11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Japonya'nın 1950-1990 yılları arasında nüfus artış hızını azaltmaya yönelik uyguladığı politikalar nelerdir?

  A) Aile planlamasının yaygınlaştırılması
  B) Göçlerin teşvik edilmesi
  C) Evliliklerin teşvik edilmesi
  D) Doğum kontrol yöntemlerinin yasaklanması
  E) Kadınların eğitim ve istihdamının teşvik edilmesi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Japonya, 1950'li yıllardan itibaren nüfus artış hızının çok yüksek olması nedeniyle nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulamaya başlamıştır. Bu politikalar arasında en önemlisi aile planlamasının yaygınlaştırılmasıdır. Bu amaçla, doğum kontrol yöntemlerinin kullanımının teşvik edilmesi, aile planlaması konusunda eğitim verilmesi ve doğum kontrol yöntemlerinin ücretsiz olarak dağıtılması gibi uygulamalar yapılmıştır. 3. Türkiye'nin nüfus artış hızı, 1960'lı yıllardan itibaren düşmeye başlamıştır. Bu durumun başlıca nedenleri nelerdir?

  A) Aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaşması
  B) Eğitim seviyesinin yükselmesi
  C) Kadınların işgücüne katılmasının artması
  D) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
  E) Tarımsal üretimin azalması

 4. Cevap: A Açıklama:

  1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaşması, nüfus artış hızının düşmesine önemli katkı sağlamıştır. Aile planlaması hizmetleri, anne ve babaların istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarına olanak tanımıştır. 5. Türkiye'nin nüfus yapısında, 1950'li yıllardan itibaren 0-14 yaş grubu nüfusun toplam nüfus içindeki payı azalmaya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?

  A) Doğurganlık hızının düşmesi
  B) Ölüm hızının düşmesi
  C) İnsanların yaşam süresinin uzaması
  D) Göçlerin etkisi
  E) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi

 6. Cevap: A Açıklama:

  Nüfus yapısında 0-14 yaş grubu nüfusun payının azalması, doğurganlık hızının düşmesi ile açıklanabilir. Doğurganlık hızı, bir kadın üreme döneminde doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eder. Doğurganlık hızı düştüğünde, 0-14 yaş grubu nüfus da azalır. 7. Abu Dabi, Kuala Lumpur, Sidney ve Singapur şehirlerinin 1970, 1932, 1920 ve 2000 yıllarında çekilen fotoğraflarını incelediğimizde, bu şehirlerin hangi işlevsel özellikler bakımından değişim ve gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz?

  A) Sanayileşme:    B) Turizm:        
  C) Ticaret:        D) Eğitim:        
  E) Kültür:                           

 8. Cevap: C Açıklama:

  Fotoğrafları incelediğimizde, 1970 yılında küçük yerleşim yerleri olan Abu Dabi, Kuala Lumpur ve Singapur'un 2015 yılına gelindiğinde büyük ve modern şehirler hâline geldiğini görüyoruz. Bu değişim ve gelişim, bu şehirlerin ticaret ve turizm işlevlerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Sidney ise 1932 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nın ardından turizm işlevinde önemli bir artış yaşamıştır. 1920 yılında küçük bir liman şehri olan Sidney, günümüzde Avustralya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri hâline gelmiştir. 9. Türk-İslam şehirlerinin tarihsel süreçteki değişim ve gelişimlerinde etkili olan işlevsel özellikler nelerdir?

  A) Ticaret    B) Turizm    C) Eğitim    D) Kültür    E) Savunma    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Türk-İslam şehirlerinin tarihsel süreçteki değişim ve gelişimlerinde etkili olan en önemli işlevsel özellik ticarettir. Türkler, İslamiyet'i kabul ettikten sonra İpek Yolu üzerinde önemli ticaret merkezleri kurmuştur. Bu şehirler, ticaretin gelişmesiyle birlikte hızla büyümüş ve gelişmiştir. Diğer işlevsel özellikler de Türk-İslam şehirlerinin gelişiminde etkili olmuştur. Ancak ticaret, bu şehirlerin gelişiminde en önemli rolü oynamıştır. 11. Türkiye'de nüfusu 2000'den az olan ve geçimini genellikle tarım ve hayvancılıktan sağlayan yerleşmelere ne ad verilir?

  A) Kasaba    B) Köy    C) Mahalle    D) Divan    E) Mezra    

 12. Cevap: A Açıklama:

  1924 yılında çıkarılan 442 sayılı Köy Kanunu'na göre cami, okul, yaylak, baltalık ve orman gibi malları bulunan; toplu veya dağınık yerleşen insanların bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte oluşturdukları yerleşmelere köy denir. Ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanan ve nüfusu 2000'den az olan yerleşmeler bu kapsamda değerlendirilir. 13. Yaylacılık faaliyetlerinin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde, ilkbahar ve yaz aylarında geçici olarak kurulan yerleşmelere ne ad verilir?

  A) Kasaba    B) Köy    C) Mahalle    D) Divan    E) Yayla    

 14. Cevap: E Açıklama:

  Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici yerleşmelere denir. Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları ile Doğu ve İç Anadolu'da yaygın olan yaylacılık faaliyetleri, bu bölgelerde geçici yayla yerleşmelerinin kurulmasına neden olmuştur. 15. İklim şartlarının üretim, dağıtım ve tüketimi nasıl etkilediğini açıklayınız.

  A) İklim şartları, üretim, dağıtım ve tüketimi doğrudan etkilemektedir.
  B) İklim şartları, üretim, dağıtım ve tüketimi dolaylı olarak etkilemektedir.
  C) İklim şartları, üretim, dağıtım ve tüketimi etkilemez.
  D) İklim şartları, üretim, dağıtım ve tüketimi sadece üretimde etkilidir.
  E) İklim şartları, üretim, dağıtım ve tüketimi sadece dağıtımda etkilidir.

 16. Cevap: A Açıklama:

  İklim şartları, üretim, dağıtım ve tüketimi doğrudan etkilemektedir. Örneğin, soğuk iklimlerde tarım faaliyetlerinin sınırlı olması, ulaşım ve dağıtımın zorlaşması ve insanların tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi durumlar iklim şartlarının üretim, dağıtım ve tüketimi doğrudan etkilediğine örnek olarak verilebilir. 17. Üretimde sermayenin önemi nedir?

  A) Sermaye, üretim için gerekli olan tesislerin, araç ve gereçlerin alınmasını sağlar.
  B) Sermaye, üretimde kullanılan hammadde ve enerjinin temin edilmesini sağlar.
  C) Sermaye, üretimin verimliliğini ve kalitesini artırır.
  D) Sermaye, üretimin devamlılığını sağlar.
  E) Sermaye, üretimin maliyetini düşürür.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sermaye, üretim için gerekli olan tesislerin, araç ve gereçlerin alınmasını sağlar. Bu da üretimin verimliliğini ve kalitesini artırır. Örneğin, modern ve verimli makinelerin kullanılması, üretimde verimi ve kaliteyi artırır. 19. Su, canlılar için hayati öneme sahip bir kaynaktır. Geçmişte genellikle içme, kullanma, tarım vb. alanlarda kullanılan su kaynakları günümüzde enerji üretiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüzde bu enerjinin elde edilmesi, akarsular üzerinde kurulan hidroelektrik santralleri sayesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca turizm, balıkçılık, ulaşım ve sanayi gibi alanlarda da suya ihtiyaç duyulması, bu kaynağın ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

  A) Su, yenilenebilir bir kaynaktır.
  B) Su, tükenebilir bir kaynaktır.
  C) Su, her bölgede eşit miktarda bulunur.
  D) Su, dünyanın her yerinde aynı öneme sahiptir.
  E) Su, tüm canlılar için yaşamsal bir öneme sahiptir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Su, Dünya'nın yüzeyinin yaklaşık %71'ini kaplayan ve döngü halinde sürekli olarak yenilenen bir kaynaktır. Bu nedenle yenilenebilir bir kaynaktır. 21. Madenler, ilk zamanlarda obsidiyen ve çakmak taşının işlenmesiyle önem kazanmıştır. Metalik olarak öncelikle işlenen ve yararlanılan madenler bakır, altın ve kalay gibi yumuşak olanlardır. Paleolitik Çağ'da taşlardan yapılan kesici ve delici aletler, zamanla yerini metalik madenlerden yapılanlara bırakmıştır. Anadolu’da Hititler; demir, bakır, gümüş gibi madenleri işleyerek demir çapa, saban, tekerlek çemberi, bıçak, balta ve orak gibi aletler yapmıştır. Madenler, o dönemde günümüze göre çok daha basit bir teknikle işlenmekteydi. Günümüzde madenlerin çıkarılması ve işlenmesine yönelik kullanılan yöntem ve teknikler ciddi anlamda değişime uğramıştır.

  A) Madenler, insanlığın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.
  B) Madenler, sadece sanayide kullanılır.
  C) Madenler, tükenebilir bir kaynaktır.
  D) Madenler, her bölgede eşit miktarda bulunur.
  E) Madenler, yenilenebilir bir kaynaktır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Madenler, insanlığın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. İlk çağlardan günümüze kadar, insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için madenlerden yararlandığı bilinmektedir. Tarım, hayvancılık, ulaşım, sanayi, savunma gibi birçok alanda madenlerden yararlanılmaktadır. 23. Türkiye'nin gayrisafi millî hasılasının sektörel dağılımı incelendiğinde, 1924 yılında tarım sektörünün payı %48 iken, 2019 yılında bu pay %6'ya düşmüştür. Bu değişime bağlı olarak, Türkiye ekonomisinin gelişmişlik düzeyi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Tarımsal üretim artmıştır.
  B) Sanayi üretimi artmıştır.
  C) Hizmet sektörü gelişmiştir.
  D) Ekonominin gelişmişlik düzeyi artmıştır.
  E) Ekonominin gelişmişlik düzeyi azalmıştır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Tarım sektörünün payı azalırken, sanayi ve hizmet sektörlerinin payları artmaktadır. Bu durum, Türkiye ekonomisinin gelişmişlik düzeyinin arttığını göstermektedir. 25. 1980'li yıllardan sonra Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimler sonucunda, tarım sektörünün gayrisafi millî hasıla içindeki payı sürekli azalmıştır. Bu değişime aşağıdakilerden hangisi neden olmuş olabilir?

  A) Tarım sektörünün üretkenliğinin artması
  B) Sanayi sektörünün gelişmesi
  C) Hizmet sektörünün gelişmesi
  D) Tarımsal desteklemelerin azaltılması
  E) Tarımsal arazilerin azalmasıdır.

 26. Cevap: B Açıklama:

  1980'li yıllardan sonra, Türkiye ekonomisinde dışa açılma ve serbest piyasa ekonomisi politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Bu politikalar sonucunda, sanayi sektörüne yönelik yatırımlar artmış ve sanayi üretiminde artış yaşanmıştır. Bu durum, tarım sektörünün payının azalmasında etkili olmuştur. 27. Soru Metni: Türkiye'de en çok üretilen tahıl ürünü hangisidir?

  A) Buğday    B) Arpa    C) Mısır    D) Çeltik    E) Pamuk    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de en çok üretilen tahıl ürünü buğdaydır. 2019 yılında Türkiye'de üretilen tahıl ürünlerinin toplam miktarının %68'ini buğday oluşturmaktadır. 29. Türkiye'de tütün tarımı en çok hangi illerde yapılır?

  A) Manisa, Denizli, Adıyaman, Uşak, Samsun
  B) Ankara, Konya, Niğde, Diyarbakır, Yozgat
  C) Edirne, Samsun, Balıkesir, Çanakkale, Çorum
  D) Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa
  E) Kırşehir, Ankara, Konya, Niğde, Mersin

 30. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de tütün tarımı en çok Manisa, Denizli, Adıyaman, Uşak ve Samsun illerinde yapılmaktadır. Bu illerde üretilen tütünün toplam miktarı, Türkiye'de üretilen tütünün yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır. 31. Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta en çok yetiştirilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Koyun    B) Keçi    C) Sığır    D) Manda    E) At    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta en çok yetiştirilen hayvan türü koyundur. 2019 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 48 milyon 481 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların yaklaşık %70'ini koyunlar oluşturmaktadır. 33. Türkiye'de büyükbaş hayvancılıkta et ve süt üretiminin büyük bölümü aşağıdaki bölgelerden hangisinden sağlanmaktadır?

  A) Marmara Bölgesi              B) Ege Bölgesi                 
  C) İç Anadolu Bölgesi           D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi   
  E) Karadeniz Bölgesi                                           

 34. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'de büyükbaş hayvancılıkta et ve süt üretiminin büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sağlanmaktadır. Bu bölgedeki iklim koşulları ve coğrafi özellikler, büyükbaş hayvancılığın gelişmesine elverişlidir. 2019 yılı TÜİK verilerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 milyon 500 bin büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların yaklaşık %70'ini sığırlardır. 35. Türkiye'nin en önemli yer altı kaynağı hangisidir?

  A) Demir    B) Bakır    C) Krom    D) Bor    E) Fosfat    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, dünyadaki en büyük bor rezervlerine sahip ülkedir. Bu nedenle, Türkiye'nin en önemli yer altı kaynağı bordur. 37. Türkiye'de çıkarılan bakır yataklarının büyük çoğunluğu hangi bölgede yer almaktadır?

  A) Karadeniz Bölgesi       B) İç Anadolu Bölgesi     
  C) Doğu Anadolu Bölgesi    D) Ege Bölgesi            
  E) Marmara Bölgesi                                   

 38. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de çıkarılan bakır yataklarının büyük çoğunluğu Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgede Murgul, Çayeli ve Küre yatakları önemli yer tutmaktadır. 39. Türkiye'de maden kazalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi _değildir_?

  A) İş sağlığı ve güvenliğine önem verilmemesi
  B) Madencilik faaliyetlerinin zor ve riskli olması
  C) Madenlerde yeterli denetimlerin yapılmaması
  D) Madenlerde kullanılan teknolojinin yetersiz olması
  E) Madenlerde işçilerin yeterli eğitim almaması

 40. Cevap: E Açıklama:

  Madenlerde işçilerin yeterli eğitim alması, maden kazalarının önlenmesinde önemli bir faktördür. Ancak, bu seçenek diğer seçeneklerden daha az önemli olduğundan cevap olarak gösterilmemiştir. 41. Türkiye'de maden kazalarının önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi _yapılmalıdır_?

  A) Madenlerde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi
  B) İş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetimlerin artırılması
  C) Madenlerde çalışan işçilerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi
  D) Madenlerde kullanılan makine ve ekipmanların standartlara uygun olması
  E) Tüm bu önlemlerin birlikte alınması

 42. Cevap: E Açıklama:

  Maden kazalarının önlenmesi için tek bir önlem yeterli değildir. Bu nedenle, tüm bu önlemlerin birlikte alınması gerekmektedir. 43. Türkiye'de tekstil sanayisinin gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Ham maddeye yakınlık
  B) Pazar olanaklarının varlığı
  C) Sermayenin bolluğu
  D) İş gücünün ucuzluğu
  E) İklim koşullarının uygunluğu

 44. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye, pamuklu dokuma sanayisinde önemli bir yere sahiptir. Bu sanayinin gelişmesinde ham maddeye yakınlık önemli bir faktördür. Türkiye, pamuklu dokuma sanayinde kullanılan ham madde olan pamuğun önemli bir üreticisidir. 45. Türkiye'de demir-çelik sanayisinin gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Ham maddeye yakınlık
  B) Pazar olanaklarının varlığı
  C) Sermayenin bolluğu
  D) İş gücünün ucuzluğu
  E) İklim koşullarının uygunluğu

 46. Cevap: C Açıklama:

  Demir-çelik sanayisi, enerji ve sermaye yoğun bir sanayi koludur. Türkiye, demir-çelik sanayisinde kullanılan ham madde olan demir cevherini ithal etmektedir. Bu nedenle, demir-çelik sanayisinin gelişmesinde sermayenin bolluğu önemli bir faktördür. 47. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Türkiye'nin savunma sanayisine etkilerinden biri nedir?

  A) Savunma sanayisinin yerlileşmesi hızlandı.
  B) Savunma sanayisinin dışa bağımlılığı arttı.
  C) Savunma sanayisinin ihracatı azaldı.
  D) Savunma sanayisinin istihdam kapasitesi azaldı
  E) Savunma sanayisinin teknolojik seviyesi düştü.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma teçhizatının müttefik ülkeler tarafından kısıtlanması, Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirmesine olanak sağladı. Bu doğrultuda, savunma sanayinde yerli üretime ağırlık verildi ve savunma sanayinin yerlileşme oranı arttı. 49. Türkiye'nin savunma sanayisinin ihracatı aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle artmıştır?

  A) Savunma sanayisinin yerlileşmesinin artması
  B) Savunma sanayisinin dışa bağımlılığının azalması
  C) Savunma sanayisinin teknolojik seviyesinin yükselmesi
  D) Savunma sanayisinin istihdam kapasitesinin artması
  E) Savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artması

 50. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin savunma sanayisinin yerlileşmesinin artması, savunma sanayi ürünlerinin daha rekabetçi hale gelmesine ve ihracatın artmasına neden olmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 Detayları

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI
  1. DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLAIN EKONOMİYE ETKİSİ
  2. EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ
  3. EKONOMİYE YÖN VEREN GÜÇ: DOĞAL KAYNAKLAR
  4. MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE
  5. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
  6. TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANIMI
  7. TÜRKİYE'Yİ TANIYALIM

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi II. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

11.2.2.1. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikalarını açıklar.Soru 1

11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır.

11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır.

11.4.1. Şehirlerin işlevsel özellikleri ve değişimi

11.4.1. Şehirlerin işlevsel özellikleri ve değişimi

1.2.7. Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder.

11.2.7. Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder.

11.2.1.1. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşeri unsurları açıklar.

11.2.1.1. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşeri unsurları açıklar.

* Doğal kaynakların sınıflandırılması * Yenilenebilir ve tükenebilir doğal kaynaklar

* Doğal kaynakların sınıflandırılması * Yenilenebilir ve tükenebilir doğal kaynaklar

Türkiye ekonomisinin sektörel yapısının tarihsel değişimini analiz eder.

Ekonomik politikaların sektörel yapı üzerindeki etkilerini analiz eder.Soru 1

11.3.1.2. Türkiye'de tahıl üretiminin özelliklerini değerlendirir.

11.3.2.2. Türkiye'de tarım ürünlerinin illere göre dağılışını değerlendirir.

Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerinin tür ve dağılışı hakkında bilgi sahibi olma

Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerinin tür ve dağılışı hakkında bilgi sahibi olma

11.3.1. Türkiye'nin yer altı kaynaklarını tanır ve önemini değerlendirir.

11.3.2. Türkiye'de çıkarılan metal ve metal dışı madenlerin bölgelere göre dağılımını analiz eder.

11.1.3. Türkiye'deki doğal kaynakların önemini ve kullanım alanlarını değerlendirir.

11.1.4. Türkiye'de doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik politikaları değerlendirir.

11.2.2. Türkiye'nin sanayi faaliyetlerini değerlendirir.

11.2.2. Türkiye'nin sanayi faaliyetlerini değerlendirir.

11.2.2. Türkiye'nin savunma sanayi politikalarını değerlendirir.

11.2.3. Türkiye'nin savunma sanayisinin ihracatını değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf Coğrafya II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.