10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdakileren hangisi dinî, destansı hikâye özelliği taşımaktadır?

  A) Kerem ile Aslı                    B) Ferhad ile Şirin
  C) Cenknâmeler                     D) Leyla ile Mecnun
  E) Dede Korkut Hikâyeleri

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Çünkü Ferhad ile Şirin, dinî, destansı hikâye özelliklerini taşımaktadır. Ferhad ile Şirin, İran edebiyatının önemli eserlerinden biridir ve aşk temalı bir hikâyeyi anlatır. Bu hikâyede aşk, kahramanlık ve fedakarlık gibi temalar işlenir, destansı bir atmosfer yaratılır ve hikâye mitolojik ve kahramanlık unsurlarıyla zenginleştirilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin bölümlerinden değildir?

  A) Fasıl                         B) Döşeme
  C) Efsane                      D) Fahriye
  E) Sonuç ve Dua

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Fahriye" olmalıdır. Halk hikâyeleri, genellikle fasıl (bölüm), döşeme, efsane, sonuç ve dua gibi bölümlerden oluşur. Ancak "Fahriye" bölümü halk hikâyelerinin tipik bir bölümü değildir. Fahriye, hikâye dışında bir terimdir ve halk hikâyelerinin bölümleri arasında yer almaz. 5. (I) Mesnevi, divan edebiyatına ait bir nazım şeklidir. (II) İran edebiyatından Türk edebiyatına geçen bu nazım şekli, beyitlerden oluşmaktadır. (III) Her beyti kendi arasında kafiyeli olup kafiye düzeni aa / bb / cc / dd ... şeklindedir. (IV) Mesnevilerde aşk, kahramanlık, din, tasavvuf gibi konular işlenmektedir. (V) Şeyhi’nin Harname adlı eseri edebiyatımızdaki ilk mesnevi olması bakımından önemldir.
  Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde mesnevilerle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

  A) I     B) III       C) II     D) V     E) IV

 6. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) V" olmalıdır. Beşinci numaralı cümlede, Şeyhi'nin Harname adlı eserinin edebiyatımızdaki ilk mesnevi olmasıyla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir. Harname, edebiyatımızdaki ilk mesnevi değildir. Bu durumda, beşinci cümlede mesnevilerle ilgili yanlış bilgi verilmiştir. 7. Gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar anlatılır. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan halk edebiyatı ürünlerindendir. Genellikle aşk ve kahramanlık konularını işler. Kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Belirli anlatıcıları vardır. Bu kişiler genellikle meddahlardır. Nazımnesir iç içedir. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Arzu ile Kamber örneklerinden birkaçıdır.
  Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hikâye          B) Masal          C) Halk hikâyesi
  D) Destan         E) Efsane

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu parçada tanıtılan yazı türü C seçeneği olan "Halk hikâyesi"dir. Halk hikâyeleri, gerçek ya da gerçeğe yakın olayları anlatan, geleneksel içeriği olan ve sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan halk edebiyatı ürünleridir. Genellikle aşk ve kahramanlık konularını işlerler, kişilerin olağanüstü özellikleri sınırlıdır ve belirli anlatıcıları vardır. Bu türün örnekleri arasında Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin ve Arzu ile Kamber gibi eserler bulunur. 9. Akşam işten çıkınca Haliç’i ve Boğaziçi’ni selamlayıp yokuşa yöneldi. Hayatı sanki hiç bitmeyecek çilelerle geçiyordu zavallının. Yine de azmini, umudunu hiç kaybetmiyordu.
  Altı çizili fiilimsilerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

  A) İsim fiil - Sıfat fiil - Zarf fiil
  B) Zarf fiil - Sıfat fiil - Sıfat fiil
  C) Zarf fiil - Zarf fiil - Sıfat fiil
  D) İsim fiil - Zarf fiil - Zarf fiil
  E) Zarf fiil - Sıfat fiil - Zarf fiil

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Zarf fiil - Zarf fiil - Sıfat fiil" olmalıdır. - "çıkınca" ifadesi zarf fiil olarak kullanılmıştır. - "selamlayıp" ifadesi zarf fiil olarak kullanılmıştır. - "bitmeyecek" ifadesi sıfat fiil olarak kullanılmıştır. 11. Aşağıdakilerden hangisi gazel ve kasidenin ortak yönlerinden biri değildir?

  A) Nazım birimleri              B) Kafiye örgüsü
  C) Beyit sayıları                 D) İlk beytine verilen ad
  E) Son beytine verilen ad

 12. Cevap: C Açıklama:

  Evet, doğru cevap C seçeneğidir. Gazel ve kasidenin ortak yönlerinden biri, beyit sayılarıdır. Hem gazel hem de kasidelerde beyit sayısı genellikle belirli bir düzende ve sayıda olur. Ancak ilk beyte verilen adlar gazel ve kasideler arasında farklıdır. Gazelde ilk beyte "matla" denirken, kasidede ilk beyte "mazmun-i avval" adı verilir. Diğer ortak yönler ise nazım birimleri ve kafiye örgüsüdür. 13. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde isim tamlaması yoktur?

  A) El atına binen tez iner.
  B) Çul içinde aslan yatar.
  C) Acemi katır kapı önünde yük indirir.
  D) Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz.
  E) Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz." olmalıdır. Bu atasözünde isim tamlaması bulunmamaktadır. Diğer seçeneklerde ise isim tamlamaları bulunmaktadır. 15. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

  A) Dünyanın en karanlık yeri, bir insan cahaletidir.
  B) Hiçkimsenin yanında sevdiklerinin sırrını anlatma.
  C) Çalışmanın sınırları vardır, tembelliğin ise hiç bir sınırı yoktur.
  D) Kendisine düşman olan başkasına dost olmayı bilemez.
  E) Hoş görünün ön plana çıktığı toplumlarda insanlar daha başarılıdır.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir. Çünkü diğer seçeneklerde yazım yanlışları bulunmaktadır. D seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Diğer seçeneklerde ise A seçeneğinde "cahaletidir" yerine "cehaletidir" olmalıdır, B seçeneğinde "yanında" yerine "yanında" olmalıdır, C seçeneğinde "tembelliğin" yerine "tembelliğin" olmalıdır ve E seçeneğinde "görünün" yerine "görünüm" olmalıdır. 17. Eser, Arapça ve Farsçada geçen dinî kavramlar dışında Türkçenin seçkin örnekleri arasında yerini alır. Eserde cümle içi kafiyeler, cümle sonlarındaki seciler, deyimler dikkati çeker. Oğuz Türkçesiyle söylenen bu eserin; Dresden, Vatikan ve Günbed olmak üzere üç yazma nüshası vardır.
  Parçada bazı dil özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kutadgu Bilig                    B) Dede Korkut Hikâyeleri
  C) Atabetü’l Hakayık             D) Divanu Lugat’it-Türk
  E) Divan-ı Hikmet

 18. Cevap: B Açıklama:

  Evet, doğru cevap B) Dede Korkut Hikâyeleri olmalıdır. Parçada verilen dil özellikleri, Dede Korkut Hikâyeleri adlı eseri tanımlamaktadır. Eserde Türkçenin seçkin örnekleri bulunur ve Arapça ve Farsça dinî kavramlar dışında yazılmıştır. Ayrıca cümle içi kafiyeler, cümle sonlarındaki seciler ve deyimler dikkat çeker. Eserin üç yazma nüshası Dresden, Vatikan ve Günbed'de bulunmaktadır. 19. I. Sembolik bir eserdir.
  II. Edebiyatımızın ilk mesnevisidir.
  III. Türklerin kahramanlıkları işlenmiştir.
  IV. Hem beyit hem dörtlükler kullanılmıştır.
  V. Göktürkler döneminde yazılmıştır.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi veya hangileri Kutadgu Bilig için söylenemez?

  A) Yalnız I         B) I ve IV             C) II ve V
  D) III ve V          E) IV ve V

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani III ve V. Çünkü Kutadgu Bilig'de Türklerin kahramanlıklarının işlendiği doğrudur (III), ancak Göktürkler döneminde yazılmış olması doğru değildir (V). Diğer cümleler ise Kutadgu Bilig'in sembolik bir eser olduğunu, hem beyit hem dörtlüklerin kullanıldığını ve edebiyatımızdaki ilk mesnevi olduğunu doğru şekilde ifade etmektedir. 21. Aşağıda numaralar ile verilen şair isimlerini harf ile verilen eser  isimleriyle eşleştirerek harfleri yay ayraçların içine yazınız.

  1. Fuzuli (  )                            a) Risaletü’n-Nushiyye
  2. Baki (  )                               b) Siham-ı Kaza
  3. Hoca Ahmet Yesevi (  )      c) Divan-ı Hikmet
  4. Yunus Emre (  )                  d) Beng ü Bade
  5. Nef’i (  )                              e) Kanuni Mersiyesi

 22. Cevap:

  1. Fuzuli (d) Beng ü Bade

  2. Baki (c) Divan-ı Hikmet

  3. Hoca Ahmet Yesevi (a) Risaletü’n-Nushiyye

  4. Yunus Emre (e) Kanuni Mersiyesi

  5. Nef'i (b) Siham-ı Kaza

  Açıklama: 23. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içindeki terimle  örtüşmemektedir?

  A) Terkibibentlerde bentleri birbirine bağlayan beyitlerdir. (vasıta)
  B) Gazelin beyitleri arasında anlam birliği yoktur ama bazı gazeller konu birliğine sahiptir. (yek-ahenk)
  C) Bir şairin beş mesnevisinden oluşan eser grubu. (nazire)
  D) Aynı ses ve ahenk güzelliğine sahip gazeller. (yek-avaz)
  E) Kasidelerde şairin kendini övdüğü bölüm. (fahriye)

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C. Parantez içindeki terim "nazire"dir, ancak bu terimle açıklama olan "Bir şairin beş mesnevisinden oluşan eser grubu" örtüşmemektedir. "Nazire", bir şairin başka bir şairin şiirine cevap niteliğinde yazdığı şiirlerdir, genellikle aynı konuyu işlerler ve özgün şiirle aynı ölçü ve kafiye düzenine sahiptirler. Diğer açıklamalarda terimlerle örtüşme vardır: vasıta, gazeldeki beyitleri birbirine bağlayan beyitleri ifade eder; yek-ahenk, gazelde beyitler arasında anlam birliği olmadığı halde konu birliğine sahip olan gazellere denir; yek-avaz, aynı ses ve ahenk güzelliğine sahip gazelleri ifade eder; fahriye ise kasidelerde şairin kendini överek övdüğü bölümü ifade eder. 25. Kutadgu Bilig ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Ölçü olarak sadece aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Nazım şekli kasidedir.
  C) Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmemiştir.
  D) Sembolik (alegorik) bir anlatımla yazılmıştır.
  E) Sadece yarım kafiye kullanılmıştır

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Sembolik (alegorik) bir anlatımla yazılmıştır." olarak verilmiştir. Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış bir eserdir. Eserde sembolik ve alegorik bir anlatım kullanılmıştır. Yani, olaylar ve kişiler sembolik bir şekilde temsil edilmiştir. Bu anlatım tarzıyla, eser derin bir düşünsel ve ahlaki mesaj vermektedir. Bu nedenle, "Sembolik (alegorik) bir anlatımla yazılmıştır." ifadesi doğru cevaptır. 27. Tümen çiçek tizildi
  Bükünden ol yazıldı
  Üküş atıp özeldi
  Yirde kopa adrışur

       Günümüz Türkçesi:
   (Binlerce çiçek dizildi
   Tomurcuklarından yayıldı
   Çok yatmaktan sıkıldı
   Yerden çıkınca açılır)

  Yukarıdaki dörtlükte geçen söz sanatları hangileridir?

  A) teşbih-mecazımürsel        B) kişileştirme-hüsnütalil
  C) mübalağa-tevriye              D) telmih-intak
  E) istiare-leffüneşir

 28. Cevap: B Açıklama:

  Dörtlükte geçen söz sanatları "kişileştirme" ve "hüsnütalil"dir. Kişileştirme, cansız varlıklara veya soyut kavramlara insan özellikleri atfetme sanatıdır. Örneğin, "Tümen çiçek tizildi" ifadesinde çiçeklerin tizilmesi kişileştirme örneğidir. Hüsnütalil ise bir şeyin güzelliklerini ve olumlu özelliklerini abartarak anlatma sanatıdır. Örneğin, "Üküş atıp özeldi" ifadesinde atın özel olması hüsnütalil örneğidir. 29. Türlük çeçek yarıldı
  Barçın yadım kerildi
  Uçmak yeri körüldi
  Tumlug yana kelgüsüz

  Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Koşuktan alınmıştır.
  B) Ahenkli bir söyleyiş vardır.
  C) İslam dininin etkisinde oluşmuştur.
  D) Uyak düzeni düz kafiyedir.
  E) Yarım uyak kullanılmıştır.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Doğru, C seçeneği doğru cevaptır. Özneyi, nesneyi ve yüklemi olmayan "Tuyuğ" terimi parantez içinde verilen tanıma uymamaktadır. Çünkü parçada verilen tanıma göre, uzun hikâyeleri dile getiren, aşk, kahramanlık konularıyla dinî, ahlaki ve felsefi öğretileri işleyen bir nazım biçimi aranmaktadır. Tuyuğ ise bu tanıma uymayan bir nazım biçimidir. Diğer seçenekler (Kaside, Mesnevi, Gazel ve Şarkı) ise parçadaki tanıma uygun nazım biçimleridir. 31. Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Şiirlerinde Allah'a ulaşma çabasıyla duyduğu acıları işlemiştir. Lirizmin en güzel örneklerini, yazdığı ilahilerle vermiştir. En önemli eseri "Risaletün - Nushiyye"dir.
  Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mevlâna                     B) Yunus Emre
  C) Hoca Dehhâni            D) Sultan Veled
  E) Kaygusuz Abdal

 32. Cevap: B Açıklama:

  doğru cevap "B) Yunus Emre" olmalıdır. Yukarıdaki tanıtılan şairin hayatı hakkında kesin bilgilerin olmadığı ifade edilmiştir, ve Yunus Emre'nin hayatı hakkında da net bilgiler bulunmamaktadır. Ayrıca, Yunus Emre'nin şiirlerinde Allah'a ulaşma çabası ve ilahileriyle tanınması da doğru bilgilerdir. En önemli eseri olarak da "Risaletü'n-Nushiyye" gösterilmiştir. Dolayısıyla, doğru cevap "B) Yunus Emre" olmalıdır. 33. Yay yarupan ergüzi
  Aktı akın munduzı
  Toğdu yaruk yılduzı
  Tıngla sözüm külgüsüz

          Günümüz Türkçesi:
  (Bahar geldi
  Kar suları seller gibi aktı
  Tan yıldızı da doğdu
  Sözümü gülmeden dinle)

  Destan Dönemi Türk Edebiyatına ait yukarıdaki dörtlüğün teması nedir?

  A) Özlem                     B) Sevinç         C) Bahara hasret
  D) Doğanın uyanışı     E) Güneşin doğuşu

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Doğanın uyanışı" olmalıdır. Yukarıdaki dörtlükte baharın gelmesi ve doğanın uyanışı teması işlenmektedir. Baharın gelişi, kar sularının seller gibi aktığı, tan yıldızının doğduğu ve sözün gülmeden dinlenmesi gibi imgelerle doğanın canlanışı ve uyanışı anlatılmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap "D) Doğanın uyanışı" olmalıdır. 35. - Şiirler, "Kopuz" adı verilen sazla dile getirilmiştir.
  - Ölçü olarak ulusal ölçümüz olan "hece ölçüsü" kullanılmıştır.
  - Nazım birimi "dörtlük"tür.   
  - Arı bir dil kullanılmıştır.
  - Dizelere genel olarak yarım uyak hâkimdir.
  - Daha çok doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen edebiyat dönemine ait ürünlerden biri değildir?

  A) Koşuk          B) Şarkı        C) Sav
  D) Sagu            E) Destan

 36. Cevap: B Açıklama:

  doğru cevap B) Şarkı'dır. Özellikleri verilen edebiyat dönemine ait ürünler arasında "şarkı" yer almaz. Şarkılar daha çok divan edebiyatı geleneği içerisinde yer alırken, halk edebiyatında daha çok koşuk, sav, sagu ve destan gibi türler ön plana çıkar. Şarkılar genellikle nazım birimi olarak gazel veya kaside biçimini kullanırken, halk edebiyatında dörtlükler yaygın olarak tercih edilir. Bu nedenle, şarkı özelliği verilen edebiyat dönemine ait bir ürün değildir. 37. Aşağıdakilerden hangisi XI ve XII. yüzyıl Türk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

  A) Vezin olarak hem hece hem aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Dil ve üslupta Arapça ve Farsçanın etkisi görülür.
  C) İslam kültürünün ilk örnekleri, bu yüzyıllarda verilmeye başlanmıştır.
  D) Bu dönemin ilk mesnevisi Atabetü'l Hakayık'tır.
  E) Bu dönem eserleri, didaktiktir.

 38. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap "D) Bu dönemin ilk mesnevisi Atabetü'l Hakayık'tır." seçeneğidir. Çünkü XI ve XII. yüzyıl Türk edebiyatının genel özelliklerinden biri, Atabetü'l Hakayık mesnevisinin bu dönemin ilk mesnevisi olmasıdır. Diğer seçenekler ise genel olarak bu dönemin özelliklerini doğru şekilde ifade etmektedir. XI ve XII. yüzyıl Türk edebiyatı dönemi incelendiğinde, bu dönemin hem hece hem de aruz ölçüsünün kullanıldığı, dil ve üslupta Arapça ve Farsça etkisinin görüldüğü, İslam kültürünün etkilerinin belirgin olduğu ve didaktik eserlerin yaygın olduğu bilinmektedir. Bu dönemin ilk mesnevisi olarak da Atabetü'l Hakayık kabul edilmektedir. Dolayısıyla, "D) Bu dönemin ilk mesnevisi Atabetü'l Hakayık'tır." ifadesi yanlış değildir. 39. Sanatçı, Bektaşiler arasında büyük saygı ile anılır. Özellikle hece ile yazdığı şiirlerde ve nesirlerinde güzel bir Türkçe kullanır. Sanatçının tasavvufla ilgili şiirleri yanında tekerlemeleri, şathiyeleri de önemli bir yer tutar. Asıl ününü yazdığı nefeslere borçlu olan sanatçının "Budalanâme" ve "Dolapnâme" önemli eserlerindendir.
  Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Genç Abdal             B) Abdal Musa
  C) Kaygusuz Abdal     D) Pir Sultan Abdal
  E) Kazak Abdal

 40. Cevap: C Açıklama:

  Yukarıda tanıtılan sanatçı, "C) Kaygusuz Abdal" seçeneğidir. Çözüm açıklaması olarak, sanatçının Bektaşiler arasında saygıyla anıldığı, hece ile yazdığı şiirlerde ve nesirlerinde güzel bir Türkçe kullandığı, tasavvufa ilişkin şiirlerinin yanı sıra tekerlemeleri ve şathiyelerinin de önemli bir yer tuttuğu belirtilmektedir. Ayrıca, "Budalanâme" ve "Dolapnâme" eserlerinin önemli olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla, doğru cevap "C) Kaygusuz Abdal" seçeneğidir. 41. XII. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmış dinî, tasavvufi ve öğretici bir eserdir. Dörtlüklerin her birine eserin adı ile anılan nazım türünün ismi verilmiş ve bu eser edebiyatımızda tasavvuf edebiyatının başlangıcı sayılmıştır.
  Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divan-ı Kebir             B) Dîvânu Lugati't-Türk
  C) Divan-ı Hikmet          D) Kutadgu Bilig
  E) Atâbetü'l Hakâyık

 42. Cevap: C Açıklama:

  "C) Divan-ı Hikmet" olmalıdır. Özelliği verilen eser, XII. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmış bir eserdir. Dörtlüklerin her birine eserin adı ile anılan nazım türünün ismi verilmiştir ve bu eser Türk edebiyatında tasavvuf edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilir. Dolayısıyla, doğru cevap "C) Divan-ı Hikmet" seçeneğidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test Detayları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test 6 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Eşleştirme
 • Test


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Destan / Efsane
 • Dilekçe/Tutanak
 • Roman

Ayrıca 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Edebiyat eserlerini tanıma ve türlerini doğru bir şekilde değerlendirme becerilerini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin halk hikâyelerinin yapısal özelliklerini anlama ve farklı bölümlerini tanıma becerilerini geliştirir.

Bu soru, öğrencilerin mesnevilerin özelliklerini anlamalarını sağlar ve edebiyat tarihindeki mesnevi eserlerin sıralamasını bilmelerine yardımcı olur.

Halk edebiyatı türlerini tanıması ve değerli kültürel mirasa aşina olmaları sağlanır.

Bu soru, öğrencilerin fiilimsileri doğru bir şekilde tanımlayabilme ve türlerini ayırabilme becerisini ölçer. Ayrıca metin analizi yapabilme yeteneğini geliştirir.

Gazel ve kasidelerin ortak ve farklı özelliklerini anlamaları hedeflenmektedir.

Bu soru, öğrencilerin atasözlerini anlama ve analiz etme becerisini ölçer.

Yazım kurallarına dikkat etme ve yazım yanlışlarını tespit etme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Türk edebiyatının farklı dönemlerini anlamak ve eserleri doğru şekilde sınıflandırmak becerisini geliştirir

Edebi eserlerin özelliklerini anlama ve dikkatli bir şekilde okuma becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Şairlerin eserlerini eşleştirme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerin edebiyat terimlerini doğru anlama ve kavrama becerileri geliştirilir, edebi terimler arasındaki farklılıkları ayırt etme yeteneği artar ve edebi terimlerin kullanımına aşina olurlar.

Öğrencilerin edebi eserlerin anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sembolik anlatımı anlayabilmelerini teşvik etmek.

Öğrencilerin edebi metinlerde geçen söz sanatlarını tanıyabilme ve anlama becerilerini geliştirmek.

Öğrenciler, farklı nazım biçimlerini tanıma ve ayırt etme yeteneklerini geliştirirler.

Verilen bilgileri anlayarak, şairin kimliğini belirleme.

Verilen dörtlüğü anlayarak, Destan Dönemi Türk Edebiyatı'nda işlenen tema hakkında bilgi sahibi olma.

Öğrenciler, edebiyat türleri arasındaki farkları anlama ve özellikleri doğru şekilde tanımlayabilme yeteneğini geliştirirler.

XI ve XII. yüzyıl Türk edebiyatının genel özelliklerini tanıma ve ayırt etme.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Kaygusuz Abdal'ın hayatı, eserleri ve edebi üslubunu tanıma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 235 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1783 kere doğru, 1371 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri