10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları CEVAPLARI

 1. Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin en önemli müttefiki hangi Avrupa devleti olmuştur?

  A) İspanya
  B) İngiltere
  C) Fransa
  D) Almanya
  E) Hiçbiri, Osmanlı Devleti Avrupa'da müttefik bulamamıştır.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Fransa" olarak belirlenmiştir. Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin en önemli müttefiki Fransa olmuştur. Fransa ile yapılan ittifak sayesinde Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki durumu güçlenmiş ve Karlofça Antlaşması ile birçok kazanım elde edilmiştir. 3. Osmanlı Devleti'nin siyasi faaliyetlerinin en önemli unsurlarından biri olan kapitülasyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin Batı'ya açılımı sonucu ortaya çıkmıştır.
  B) Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin Osmanlı-Rus savaşları sonucu Rusya'ya verdiği tavizlerdir.
  C) Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin Habsburg İmparatorluğu ile yaptığı antlaşmalar sonucu ortaya çıkmıştır.
  D) Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin İran'la yaptığı antlaşmalar sonucu ortaya çıkmıştır.
  E) Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin Osmanlı-İngiliz savaşları sonucu İngiltere'ye verdiği tavizlerdir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A'dır. Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'nin Batı'ya açılımı sonucu ortaya çıkmıştır. Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti'nin Batı ülkeleriyle yaptığı ticaret antlaşmalarında, bu ülkelerin tüccarlarına ve devletlerine bazı ayrıcalıklar sağlayan hükümlerdir. Bu ayrıcalıklar, Osmanlı Devleti'nin Batı ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek için verdiği tavizlerdir. 5. Osmanlı Devleti'nin siyasi faaliyetleri arasında yer alan Lehistan'a karşı yapılan savaşlarda, Osmanlı Devleti'nin en önemli müttefiki aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İngiltere    B) İran    C) Rusya    D) Fransa    E) Avusturya

 6. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Avusturya'dır. Osmanlı Devleti'nin Lehistan'a karşı yaptığı savaşlarda Avusturya, Osmanlı Devleti'nin en önemli müttefikiydi. Avusturya, Lehistan'ı parçalama planları yaparken Osmanlı Devleti de Lehistan'ın doğusundaki topraklarını talep ettiği için iki devlet stratejik bir ittifak yaptılar. Bu ittifak, 1683 yılında Viyana Kuşatması sırasında daha da güçlendi. 7. Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde hangi yenilikler gerçekleştirilmiştir?

  A) Medrese sistemi kaldırılmıştır.
  B) Osmanlı Devleti'nde ilk defa posta teşkilatı kurulmuştur.
  C) İlk defa kadıların yetkileri azaltılmıştır.
  D) Gümrük vergileri kaldırılmıştır.
  E) Ordu teşkilatında değişikliğe gidilmemiştir.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan "Osmanlı Devleti'nde ilk defa posta teşkilatı kurulmuştur" şeklindedir. Kanuni Dönemi, Osmanlı tarihinde önemli yeniliklerin gerçekleştirildiği bir dönemdir. Bu dönemde, hukuk alanında önemli reformlar yapılmış, posta teşkilatı kurulmuş, yeni kalem ve kâtip sınıfları oluşturulmuş, haritalar çıkarılmış ve İstanbul'da ilk defa bir matbaa açılmıştır. 9. Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin hangi alanda ilerlemeler kaydettiği görülmüştür?

  A) Denizcilik    B) Sanayi    C) Tarım    D) Ticaret    E) Bilim

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kanuni dönemi, Osmanlı Devleti'nin denizcilik alanında önemli ilerlemeler kaydettiği bir dönemdir. Kanuni'nin denizcilik alanına verdiği önemle, Osmanlı donanması Akdeniz'de güçlü bir güç haline geldi. Bu dönemde, Barbaros Hayreddin Paşa gibi denizcilerin liderliğinde, Osmanlı donanması Akdeniz'de birçok zafer kazandı ve Akdeniz ticaretinde de etkin bir rol oynadı. 11. Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyaseti ile ilgili hangi gelişmeler yaşanmıştır?

  A) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki siyasi etkinliği artmıştır.
  B) Lehistan ile barış antlaşması imzalanmıştır.
  C) Avusturya ile savaş halinde olunmuştur.
  D) Rusya ile bir ittifak yapılmıştır.
  E) Fransa ile ticari ilişkiler geliştirilmiştir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Lehistan ile barış antlaşması imzalanmıştır."dır. Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyasetinde en önemli gelişmelerden biri, Lehistan ile imzalanan barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti'nin doğuda güvenliğini sağlamış ve bu sayede batıya doğru genişlemesine olanak tanımıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki siyasi etkinliği artmıştır. 13. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Osmanlı siyasi faaliyetlerinin en önemli özelliklerinden biri aşiret ve beyliklerle olan mücadeleydi. Bu mücadele neden önemliydi?

  A) Aşiret ve beylikler Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü tehdit ediyordu.
  B) Aşiret ve beylikler Osmanlı İmparatorluğu'na bağlılık göstermiyordu.
  C) Aşiret ve beylikler Osmanlı İmparatorluğu'na vergi vermiyordu.
  D) Aşiret ve beylikler Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir askeri güç oluşturuyordu.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Aşiret ve beylikler Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü tehdit ediyordu şeklindedir. Kanuni döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğü, aşiret ve beyliklerin kendi bağımsızlıklarını korumak için isyan etmeleri ve toprak talepleriyle mücadele etmek zorunda kalınması nedeniyle ciddi bir tehdit altındaydı. Bu nedenle, Osmanlı yönetimi aşiretler ve beyliklerle mücadele etmek için çeşitli politikalar ve askeri harekatlar geliştirdi. 15. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Osmanlı siyasi faaliyetlerinden bir diğeri, devletin idari yapısının merkezileştirilmesiydi. Bu süreçte hangi yenilikler yapılmıştır?

  A) Sancak beyleri görevlerinden alınmıştır.
  B) Beylerbeyi ve sancak beyleri, vali olarak atanmıştır.
  C) Kethüdalık sistemi kaldırılmıştır.
  D) Kadıların yetkileri artırılmıştır.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti'nde idari yapının merkezileştirilmesi için çeşitli yenilikler yapılmıştır. Bu yenilikler arasında beylerbeyi ve sancak beyleri vali olarak atanmış, sancak beyleri görevlerinden alınmış, kethüdalık sistemi kaldırılmış ve kadıların yetkileri artırılmıştır. 17. III. Murad döneminde Osmanlı siyasi faaliyetleri arasında en önemlilerinden biri, Avrupa devletleriyle yapılan savaşlardır. Bu savaşların nedeni nedir?

  A) Avrupa devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nu işgal etmek istiyordu.
  B) Avrupa devletleri Osmanlı İmparatorluğu'na ait toprakları ele geçirmek istiyordu.
  C) Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa'daki diğer devletlerle rekabet etmek istiyordu.
  D) Avrupa devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki etkinliğinden rahatsızdı.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Avrupa devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki etkinliğinden rahatsızdı'dır. III. Murad dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki gücünün en üst seviyede olduğu bir dönemdir ve Avrupa devletleri bu güçten rahatsız olmuşlardır. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşlar yapmışlardır. 19. İslam dünyasında liderliği iddia eden devletler hangi unsurlara dayanarak bu iddiayı ortaya koymuşlardır?

  A) Siyasi güç, ekonomik kalkınma ve askeri üstünlük unsurlarına dayanarak.
  B) Kültürel zenginlik, sanat ve edebiyat faaliyetleri ve coğrafi avantaj unsurlarına dayanarak.
  C) Dinî otorite, Ehl-i Sünnet akidesi ve Osmanlı geleneği unsurlarına dayanarak.
  D) İlim ve eğitim faaliyetleri, sosyal dayanışma ve hanedanlık meşruiyeti unsurlarına dayanarak.
  E) Medeniyet inşası, insan hakları ve demokrasi unsurlarına dayanarak.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. İslam dünyasında liderliği iddia eden devletler, dinî otorite, Ehl-i Sünnet akidesi ve Osmanlı geleneği unsurlarına dayanarak bu iddiayı ortaya koymuşlardır. Bu unsurlar, hem dini hem de kültürel açıdan İslam dünyasında etkili olan faktörlerdir. Bunlar, liderliğe aday devletlerin diğer devletler ve halklar tarafından kabul edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. 21. İslam dünyası liderliğini iddia eden devletler, hangi yollarla bu iddiayı meşrulaştırmaya çalışmışlardır?

  A) Dini fetvalar, siyasi tezler ve kutsal ittifaklar yoluyla.
  B) Ticaret anlaşmaları, askeri zaferler ve evlilik bağları yoluyla.
  C) Medrese kurulumu, sosyal yardım faaliyetleri ve padişahın kişisel bağışları yoluyla.
  D) Uluslararası antlaşmalar, diplomatik ilişkiler ve sanat faaliyetleri yoluyla.
  E) Hiçbir yolla, sadece güç kullanarak liderliği elde etmişlerdir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır, yani İslam dünyası liderliği, Abbasi, Osmanlı ve Safevi Devletleri dönemlerinde iddia edilmiştir. Bu devletler, İslam dünyasında liderliği iddia etmek için farklı yollar kullanmış olsalar da, genel olarak dinî otorite, siyasi güç, askeri üstünlük, ekonomik kalkınma ve kültürel zenginlik gibi unsurlara dayanarak bu iddiayı meşrulaştırmaya çalışmışlardır. 23. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Osmanlı siyasi faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Osmanlı Devleti, Safevî Devleti ile uzun yıllar savaşmıştır.
  B) Macaristan'ın fethiyle Osmanlılar, Avrupa’da da güçlü bir devlet olduğunu kanıtlamıştır.
  C) Kanuni, 1566 yılında Zigetvar Kalesi'ni alarak zaferle dönmüştür.
  D) Osmanlı Devleti, Akkoyunlularla yaptığı savaşta yenilmiştir.
  E) Kanuni, toplumsal düzenlemeler yönünden reform hareketleri başlatmıştır.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun yanıtı D seçeneği olan "Osmanlı Devleti, Akkoyunlularla yaptığı savaşta yenilmiştir" ifadesidir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı siyasi faaliyetleri hakkında doğru ifadeler şunlardır: Osmanlı Devleti, Safevi Devleti ile savaşmış, Macaristan'ı fethederek Avrupa'da gücünü kanıtlamış, Zigetvar Kalesi'ni alarak zafer kazanmış ve toplumsal düzenlemeler yönünden reform hareketleri başlatmıştır. 25. 1520-1595 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin siyasi faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Kutsal İttifak kurulması
  B) Rodos Adası'nın fethi
  C) Hint Okyanusu'nun Osmanlı hakimiyetine girmesi
  D) Viyana Kuşatması'nın gerçekleşmesi
  E) Osmanlı-Rus savaşlarının başlaması

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Hint Okyanusu'nun Osmanlı hakimiyetine girmesi" olarak verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin 1520-1595 yılları arasındaki siyasi faaliyetleri arasında Kutsal İttifak kurulması, Rodos Adası'nın fethi, Viyana Kuşatması'nın gerçekleşmesi ve Osmanlı-Rus savaşlarının başlaması yer almaktadır. 27. Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda siyasi faaliyetleri sırasında aşağıdaki devletlerden hangisini yenilgiye uğratmıştır?

  A) İran    B) Hindistan    C) Rusya    D) İspanya    E) Fransa

 28. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) İran" şeklindedir. Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda Safevi İran'ı ile birçok savaş yapmış ve bu savaşların sonucunda Safevi İran'ı yenilgiye uğratmıştır. Osmanlı-İran savaşları, bölgedeki siyasi dengeleri de etkilemiştir. 29. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda siyasi faaliyetleri sırasında, Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim döneminde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

  A) Mısır'ın fethi                  B) Rodos Adası'nın fethi
  C) Trablusgarp'ın fethi         D) Halep'in fethi
  E) İstanbul'un fethi

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Mısır'ın fethi. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti'nin en önemli harekatı Mısır seferidir. Bu seferle Osmanlılar, Memlük Devleti'ni yenerek Mısır'ı fethetmişlerdir. Bu zafer, Osmanlı Devleti'nin gücünü artırmış ve Akdeniz'de etkin bir güç haline gelmesini sağlamıştır. 31. İstanbul'un fethi, Osmanlı Devleti için neden önemliydi?

  A) Osmanlı Devleti'nin genişlemesi için önemli bir adım olarak kabul edildi.
  B) Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da bulunuyordu.
  C) İstanbul, Osmanlı Devleti'nin en önemli ticaret merkezlerinden biriydi.
  D) İstanbul, Osmanlı Devleti'nin kültür ve sanat alanında öne çıkması için gereklidi.
  E) İstanbul'un fethi, Osmanlı Devleti'nin savaş teknolojisi açısından önemli bir başarıydı.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Osmanlı Devleti'nin genişlemesi için önemli bir adım olarak kabul edildi. İstanbul'un fethi Osmanlı Devleti için çok önemli bir olaydı. Çünkü bu fetih, Osmanlı Devleti'nin genişlemesi ve Avrupa'ya açılması için önemli bir adım olarak kabul edildi. Ayrıca İstanbul, stratejik bir konumda olduğu için Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü de artırdı. Bunun yanı sıra İstanbul, Osmanlı Devleti'nin ekonomisi için de çok önemli bir merkezdi ve fethiyle birlikte Osmanlılar, Avrupa ve Doğu arasında bir ticaret merkezi haline geldi. 33. İstanbul'un fethi, hangi çağda gerçekleşti?

  A) Orta Çağ                      B) Antik Çağ
  C) Rönesans Çağı            D) Aydınlanma Çağı
  E) Sanayi Devrimi Çağı

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan "Orta Çağ"dır. İstanbul'un fethi, 1453 yılında gerçekleşmiştir ve bu tarih Orta Çağ dönemi olarak adlandırılmaktadır. 35. Osmanlı Devleti'nin fetihlerinde stratejik yaklaşımı nasıldı?

  A) Yavaş, fakat sürekli toprak kazanma stratejisi
  B) Hızlı ve ani saldırılarla toprak kazanma stratejisi
  C) Sadece ittifaklar yoluyla toprak kazanma stratejisi
  D) Kendi topraklarını savunma stratejisi
  E) Hiçbiri

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Yavaş, fakat sürekli toprak kazanma stratejisi" olan bu soruda Osmanlı Devleti'nin fetihlerinde yavaş ve sürekli toprak kazanma stratejisi benimsendiği vurgulanmaktadır. Bu strateji, Osmanlı Devleti'nin topraklarını genişletmesine ve uzun süre varlığını sürdürmesine yardımcı olmuştur. 37. Osmanlı Devleti'nin en önemli siyasi hedefi nedir?

  A) Dinler arası hoşgörüyü teşvik etmek
  B) İslam'ı yaymak
  C) Ekonomik gücü artırmak
  D) Diğer devletlerle ittifak kurmak
  E) Hiçbiri

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) İslam'ı yaymak'tır. Osmanlı Devleti'nin en önemli siyasi hedefi, İslam'ı yaymak ve bu doğrultuda fethettikleri topraklarda Müslüman nüfusun sayısını artırmak olmuştur. Bu amaçla, fethedilen bölgelerde İslam dinine uygun yönetim ve düzenlemeler yapılmış, cami ve medreseler inşa edilmiş, Müslüman olmayan halka ise hoşgörü ile yaklaşılmıştır. Bu strateji Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir imparatorluk haline gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. 39. Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda Avrupa ile nasıl bir ilişki kurdu?

  A) Savaşlarla dolu bir ilişki
  B) İttifaklar yoluyla dostça bir ilişki
  C) Ticaret yoluyla bir ilişki
  D) Avrupa'yı tamamen yalnız bırakma stratejisi
  E) Hiçbiri

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) İttifaklar yoluyla dostça bir ilişki. Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda Avrupa ile ittifaklar kurarak dostça bir ilişki sürdürmeye çalışmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki en büyük düşmanı Habsburg İmparatorluğu iken, Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi devletlerle de ittifaklar kurmuştur. Bu ittifaklar, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki gücünü ve nüfuzunu artırmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları Detayları

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
  1. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ile ilgili olayları sorgulayabilir.
  2. Aydınlanma çağında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmerin etkilerini sorgulayabilir.
  3. III. Ahmet dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını açıklayabilir.
  4. Osmanlı - Rus ilişkilerinin temel nedenini ve Rusya'nın genişleme siyasetini analiz edebilir.
  5. Sanayi inkılabının nedenlerini sorgulayıp etkilerini tartışabilir.
  6. XVIII. Yüzyılda Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti'nin dış politikalarındaki öncelikleri fark edebilir.
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
  1. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilir.
  2. II. Mahmut'un yaptığı ıslahatları sorgulayarak bu ıslahatların yarattığı değişimi değerlendirebilir.
  3. Şark meselesinin ne olduğunu sorgulayarak, Avrupa'nın siyasi gündemine girmesini değerlendirebilir.
  4. Trablusgarp - Balkan savaşları ile I. Dünya savaşının nedenlerini sorgulayabilir, savaşların sonuçlarını karşılaştırabilir.
  5. XIX. Yüzyılda Asya ve Avrupa'da var olan devletler ile ilgili harita çalışması yapabilir.

Ayrıca 10.Sınıf Tarih dersi 2.dönem sonu test soruları, tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin en önemli müttefiki Fransa olmuştur.

Osmanlı Devleti'nin dış politikalarını anlamalarına yardımcı olur.

"Kanuni Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde posta teşkilatı kurulmuştur" şeklinde ifade edilebilir.

Osmanlı Devleti'nin denizcilik alanındaki ilerlemelerini ve Kanuni'nin denizcilik alanına verdiği önemi anlama.

tarihsel olaylara dair bilgi ve anlama becerisidir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü korumak için Kanuni döneminde aşiretler ve beyliklerle mücadele ettiğidir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun idari yapısının nasıl değiştiği ve merkezileştirildiği hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki etkinliğinin ve gücünün neden Avrupa devletleri tarafından tehdit olarak algılandığını anlamak olarak belirtilebilir.

İslam dünyasında liderliği iddia eden devletlerin hangi unsurlara dayandığını ve bu unsurların neden önemli olduğunu açıklayabilmek önemlidir.

İslam dünyasında liderlik iddiasının tarihsel sürecini ve bu iddianın nasıl meşrulaştırılmaya çalışıldığını anlamaları hedeflenmektedir.

Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süleyman dönemi siyasi faaliyetlerini değerlendirebilmek.

Tarih bilgilerini hatırlama ve farklı olayları birbirinden ayırma yeteneğini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda İran'ı yenilgiye uğratması ve siyasi dengeleri etkilemesi konusunda farkındalık kazanılır.

Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda siyasi faaliyetleri sırasında Mısır'ın fethi, Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiştir.

Osmanlı Devleti'nin genişlemesi için önemli bir adım olarak kabul edilen İstanbul'un fethi, Osmanlı tarihindeki en önemli olaylardan biridir.

Osmanlı Devleti'nin fetihlerindeki stratejik yaklaşımı anlamak, tarih ve siyasi bilimlerdeki stratejik düşünme becerisini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Osmanlı Devleti'nin en önemli siyasi hedefinin İslam'ı yaymak olduğunu bilmek.

Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Avrupa ile dostane ittifaklar kurarak güç ve nüfuzunu artırma stratejisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 29 kere doğru, 46 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri