10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1

10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 CEVAPLARI

 1. İstanbul'un Fethi'ne giden süreçte II. Mehmet'in ilk adımı ne olmuştur?

  A) Rumeli Hisarı'nın inşası
  B) Bizans İmparatoru ile görüşmeler
  C) Sırp Despotu'na tavizler vermesi
  D) Anadolu Hisarı'nın inşası
  E) Venediklilerle ticaret anlaşması

 2. Cevap: A Açıklama:

  II. Mehmet, İstanbul'u fethetmek için ilk olarak 1452 yılında Rumeli Hisarı'nı inşa ettirmiştir. Bu hisar, Bizans'ın elindeki Boğaz geçişini kontrol altına almak ve kuşatma sırasında şehrin yardım almasını engellemek amacıyla yaptırılmıştır. 3. İstanbul'un Fethi'nin Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısı üzerindeki etkisi ne olmuştur?

  A) Ticari gelirler azalmıştır.
  B) Ekonomik durum güçlenmiştir.
  C) Devletin borçları artmıştır.
  D) Enflasyon oranı yükselmiştir.
  E) İşsizlik oranı artmıştır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  İstanbul'un Fethi ile birlikte Osmanlı Devleti'nin ticari gelirleri artmış, ekonomik durumu güçlenmiştir. İstanbul, önemli bir ticaret merkeziydi ve fetih sonrasında bu ticaret faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmiştir. Ayrıca, fetih sonrasında İstanbul'da yapılan imar faaliyetleri de ekonomik canlanmaya katkı sağlamıştır. 5. İstanbul'un Fethi'nden sonra Fatih Sultan Mehmet, gayrimüslim halka karşı nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Zulüm ve baskı uygulamıştır.
  B) Dinî özgürlüklerini kısıtlamıştır.
  C) Onlara karşı hoşgörülü davranmıştır.
  D) Vergilerini artırmıştır.
  E) Sürgün etmiştir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  İstanbul'un Fethi'nden sonra Fatih Sultan Mehmet, gayrimüslim halka karşı hoşgörülü bir tutum sergilemiştir. Onlara dinî özgürlüklerini tanımış, kendi mabetlerinde ibadet etmelerine izin vermiş ve hatta patriklerini seçmelerine olanak sağlamıştır. Bu tutum, Osmanlı Devleti'nin hoşgörülü ve çok kültürlü yapısının bir göstergesidir. 7. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında kullandığı büyük topların Avrupa'daki devletler tarafından kullanılmaya başlanmasıyla ne olmuştur?

  A) Derebeylik rejiminin çözülme süreci başlamıştır.
  B) Derebeylerin yetkileri artmıştır.
  C) Derebeylerin toprakları genişlemiştir.
  D) Derebeylerin vergileri azaltılmıştır.
  E) Derebeylerin asker sayıları arttırılmıştır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Avrupa'daki krallar, İstanbul'un fethi sırasında kullanılan büyük topların gücünden etkilenerek bu topları feodal beylerin hâkim olduğu yerlerde kullanmışlardır. Bu, derebeylerin yetkilerinin azalmasına ve derebeylik rejiminin çözülme sürecine girmesine yol açmıştır. 9. Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı devlet teşkilatında yaptığı en önemli değişikliklerden biri ne olmuştur?

  A) Vezir-i âzamlık makamını kaldırmıştır.
  B) Yeniçerilerin yetkilerini azaltmıştır.
  C) Şeriatın uygulanmasını ulemaya bırakmıştır.
  D) Defterdarlık makamını kurmuştur.
  E) Kadılıklar hiyerarşisini değiştirmiştir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, idarede yargı ile yürütmeyi birbirinden ayırmıştır ve şeriatın uygulanmasını ulemaya bırakmıştır. Bu, ulemanın yetkilerinin artmasına ve devletin işleyişinde daha fazla rol oynamasına yol açmıştır. 11. Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve İran coğrafyasında siyasi birliği sağlamak amacıyla mücadele ettiği devletlerden biri hangisidir?

  A) Karakoyunlu Devleti    B) Akkoyunlu Devleti     
  C) Safevi Devleti         D) Memlûk Devleti        
  E) Venedik Cumhuriyeti                             

 12. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Anadolu ve İran coğrafyasında siyasi birliği sağlamak amacıyla Akkoyunlu ve Safevi devletleri ile mücadele etmiştir. 13. Şah İsmail'in tahta çıkmasından sonra Osmanlı hükümdarı II. Bayezid'in izlediği politika ne olmuştur?

  A) Elçiler göndererek Şah İsmail'i tebrik etmiş ve barış teklifi götürmüştür.
  B) Safevilerle savaş ilan ederek Anadolu'yu işgal etmiştir.
  C) Safevi hükümdarlarına karşı sert tedbirler alarak onları cezalandırmıştır.
  D) Safevilerin Anadolu'daki yıkıcı faaliyetlerine göz yummuştur.
  E) Safevilerle ittifak kurarak Memlûk Devleti'ne karşı savaşmıştır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  II. Bayezid, Şah İsmail'in tahta çıkmasından sonra elçiler göndererek onu tebrik etmiş ve barış teklifi götürmüştür. Ancak Şah İsmail, Anadolu'daki yıkıcı faaliyetlerine devam etmiştir. 15. Çaldıran Savaşı'nın Osmanlı Devleti için önemi nedir?

  A) Anadolu'da Şii propagandasının son bulmasını sağlamıştır.
  B) Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu'yu tamamen ülkesine katmasını sağlamıştır.
  C) Safevi Devleti'nin yıkılmasını ve İran'ın Osmanlı topraklarına ilhak edilmesini sağlamıştır.
  D) Memlûk Devleti ile yapılan savaşta Osmanlı Devleti'nin zafer kazanmasını sağlamıştır.
  E) Venedik Cumhuriyeti ile yapılan savaşta Osmanlı Devleti'nin zafer kazanmasını sağlamıştır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Çaldıran Savaşı, Osmanlı Devleti'nin Safevi Devleti'ni yenilgiye uğratarak Doğu Anadolu'yu tamamen ülkesine katmasını sağlamıştır. 17. Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı ele geçirmesiyle birlikte hangi kutsal emanetler Osmanlı sultanına teslim edilmiştir?

  A) Hz. Muhammed'in sancağı    B) Hz. Hüseyin'in kılıcı     
  C) Hz. Fatıma'nın örtüsü      D) Hz. Ali'nin zırhı         
  E) Kâbe'nin anahtarı                                       

 18. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı ele geçirmesiyle birlikte Kâbe'nin anahtarı Osmanlı sultanına teslim edilmiştir. 19. XVIII. yüzyılda kapitülasyonları sürekli hâle getiren Osmanlı padişahı kimdir?

  A) II. Mustafa     B) III. Ahmed     
  C) I. Mahmud       D) Abdülhamid I   
  E) III. Selim                        

 20. Cevap: C Açıklama:

  XVIII. yüzyılda kapitülasyonları sürekli hâle getiren Osmanlı padişahı I. Mahmud'dur. 21. Osmanlı Devleti, hangi kara gücüyle en çok savaşmıştır?

  A) Safeviler
  B) Avusturya
  C) Kutsal Roma Germen İmparatorluğu
  D) Memlûkler
  E) Venedik

 22. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Avusturya ile Macaristan toprakları üzerinde yüzyıllar boyunca savaşmıştır. 23. Kıbrıs'ta Türk varlığı hangi dönemde başlamıştır?

  A) 1453-1481    B) 1517-1520    C) 1571-1878    D) 1683-1699    E) 1798-1801    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Kıbrıs, 1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiş ve 1878 yılına kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır. 25. Osmanlı Devleti'nin en güçlü kara ordusuna sahip olduğu dönem hangisidir?

  A) I. Murad Dönemi
  B) Yavuz Sultan Selim Dönemi
  C) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
  D) IV. Murad Dönemi
  E) III. Ahmed Dönemi

 26. Cevap: C Açıklama:

  Kanuni Sultan Süleyman Dönemi, Osmanlı Devleti'nin en güçlü kara ordusuna sahip olduğu ve birçok toprak fethettiği dönemdir. 27. Coğrafi Keşifler'in Osmanlı Devleti'ne en büyük olumsuz etkisi ne olmuştur?

  A) İpek ve Baharat yollarının önemini yitirerek Osmanlı ekonomisinin zarar görmesi
  B) Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hâkimiyetinin zayıflaması
  C) Osmanlı Devleti'nin donanmasının güçsüzleşmesi
  D) Osmanlı Devleti'nin topraklarının daralması
  E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yla olan ilişkilerinin bozulması

 28. Cevap: A Açıklama:

  Coğrafi Keşifler sonrasında yeni ticaret yollarının bulunması ve yeni kıtaların keşfedilmesiyle İpek ve Baharat yollarının önemi azalmıştır. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 Detayları

10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
  1. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti'ne etkilerini açıklayabilir.
  2. II. Osman'ın ıslahat arayışlarını, IV. Murat'ın siyasi ve askeri faaliyetlerini karşılaştırabilir.
  3. Osmanlı - Avusturya, Osmanlı - İran savaşlarının Osmanlı Devleti'ne etkilerini değerlendirebilir.
  4. Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirebilir, merkezi otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi sorgulayabilir.
  5. XVII. Yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklayabilir.
  6. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  7. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  8. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kültür, sanat, mimari ve bilim alandaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi V. ünite - dünya gücü Osmanlı konusu test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, İstanbul'un Fethi'ne giden süreçte II. Mehmet'in aldığı adımları ve bu adımların önemini kavrayabileceklerdir.

Öğrenciler, İstanbul'un Fethi'nin Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısı üzerindeki olumlu etkilerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet'in gayrimüslim halka karşı sergilediği hoşgörülü tutumu anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, İstanbul'un fethinin Avrupa'daki siyasi ve toplumsal gelişmelere etkisini kavrarlar.

Öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet'in devlet teşkilatındaki değişikliklerinin önemini kavrarlar.

Öğrencilerin Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve İran coğrafyasında siyasi birliği sağlamak amacıyla mücadele ettiği devletleri bilmesini sağlamak.

Öğrencilerin Şah İsmail'in tahta çıkmasından sonra Osmanlı hükümdarı II. Bayezid'in izlediği politikayı bilmesini sağlamak.

Öğrencilerin Çaldıran Savaşı'nın Osmanlı Devleti için önemini bilmesini sağlamak.

Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı ele geçirmesinin sonuçlarını açıklayabilmek.

XVIII. yüzyılda Osmanlı-Fransa ilişkilerini açıklayabilmek.

Osmanlı Devleti'nin başlıca kara güçleriyle mücadelesini anlamak.

Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ta varlığını öğrenmek.

Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu dönemi belirlemek.

Öğrenciler, Coğrafi Keşifler'in Osmanlı Devleti'ne olan olumsuz etkilerini açıklayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 22 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih V. Ünite - Dünya Gücü Osmanlı - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri