10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Türklerin geleneksel sporlarından üç örnek veriniz.


 2. Cevap: Güreş, cirit, okçuluk Açıklama:

  Türkler tarih boyunca çeşitli spor dallarıyla uğraşmışlardır. Bunlardan bazıları güreş, cirit ve okçuluktur. 3. Osmanlı Devleti Dönemi'nde en çok yapılan sporlar nelerdi?


 4. Cevap: Güreş, koşu, cirit, avcılık, atıcılık, okçuluk, binicilik, kılıç kullanma, ağırlık kaldırma Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde spor, savaş eğitimi olarak görülmüş ve bu nedenle savaş öncesi idmanı olarak değerlendirilen sportif etkinlikler sıklıkla yapılmıştır. 5. Osmanlı Dönemi'ndeki spor faaliyetlerinin amacı neydi?


 6. Cevap: Savaşlara hazırlık ve savaşçı yetiştirmek Açıklama:

  Osmanlı Devleti yöneticileri, sporu bir savaş eğitimi olarak görmüş ve spor etkinliklerini savaşlara hazırlık için kullanmışlardır. 7. Sporun önemini belirtiniz.


 8. Cevap: Fiziksel ve zihinsel sağlığı koruma, stres azaltma, hastalık riskini azaltma, bilişsel işlevlerin gelişimi. Açıklama:

  Spor, bireylerin genel sağlığı ve refahı için çok yönlü faydalar sağlar. 9. İbrahim Çallı'nın sanat hayatından üç örnek veriniz.


 10. Cevap: Mor Salkımlar, Manolyalar, Mevleviler. Açıklama:

  Çallı, manzara, portre ve tarihî olayları konu alan tablolarıyla tanınır. 11. Osmanlı seramiklerini hangi ülke kopyalayarak üretim yaptı?


 12. Cevap: İtalya Açıklama:

  İtalya, Osmanlı seramiklerini kopyalayarak majolika (çini) örnekleri üretti. 13. Mehter müziğinden etkilenen Batılı bestecilerden biri kimdi?


 14. Cevap: Mozart Açıklama:

  Mozart, Türk müziğinden etkilenerek "Saraydan Kız Kaçırma" adlı eseri besteledi. 15. Türk Beşlilerinin isimlerini yazınız.


 16. Cevap: Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin. Açıklama:

  Türk Beşlileri, Cumhuriyet Dönemi'nin çok sesli müziğinin önde gelen temsilcileridir. 17. Tanzimat Dönemi'nde eğitim sisteminde yapılan köklü değişiklikleri açıklayınız.


 18. Cevap: İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olarak üç kısma ayrılmıştır, rüştiye ve idadî okullarının açılması kararlaştırılmıştır, merkezî şehirlere sultaniye okulları kurulacaktır, Dârülfünun kurulmuştur. Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde eğitim sisteminde önemli reformlar yapılmıştır. 19. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde açılan ilk güzel sanatlar okulunun adını belirtiniz.


 20. Cevap: Sanayi-i Nefise Mektebi Açıklama:

  Sanayi-i Nefise Mektebi, Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde açılan ilk güzel sanatlar okuludur. 21. Dârülfünun'un öğretim süresini belirtiniz.


 22. Cevap: Dört yıl Açıklama:

  Dârülfünun'un öğretim süresi üç yılı lisans öğretimi, bir yılı da bitirme tezi olmak üzere dört yıldı. 23. Atatürk'ün eğitim politikalarında vurgulanan temel hedefler nelerdir?


 24. Cevap: * Ülkenin kalkınması. * Kendi güvenen nesiller yetiştirmek. Açıklama:

  Eğitim, Türkiye'nin bağımsızlığı ve ilerlemesi için bir araç olarak görülmüştür. 25. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan değişiklikleri açıklayınız.


 26. Cevap: Eğitimde çağdaş, demokratik ve laik bir sistem benimsenmiştir, bütün okullar Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır, medreseler kaldırılmış, yeni Türk harfleri kabul edilmiştir, karma eğitim sistemi uygulanmıştır. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanındaki değişiklikler, modern ve ilerici bir toplumun temelini atmaya yönelik olmuştur. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışının temel unsurlarından biri çağdaşlıktır.
  (.....) 2. Atatürk, sanata ve sanatçıya önem vermiyordu.
  (.....) 3. I. Ulusal Mimarlık Dönemi yapıları genellikle Avrupa mimarisinden etkilenmiştir.
  (.....) 4. Yabancı mimarların etkisiyle Türk mimarlığında simetrik düzen ön plana çıkmıştır.
  (.....) 5. II. Ulusal Mimarlık Üslubu, geleneksel Türk mimarisinden esinlenmiştir.
  (.....) 6. Cumhuriyet Dönemi’nde Türk resim sanatı Millî Mücadele’nin etkisiyle gelişmiştir.
  (.....) 7. Mehmet Ruhî, Türk resim sanatında önemli bir figür değildir.
  (.....) 8. Leopold Levy, Türk heykel sanatına katkıda bulunmuş bir ressamdı.
  (.....) 9. Heykel sanatı Cumhuriyet Dönemi’nde yaygınlaşmamıştır.
  (.....) 10. Sanatın toplum üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında en çok Batı'yı örnek almaya başlamıştır.
  2. (.....) Rüştiyeler, bugünkü ortaokullara karşılık gelir.
  3. (.....) Dârülfünun, Türkiye'de kurulan ilk üniversitedir.
  4. (.....) Darülmuallimât, kız öğretmen okulu olarak açılmıştır.
  5. (.....) Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitime önem verilmiştir.
  6. (.....) Kanun-i Esasi ile ilköğretim zorunlu hâle getirilmiştir.
  7. (.....) Sanayi-i Nefise Mektebi, ilk güzel sanatlar okuludur.
  8. (.....) Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde engelliler için ilk kez eğitim başlatılmıştır.
  9. (.....) Mülkiye ve harbiye mektepleri bu dönemde genişletilmiştir.
  10. (.....) İstanbul Üniversitesi, Dârülfünun'un devamıdır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Sorular, Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sistemi ile ilgili tarihi gerçekleri ölçmektedir. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Matrakçı Nasuh
  2. Hafız Osman
  3. Osman Hamdi
  4. Şeker Ahmet Paşa
  5. İbrahim Çallı
  a) Edebiyat
  b) Minyatür
  c) Resim
  d) Çini
  e) Hat

 32. Cevap: 1. b 2. e 3. c 4. d 5. c Açıklama:

  Metne göre Matrakçı Nasuh minyatür, Hafız Osman hat, Osman Hamdi resim, Şeker Ahmet Paşa çini ve İbrahim Çallı resim sanatı ile uğraşmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 10.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi sene sonu yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Türklerin spor kültürüne dair bilgi edinmek.

Osmanlı Devleti Dönemi'nde yapılan başlıca spor türlerini öğrenmek

Osmanlı spor faaliyetlerinin temel amacını anlamak

Sporun insan sağlığı açısından önemini kavramak.

Osmanlı sonrası dönemde Türk resim sanatının önemli temsilcilerini ve çalışmalarını tanımak.

Osmanlı sanatının Batı sanatına etkisini anlama.

Osmanlı müziğinin Batı müziği üzerindeki etkisini kavrama.

Öğrenciler, Türk Beşlileri'nin isimlerini öğrenecekler.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde eğitim sisteminde yapılan köklü değişiklikleri öğrenecekler.

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde açılan sanat okullarını öğrenmek.

Dârülfünun'un eğitim sistemi hakkında bilgi edinmek.

Atatürk'ün eğitim anlayışını kavrama.

Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarının önemini kavramak.

* Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışının temel ilkelerini anlama. * Türk mimarlığının tarihsel gelişimini takip etme. * Türk resim sanatının gelişimine katkıda bulunan sanatçıları tanıma. * Heykel sanatının Cumhuriyet Dönemi’ndeki önemini kavrama. * Sanatın toplum üzerindeki olumlu etkilerini fark etme.

* Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarını anlama * Farklı eğitim kurumlarının kuruluş amaçlarını ve özelliklerini öğrenme * Eğitimde Batı'nın etkisini kavrama * Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitime verilen önemi bilme * Modern Türk eğitim sisteminin temellerinin bu dönemlerde atıldığını anlama

Osmanlı Dönemi sanatçıları ve sanat dallarını eşleştirme becerisi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri