11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Şehirlerin etki alanları, sahip oldukları işlevsel özellikler ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi şehirlerin etki alanını en çok etkileyen faktördür?


 2. Cevap: Ticaret Açıklama:

  Ticaret, şehirlerin en önemli işlevlerinden biridir. Şehirler arasındaki ticaret, şehirlerin ekonomik ve sosyal ilişkilerini güçlendirir. Bu durum, şehirlerin etki alanını genişletmeye yardımcı olur. 3. Şehirlerin etki alanları, zaman içerisinde değişebilir. Bu değişimde aşağıdakilerden hangisi en önemli rolü oynar?


 4. Cevap: Şehrin sahip olduğu işlevsel özelliklerin değişmesi Açıklama:

  Şehirlerin işlevsel özellikleri, zaman içerisinde değişebilir. Örneğin, bir şehirde yeni bir sanayi tesisi kurulabilir veya bir üniversite açılabilir. Bu durum, şehrin etki alanını genişletmeye veya daraltmaya neden olabilir. 5. İklim, üretim, dağıtım ve tüketimi nasıl etkiler?


 6. Cevap: İklim, üretim, dağıtım ve tüketimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen önemli bir doğal unsurdur. Açıklama:

  İklim, tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik, sanayi ve hizmetler gibi tüm ekonomik faaliyetleri doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Örneğin, tropikal iklimin görüldüğü sıcak ve yağışlı alanlarda tarım ürünleri daha verimli yetişirken, kurak ve soğuk iklim şartlarında tarımsal üretim azalır. Bu durum, üretim, dağıtım ve tüketimi de etkiler. 7. Bitki örtüsü, üretim, dağıtım ve tüketimi nasıl etkiler?


 8. Cevap: Bitki örtüsü, iklim ve toprak gibi doğal unsurlarla birlikte üretim, dağıtım ve tüketimi etkiler. Açıklama:

  Bitki örtüsü, tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik, sanayi ve hizmetler gibi tüm ekonomik faaliyetleri doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Örneğin, çayır bitki örtüsünün yaygın olduğu bölgelerde büyükbaş hayvancılık, steplerin yaygın olduğu bölgelerde küçükbaş hayvancılık yaygındır. Bu durum, üretim, dağıtım ve tüketimi de etkiler. 9. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi, tüketiminden daha fazladır. Bu durumun nedenleri nelerdir?


 10. Cevap: Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesidir. Bu nedenle, petrol üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ülkenin petrol tüketimi ise, nüfusunun az olması ve gelişmiş bir sanayiye sahip olmaması nedeniyle nispeten düşüktür. Açıklama:

  Suudi Arabistan'ın petrol üretimi, tüketiminden daha fazla olmasının temel nedenleri şunlardır: * Ülkenin sahip olduğu önemli petrol rezervleri * Nüfusunun az olması * Gelişmiş bir sanayiye sahip olmaması 11. Suudi Arabistan'ın ihtiyaç dışı petrolü ihraç etmesinin ülke ekonomisine katkıları nelerdir?


 12. Cevap: Suudi Arabistan'ın ihtiyaç dışı petrolü ihraç etmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar şunlardır: * Ülkenin döviz kazancını artırmaktadır. * İşsizliği azaltmaktadır. * Ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Açıklama:

  Suudi Arabistan'ın ihtiyaç dışı petrolü ihraç etmesi, ülke ekonomisine şu şekilde katkılar sağlamaktadır: * Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, döviz rezervlerini artırmaktadır. Bu da, ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltmaktadır. * Petrol ihracatı, ülkede istihdama önemli katkı sağlamaktadır. Petrol endüstrisinde çalışan işçilerin sayısı, ülke nüfusunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. * Petrol ihracatı, ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Petrol gelirleri, ülkenin altyapı yatırımlarına, eğitim ve sağlık hizmetlerine ayrılmaktadır. Bu da, ekonomik büyümeyi destekleyen faktörler arasında yer almaktadır. 13. Türkiye'de tarım alanlarının yarıdan fazlasında yapılan tarım çeşidi hangisidir?


 14. Cevap: Tahıl tarımı Açıklama:

  Türkiye'de tarım alanlarının yarıdan fazlasında tahıl tarımı yapılmaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında nüfusun hızlı artışı, tarım makinelerinin kullanılabilmesi, ülkenin büyük bölümünde yarı kurak iklim koşullarının görülmesi ve tahılların uzun süre saklanabilme özelliği sayılabilir. 15. Türkiye'de tarımı etkileyen doğal faktörler nelerdir?


 16. Cevap: İklim, yeryüzü şekilleri, toprak ve toprağın bakımı, sulama, gübreleme, tarımda ıslah ve ilaçlama, makineleşme, pazarlama ve tarımı destekleyen kuruluşlar. Açıklama:

  Türkiye'de tarımı etkileyen doğal faktörler iklim, yeryüzü şekilleri, toprak ve toprağın bakımı, sulama, gübreleme, tarımda ıslah ve ilaçlama, makineleşme, pazarlama ve tarımı destekleyen kuruluşlardır. İklim, yağış ve sıcaklık gibi faktörler tarımsal üretimin miktarını ve çeşidini belirlemede önemli rol oynar. Yeryüzü şekillerinin engebeli olması, tarım alanlarının parçalanmasına ve verimin düşmesine neden olur. Toprak yapısı, tarım alanlarının verimliliğini etkiler. Sulama, tarım alanlarının daha verimli kullanılmasına olanak tanır. Gübreleme, toprağın verimliliğini artırarak verimi yükseltir. Tarımda ıslah ve ilaçlama, zararlı ot ve haşerelerin zararlarını azaltarak verimi artırır. Makineleşme, tarım işlerinin daha hızlı ve kolay yapılmasını sağlar. Pazarlama, tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşmasını sağlar. Tarım destekleri, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek üretim miktarını ve verimini artırır. 17. Organik tarım, üretimde hangi girdileri kullanmaz?


 18. Cevap: Kimyasal gübre ve ilaç Açıklama:

  Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen bir üretim biçimidir. Bu nedenle, üretimde kimyasal gübre ve ilaç gibi insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek girdiler kullanılmaz. 19. Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın en önemli olduğu bölge hangisidir?


 20. Cevap: Kuzeydoğu Anadolu Açıklama:

  Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın en önemli olduğu bölge, yazların serin ve yağışlı geçtiği, çayır bitki örtüsünün yaygın olduğu Kuzeydoğu Anadolu'dur. Bu bölgede, iklim koşulları sığırların yetiştirilmesi için uygundur. Ayrıca, bölgedeki geniş çayır arazileri, sığırların beslenmesi için gerekli olan kaba yem ihtiyacını karşılamaktadır. 21. Türkiye'de en çok çıkarılan metalik maden hangisidir?


 22. Cevap: Demir Açıklama:

  Türkiye'de çıkarılan başlıca metalik madenler demir, bakır, kurşun, çinko, krom ve manganezdir. Demir, demir-çelik sanayisinin ham maddesi olması nedeniyle en çok çıkarılan metalik madendir. 23. Türkiye'nin en önemli madenlerinden biri kromdur. Kromun en önemli kullanım alanı hangisidir?


 24. Cevap: Paslanmaz çelik üretimi Açıklama:

  Krom, paslanmayı önleyici özellikleri sayesinde paslanmaz çelik üretiminde kullanılır. Bu nedenle, kromun en önemli kullanım alanı paslanmaz çelik üretimidir. 25. Hangi enerji kaynaklarının kullanım oranları artmıştır?


 26. Cevap: 2008-2019 yılları arasında Türkiye'de kullanım oranları artan enerji kaynakları şunlardır: * Hidrolik enerji * Rüzgâr enerjisi * Jeotermal enerji * Güneş enerjisi Açıklama:

  Türkiye'de kullanım oranları artan enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların kullanım oranlarının artmasının temel nedeni, çevre dostu olmaları ve küresel ısınma gibi çevre sorunlarına çözüm sunmalarıdır. 27. Türkiye'de şeker sanayisi, ham madde bakımından hangi bölgelerde gelişmiştir?


 28. Cevap: Ham madde bakımından şeker sanayisi, şeker pancarı üretiminin yoğunlaştığı iç bölgelerde gelişmiştir. Açıklama:

  Şeker pancarı, şeker sanayisinin ham maddesidir. Şeker pancarı üretimi, iklim ve toprak koşulları bakımından iç bölgelerde daha uygundur. Bu nedenle şeker sanayisi de iç bölgelerde gelişmiştir. 29. Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatı, 2011 yılından 2019 yılına kadar nasıl bir değişim göstermiştir?


 30. Cevap: Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatı, 2011 yılında yaklaşık 0,2 milyar dolar iken, 2019 yılında yaklaşık 2,74 milyar dolara yükselmiştir. Bu, savunma sanayisi ihracatının 2011-2019 yılları arasında yaklaşık 137 kat arttığını göstermektedir. Açıklama:

  Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki bu artış, savunma sanayisinde yerlileşme ve millileşme politikalarının başarıyla uygulandığını göstermektedir. Bu politikalar sayesinde, Türkiye, savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmış ve önemli bir ihracatçı ülke hâline gelmiştir. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) Nüfus politikaları, ülkelerin sahip olduğu ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre şekillenmektedir.
  (.....) Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikaları, az gelişmiş ülkelerde uygulanır.
  (.....) Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik nüfus politikaları, gelişmiş ülkelerde uygulanır.
  (.....) Nüfus politikalarının amacı, nüfusun niceliğini ve niteliğini belirlemektir.
  (.....) Nüfus politikaları, nüfusun yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyine göre dağılımını etkiler.
  (.....) Nüfus politikaları, nüfusun ekonomik ve sosyal yapısını etkiler.
  (.....) Nüfus politikaları, nüfusun çevresel etkilerini etkiler.
  (.....) Nüfus politikaları, nüfusun kültürel yapısını etkiler.
  (.....) Nüfus politikaları, nüfusun politik yapısını etkiler.
  (.....) Nüfus politikaları, nüfusun uluslararası ilişkilerini etkiler.

 32. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI
  1. DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLAIN EKONOMİYE ETKİSİ
  2. EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ
  3. EKONOMİYE YÖN VEREN GÜÇ: DOĞAL KAYNAKLAR
  4. MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE
  5. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
  6. TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANIMI
  7. TÜRKİYE'Yİ TANIYALIM

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Şehirlerin etki alanı, sahip oldukları işlevsel özellikler ile doğru orantılıdır.

Şehirlerin etki alanı, zaman içerisinde değişebilir.

İklim, üretim, dağıtım ve tüketimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen önemli bir doğal unsurdur.

Bitki örtüsü, üretim, dağıtım ve tüketimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen önemli bir doğal unsurdur.

* Öğrenciler, doğal kaynakların ekonomik önemini kavrar.

Öğrenciler, doğal kaynakların ekonomik kalkınmaya katkılarını kavrar.

Türkiye'de tarım alanlarının kullanım biçimlerini açıklar.

Türkiye'de tarımı etkileyen faktörleri açıklar.

Organik tarımın özelliklerini açıklar.

Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın en önemli olduğu bölgeyi açıklar.

Türkiye'nin sahip olduğu metalik madenleri ve kullanım alanlarını bilir.

Kromun kullanım alanlarını açıklar.

Yenilenebilir enerji kaynakları, çevre dostu olmaları ve küresel ısınma gibi çevre sorunlarına çözüm sunmaları nedeniyle kullanım oranları artmaktadır.

11.4.2. Türkiye'de sanayinin dağılış nedenlerini açıklar.

10.3.2. Öğrenciler, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının 2011-2019 yılları arasındaki değişimini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.