10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti’nin sanat alanında öne çıkan temsilcileri kimlerdir?


 2. Cevap: Osmanlı Devleti’nin sanat alanında öne çıkan temsilcileri şunlardır: * Şeker Ahmet Paşa * Osman Hamdi Bey * İbrahim Çallı Açıklama:

  Bu üç sanatçı, resimlerinde farklı teknikler ve stiller kullanmışlardır. Şeker Ahmet Paşa, doğayı gözlemleyerek yaptığı resimleriyle tanınırken, Osman Hamdi Bey, daha çok Doğulu insan figürlerini işlemiştir. İbrahim Çallı ise hem portre ve manzara resimleriyle öze destacar hem de tarihsel olayları konu alan tablolar çizmiştir. 3. Cumhuriyet Dönemi’nde resim sanatının gelişmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?


 4. Cevap: Cumhuriyet Dönemi’nde resim sanatının gelişmesinde etkili olan faktörler şunlardır: * Atatürk'ün sanatçıları desteklemesi * Sanatçıların yurtdışında eğitim alması * Devletin sanatçıların eserlerini satın alması Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi’nde Atatürk, sanatçıları desteklemiş ve onlara çeşitli imkânlar sunmuştur. Bu sayede sanatçılar, çalışmalarını daha özgürce yapabilmişler ve eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmişlerdir. Ayrıca, bazı sanatçılar yurtdışına gönderilerek eğitim almışlardır. Bu sanatçılar, yurtdışında gördüklerini ülkeye getirerek Türk resim sanatının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Son olarak, devlet de sanatçıların eserlerini satın alarak onlara destek olmuştur. Bu sayede sanatçılar, geçimlerini sağlayabilmişler ve çalışmalarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmişlerdir. 5. Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan üç önemli mimari eseri örneklendiriniz.


 6. Cevap: Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan üç önemli mimari eser şunlardır: * Anıtkabir * İstanbul Üniversitesi Merkez Kapısı * Ankara Palas Konuk Evi Açıklama:

  Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarıdır. İstanbul Üniversitesi Merkez Kapısı, Türk mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Ankara Palas Konuk Evi, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında inşa edilen önemli bir yapıdır. 7. Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sisteminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin devlet denetimine alınmasının önemini açıklayınız.


 8. Cevap: Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sisteminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin devlet denetimine alınmasının önemi; - Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, - Eğitim sisteminin birlik ve bütünlüğünün sağlanması, - Özel okulların kontrol altına alınması, - Eğitim-öğretim faaliyetlerinin ihtiyaçlara göre düzenlenmesi, - Devletin eğitim politikalarının uygulanmasının sağlanmasıdır. Açıklama:

  Bu denetimin amacı, eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun hale getirilmesidir. 9. Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde meslek okullarına neden ayrı bir önem verilmiştir?


 10. Cevap: Meslek okullarına ayrı bir önem verilmesinin nedeni, ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamaktı. Açıklama:

  Meslek okulları, öğrencilere belirli meslek alanlarında pratik ve teorik eğitim vererek, onları iş hayatına hazırlamaktaydı. Bu sayede, ülkenin ihtiyacı olan nitelikli işgücü yetiştirilmiş ve ülkenin kalkınması desteklenmekteydi. 11. Koçi Bey'in, XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin gidişatı ile ilgili Sultan İbrahim'e sunduğu rapordaki tespitlerinden üç tane örnek veriniz.


 12. Cevap: 1. Yöneticiler para idaresi ile daha yakından ilgilenmelidir. 2. Çiftçi sınıfından tahsil edilen vergilerin oranı yüksektir. 3. Reayanın güçlü olması devlet hazinesini de güçlendirecektir. Açıklama:

  Koçi Bey, XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin gidişatı ile ilgili Sultan İbrahim'e sunduğu raporda, yöneticilerin para idaresi ile daha yakından ilgilenmesi, çiftçi sınıfından tahsil edilen vergilerin oranının yüksek olması ve reayanın güçlü olmasının devlet hazinesini de güçlendireceği gibi tespitlerde bulunmuştur. 13. Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında yapılan çalışmalardan üç tane örnek veriniz.


 14. Cevap: 1. Fatin Gökmen'in astronomi çalışmaları 2. Cahit Arf'ın matematik çalışmaları 3. Behram Kurşunoğlu'nun nükleer fizik çalışmaları Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde, bilim alanında önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında, Fatin Gökmen'in astronomi çalışmaları, Cahit Arf'ın matematik çalışmaları ve Behram Kurşunoğlu'nun nükleer fizik çalışmaları ön plana çıkmaktadır. 15. Lozan Antlaşması'nın ekonomik kararları nelerdir?


 16. Cevap: Lozan Antlaşması'nın ekonomik kararları şunlardır: * Kapitülasyonların kaldırılması * Dış borçların Osmanlı topraklarında kurulmuş olan diğer ülkelerle bölüşülmesi * Nüfus mübadelesi * Gümrük düzenlemeleri Açıklama:

  Lozan Antlaşması, ekonomik olarak Türkiye'nin bağımsızlığını sağlayan bir antlaşmadır. Kapitülasyonların kaldırılması ve dış borçların bölüşülmesi, Türkiye'nin yabancı ülkelerden mali olarak bağımsızlığını sağlamıştır. Nüfus mübadelesi ise Türkiye'nin etnik olarak homojen bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmuştur. 17. Atatürk'ün ekonomik politikaları nelerdir?


 18. Cevap: Atatürk'ün ekonomik politikaları şunlardır: * Yerli üretimin teşvik edilmesi * Girişimciliğin desteklenmesi * Çalışma özgürlüğünün sağlanması * Yabancı sermayenin desteklenmesi * Devletçilik * Millîleştirme Açıklama:

  Atatürk'ün ekonomik politikaları, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını sağlamaya ve ülkeyi kalkındırmaya yöneliktir. Atatürk, yerli üretimi teşvik ederek ve girişimciliği destekleyerek, ülkenin ekonomik kalkınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışma özgürlüğünün sağlanması ile de işgücünün etkin bir şekilde kullanılmasının yolunu açmıştır. Yabancı sermayenin desteklenmesi ise Türkiye'nin kalkınması için gerekli olan yatırımların sağlanmasını amaçlamaktadır. 19. Tanzimat Fermanı ile getirilen yeniliklerden üç tane örnek veriniz.


 20. Cevap: - Padişahın yetkilerinin kanunla sınırlandırılması - Bütün vatandaşların can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanması - Vergi ve askerlik işlerinde adaletli olunması Açıklama:

  Tanzimat Fermanı, Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişahın kendi haklarını kanun ile sınırlandırdığı önemli bir adımdır. Ayrıca, fermanda bütün vatandaşların can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanacağı, vergi ve askerlik işlerinde adaletli olunacağı gibi hükümler yer almaktadır. 21. Tanzimat Dönemi'nde kurulan yeni mahkemeler nelerdir?


 22. Cevap: - Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye - Meclis-i Âli-i Tanzimat - Meclis-i Ahkâmı Adliye - Divan-ı Ahkam-ı Adliye - Şûra-yı Devlet Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde, Osmanlı Devleti'nde modern bir hukuk sisteminin kurulması için birçok yeni mahkeme kurulmuştur. Bunlardan en önemlileri, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye, Meclis-i Âli-i Tanzimat, Meclis-i Ahkâmı Adliye, Divan-ı Ahkam-ı Adliye ve Şûra-yı Devlet'tir. Bu mahkemeler, farklı alanlarda görev yapmış ve Osmanlı Devleti'nin hukuk sisteminin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. 23. Cumhuriyet Dönemi'nde çıkarılan kanunlarda temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenlemeler nelerdir?


 24. Cevap: Cumhuriyet Dönemi'nde çıkarılan kanunlarda temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenlemeler şunlardır: * Can güvenliği hakkı * Kişi hürriyeti hakkı * Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı * Din ve vicdan özgürlüğü hakkı * Eğitim hakkı * Sağlık hakkı * Çalışma hakkı * Sendika kurma hakkı * Grev hakkı * Toplantı ve gösteri hakkı Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde çıkarılan kanunlarda temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenlemeler, Türkiye'de demokratik bir düzenin kurulmasını sağlamıştır. Bu düzenlemeler, insanların temel hak ve hürriyetlerini koruyarak, onların özgürce yaşamalarını ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamıştır. 25. Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında yapılan çalışmaların önemi nedir?


 26. Cevap: Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında yapılan çalışmaların önemi şunlardır: * Hukukun üstünlüğünün sağlanması * Temel hak ve hürriyetlerin korunması * Adaletin herkese eşit şekilde dağıtılması * Demokratik bir düzenin kurulması * Ülkenin kalkınması ve gelişmesi Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında yapılan çalışmalar, Türkiye'nin modern bir hukuk devleti olmasını sağlamıştır. Bu çalışmalar, hukukun üstünlüğünün sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve adaletin herkese eşit şekilde dağıtılması gibi konulara odaklanmıştır. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye, demokratik bir düzen kurmuş ve ülke kalkınmış ve gelişmiştir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olana D, yanlış olana Y koyunuz.

  1. (.....) 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler yer almıştır.
  2. (.....) 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler daha geniş tarif edilmiştir.
  3. (.....) 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetler olağanüstü hâllerde kısıtlanabilir.
  4. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler herkes için varlığı tanınmıştır.
  5. (.....) 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler şartlara göre sınırlandırılabilir.
  6. (.....) 1961 Anayasası toplumsal ve ekonomik haklar kapsamlı bir biçimde yer almıştır.
  7. (.....) 1982 Anayasası temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasını yürütmeyi güçlendiren ilkeler içerir.
  8. (.....) Darbeler devlete ve demokrasinin işleyişine zarar verir.
  9. (.....) 1924 Anayasası ile temel hak ve hürriyetler genişletilmiştir.
  10. (.....) 1982 Anayasası'nda yabancıların temel hak ve hürriyetleri uluslararası hukuka uygun olarak kanunla sınırlandırılabilir.

 28. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler yer almamıştır. 2. 1924 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler daha geniş tarif edilmiştir. 3. 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetler olağanüstü hâllerde kısıtlanabilir. 4. 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler herkes için varlığı tanınmıştır. 5. 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler şartlara göre sınırlandırılabilir. 6. 1961 Anayasası toplumsal ve ekonomik haklar kapsamlı bir biçimde yer almıştır. 7. 1982 Anayasası temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasını yürütmeyi güçlendiren ilkeler içerir. 8. Darbeler devlete ve demokrasinin işleyişine zarar verir. 9. 1924 Anayasası ile temel hak ve hürriyetler genişletilmiştir. 10. 1982 Anayasası'nda yabancıların temel hak ve hürriyetleri uluslararası hukuka uygun olarak kanunla sınırlandırılabilir. 29. Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. hukuka uyma bilincinin yerleşmesi için eğitim ..... denir.
  2. Kişisel nitelikli hak ve özgürlükler ... 'dir.
  3. Toplum yararına yapılan düzenlemelere de hukukun ........ denir.
  4. İnsanların bir arada huzur ve güvenle yaşamasını sağlayan kurallara hukuk ......... olur.
  5. Devlet tarafından koyulan ve yaptırım gücü olan kurallara hukukun ........ denir.
  6. Değiştirilemeyen ve vazgeçilemeyen haklara ....... denir.
  7. Hukuk, insan toplumu içinde yaşayan insanların aralarındaki ilişkileri ........ tanımlanır.
  8. Hukuk, toplumdaki düzeni sağlamak ve insanların haklarını korumak için ....... yapılır.
  9. Hukuk kuralları, toplumdaki düzeni sağlamak ve insanların haklarını korumak için ....... öyledir.
  10. Hukuk, toplumsal düzeni sağlayan ve insanların haklarını koruyan bir ........ denir.

 30. Cevap: a. hukuk öğretimi, b. temel hak ve özgürlükler, c. yaptırımı, d. düzeni, e. pozitif hukuk, f. doğal haklar, g. düzenler, h. konulur, i. zorunludur, j. normlar dizisidir Açıklama:

  Hukuk, toplum içinde düzen ve adaleti sağlamak, insanların haklarını korumak, anlaşmazlıkları çözmek ve toplumun huzur içinde yaşamasını güvence altına almak için oluşturulmuş bir kurallar sistemidir. Hukuk öğretimi, hukukun toplumdaki önemini ve işlevini anlaşılır hale getirerek insanların hukuka uyma bilincinin yerleşmesine yardımcı olur. Temel hak ve özgürlükler, insanın doğuştan sahip olduğu ve vazgeçilemeyen haklarıdır. Hukukun yaptırımı, hukuk kurallarına uymayanlara verilen cezalardır. Hukuk düzeni, hukuk kurallarının uygulanmasıyla sağlanan düzendir. Pozitif hukuk, devlet tarafından konulmuş ve yaptırım gücü olan hukuktur. Doğal haklar, değiştirilemeyen ve vazgeçilemeyen haklardır. Hukuk kuralları, toplumdaki düzeni sağlamak ve insanların haklarını korumak için konulur. Hukuk kuralları, toplumdaki düzeni sağlamak ve insanların haklarını korumak için zorunludur. Hukuk, toplumsal düzeni sağlayan ve insanların haklarını koruyan bir normlar dizisidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 10.sınıf Türk Kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem 1.yazılı soruları açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Osmanlı Devleti’nin sanat alanında öne çıkan sanatçıları ve eserlerini öğrenirler.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi’nde resim sanatının gelişmesinde etkili olan faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan önemli mimari eserleri örneklerle açıklayabilirler.

Öğrenciler, Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sisteminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin devlet denetimine alınmasının önemini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde meslek okullarına ayrı bir önem verilmesinin nedenlerini açıklayabileceklerdir.

* Öğrenciler, Koçi Bey'in, XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin gidişatı ile ilgili Sultan İbrahim'e sunduğu rapordaki tespitlerini tanımlayabilecektir. * Öğrenciler, Koçi Bey'in, XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin gidişatı ile ilgili Sultan İbrahim'e sunduğu rapordaki tespitlerinin nedenlerini açıklayabilecektir. * Öğrenciler, Koçi Bey'in, XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin gidişatı ile ilgili Sultan İbrahim'e sunduğu rapordaki tespitlerinin sonuçlarını özetleyebilecektir.

* Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında yapılan çalışmaları tanımlayabilecektir. * Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında yapılan çalışmaların nedenlerini açıklayabilecektir. * Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında yapılan çalışmaların sonuçlarını özetleyebilecektir.

Lozan Antlaşması, Türkiye'nin ekonomik ve mali bağımsızlığını sağlayan önemli bir antlaşmadır.

Atatürk'ün ekonomik politikaları, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve ülkeyi kalkındırmak için önemli adımlar olmuştur.

Öğrenciler, Tanzimat Fermanı ile getirilen yenilikleri anlayacak ve bu yeniliklerin Osmanlı Devleti'nin modernleşmesinde oynadığı rolü kavrayabilecektir.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde kurulan yeni mahkemeleri ve bu mahkemelerin görevlerini anlayacak ve bu mahkemelerin Osmanlı Devleti'nin modernleşmesinde oynadığı rolü kavrayabilecektir.

Cumhuriyet Dönemi'nde çıkarılan kanunlarda temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenlemeler, Türkiye'de demokratik bir düzenin kurulmasını sağlamıştır. Bu düzenlemeler, insanların temel hak ve hürriyetlerini koruyarak, onların özgürce yaşamalarını ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamıştır.

Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında yapılan çalışmalar, Türkiye'nin modern bir hukuk devleti olmasını sağlamıştır. Bu çalışmalar, hukukun üstünlüğünün sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve adaletin herkese eşit şekilde dağıtılması gibi konulara odaklanmıştır. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye, demokratik bir düzen kurmuş ve ülke kalkınmış ve gelişmiştir.

1. Öğrenciler 1921 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetler içermediğini öğrenmiş olurlar. 2. Öğrenciler 1924 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetleri daha geniş tarif ettiğini öğrenmiş olurlar. 3. Öğrenciler 1961 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin olağanüstü hâllerde kısıtlanabileceğini öğrenmiş olurlar. 4. Öğrenciler 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin herkes için varlığının tanındığını öğrenmiş olurlar. 5. Öğrenciler 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin şartlara göre sınırlandırılabileceğini öğrenmiş olurlar. 6. Öğrenciler 1961 Anayasası'nın toplumsal ve ekonomik haklar kapsamlı bir biçimde yer aldığını öğrenmiş olurlar. 7. Öğrenciler 1982 Anayasası'nın temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasını yürütmeyi güçlendiren ilkeler içerdiğini öğrenmiş olurlar. 8. Öğrenciler darbelerin devlete ve demokrasinin işleyişine zarar verdiğini öğrenmiş olurlar. 9. Öğrenciler 1924 Anayasası ile temel hak ve hürriyetlerin genişletildiğini öğrenmiş olurlar. 10. Öğrenciler 1982 Anayasası'nda yabancıların temel hak ve hürriyetlerinin uluslararası hukuka uygun olarak kanunla sınırlandırılabileceğini öğrenmiş olurlar.

Bu sorular, öğrencilerin hukukun temel kavramları hakkında bilgi edinmelerini ve hukukun toplumdaki önemini anlamalarını sağlar. Öğrenciler, hukuk öğretiminin önemini, temel hak ve özgürlüklerin neler olduğunu, hukukun yaptırımının ne olduğunu, hukuk düzeninin nasıl sağlandığını, pozitif hukukun ve doğal hakların tanımlarını, hukuk kurallarının neden konulduğunu ve hukukun neden zorunlu olduğunu öğrenirler. Ayrıca, hukukun toplumsal düzeni sağlayan ve insanların haklarını koruyan bir normlar dizisi olduğunu kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri