10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2

10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti’nde hangi arazi türüne ait tapu resmi toplanıyordu?

  A) Mülk arazi        B) Vakıf arazi      
  C) Dirlik arazisi    D) Mevut arazi      
  E) Mirî arazi                            

 2. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde tapu resmi, mirî arazilerden toplanıyordu. Mirî araziler, devletin hazinesine ait olan topraklardı. 3. Tımar sisteminde sipahinin toprak üzerinde sahip olduğu yetkilerden hangisi yanlıştır?

  A) Boş toprakları tapu resmi karşılığında köylüye vermek
  B) Toprağı satmak veya hediye olarak vermek
  C) Devletin toprak yasalarını uygulamak
  D) Kanunsuzluk eden birini tutuklamak
  E) Arazinin kullanımını değiştirmek

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sipahi, tımarının topraklarını satamaz veya hediye olarak veremezdi. Ancak boş toprakları tapu resmi karşılığında köylüye verebilir, devletin toprak yasalarını uygulayabilir, kanunsuzluk eden birini tutuklayabilir ve arazinin kullanımını belirleyebilirdi. 5. Osmanlı Devleti’nde, tapu resmi vermekle birlikte toprakların mülkiyet hakkını kazananlar kimlerdir?

  A) Sipahiler       B) Köylüler       
  C) Kadılar         D) Tüccarlar      
  E) Din adamları                      

 6. Cevap: B Açıklama:

  Tapu resmi ödeyen köylüler, toprakların mülkiyet hakkını değil, tasarruf hakkını satın almış olurlardı. 7. Osmanlı Devleti’nde sipahiler hangi yükümlülükleri yerine getirirlerdi?

  A) Ticaret yapmak            B) Köylüleri eğitmek        
  C) Toprakları yönetmek       D) Seferlere katılmak       
  E) Sanat eserleri üretmek                                

 8. Cevap: D Açıklama:

  Sipahiler, Osmanlı Devleti'nde seferlere katılmak ve devleti korumak gibi yükümlülükleri yerine getirirlerdi. 9. Osmanlı Devleti’nin Klasik Çağ’da en büyük askeri gücünü oluşturan askerler kimlerdi?

  A) Kapıkulu sipahileri    B) Yeniçeriler           
  C) Tımarlı sipahiler      D) Azaplar               
  E) Sekbanlar                                       

 10. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nin Klasik Çağ’da en büyük askeri gücünü tımarlı sipahiler oluştururdu. 11. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin amacı neydi?

  A) Devletin ekonomisini güçlendirmek
  B) Askerî gücü artırmak
  C) Vergileri toplamak
  D) Toprakların adil dağılımını sağlamak
  E) Köylülerin refahını yükseltmek

 12. Cevap: B Açıklama:

  Tımar sisteminin temel amacı, devletin askeri gücünü artırmaktır. 13. Tımarlı sipahilerin toprak üzerinde sahip olduğu haklar nelerdi?

  A) Toprakları satmak
  B) Toprakların vergilerini toplamak
  C) Köylüleri cezalandırmak
  D) Köylülerden asker toplamak
  E) Toprakları işletmek

 14. Cevap: E Açıklama:

  Tımarlı sipahiler, toprakları işletme hakkına sahipti. Toprakları satamaz, vergilerini toplayamaz, köylüleri cezalandıramaz veya köylülerden asker toplayamazlardı. 15. Osmanlı Devleti’nde tahrir defterleri hangi amaçla düzenlenmiştir?

  A) Tımar sistemini kurmak
  B) Vergi toplamak
  C) Asker sayısını belirlemek
  D) Toprakların dağılımını tespit etmek
  E) Köylülerin durumunu tespit etmek

 16. Cevap: A Açıklama:

  Tımar sistemini kurmak ve sürekli bir merkezî denetim sağlamak için eyaletlerdeki bütün gelir kaynaklarını ayrıntılı olarak veren tahrir defterleri düzenlenmiştir. 17. Tımarlı sipahilerin, Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışına etkisi ne olmuştur?

  A) Merkezî idareyi güçlendirmiştir
  B) Eyalet idaresini güçlendirmiştir
  C) Şehirleşmeyi hızlandırmıştır
  D) Ticaretin gelişmesini sağlamıştır
  E) Sanat ve kültürün gelişmesini sağlamıştır

 18. Cevap: A Açıklama:

  Tımarlı sipahilerin, Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışına etkisi, merkezî idareyi güçlendirmiştir. 19. Devşirme sisteminin temel amacı nedir?

  A) Hristiyan tebaanın vergilerini toplamak
  B) Asker ihtiyacını karşılamak
  C) Hristiyan tebaanın Müslümanlaştırılması
  D) Devlet gelirlerini arttırmak
  E) Yeniçeri ocağını güçlendirmek

 20. Cevap: B Açıklama:

  Devşirme sisteminin temel amacı, Osmanlı Devleti’nin asker ihtiyacını karşılamaktır. 21. Pencik Kanunu ile hangi amaçlar hedeflenmiştir?

  A) Yeniçeri ocağının kurulması
  B) Hristiyan tebaanın vergilerini toplamak
  C) Asker ihtiyacını karşılamak
  D) Devlet gelirlerini arttırmak
  E) Hristiyan tebaanın Türkleştirilmesi

 22. Cevap: C Açıklama:

  Pencik Kanunu ile Osmanlı Devleti'nin asker ihtiyacını karşılamak hedeflenmiştir. 23. Devşirme sistemi hangi dönemlerde uygulanmıştır?

  A) I. Murat Dönemi'nde       B) II. Bayezid Dönemi'nde   
  C) I. Selim Dönemi'nde       D) III. Murad Dönemi'nde    
  E) IV. Murad Dönemi'nde                                  

 24. Cevap: A Açıklama:

  Devşirme sistemi ilk olarak I. Murat Dönemi'nde uygulanmıştır. 25. Devşirilecek çocukların özellikleri nelerdir?

  A) Sekiz yaş altı ve yirmi yaş üstü olmak
  B) Akıllı, iyi huylu ve fiziksel açıdan sağlıklı olmak
  C) Bir bölgede en fazla kırk hanenin birinden bir devşirme alınmak
  D) Ailenin tek oğlu veya dul kadının oğulları devşirme alınmak
  E) Evlilerden, Müslüman ve Yahudilerden devşirme alınmak

 26. Cevap: B Açıklama:

  Devşirilecek çocukların özellikleri; akıllı, iyi huylu ve fiziksel açıdan sağlıklı olmak, bir bölgede en fazla kırk hanenin birinden bir devşirme alınmak ve ailenin tek oğlu veya dul kadının oğulları devşirme alınmamaktır. 27. Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

  A) I. Murat    B) II. Bayezid    C) I. Selim    D) III. Murad    E) IV. Murad    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu I. Murat Dönemi'nde gerçekleşmiştir. 29. Devşirme sisteminin Osmanlı Devleti'ne olan katkıları nelerdir?

  A) Asker ihtiyacının karşılanması
  B) Yeniçeri ocağının güçlenmesi
  C) Devlet gelirlerinin arttırılması
  D) Hristiyan tebaanın Türkleştirilmesi
  E) Tüm bunlar

 30. Cevap: E Açıklama:

  Devşirme sisteminin Osmanlı Devleti'ne olan katkıları; asker ihtiyacının karşılanması, yeniçeri ocağının güçlenmesi, devlet gelirlerinin artırılması ve Hristiyan tebaanın Türkleştirilmesidir. 31. Devşirme sistemi hangi padişah döneminde yasallaşmıştır?

  A) I. Murat    B) II. Bayezid    C) I. Selim    D) II. Murat    E) III. Murad    

 32. Cevap: D Açıklama:

  Devşirme sistemi II. Murat Dönemi'nde yasallaşmıştır. 33. Acemi Ocağı'nın görevi nedir?

  A) Yeniçerileri eğitmek
  B) Yeniçerileri denetlemek
  C) Yeniçerileri yerleştirmek
  D) Yeniçerileri terfi ettirmek
  E) Yeniçerileri emekli etmek

 34. Cevap: A Açıklama:

  Acemi Ocağı'nın görevi, yeniçerileri eğitmektir. 35. Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?

  A) II. Mahmut        B) III. Selim       
  C) IV. Murad         D) I. Abdülmecid    
  E) II. Abdülhamid                        

 36. Cevap: A Açıklama:

  Yeniçeri Ocağı, II. Mahmut Dönemi'nde kaldırılmıştır. 37. Devşirme sisteminin kaldırılmasının nedenleri nelerdir?

  A) Yeniçerilerin askeri disiplinden uzaklaşması
  B) Yeniçerilerin siyasi entrikalara karışması
  C) Yeniçerilerin maliyetinin yüksek olması
  D) Yeniçerilerin eğitim sisteminin yetersiz olması
  E) Tüm bunlar

 38. Cevap: E Açıklama:

  Devşirme sisteminin kaldırılmasının nedenleri; yeniçerilerin askeri disiplinden uzaklaşması, yeniçerilerin siyasi entrikalara karışması, yeniçerilerin maliyetinin yüksek olması ve yeniçerilerin eğitim sisteminin yetersiz olmasıdır. 39. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin diğer Anadolu beyliklerinden ayıran en önemli icraattır?

  A) Düzenli bir askerî teşkilatın kurulması
  B) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
  C) Fetihlerin başlatılması
  D) İdari sistemin oluşturulması
  E) Eğitim sisteminin düzenlenmesi

 40. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Beyliği'ni diğer Anadolu beyliklerinden ayıran en önemli icraat, ilk dönemlerden itibaren düzenli bir askerî teşkilatın kurulmasıdır. 41. Yeniçeriler hangi özelliklere sahipti?

  A) Maaş alan daimî bir ordu
  B) Yaya ve müsellemlerden oluşmuş bir ordu
  C) Düzensiz bir şekilde toplanan askerlerden oluşan bir ordu
  D) Kralın özel kuvvetlerinden oluşan bir ordu
  E) Feodal sistem gereği toplanan askerlerden oluşan bir ordu

 42. Cevap: A Açıklama:

  Yeniçeriler, maaş alan daimî bir orduydu. 43. Avrupa'da daimî ordular hangi yüzyılda güç kazanmaya başlamıştır?

  A) XVI. yüzyıl      B) XVII. yüzyıl    
  C) XVIII. yüzyıl    D) XIX. yüzyıl     
  E) XX. yüzyıl                          

 44. Cevap: B Açıklama:

  Avrupa'da daimî ordular, XVII. yüzyılın ortalarında güç kazanmaya başlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 Detayları

10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
  1. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti'ne etkilerini açıklayabilir.
  2. II. Osman'ın ıslahat arayışlarını, IV. Murat'ın siyasi ve askeri faaliyetlerini karşılaştırabilir.
  3. Osmanlı - Avusturya, Osmanlı - İran savaşlarının Osmanlı Devleti'ne etkilerini değerlendirebilir.
  4. Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirebilir, merkezi otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi sorgulayabilir.
  5. XVII. Yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklayabilir.
  6. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  7. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  8. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kültür, sanat, mimari ve bilim alandaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi III. ünite devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler konusu test 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti’nin arazi türlerini ve yönetim anlayışını anlama.

Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin işleyişini anlama.

Osmanlı Devleti’nde toprak mülkiyeti anlayışını anlama.

Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatını anlama.

Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatını anlama.

Osmanlı Devleti'nin tımar sistemini anlama.

Osmanlı Devleti'nin tımar sistemini anlama.

Osmanlı Devleti'nin tımar sistemini anlama.

Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını anlama.

Osmanlı Devleti'nin asker ihtiyacını karşılamak için uyguladığı devşirme sisteminin temel amacını açıklar.

Pencik Kanunu'nun temel amacını açıklar.

Devşirme sisteminin hangi dönemlerde uygulandığını açıklar.

Devşirilecek çocukların özelliklerini açıklar.

Yeniçeri Ocağı'nın kuruluş dönemini açıklar.

Devşirme sisteminin Osmanlı Devleti'ne olan katkılarını açıklar.

Devşirme sisteminin hangi padişah döneminde yasallaştığını açıklar.

Acemi Ocağı'nın görevini açıklar.

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı dönemi açıklar.

Devşirme sisteminin kaldırılmasının nedenlerini açıklar.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki önemli icraatları ve bunların önemini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Yeniçerilerin özelliklerini ve diğer askerlerden farklarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Avrupa'da daimî orduların ortaya çıkış tarihini öğrenebileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 34 kere doğru, 29 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih III. Ünite - Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri