülmesi tarımsal üretimde sulamaya duyulan ihtiyacı artırmıştır. Ülkemizde görülen iklim çeşitliliği, tarımsal üretimin de çeşitlenmesini sağlamıştır. Türkiye arazisinin dağlık ve eğimli olması, tarımı genellikle olumsuz etkilemektedir. Arazinin engebeli olması nedeniyle tarım alanları küçük ve parçalıdır. Yükselti arttıkça tarımın yerini hayvancılık faaliyetleri almaktaydı. Türkiye'de alüvyal toprakların bulunduğu ovalar tarım için en elverişli alanlardır. 29. Türkiye'de tahıl tarımı neden yaygındır?

  A) Nüfusun hızlı artışı
  B) Tarım makinelerinin kullanılabilmesi
  C) Ülkenin büyük bölümünde yarı kurak iklim koşullarının görülmesi
  D) Tahılların uzun süre saklanabilme özelliği
  E) Toprak Mahsulleri Ofisinin kurulması

 30. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de tahıl tarımı yaygındır. Bunun başlıca nedenleri şunlardır: * Nüfusun hızlı artışı * Tarım makinelerinin kullanılabilmesi * Ülkenin büyük bölümünde yarı kurak iklim koşullarının görülmesi * Tahılların uzun süre saklanabilme özelliği 31. Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde, iklimin etkisinden çok, sulama imkânının önemi daha fazladır?

  A) Pamuk            B) Şeker pancarı   
  C) Üzüm             D) Ayçiçeği        
  E) Zeytin                              

 32. Cevap: A Açıklama:

  Pamuk, sıcak ve kurak iklim koşullarında yetiştirilen bir üründür. Ancak, Türkiye'de pamuk üretiminin yoğun olarak yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, kuraklığın giderilmesi amacıyla Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulama projeleri uygulanmaktadır. Bu projeler sayesinde, pamuk üretiminde önemli artışlar sağlanmıştır. 33. Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde, toprak özellikleri daha fazla etkilidir?

  A) Yer fıstığı       B) Soya fasulyesi   
  C) Çay               D) Ayçiçeği         
  E) Zeytin                                

 34. Cevap: E Açıklama:

  Zeytin, Akdeniz iklimine özgü bir üründür. Akdeniz iklimi, ılık ve nemli yazları, ılık ve yağışlı kışları olan iklimdir. Bu iklimin özelliklerinden biri de, toprakların kireçli olmasıdır. Zeytin, kireçli toprakları sever ve bu topraklarda daha iyi yetişir. 35. Türkiye'de tarımsal iş gücü oranı, 1955 yılında %77,3 iken 2019 yılında %18,2'ye düşmüştür. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Tarım, Türkiye ekonomisindeki önemini yitirmiştir.
  B) Sanayileşmenin etkisiyle tarımsal iş gücünde azalma olmuştur.
  C) Nüfus artışı, tarımsal iş gücünü artırmıştır.
  D) Tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler, tarımsal iş gücüne olan ihtiyacı azaltmıştır.
  E) Tarım sektörünün makineleşmesi, tarımsal iş gücünde artışa neden olmuştur.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevabı, tarımsal iş gücü oranının azalması ile ilgili olarak verilen seçenekler arasından doğru olanı seçmektir. Tarımsal iş gücü oranındaki azalma, tarım sektörünün ekonomideki öneminin azaldığına işaret eder. Bu nedenle, doğru cevap A) Tarım, Türkiye ekonomisindeki önemini yitirmiştir. seçeneğidir. 37. Türkiye'de 1927 yılında nüfusun %75,8'i kırsal alanda yaşarken, 2019 yılında bu oran %7,2'ye düşmüştür. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle kırsal nüfus azalmıştır.
  B) Tarımsal verimliliğin artmasıyla kırsal nüfus azalmıştır.
  C) Tarımsal ürünlerin fiyatlarının düşmesi, kırsal nüfusun kentlere göç etmesine neden olmuştur.
  D) Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerinin artması, kırsal nüfusun kentlere göç etmesine neden olmuştur.
  E) Kırsal kesimde tarımsal üretimin azalması, kırsal nüfusun kentlere göç etmesine neden olmuştur.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevabı, kırsal nüfus oranının azalması ile ilgili olarak verilen seçenekler arasından doğru olanı seçmektir. Kırsal nüfus oranının azalması, sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle kırsal kesimden kentlere göçün artmasına bağlıdır. Bu nedenle, doğru cevap A) Sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle kırsal nüfus azalmıştır. seçeneğidir. 39. Türkiye'de linyit madeninin çıkarıldığı başlıca bölgeler hangileridir?

  A) Zonguldak, Soma, Manisa, Balıkesir, Afyon
  B) Zonguldak, Soma, Ankara, Balıkesir, Afyon
  C) Zonguldak, Soma, Eskişehir, Balıkesir, Afyon
  D) Zonguldak, Soma, Samsun, Balıkesir, Afyon
  E) Zonguldak, Soma, Kütahya, Balıkesir, Afyon

 40. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de linyit madeninin çıkarıldığı başlıca bölgeler Zonguldak, Soma, Manisa, Balıkesir ve Afyon'dur. Bu bölgelerde bulunan linyit yatakları, Türkiye'nin en önemli enerji kaynaklarından biridir. 41. Türkiye'de linyit madeninin en önemli kullanım alanları nelerdir?

  A) Elektrik üretimi, demir-çelik sanayi, çimento sanayi
  B) Elektrik üretimi, seramik sanayi, cam sanayi
  C) Elektrik üretimi, çimento sanayi, inşaat sektörü
  D) Elektrik üretimi, demir-çelik sanayi, inşaat sektörü
  E) Elektrik üretimi, seramik sanayi, demir-çelik sanayi

 42. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de linyit madeninin en önemli kullanım alanları elektrik üretimi, demir-çelik sanayi ve çimento sanayidir. Elektrik üretiminde linyit, en çok kullanılan fosil yakıttır. Demir-çelik sanayisinde linyit, yüksek kalorili yapısından dolayı tercih edilmektedir. Çimento sanayisinde ise linyit, klinker üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. 43. Türkiye'de madenciliğin GSYH içindeki payı yıllara göre nasıl bir değişim göstermiştir?

  A) Artmıştır.
  B) Azalma eğilimindedir.
  C) Sabit kalmıştır.
  D) Dalgalanmalar göstermiştir.
  E) Belirsizdir.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Grafikten de görülebileceği gibi, Türkiye'de madenciliğin GSYH içindeki payı yıllara göre artmıştır. 2009 yılında %1,12 olan bu pay, 2019 yılında %1,08'e yükselmiştir. Bu artış, Türkiye'de yeraltı zenginliklerinin giderek daha fazla keşfedilmesi ve işletilmesi ile açıklanabilir. 45. Türkiye'de hangi enerji kaynaklarının kullanım oranları artmıştır?

  A) Taş kömürü ve linyit.
  B) Doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynakları.
  C) Hidrolik enerji ve rüzgâr enerjisi.
  D) Jeotermal enerji ve güneş enerjisi.
  E) Tüm enerji kaynaklarının kullanım oranları artmıştır.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Tablolardan da görülebileceği gibi, Türkiye'de doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranları artmıştır. 2008 yılında %38,08 olan doğal gazın kurulu gücü, 2019 yılında %46,68'e yükselmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü ise 2008 yılında %0 olanken, 2019 yılında %27,06'ya yükselmiştir. Bu artış, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve çevre dostu bir enerji üretimine yönelme stratejisinin bir sonucudur. 47. Türkiye'de savunma sanayisinin gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

  A) Jeopolitik konum       B) Yer altı kaynakları   
  C) Nitelikli iş gücü      D) Devlet desteği        
  E) Tüketim talebi                                  

 48. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin jeopolitik konumu, savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar gibi önemli coğrafi bölgelerin kesişim noktasında yer almaktadır. Bu durum, Türkiye'yi bölgesel ve küresel güvenlik açısından önemli bir konuma getirmektedir. Türkiye'nin yer altı kaynakları, savunma sanayisinin gelişmesinde bir diğer önemli faktördür. Türkiye, demir, krom, bakır, bor gibi stratejik öneme sahip yer altı kaynaklarına sahiptir. Bu kaynaklar, savunma sanayisinde kullanılan hammaddelerin temin edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Nitelikli iş gücü, savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir diğer faktördür. Savunma sanayisi, yüksek teknoloji gerektiren bir sanayi koludur. Bu nedenle, nitelikli iş gücünün varlığı, savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Devlet desteği, savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, savunma sanayisinin gelişmesini desteklemek amacıyla çeşitli politikalar uygulamaktadır. Bu politikalar, savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tüketim talebi, savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir faktör değildir. Savunma sanayisi, temel ihtiyaçlara yönelik üretim yapan bir sanayi kolu değildir. Bu nedenle, tüketim talebi, savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaz. 49. Türkiye'nin savunma sanayisinde ürettiği başlıca ürünler nelerdir?

  A) Silahlar, mühimmatlar, askeri araçlar
  B Gemiler, uçaklar, helikopterler
  C Hava savunma sistemleri, füze sistemleri
  D Elektronik sistemler, haberleşme sistemleri
  E Tüm seçenekler doğrudur

 50. Cevap: E Açıklama:

  Türkiye'nin savunma sanayisinde ürettiği başlıca ürünler; silahlar, mühimmatlar, askeri araçlar, gemiler, uçaklar, helikopterler, hava savunma sistemleri, füze sistemleri ve elektronik sistemler, haberleşme sistemleri gibi ürünlerdir. Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde önemli bir gelişme kaydetmiştir. Bu gelişmenin sonucunda, Türkiye, savunma sanayisinde önemli bir üretici ülke hâline gelmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 Detayları

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI
  1. DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLAIN EKONOMİYE ETKİSİ
  2. EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ
  3. EKONOMİYE YÖN VEREN GÜÇ: DOĞAL KAYNAKLAR
  4. MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE
  5. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
  6. TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANIMI
  7. TÜRKİYE'Yİ TANIYALIM

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi II. ünite test soruları 2; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

11.2.2.2. Nüfus politikalarının nüfus yapısı üzerindeki etkilerini açıklar.

Türkiye'de uygulanan nüfus politikalarını dönemsel olarak ayırt eder.

Türkiye'de uygulanan nüfus politikalarını dönemsel olarak ayırt eder.

11.2.2.3. Şehirlerin küreselleşmedeki rolünü açıklar.

11.2.2.3. Şehirlerin küreselleşmedeki rolünü açıklar.

11.2.1.2. Şehirlerin etki alanlarını etkileyen faktörleri açıklar.

11.2.1.1. Şehirlerin fonksiyonlarını sınıflandırır.

11.2.1.1. Yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, toprak, su kaynakları, ham madde ve enerji kaynakları gibi doğal unsurların ekonomik faaliyetleri nasıl etkilediğini analiz eder.

11.2.1.2. Doğal unsurların ekonomik faaliyetlerin dağılışını nasıl etkilediğini analiz eder.

Üretim, dağıtım ve tüketim arasındaki ilişkileri açıklar.

Üretim, dağıtım ve tüketim arasındaki ilişkileri açıklar.

Doğal kaynaklar ve ekonomi arasındaki ilişkiyi kavrar.

Doğal kaynaklar ve ekonomi arasındaki ilişkiyi kavrar.

11.1.1. Türkiye'nin doğal ve beşeri özelliklerinin tarım faaliyetlerini nasıl etkilediğini açıklar.

11.1.2. Türkiye'de tarım ürünlerinin tür ve miktarını etkileyen faktörleri açıklar.

Türkiye'de tarım ürünlerinin iklim ve sulama imkânlarına göre dağılımı

Türkiye'de tarım ürünlerinin iklim ve toprak özelliklerine göre dağılımı

11.2.2.1. Türkiye'de tarımsal iş gücü oranının değişimini ve nedenlerini analiz eder.

11.2.2.2. Türkiye'de kırsal nüfusun değişimini ve nedenlerini analiz eder.

Türkiye'de bulunan linyit yataklarının dağılımını kavrar.

Türkiye'de linyit madeninin kullanım alanlarını kavrar.

11.3.2. Türkiye'nin doğal kaynakları ve bunların ekonomik önemi

11.3.1. Türkiye'nin enerji kaynakları ve bunların ekonomik önemi

11. Sınıf Coğrafya dersi kazanımlarından "Türkiye'de sanayinin gelişmesinde etkili olan faktörleri açıklar." kazanımına uygundur.

11. Sınıf Coğrafya dersi kazanımlarından "Türkiye'de savunma sanayisinin gelişimini açıklar." kazanımına uygundur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.