10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Ekber ve erşed kanunları, Osmanlı veraset sistemine nasıl bir değişiklik getirmiştir?


 2. Cevap: - Ekber ve erşed kanunları ile hanedanın en yaşlı üyesinin tahta çıkması sağlanmıştır. - Böylece şehzadeler arasında taht kavgaları önlenmiştir. - Devlette siyasi istikrar sağlanmıştır. Açıklama:

  Ekber ve erşed kanunları ile hanedanın en yaşlı üyesinin tahta çıkması sağlanmıştır. Böylece şehzadeler arasında taht kavgaları önlenmiştir. Devlette siyasi istikrar sağlanmıştır. 3. İstanbul'un Fethi'nin dinî nedenleri nelerdir?


 4. Cevap: İstanbul'un Fethi'nin dinî nedenleri arasında Hz. Muhammed'in "İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir." müjdesine nail olma isteği yer almaktadır. Ayrıca, İstanbul'un fethiyle birlikte Katolik ve Ortodoks kiliseleri birbirinden ayrılacak ve Hristiyan birliğinin önüne geçilecektir. Böylece II. Mehmet, Latinlerle hiçbir zaman birleşmeyi arzu etmemiş olan Rumların da minnetini kazanmış olacaktır. Açıklama:

  İstanbul'un Fethi'nin dinî nedenleri, Osmanlı Devleti'nin İslam dinine olan bağlılığı ve Hz. Muhammed'in müjdesine olan inancıyla yakından ilgilidir. Ayrıca, İstanbul'un fethiyle birlikte Hristiyan birliğinin önüne geçilmesi ve Rumların Osmanlı Devleti'ne olan minnettarlığı gibi siyasi ve diplomatik hedefler de söz konusudur. 5. Fatih Sultan Mehmet, idari alanda hangi yenilikleri yapmıştır?


 6. Cevap: Fatih Sultan Mehmet, idari alanda birçok yenilik yapmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Yeniçerileri ordunun merkezine yerleştirmiştir. Yeniçerileri doğrudan kendi şahsına bağlayarak yeniçerilerin yetkilerini artırmıştır. Bağımsız davranan uç beylerini sıradan sancak beyleri hâline getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in kalelere yerleştirdiği yeniçeriler, yerel yöneticilerden değil merkezî yönetimden emir almışlardır. Fatih Sultan Mehmet Dönemi ile yeniçeriler, eyaletlerde padişah otoritesinin temsilcisi olmuşlardır. Fatih, vezirlik yapan Çandarlı ailesine İstanbul'un Fethi'nden sonra müdahale ederek onların devlet içindeki güçlerini kırmıştır. Daha sonra kendisine bağlı kişilerden seçtiği vezir-i âzamların yetkilerini sınırlandırmıştır. Yeniçeri ağası, defterdar, kazasker ve kadılar hiyerarşide vezir-i âzamın altında yer almasına rağmen kendi alanlarıyla ilgili işleri yapmada bağımsızdılar ve doğrudan padişaha bağlıydılar. Yeniçeri ağası vezir-i âzama değil doğrudan padişaha bağlıydı. Fatih, defterdar, vezir ve kazaskerleri kendine bağlayarak vezir-i âzamın yetkilerini sınırlandırmıştır. Fatih, vezir-i âzamı mutlak vekili olarak tayin etmiş ve mali işlerde bağımsız olan defterdarın kontrol yetkisini vezir-i âzama bırakmıştır. Fatih, idarenin her kademesindeki kişileri kendine bağlı adamlardan seçmiş, yalnızca şeriatın uygulanmasını ulemaya bırakmış ve idarede yargı ile yürütmeyi birbirinden ayırmıştır. Fatih, kendinden önce var olan devlet teşkilatına ve kurallara bazı eklemeler yaparak yeni bir kanunname hazırlamıştır. Osmanlı Devleti öncesi Türk devletlerinde olduğu gibi hükümdarlar örfi hukuka katkıda bulunabilirlerdi. Fatih Sultan Mehmet de örfi hukuk koyma yetkisini kullanarak pek çok kanun ve yasakname çıkartmıştır. Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, idari alanda birçok yenilik yapmıştır. Bu yenilikler, Osmanlı Devleti'nin daha güçlü ve etkili bir devlet olmasını sağlamıştır. Yeniçerileri ordunun merkezine yerleştirerek ve yetkilerini artırarak, ordunun gücünü artırmıştır. Bağımsız davranan uç beylerini sıradan sancak beyleri hâline getirerek, merkezi yönetimin gücünü artırmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in kalelere yerleştirdiği yeniçeriler, yerel yöneticilerden değil merkezî yönetimden emir alarak, merkezi yönetimin kontrolünü artırmıştır. Fatih Sultan Mehmet Dönemi ile yeniçeriler, eyaletlerde padişah otoritesinin temsilcisi olmuşlardır. Fatih, vezirlik yapan Çandarlı ailesine müdahale ederek ve vezir-i âzamların yetkilerini sınırlandırarak, kendi iktidarını güçlendirmiştir. Yeniçeri ağası, defterdar, kazasker ve kadıları doğrudan kendisine bağlayarak, idari kontrolünü artırmıştır. Fatih, idarenin her kademesindeki kişileri kendine bağlı adamlardan seçerek, kendi iktidarını pekiştirmiştir. Fatih, kendinden önce var olan devlet teşkilatına ve kurallara bazı eklemeler yaparak yeni bir kanunname hazırlayarak, devletin düzenini sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmet, örfi hukuk koyma yetkisini kullanarak pek çok kanun ve yasakname çıkartarak, toplumsal düzeni sağlamıştır. 7. Dulkadiroğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılmasına neden olan olay nedir?


 8. Cevap: Dulkadiroğulları Beyliği'nin Safevi Seferi sırasında Osmanlı Devleti'nin karşısında yer alması. Açıklama:

  Dulkadiroğulları Beyliği, Safevi Seferi sırasında Osmanlı Devleti'nin karşısında yer almış ve bu durum Yavuz Sultan Selim'in beyliğe karşı sefer düzenlemesine neden olmuştur. 1515 baharında Anadolu'ya düzenlenen seferin sonucunda Dulkadiroğulları Beyliği'ne son verilmiş ve beylik toprakları Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. 9. Ahmet Yesevî kimdir?


 10. Cevap: Ahmet Yesevî, Kazakistan’ın Çimkent şehri yakınlarındaki Sayram kasabasında doğmuş, dinî-tasavvufi eğitimini tamamladıktan sonra yine o bölgedeki Yesi (Türkistan) şehrine yerleşmiş, burada 1166’da vefat etmiştir. Açıklama:

  Ahmet Yesevî, Türklerdeki ilk tarikat olan “Yesevilik’’, İslam’ı Türk boylarının anlayabileceği ve kabul edebileceği şekilde anlatmıştır. İlhamını ilahi aşktan alan Ahmet Yesevî, hoşgörü ve insan sevgisine ağırlık veren, her türlü benlik duygusunu kınayan bir anlayışa sahipti. 11. Ahmet Yesevî’nin öğretilerinin temel ilkeleri nelerdir?


 12. Cevap: Ahmet Yesevî’nin öğretilerinin temel ilkeleri arasında hoşgörü, insan sevgisi, benlik duygusunu kınama ve ilahi aşka ulaşma yer almaktadır. Açıklama:

  Ahmet Yesevî, tasavvufun temel amacının ilahi aşka ulaşmak olduğunu savunmuştur. Ona göre, insan nefsini arındırarak ve Allah’a olan sevgisini artırarak ilahi aşka ulaşabilir. Ahmet Yesevî, ayrıca hoşgörü ve insan sevgisine de büyük önem vermiştir. 13. Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelmesiyle Osmanlı'da hangi alanlarda parlak bir dönem başlamıştır?


 14. Cevap: Matematik ve astronomi Açıklama:

  Ali Kuşçu, Uluğ Bey'den matematik ve astronomi dersleri almış ve onun ölümünden sonra rasathanesinin başına getirilmiştir. İstanbul'a geldiğinde, Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak atanmış ve çalışmalarına devam etmiştir. Ali Kuşçu'nun gelmesiyle, Osmanlı'da matematik ve astronomi alanlarında parlak bir dönem başlamıştır. 15. Uluğ Bey'in Semerkant'ta yaptırdığı rasathane hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Uluğ Bey, Semerkant'ta bir medrese ve bir rasathane yaptırmıştır. Rasathane, Orta Çağ'daki astronomi bilgisini en yüksek düzeye ulaştırmıştır. Açıklama:

  Uluğ Bey'in yaptırdığı rasathane, Orta Çağ'ın en önemli astronomik gözlem merkezlerinden biriydi. Rasathanede, birçok önemli astronomik gözlem yapılmış ve bunlar, Uluğ Bey'in Zîç adlı eserinde toplanmıştır. Zîç, Orta Çağ'ın en önemli astronomi eserlerinden biridir ve günümüzde bile astronomlar tarafından kullanılmaktadır. 17. Tımarlı sipahiler, tımarlarına ilişkin hangi haklara sahipti?


 18. Cevap: Tımarlı sipahiler, tımarlarına ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipti: * Devletin toprak yasalarını uygulamak * Boş toprakları "tapu resmi" denilen sözleşmeyle peşin para veya kira karşılığında talep eden köylünün tasarrufuna vermek * Köylünün toprak üzerinde tasarruf hakkı kazanmasını sağlamak * Köylüden zorunlu vergileri toplamak * Köylünün ekinlik, bostan veya çayır olarak aldığı toprağın kullanımını değiştirmemesini sağlamak * Köylünün toprağı üç yıl boyunca bir neden olmaksızın boş bırakması hâlinde toprağı başkasına vermek Açıklama:

  Tımarlı sipahiler, tımarlarına ilişkin olarak yukarıda belirtilen haklara sahipti. Bu haklar, tımar sisteminin işleyişini ve devletin toprak politikalarının uygulanmasını sağlamak amacıyla verilmişti. 19. Tımar sisteminin kökeni nedir?


 20. Cevap: Tımar sisteminin kökeni, para ekonomisinin henüz gelişmediği Orta Çağ şartlarına dayanmaktadır. Açıklama:

  Orta Çağ'da, toprak en önemli üretim aracıydı ve insanlar geçimlerini topraktan sağlamaktaydı. Bu nedenle, toprak üzerindeki haklar ve toprakların dağılımı büyük önem taşıyordu. Tımar sistemi, toprakların adil ve düzenli bir şekilde dağıtılmasını ve kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen bir sistemdir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Osmanlı Devleti’nin ilk dönemle- rinde Orta Anadolu’nun eğitimli şehir çevreleri İran kültürünün etkisinde kalmıştır.
  2. (.....) Selçuklular ve Osmanlı Devleti’nde din, saray edebiyatı ve şeri hukuk gibi hâkim muhafazakâr yüksek medeniyet şekilleri bulunmuyordu.
  3. (.....) Saltukname, Battalname, Danişmendname gibi kahramanlık destanlarında eski Türk destan motifleri ile Anadolu ve Balkan folklorundan alınma ögeler bulunur.
  4. (.....) Saray ve konaklar, Osmanlı kültürünün gelişmesinde ve bütün devlet coğrafyasına yayılmasında önemli bir rol oynamışlardır.
  5. (.....) Kul sistemi içerisinde yetişen ve taşraya subaşı, sancakbeyi, beylerbeyi vb. olarak atanan devlet adamları da merkezdeki saraya benzeyen daha küçük yapılar inşa etmişlerdir.
  6. (.....) Saray ve konaklarda oluşan Osmanlı kültürü, doğal olarak şehir kültürüdür.
  7. (.....) Osmanlı başkentleri kozmopolit yapısı ile geniş Osmanlı coğrafyası- nın her yöresinden birçok unsurun birleştiği yerlerdir.
  8. (.....) Osmanlı Dönemi’nde yazılı şehir kültürünün en önemli üretim merkezleri saray ve konaklardır.
  9. (.....) Padişah, vezir, paşa ve beylerin rütbelerine uygun büyüklükteki saray ve konaklarda ilim ve sanat adamları himaye edilmiştir.
  10. (.....) Bu sebeple yemek kültürü, güzel konuş- ma, şiir, musiki vb. alanlarında saray ve konaklar, bulundukları çevreyi etkilemişlerdir.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  (1) Fatih Sultan Mehmet
  (2) I. Murat
  (3) Ekber ve Erşed Usulü
  (4) Müsadere Sistemi
  (5) Harem'den Evlenme Usulü
  (6) Divân-ı Hümâyun Başkanlığı
  (7) Kardeş Katli
  (8) Lalanın Talebeleri
  (9) Teşkilatı Kanunnamesi
  (10) Kanunnâme-i Âl-i Osman
  a) Şehzadelere verilen eğitim
  b) Tek hanedan anlayışının pekiştirilmesi için yapılan düzenleme
  c) Vezir-i Âzama devredildi
  d) Yeni veraset sistemi
  e) Şehzade katlini düzenleyen hüküm
  f) Devlet malını zimmetine geçirenler ve isyancılar hakkında uygulanır
  g) Altı yüzyıl boyunca ayakta kalmayı sağlayan sistem
  h) Sultanların kızları
  ı) Fatih Kanunnamesi olarak da bilinir
  i) Eğitimle ilgilenen kimse

 24. Cevap: 1. Fatih Sultan Mehmet f 2. I. Murat d 3. Ekber ve Erşed Usulü e 4. Müsadere Sistemi c 5. Harem'den Evlenme Usulü b 6. Divân-ı Hümâyun Başkanlığı g 7. Kardeş Katli a 8. Lalanın Talebeleri h 9. Teşkilatı Kanunnamesi ı 10. Kanunnâme-i Âl-i Osman i Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, merkezi otoriteyi güçlendirmek için bir dizi düzenleme yaptı. Bunlar arasında Divân-ı Hümâyun Başkanlığı'nın Vezir-i Âzama devredilmesi, Harem'den Evlenme Usulü'nün getirilmesi ve Kardeş Katli'nin yasallaştırılması yer almaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet, Müsadere Sistemi'ni kalıcı hale getirmiş ve Kanunnâme-i Âl-i Osman olarak bilinen kanunnameyi çıkarmıştır. Şehzadelere verilen eğitim "Lalanın Talebeleri" olarak adlandırılır. Yeni veraset sistemi ise "Ekber ve Erşed Usulü" olarak bilinir. 25. Aşağıda verilen soruları kısaca cevaplayınız.

  1. Osmanlı Devleti'nin ilk merkezi neredeydi?
  2. Osmanlı Devleti'nin ilk merkezi ne zaman değişti?
  3. Osmanlı Devleti'nin ikinci merkezi neredeydi?
  4. Osmanlı Devleti'nin üçüncü merkezi neredeydi?
  5. Osmanlı Devleti'nin dördüncü merkezi neredeydi?
  6. Osmanlı Devleti'nin beşinci merkezi neredeydi?
  7. Osmanlı Devleti'nin başkenti ne zaman İstanbul oldu?
  8. Osmanlı Devleti'nin başkenti neden İstanbul oldu?
  9. İstanbul'un Osmanlı Devleti için önemi nedir?
  10. İstanbul'un fethi ne zaman gerçekleşti?

 26. Cevap: 1. Söğüt 2. 1326 3. Bursa 4. Edirne 5. İstanbul 6. İstanbul 7. 1453 8. İstanbul'un stratejik önemi ve ekonomik gücü 9. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkentidir ve önemli bir ticaret merkezidir. 10. 29 Mayıs 1453 Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Söğüt'te kurulmuştur. Daha sonra başkenti Bursa'ya taşınmıştır. Edirne, İstanbul'dan önce başkent olmuştur. İstanbul'un fethiyle birlikte başkent İstanbul olmuştur. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Osmanlı İmparatorluğu, XVI. yüzyılda Avrupa'da tek güç olmak isteyen Kutsal Roma Germen .................... ile mücadele etmiştir.
  2. Macaristan Krallığı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından ortadan kaldırıldıktan sonra .... .... ..... getirilmiştir.
  3. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan savaşlar, bölgede güç mücadelesinin bir .................... idi.
  4. Osmanlı Devleti, Safevilerin askerî gücünü önemli ölçüde zayıflattığı Çaldıran Savaşı'ndan sonra bölgenin hâkim ....................... oldu.
  5. Memlûk Devleti, 1517 Ridaniye Savaşı ile ortadan kaldırıldıktan sonra bölgenin hâkim .................... gücü oldu.
  6. Kıbrıs Adası, 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından ...... edildi.
  7. Osmanlılar, Kıbrıs'ı fethettikten sonra feodal sistemi kaldırıp ........................ sistemini tatbik etmiştir.
  8. Kıbrıs'ta Türk varlığının azaltılmasındaki amaç, Girit örneğinde olduğu gibi adadaki Türk nüfusunun yok edilerek adanın ........................ olmasıdır.
  9. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türklerinin yaşama hakkı ........................ altına alınmıştır.
  10. Kıbrıs'taki Türk varlığı, Doğu Akdeniz hâkimiyeti ve Mavi Vatan güvenliği açısından çok ........................ öneme sahiptir.

 28. Cevap: 1. İmparatoru 2. Habsburg hanedanı'na mensup Janos Szapolyai 3. Göstergesi 4. Kara gücü 5. Kara gücü 6. Fethedildi 7. Millet 8. Rumlaştırılması 9. Teminat 10. Büyük Açıklama:

  - Osmanlı İmparatorluğu, XVI. yüzyılda Avrupa'da tek güç olmak isteyen Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken ile mücadele etmiştir. - Macaristan Krallığı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından ortadan kaldırıldıktan sonra Habsburg hanedanı'na mensup Janos Szapolyai getirilmiştir. - Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan savaşlar, bölgede güç mücadelesinin bir göstergesiydi. - Osmanlı Devleti, Safevilerin askerî gücünü önemli ölçüde zayıflattığı Çaldıran Savaşı'ndan sonra bölgenin hâkim kara gücü oldu. - Memlûk Devleti, 1517 Ridaniye Savaşı ile ortadan kaldırıldıktan sonra bölgenin hâkim kara gücü oldu. - Kıbrıs Adası, 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildi. - Osmanlılar, Kıbrıs'ı fethettikten sonra feodal sistemi kaldırıp millet sistemini tatbik etmiştir. - Kıbrıs'ta Türk varlığının azaltılmasındaki amaç, Girit örneğinde olduğu gibi adadaki Türk nüfusunun yok edilerek adanın Rumlaştırılmasıdır. - 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türklerinin yaşama hakkı teminat altına alınmıştır. - Kıbrıs'taki Türk varlığı, Doğu Akdeniz hâkimiyeti ve Mavi Vatan güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
  1. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti'ne etkilerini açıklayabilir.
  2. II. Osman'ın ıslahat arayışlarını, IV. Murat'ın siyasi ve askeri faaliyetlerini karşılaştırabilir.
  3. Osmanlı - Avusturya, Osmanlı - İran savaşlarının Osmanlı Devleti'ne etkilerini değerlendirebilir.
  4. Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirebilir, merkezi otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi sorgulayabilir.
  5. XVII. Yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklayabilir.
  6. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  7. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  8. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kültür, sanat, mimari ve bilim alandaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenciler, ekber ve erşed kanunlarının Osmanlı veraset sistemine getirdiği değişiklikleri öğrenecektir.

Öğrenciler, İstanbul'un Fethi'nin dinî nedenlerini öğrenecek ve bu fethin Osmanlı Devleti'nin İslam dinine olan bağlılığı ve Hz. Muhammed'in müjdesine olan inancıyla yakından ilgili olduğunu anlayacaklardır. Ayrıca, öğrenciler, İstanbul'un fethiyle birlikte Katolik ve Ortodoks kiliseleri birbirinden ayrılacak ve Hristiyan birliğinin önüne geçilecektir gibi siyasi ve diplomatik hedeflerin de söz konusu olduğunu öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet'in idari alanda yaptığı yenilikleri öğrenir.

Öğrenciler, Dulkadiroğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılmasına neden olan olayı ve bu olayın Anadolu Türk siyasi birliği üzerindeki etkilerini anlayabilirler.

Öğrenciler, Ahmet Yesevî’nin Anadolu’nun İslamlaşmasındaki rolünü anlayacaklar ve tasavvufun Türk kültürü üzerindeki etkisini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Ahmet Yesevî’nin öğretilerinin temel ilkelerini anlayacaklar ve tasavvufun temel amacını kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Ali Kuşçu'nun Osmanlı'ya gelişinin etkisini anlarlar.

Öğrenciler, Uluğ Bey'in rasathanesinin önemini ve katkılarını anlarlar.

Tımarlı sipahilerin tımarlarına ilişkin haklarını öğrenerek, tımar sisteminin işleyişini ve devletin toprak politikalarının uygulanmasını daha iyi anlayabilirsiniz.

Tımar sisteminin kökenini öğrenerek, tımar sisteminin neden ortaya çıktığını ve nasıl işlediğini daha iyi anlayabilirsiniz.

1. Osmanlı Devleti'nin ilk dönem- lerinde Orta Anadolu’nun eğitimli şehir çevrelerinin İran kültüründen etkile- nildiğini öğrenmiş oluruz. 2. Selçuklular ve Osmanlı Dönemi’nde halk kültürünün hâkim olduğunu öğrenmiş oluruz. 3. Saltukname, Battalname, Daniş- mendname gibi kahramanlık destanlarının Türk destan motifleri ile Anadolu ve Balkan halk kültüründen özellikler taşı- dığını öğrenmiş oluruz. 4. Saray ve konakların Osmanlı kültürünün gelişmesinde ve bütün devlet coğrafyasına yayılmasında önemli bir rol oynadığını öğrenmiş oluruz. 5. Kul sistemi içerisinde yetişen devlet adamlarının da saray ve konaklara ben- zer yapılar inşa ettiklerini öğrenmiş oluruz. 6. Osmanlı kültürünün doğal olarak şehir kültürü olduğunu öğrenmiş oluruz. 7. Osmanlı başkentlerinin kozmopolit yapısı ile geniş Osmanlı coğrafyası- nın her yöresinden birçok unsurundefined birleştiği yerler olduğunu öğrenmiş oluruz. 8. Osmanlı Dönemi’nde yazılı şehir kültürünün en önemli üretim merkezlerinin saray ve konaklar olduğunu öğrenmiş oluruz. 9. Saray ve konaklarda padişah, vezir, paşa ve beylerin rütbelerine uygun büyüklükteki saray ve konaklarda ilim ve sanat adamlarının himaye edildiğini öğrenmiş oluruz. 10. Saray ve konaklarda oluşan Osmanlı kültürünün doğal olarak şehir kültürü olduğunu ve bu sebeple yemek kültürü, güzel konuşma, şiir, musiki vb. alanlarında saray ve konakların bulundukları çevreyi et- kilediğini öğrenmiş oluruz.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki veraset sisteminin olumsuz etkilerini, kardeş katli, ekber ve erşed kanunlarının Osmanlı veraset sistemine getirdiği değişimleri ve Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı düzenlemeleri anlarlar.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin başkentlerinin tarihsel gelişimini ve İstanbul'un Osmanlı Devleti için önemini öğrenirler.

- Öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğu'nun XVI. yüzyıldaki Avrupa'daki mücadelelerini ve bu mücadelelerin sonuçlarını öğreneceklerdir. - Öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı fethinin önemini ve Kıbrıs'taki Türk varlığının tarihsel önemini öğreneceklerdir. - Öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz faaliyetlerinin önemini ve Doğu Akdeniz'deki hâkimiyetini öğreneceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri