10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1

10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 CEVAPLARI

 1. Divân-ı Hümâyun'un başkanı kimdir?

  A) Vezir-i âzam    B) Defterdar      
  C) Kazasker        D) Nişancı        
  E) Şeyhülislam                       

 2. Cevap: A Açıklama:

  Divân-ı Hümâyun'un başkanı, padişahın mutlak vekili olan ve padişah mührünü taşıyan devlet adamı olan vezir-i âzamdır. 3. Divân-ı Hümâyun'un görevi nedir?

  A) Devletin siyasi, idari, mali, hukuki ve her türlü işlerini görüşmek ve karar almak
  B) Yeniçeri Ocağının yönetimini sağlamak
  C) Şeri ve örfi hukuka ilişkin konuları görüşmek ve karar almak
  D) Devletin mali işlerini yönetmek
  E) Devletin dış politikasını belirlemek

 4. Cevap: A Açıklama:

  Divân-ı Hümâyun'un görevi, devletin siyasi, idari, mali, hukuki ve her türlü işlerini görüşmek ve karar almaktır. 5. Divân-ı Hümâyun'un üyeleri kimlerdir?

  A) Vezir-i âzam, defterdar, kazasker, nişancı, reisülküttap, yeniçeri ağası ve şeyhülislam
  B) Vezir-i âzam, defterdar, kazasker, nişancı, reisülküttap ve yeniçeri ağası
  C) Vezir-i âzam, defterdar, kazasker, nişancı ve reisülküttap
  D) Vezir-i âzam, defterdar, kazasker ve nişancı
  E) Vezir-i âzam ve defterdar

 6. Cevap: A Açıklama:

  Divân-ı Hümâyun'un üyeleri, vezir-i âzam, defterdar, kazasker, nişancı, reisülküttap, yeniçeri ağası ve şeyhülislamdır. 7. Divân-ı Hümâyun'un toplantıları ne sıklıkla yapılırdı?

  A) Her gün             B) Haftada dört gün   
  C) Haftada iki gün     D) Haftada bir gün    
  E) Ayda bir kez                              

 8. Cevap: D Açıklama:

  Divân-ı Hümâyun'un toplantıları, XVII. yüzyılda haftada iki güne daha sonraları da haftada bir güne düşürülmüştür. 9. Divân-ı Hümâyun'un toplantıları nerede yapılırdı?

  A) Topkapı Sarayı'nda       B) Ayasofya'da             
  C) Sultanahmet Camii'nde    D) Çemberlitaş'ta          
  E) Beyazıt'ta                                          

 10. Cevap: A Açıklama:

  Divân-ı Hümâyun'un toplantıları, Topkapı Sarayı'nda yapılırdı. 11. Divân-ı Hümâyun'un kaldırılması ne zaman gerçekleşmiştir?

  A) Tanzimat Dönemi'nde
  B) Islahat Fermanı'ndan sonra
  C) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde
  D) IV. Murad Dönemi'nde
  E) II. Abdülhamid Dönemi'nde

 12. Cevap: A Açıklama:

  Divân-ı Hümâyun'un kaldırılması, Tanzimat Dönemi'nde gerçekleşmiştir. 13. Divân-ı Hümâyun'un yerine hangi kurum getirilmiştir?

  A) Meclis-i Mebusan    B) Şura-yı Devlet     
  C) Tanzimat Meclisi    D) Meclis-i Âyan      
  E) Encümen-i Dânış                           

 14. Cevap: B Açıklama:

  Divân-ı Hümâyun'un yerine, Şura-yı Devlet getirilmiştir. 15. Divân-ı Hümâyun'un kaldırılmasının nedenleri nelerdir?

  A) Tanzimat Fermanı'nın ilanı
  B) Batılı devletlerin baskısı
  C) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
  D) İstanbul'un işgali
  E) Milli Mücadele'nin başlaması

 16. Cevap: A Açıklama:

  Divân-ı Hümâyun'un kaldırılmasının nedeni, Tanzimat Fermanı'nın ilanıdır. 17. Divân-ı Hümâyun'un kaldırılması, Osmanlı Devleti'nin yönetiminde nasıl bir değişikliğe yol açmıştır?

  A) Mutlakiyet yönetimi güçlenmiştir
  B) Meşrutiyet yönetimi kurulmuştur
  C) Cumhuriyet yönetimi ilan edilmiştir
  D) Tek parti yönetimi kurulmuştur
  E) Askeri yönetim ilan edilmiştir

 18. Cevap: B Açıklama:

  Divân-ı Hümâyun'un kaldırılması, Osmanlı Devleti'nin yönetiminde meşrutiyet yönetiminin kurulmasına yol açmıştır. 19. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitimi hangi yaşta başlardı?

  A) 3 yaşında    B) 4 yaşında    C) 5 yaşında    D) 6 yaşında    E) 7 yaşında    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı toplumunda mektebe başlayacak çocuklar için yapılan “âmin alayı”na benzeyen, bütün devlet erkânının katıldığı “bedibesmele merasimleri” şehzade için dört yaşına geldiğinde yapılırdı. 21. Şehzadelerin ilk eğitimi kimler tarafından verilirdi?

  A) Annesi, dadısı ve şeyhülislamı
  B) Annesi, babası ve damadı
  C) Annesi, dadısı ve kalfası
  D) Annesi, amcası ve vezir
  E) Annesi, devlet görevlisi ve hekimi

 22. Cevap: C Açıklama:

  Şehzadeler, dört yaşına geldiklerinde okuma yazma, Kur’an-ı Kerim ve ilmihâl dersleri alırlardı. Bu dersler, Dârüssaâde ağasının dışarıdan getirttiği hocalar tarafından verilirdi. 23. Şehzadelerin eğitiminde hangi dersler yer alırdı?

  A) Okuma yazma, Kur’an-ı Kerim ve ilmihâl
  B) Matematik, fen ve tarih
  C) Felsefe, edebiyat ve sanat
  D) Tıp, hukuk ve ekonomi
  E) Müzik, resim ve spor

 24. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde şehzadeler, dört yaşına geldiklerinde okuma yazma, Kur’an-ı Kerim ve ilmihâl dersleri alırlardı. Bu dersler, Dârüssaâde ağasının dışarıdan getirttiği hocalar tarafından verilirdi. 25. Şehzadelerin eğitiminde hangi beceriler kazandırılırdı?

  A) Atıcılık, binicilik ve kılıç kullanma
  B) El sanatları, müzik ve resim
  C) Yabancı dil, edebiyat ve sanat
  D) Ticaret, ziraat ve sanayi
  E) Hukuk, siyaset ve ekonomi

 26. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde şehzadeler, atıcılık, binicilik ve kılıç kullanma gibi beceriler de kazanırlardı. Bu beceriler, şehzadelerin savaşlarda başarılı olmalarını sağlardı. 27. Şehzadelerin eğitiminde hangi kurumlar rol oynardı?

  A) Saray, medrese ve tekke     B) Saray, okul ve hastane     
  C) Saray, kışla ve fabrika     D) Saray, kilise ve sinagog   
  E) Saray, tiyatro ve müze                                    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitiminde saray, medrese ve tekke gibi kurumlar rol oynardı. Sarayda şehzadelere temel eğitim verilirken, medreselerde dinî ve ilmî eğitim, tekke ve zaviyelerde ise tasavvufi eğitim verilirdi. 29. Şehzadelerin eğitiminde hangi yöntemler kullanılırdı?

  A) Ezbercilik, dayak ve ceza
  B) Tartışma, soru-cevap ve araştırma
  C) Uygulama, deney ve gözlem
  D) Gezi, inceleme ve müze ziyareti
  E) Oyun, eğlence ve müzik

 30. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitiminde tartışma, soru-cevap ve araştırma gibi yöntemler kullanılırdı. Bu yöntemler, şehzadelerin düşünme ve öğrenme becerilerinin gelişmesini sağlardı. 31. Şehzadelerin eğitiminde hangi amaçlar gözetilirdi?

  A) İyi bir müslüman ve ahlaklı bir insan yetiştirmek
  B) İyi bir asker ve başarılı bir komutan yetiştirmek
  C) İyi bir yönetici ve adil bir hükümdar yetiştirmek
  D) İyi bir bilim adamı ve başarılı bir sanatçı yetiştirmek
  E) İyi bir tüccar ve başarılı bir iş adamı yetiştirmek

 32. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitiminde iyi bir yönetici ve adil bir hükümdar yetiştirmek gibi amaçlar gözetilirdi. Bu amaçlar, şehzadelerin devleti iyi bir şekilde yönetmelerini ve halkın refahını sağlamalarını sağlayardı. 33. Şehzadelerin eğitiminde hangi zorluklar yaşanırdı?

  A) Şehzadelerin öğrenmeye karşı isteksiz olması
  B) Şehzadelerin öğretmenlerinin yetersiz olması
  C) Şehzadelerin saraydaki lüks ve rahatlığa alışması
  D) Şehzadelerin devlet işlerine karışması
  E) Şehzadelerin sağlık sorunları yaşayarak ölümü

 34. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitiminde en büyük zorluklardan biri, şehzadelerin saraydaki lüks ve rahatlığa alışmasıydı. Bu durum, şehzadelerin öğrenmeye karşı isteksiz olmasına ve eğitimlerini aksatmasına neden olurdu.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 Detayları

10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
  1. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti'ne etkilerini açıklayabilir.
  2. II. Osman'ın ıslahat arayışlarını, IV. Murat'ın siyasi ve askeri faaliyetlerini karşılaştırabilir.
  3. Osmanlı - Avusturya, Osmanlı - İran savaşlarının Osmanlı Devleti'ne etkilerini değerlendirebilir.
  4. Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirebilir, merkezi otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi sorgulayabilir.
  5. XVII. Yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklayabilir.
  6. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  7. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  8. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kültür, sanat, mimari ve bilim alandaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi VI. ünite sultan ve Osmanlı merkez teşkilatı konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatını ve bu teşkilatın görevlerini ve yetkilerini bilmek.

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatını ve bu teşkilatın görevlerini ve yetkilerini bilmek.

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatını ve bu teşkilatın görevlerini ve yetkilerini bilmek.

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatını ve bu teşkilatın görevlerini ve yetkilerini bilmek.

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatını ve bu teşkilatın görevlerini ve yetkilerini bilmek.

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatının tarihsel gelişimini bilmek.

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatının tarihsel gelişimini bilmek.

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatının tarihsel gelişimini bilmek.

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatının tarihsel gelişimini bilmek.

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitimine ilişkin bilgileri açıklar.

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitimine ilişkin bilgileri açıklar.

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitimine ilişkin bilgileri açıklar.

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitimine ilişkin bilgileri açıklar.

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitimine ilişkin bilgileri açıklar.

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitimine ilişkin bilgileri açıklar.

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitimine ilişkin bilgileri açıklar.

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin eğitimine ilişkin bilgileri açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 20 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih VI. Ünite - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri