10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1

10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 CEVAPLARI

 1. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Han'ın doğduğu yer neresidir?

  A) Doğu Türkistan     B) Batı Türkistan    
  C) Güney Türkistan    D) Kuzey Türkistan   
  E) Orta Türkistan                          

 2. Cevap: A Açıklama:

  Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Han'ın doğduğu yer Doğu Türkistan'dır. 3. Oğuz Kağan, gergedanı nasıl öldürmüştür?

  A) Kılıcıyla    B) Mızrağıyla    C) Yayıyla    D) Atıyla    E) Kalkanıya    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Oğuz Kağan, gergedanı mızrağıyla öldürmüştür. 5. Türk destanlarının doğal destan aşamalarını tamamlayıp tamamlamadığı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Türk destanları doğal destan aşamalarını tamamlamıştır.
  B) Türk destanları doğal destan aşamalarını tamamlayamamıştır.
  C) Türk destanlarının doğal destan aşamalarını tamamlayıp tamamlamadığı bilinmemektedir.
  D) Türk destanları doğal destan aşamalarının tamamından geçmiştir.
  E) Türk destanları doğal destan aşamalarının hiçbirinden geçmemiştir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Türk destanları, sözlü olarak anlatılan ve yazılı hale getirilmeyen eserlerdir. Bu nedenle, doğal destan aşamalarını tamamlayamamışlardır. 7. Türk destanlarının yazılı kaynaklarına ulaşılabilmesi için hangi şartların oluşması gerekirdi?

  A) Türk destanlarının derlenip yazıya geçirilmesi gerekirdi.
  B) Türk destanlarının Yunan ve Latin kaynaklarından alınması gerekirdi.
  C) Türk destanlarının oluşum aşamalarının tamamlanması gerekirdi.
  D) Türk destanlarının yazılı kaynaklarının günümüze ulaşması gerekirdi.
  E) Türk destanlarının doğal destan aşamalarını tamamlaması gerekirdi.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Türk destanlarının yazılı kaynaklarına ulaşılabilmesi için, öncelikle bu destanların derlenip yazıya geçirilmesi gerekirdi. 9. Türk destanlarının oluşumunda hangi faktörler etkili olmuş olabilir?

  A) Türklerin yerleşik hayata geçmesi
  B) Türklerin atlı göçebe kültürü
  C) Türklerin mitolojik inançları ve düşünceleri
  D) Türklerin doğal çevresi
  E) Tüm bunlar

 10. Cevap: E Açıklama:

  Türk destanlarının oluşumunda Türklerin yerleşik hayata geçmesi, atlı göçebe kültürü, mitolojik inançları ve düşünceleri ve doğal çevresi gibi faktörler etkili olmuştur. 11. Dânişmend Gazi destanında Artuhî'nin yaralarını iyileştiren kişi kimdir?

  A) Hızır Peygamber       B) Battal Gazi          
  C) Süleyman bin Numan    D) Eyyüb bin Yunus      
  E) Şattat                                        

 12. Cevap: A Açıklama:

  Artuhî'nin yaralarının iyileşmesini Hızır Peygamber dua ederek sağlamıştır. 13. Dânişmend Gazi'nin fetihler sırasında hangi şehirleri imar ettirdiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Sivas    B) İstanbul    C) Amasya    D) Tokat    E) Malatya    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Dânişmend Gazi, İstanbul'un fethini Sultan Turasan'a bırakarak Orta Anadolu'da fetihlere başlamış ve harap halde bulunan Sivas'ı imar ettirmiştir. 15. Dânişmend Gazi'nin neden rüyasında Hz. Muhammed'i gördüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Rüyasında öldürüldüğünü görmesi
  B) Rüyasında Artuhî'nin yaralandığını görmesi
  C) Rüyasında Hızır Peygamber'i görmesi
  D) Rüyasında Süleyman bin Numan'ı görmesi
  E) Rüyasında Sultan Turasan'ı görmesi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Dânişmend Gazi'nin Süleyman bin Numân'dan aldığı davet mektubunda, Sultan Turasan'ın da aynı rüyayı gördüğü belirtilir. 17. Battal Gazi Destanı'nın ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Battal Gazi'nin Haçlı ve Rum ordusuyla yaptığı savaşlar
  B) Battal Gazi'nin sihirbazlarla, devlerle ve cadılarla yaptığı savaşlar
  C) Battal Gazi'nin babasının öcünü almak için verdiği mücadele
  D) Battal Gazi'nin Anadolu'daki kahramanlıklarının anlatılması
  E) Battal Gazi'nin aşk ve kahramanlık hikayesinin anlatılması

 18. Cevap: A Açıklama:

  Battal Gazi Destanı, Battal Gazi'nin Arapların Rumlara karşı yaptığı savaşlarda efsaneleşmesinden sonra ortaya çıkan bir destandır. Destanda Battal Gazi'nin olağanüstü olaylarla dolu macerası anlatılır. Battal Gazi, İslam adına sadece Haçlı ve Rum ordusuyla savaşmaz; sihirbazlarla, devlerle ve cadılarla da savaşır. 19. Danişmend Gazi Destanı'nın yazıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) XIII. yüzyıl    B) XIV. yüzyıl    
  C) XV. yüzyıl      D) XVI. yüzyıl    
  E) XVII. yüzyıl                      

 20. Cevap: A Açıklama:

  Danişmend Gazi Destanı, XI. yüzyılda oluşmaya başlayan bir destandır. Destan, Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu'da kurulan Danişmendli Beyliği'nin kurucusu Melik Danişmend Gazi'nin etrafında gelişir. Destan XIII. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. 21. Köroğlu Destanı'nın ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Köroğlu'nun Bolu Beyi'nden eziyet gören babasının öcünü almak için verdiği mücadele
  B) Köroğlu'nun aşk ve kahramanlık hikayesinin anlatılması
  C) Köroğlu'nun Anadolu'daki kahramanlıklarının anlatılması
  D) Köroğlu'nun Haçlı ve Rum ordusuyla yaptığı savaşlar
  E) Köroğlu'nun sihirbazlarla, devlerle ve cadılarla yaptığı savaşlar

 22. Cevap: A Açıklama:

  Köroğlu Destanı, Anadolu dışında farklı Türk coğrafyalarında da anlatılan bir aşk ve kahramanlık destanıdır. Destanın Anadolu varyantında, Köroğlu lakabıyla ünlenen Ruşen Ali'nin, Bolu Beyi'nden eziyet gören babasının öcünü almak için verdiği mücadele anlatılır. 23. Sultan Mehmet'in Gemileri adlı metinde şair, İstanbul ve fetihle ilgili varlıkları hangi sanat akımına uygun olarak sembolleştirmiştir?

  A) Gerçeküstücülük    B) Sembolizm         
  C) Romantizm          D) Naturalizm        
  E) Klasisizm                               

 24. Cevap: B Açıklama:

  Şair, metinde İstanbul ve fetihle ilgili varlıkları sembolleştirerek okuyucunun hayal gücünü harekete geçirmeyi amaçlamıştır. Bu da sembolizm akımının temel özelliklerinden biridir. 25. Sultan Mehmet'in Gemileri adlı metinde yer alan "Gıcırdıyordu filikalar, azametten yağlı yollarda, / Asırlardan asırlara davet." mısralarında şairin neyi vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gemilerin hareket sesini    B) Gemilerin ihtişamını       
  C) Gemilerin tarihi önemini    D) Gemilerin yolculuğunu      
  E) Gemilerin zorluğunu                                       

 26. Cevap: B Açıklama:

  Şair buradayı gemilerinin hareket sesini veya zorluğunu vurgulamıyor. İstanbul'un fethinde geminin karadan yürütülmesini anlatan şiirde geminin ihtişamını vurgulamaya çalışıyor. 27. Sultan Mehmet'in Gemileri adlı metinde hangi olay anlatılmaktadır?

  A) İstanbul'un fethi          B) Çanakkale Savaşı          
  C) Kurtuluş Savaşı            D) Malazgirt Meydan Savaşı   
  E) Sakarya Meydan Savaşı                                   

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metinde İstanbul'un fethi sırasında yaşanan bir olay anlatılmaktadır. 29. Şahmaran ile Lokman Hekim adlı efsanede Şahmaran'ın başına gelen olaylar hangi bakış açısıyla anlatılmaktadır?

  A) Kahraman bakış açısı        B) Gözlemci bakış açısı       
  C) Bilgi verici bakış açısı    D) Tarafsız bakış açısı       
  E) Kişisel bakış açısı                                       

 30. Cevap: B Açıklama:

  Şahmaran ile Lokman Hekim adlı efsanede anlatıcı, olaylara dışarıdan tanıklık eden bir gözlemci gibi davranmaktadır. Bu nedenle, efsane gözlemci bakış açısıyla anlatılmıştır. 31. Şahmaran ile Lokman Hekim adlı efsanede Şahmaran'ın Balkiye'ye söylediği "Hoş geldin kaatilim" sözüyle neyi kastetmektedir?

  A) Balkiye'nin onu öldüreceğini
  B) Balkiye'nin ona zarar vereceğini
  C) Balkiye'nin onu terk edeceğini
  D) Balkiye'nin onu aldatacağını
  E) Balkiye'nin onu unuttuğunu

 32. Cevap: A Açıklama:

  Şahmaran, Balkiye'ye "Hoş geldin kaatilim" sözüyle, Balkiye'nin onu öldüreceğini kastetmektedir. Bu söz, Şahmaran'ın Balkiye'den haberdar olduğunu ve onun tarafından öldürüleceğini bildiğini göstermektedir. 33. Şahmaran ile Lokman Hekim adlı efsanede Şahmaran'ın öldükten sonra yılanların Tarsus'a saldıracağı efsanesi hangi tür efsanelere örnektir?

  A) Tarihi efsaneler       B) Dinî efsaneler        
  C) Mitolojik efsaneler    D) Sosyal efsaneler      
  E) Kültürel efsaneler                              

 34. Cevap: A Açıklama:

  Şahmaran ile Lokman Hekim adlı efsanede Şahmaran'ın öldükten sonra yılanların Tarsus'a saldıracağı efsanesi, tarihi efsanelere örnektir. Tarihi efsaneler, gerçek kişiler, yerler ve olaylar hakkında anlatılan efsanelerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 Detayları

10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Tiyatro
 • Anı

Ayrıca 10.sınıf TDE IV. ünite efsane - destan test soruları 1, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Oğuz Kağan Destanı'nın konusu ve içerik özelliklerini kavrar.

Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Oğuz Kağan Destanı'nın olay örgüsünü ve kahramanlarını kavrar.

Türk destanlarının doğal destan aşamalarını tamamlayıp tamamlamadıklarını anlamak.

Türk destanlarının yazılı kaynaklarına ulaşılabilmesi için gerekli şartları belirleyebilmek.

Türk destanlarının oluşumunda etkili olan faktörleri belirleyebilmek.

Destanlardaki kahramanların özelliklerini ve yaptıkları olağanüstü işleri anlayabilme.

Destanlardaki coğrafi mekanların önemini anlayabilme.

Destanlardaki kahramanların rüyalarının önemini anlayabilme.

Öğrencilerin Battal Gazi Destanı'nın konusu ve önemi hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

Öğrencilerin Danişmend Gazi Destanı'nın yazıldığı dönem hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

Öğrencilerin Köroğlu Destanı'nın konusu ve önemi hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

Öğrenciler, Sultan Mehmet'in Gemileri adlı metinde şairin İstanbul ve fetihle ilgili varlıkları sembolleştirirken kullandığı sanat akımını belirleyebilecekler.

Öğrenciler, Sultan Mehmet'in Gemileri adlı metinde şairin geminin ihtişamını vurgulamak için kullandığı imgeleri belirleyebilecekler.

Öğrenciler, Sultan Mehmet'in Gemileri adlı metinde anlatılan olayın İstanbul'un fethi olduğunu belirleyebilecekler

Öğrenciler, efsanelerde kullanılan anlatım biçim ve tekniklerini belirleyebilir ve bunların metindeki işlevini açıklayabilir.

Öğrenciler, efsanelerdeki olay örgüsünü ve karakterlerin özelliklerini analiz edebilir.

Öğrenciler, farklı türdeki efsaneleri ayırt edebilir ve özelliklerini açıklayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 21 kere doğru, 21 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDE IV. Ünite - Efsane/Destan - Test Soruları 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri