10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Divan-ı Hümâyunun çalışma düzenini açıklayınız.


 2. Cevap: * Toplantı Zamanı ve Yeri: Divan-ı Hümâyun, haftada dört gün toplantı yapardı. Toplantılar, Birundaki Kubbealtı olarak adlandırılan bölümde yapılırdı. * Toplantıya Katılanlar: Divan-ı Hümâyun toplantılarına padişah, vezir-i âzam, vezirler, defterdar, kazasker, nişancı, reisülküttap, yeniçeri ağası ve şeyhülislam katılırdı. * Toplantı Süreci: Divan-ı Hümâyun toplantıları, sabah namazından sonra başlar, öğleye kadar sürerdi. Toplantıda, devlet işleri görüşülür, kararlar alınır ve emirler verilirdi. * Karar Alma Süreci: Divan-ı Hümâyun'da kararlar, çoğunluk oyu ile alınırdı. Ancak, padişahın kararları veto etme hakkı vardı. Açıklama:

  Divan-ı Hümâyun, Osmanlı Devleti'nin yönetiminde önemli bir rol oynadı. Divan-ı Hümâyun'un çalışma düzeni, devletin idaresinde etkiliydi. 3. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde var olan veraset sisteminin olumsuz etkileri nelerdir?


 4. Cevap: - Veraset sisteminin belirsizliği nedeniyle şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanmıştır. - Taht kavgaları nedeniyle ülkede siyasi istikrarsızlık yaşanmıştır. - Ülkenin parçalanması ve Türk devletlerinin yıkılması gibi olumsuz sonuçlar doğmuştur. Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde var olan veraset sisteminin belirsizliği, şehzadeler arasında taht kavgalarına neden olmuştur. Bu kavgalar nedeniyle ülkede siyasi istikrarsızlık yaşanmış ve ülkenin parçalanması ve Türk devletlerinin yıkılması gibi olumsuz sonuçlar doğmuştur. 5. İstanbul'un Fethi'nin dünya tarihi açısından önemi nedir?


 6. Cevap: İstanbul'un Fethi'nin dünya tarihi açısından önemi şunlardır: * İstanbul'un fethiyle Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır. * Bin yıldan fazla hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarih sahnesinden silinmiştir. * İstanbul'un fethiyle Avrupa, Doğu'daki emellerine başka yollardan ulaşmaya çalışmıştır. * İstanbul'un fethi ile Katolik ve Ortodoks mezheplerinin birleşmesi engellenmiştir. * Fetih sırasında kullanılan büyük toplar Avrupa'nın ilgisini çekmiş; İstanbul'un Fethi'nden sonra güçlü surları yıkan büyük toplar, Avrupa'daki devletler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Açıklama:

  İstanbul'un fethiyle Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır. Bin yıldan fazla hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarih sahnesinden silinmiştir. İstanbul'un fethiyle Avrupa, Doğu'daki emellerine başka yollardan ulaşmaya çalışmıştır. İstanbul'un fethi ile Katolik ve Ortodoks mezheplerinin birleşmesi engellenmiştir. Fetih sırasında kullanılan büyük toplar Avrupa'nın ilgisini çekmiş; İstanbul'un Fethi'nden sonra güçlü surları yıkan büyük toplar, Avrupa'daki devletler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 7. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un Fethi'nden sonra fetih hareketlerine devam etmiştir. Fetihlerin stratejik önemi nedir?


 8. Cevap: Fatih Sultan Mehmet'in fetihleri, Osmanlı Devleti'nin bir dünya gücü olmasını sağlamıştır. Fetihler sayesinde Osmanlı Devleti, Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'nde etkili bir güç haline gelmiştir. Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un Fethi'nden sonra fetih hareketlerine devam ederek Karadeniz'de, Ege'de, Rumeli'de ve Anadolu'da büyük zaferler elde etmiştir. Bu fetihler sayesinde Osmanlı Devleti, bir dünya gücü haline gelmiştir. Karadeniz'deki fetihler sayesinde Osmanlı Devleti, Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmiştir. Ege'deki fetihler sayesinde Osmanlı Devleti, Ege'deki hâkimiyetini güçlendirmiş ve Bizans'ın yeniden bu bölgelerde hâkimiyet kurmasını engellemiştir. Rumeli'deki fetihler sayesinde Osmanlı Devleti, Balkanlardaki ve Avrupa'daki fetihler için zemin hazırlamıştır. Anadolu'daki fetihler sayesinde Osmanlı Devleti, Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamıştır. 9. Osmanlı Devleti'nin karşısında bulunan diğer hâkim kara güçleri hangileridir?


 10. Cevap: Osmanlı Devleti'nin karşısında bulunan diğer hâkim kara güçleri şunlardır: * Bizans İmparatorluğu * Sırp Krallığı * Bulgaristan Krallığı * Eflak Voyvodalığı * Boğdan Voyvodalığı * Macaristan Krallığı * Lehistan Krallığı * Rus Çarlığı * Avusturya İmparatorluğu * Prusya Krallığı Açıklama:

  Osmanlı Devleti, birçok güçlü kara gücü ile savaşmak zorunda kalmıştır. Bu savaşlar, Osmanlı Devleti'nin topraklarını genişletmesi ve güçlü bir devlet olarak ortaya çıkması için önemli bir rol oynamıştır. 11. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hâkimiyetini sağlamak için yaptığı deniz savaşları nelerdir?


 12. Cevap: Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hâkimiyetini sağlamak için yaptığı deniz savaşları nelerdir?lı Devleti'nin Akdeniz'deki hâkimiyetini sağlamak için yaptığı deniz savaşları nelerdir? Açıklama:

  Bu soru, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hâkimiyetini sağlamak için yaptığı deniz savaşlarını öğrenmeyi amaçlamaktadır. 13. Osmanlı Devleti'nde askerî sınıfın özellikleri nelerdir?


 14. Cevap: Osmanlı Devleti'nde askerî sınıf, vergilerden muaf olan ve hiz- metlerinden dolayı devletten gelir alan kişilerden oluşmaktaydı. Bu kişiler arasında tımarlı sipahiler, sancak beyleri, beylerbeyleri, vezirler, enderun ağaları gibi yüksek rütbeli devlet memurları bulunmaktaydı. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde askerî sınıf, devletin idari sistemine bağlı olarak gerçek anlamda askerlik hizmeti yapanlar ve memur statüsünde bulunanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Gerçek anlamda askerlik hizmeti yapanlar, bu hizmetleri karşılığında devletten yıllık olarak bir yerin veya köyün gelirini kendileri adına toplama yetkisini almışlardır. Bu türden ücret alanlar; dirlik erbabı olarak tımarlı sipahiler, sancak beyleri, beylerbeyleri, vezirler, enderun ağaları gibi yüksek rütbeli devlet memurlarıdır. 15. Osmanlı Devleti'nde reaya nedir?


 16. Cevap: Osmanlı Devleti'nde reaya, şehir, kasaba ve köy ahalisi ile konargöçer olarak tabir edilen göçebe aşiretlerdi. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde reaya, vergi veren şehir, kasaba ve köy ahalisi ile konargöçer olarak tabir edilen göçebe aşiretlerdi.Bu gruplardan herhangi biri devlet tarafından bazı vergilerden muaf tutularak askerlikle vazifelendirildik- lerinde vazifeleri deva- mınca reaya statüleri sona ererdi. Askerî hükmün bitiminde ise yeniden reaya olmuşlardır. 17. Devleti'nde askerî teşkilatın özellikleri nelerdir?


 18. Cevap: Osmanlı Devleti'nde askerî teşkilat, Türkiye Selçuklu Devleti, İlhanlılar ve Memlûklerin askerî teşkilatlarına benzer özellikler göstermektedir. Genel manasıyla merkeze bağlı her bey kendisine tabi aşiret kuvvetleriyle savaşa katılmış, ayrıca devletin bizzat kendi askerleri de bulunmuştur. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin askerî teşkilatı, dönemin diğer İslam devletlerinin askerî teşkilatlarına benzer özellikler göstermektedir. Bu benzerlikler, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde diğer İslam devletleriyle olan yakın ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. 19. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî teşkilatı nedir?


 20. Cevap: Yaya ve Müsellemler Açıklama:

  Yaya ve Müsellemler, Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî teşkilatlarıdır. Yayalar, piyade askerlerdir ve müsellemler ise süvari askerlerdir. 21. Yeniçeriler nasıl bir ordudur?


 22. Cevap: Maaş alan daimî bir ordudur. Açıklama:

  Yeniçeriler, sürekli maaş aldıkları için eğitim ve muharebe kabiliyetleri daha yüksektir. 23. Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında kim etkili olmuştur?


 24. Cevap: Çandarlı Kara Halil Açıklama:

  Orhan Bey Dönemi’nde yaya ve müsellemlerin kurulmasında rolü olan Çandarlı Kara Halil, 1362 yılında Yeniçeri Ocağının kurulmasında da etkili olmuştur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nin idari, askerî, iktisadi ve sosyal hayatının temel taşlarından biridir.
  2. (.....) Tımar sistemi, devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında belli bir bölgenin vergi toplama yetkisinin verilmesidir.
  3. (.....) Tımar sisteminde tarım arazisi devlete aittir.
  4. (.....) Toprağı işleyen köylüler babadan oğula geçen kiracı konumundadır.
  5. (.....) Köylünün toprak üzerindeki hakları sadece babadan oğula geçer.
  6. (.....) Tımarlı sipahi, toprağından elde ettiği gelirle asker besler ve seferlere katılır.
  7. (.....) Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nin askerî gücünü artırmıştır.
  8. (.....) Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nin ekonomik kalkınmasını sağlamıştır.
  9. (.....) Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nin sosyal düzenini sağlamıştır.
  10. (.....) Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nin idari yapısını güçlendirmiştir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren uygulanan bir sistemdir. Bu sistem, devletin idari, askerî, iktisadi ve sosyal hayatında önemli bir rol oynamıştır. Tımar sistemi sayesinde, devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında belli bir bölgenin vergi toplama yetkisi verilmiş ve asker beslenmesi sağlanmıştır. Ayrıca, tımar sistemi sayesinde, devlet gelir elde etmiş ve ekonomik kalkınma sağlanmıştır. Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nin sosyal düzenini sağlamış ve idari yapısını güçlendirmiştir. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Yaya
  b. Müsellemler
  c. Yeniçeriler
  d. Sipahi
  e. Tımarlı sipahi
  1. Osmanlı ordusundaki düzenli piyadeler
  2. Osmanlı ordusundaki düzenli süvariler
  3. Osmanlı Devleti’nin askeri güçlerinden biri olan Kapıkulları Ocağı’nın kara kuvvetleri sınıfına mensup askerler
  4. Osmanlı Devleti’nin askeri güçlerinden biri olan Kapıkulları Ocağı’nın su kuvvetleri sınıfına mensup askerler
  5. Devletin tahsis ettiği tımarlardan maaş alan askerler

 28. Cevap: a. 1. b. 4. c. 3. d. 2. e. 5. Açıklama:

  Yaya, Osmanlı ordusundaki düzenli piyadelerdir. Müsellemler, Osmanlı ordusundaki düzenli süvarilerdir. Yeniçeriler, Osmanlı Devleti’nin askeri güçlerinden biri olan Kapıkulları Ocağı’nın kara kuvvetleri sınıfına mensup askerlerdir. Sipahi, Osmanlı Devleti’nin askeri güçlerinden biri olan Kapıkulları Ocağı’nın su kuvvetleri sınıfına mensup askerlerdir. Tımarlı sipahi, devletin tahsis ettiği tımarlardan maaş alan askerlerdir. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Tımar sistemine Farsça kökenli bir terim olan ........ denir.
  2. Tımar Sistemi, devletin görevlilerine hizmetleri karşılığında belli bir bölgenin vergi toplama yetkisinin verilmesine ............. olarak adlandırılır.
  3. Sistemin amacı, askerî ihtiyaçların yanı sıra eyalet idaresi ve devletin ekonomik, sosyal, ve zirai politikalarını da büyük ölçüde ........... .
  4. Osmanlı Devleti’nde bu uygulama ile kâtipler, dinî görevliler, kadılar gibi sivil görevlilere maaşları karşılığında gelir tahsisleri yapılmasına rağmen asıl amaç seferler için .............. adlı atlı asker beslemektir.
  5. Osmanlı Devleti’nde .............. olarak da ifade edilen tımar sistemi, Osmanlı arazi teşkilatında genel olarak tımar olarak bilinmektedir.
  6. Tımar sistemiyle, gelirlerine göre üçe ayrılan topraklara ............ , ............ ve ............ denir.
  7. Devlete ait olan topraklar, ............ olarak tanımlanır.
  8. Tımarlı sipahinin toprak üzerindeki bazı hakları, boş toprakları “tapu resmi” denilen sözleşmeyle peşin para veya kira karşılığında talep eden köylünün tasarrufuna vermesi ve devletin toprak yasalarını ............ şeklinde özetlenebilir.
  9. Köylü ise toprağı sürekli işlemeyi ve zorunlu vergileri ödemeyi üstlenirdi. Ekinlik, bostan veya çayır olarak aldığı toprağın kullanımını ............ .
  10. Ölen raiyyetin oğlu ve kardeşi yoksa çiftlik ........... intikal edebilir.

 30. Cevap: 1. tımar 2. dirlik 3. şekillendirmek 4. cebelü 5. dirlik 6. has, zeamet, tımar 7. mirî arazi 8. uygulamak 9. değiştiremezdi 10. ölenin kızına, karısına veya amcalarına Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi, askerî ihtiyaçların yanı sıra eyalet idaresi; devletin ekonomik, sosyal ve zirai politikalarını da büyük ölçüde şekillendirmiştir. Osmanlı kanunnamelerinde toprak beş kısım olarak ele alınmıştır. Bunlar; mülk arazi, mirî arazi, vakıf arazi, metruk (terk edilmiş) arazi ve mevat (hiçbir işe yaramayan) arazi. Devletin arazi teşkilatında tımar olarak bilinen topraklar gelirlerine göre üçe ayrılmıştır. Osmanlı Devleti’nde köylüler, tapu resmi ödeyerek devlet topraklarını tasarruf edebilirlerdi. Tımarlı sipahiler, toprağı işleyen köylülerin efendisi değillerdi.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
  1. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti'ne etkilerini açıklayabilir.
  2. II. Osman'ın ıslahat arayışlarını, IV. Murat'ın siyasi ve askeri faaliyetlerini karşılaştırabilir.
  3. Osmanlı - Avusturya, Osmanlı - İran savaşlarının Osmanlı Devleti'ne etkilerini değerlendirebilir.
  4. Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirebilir, merkezi otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi sorgulayabilir.
  5. XVII. Yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklayabilir.
  6. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  7. XVII. Yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları karşılaştırabilir.
  8. XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kültür, sanat, mimari ve bilim alandaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Divan-ı Hümâyunun çalışma düzenini öğrenecek ve Osmanlı Devleti'nin yönetiminde Divan-ı Hümâyunun önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde var olan veraset sisteminin olumsuz etkilerini öğrenecektir.

Öğrenciler, İstanbul'un Fethi'nin dünya tarihi açısından önemini öğreneceklerdir.1.

Öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet'in fetihlerinin stratejik önemini kavrar.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin karşısında bulunan diğer hâkim kara güçlerini öğrenerek, Osmanlı Devleti'nin tarihteki önemini daha iyi anlayabilirler. Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki fetihlerinin sonuçları nelerdir? Açıklama: Bu soru, Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki fetihlerinin sonuçlarını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Kazanım: Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki fetihlerinin sonuçlarını açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hâkimiyetini sağlamak için yaptığı deniz savaşlarını sayabileceklerdir. Avrupa'nın keşiflerdeki asıl amacı neydi? Açıklama: Bu soru, Avrupa'nın keşiflerdeki asıl amacını öğrenmeyi hedeflemektedir. Kazanım: Öğrenciler, Avrupa'nın keşiflerdeki asıl amacını anlayabilecektir.

Öğrenci, Osmanlı Devleti'nde askerî sınıfın özelliklerini açıklayabilecektir.

Öğrenci, Osmanlı Devleti'nde reayanın ne olduğunu açıklayabilecektir.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin askerî teşkilatının özelliklerini ve bu özelliklerin dönemin diğer İslam devletleriyle olan ilişkilerinden kaynaklandığını öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli askerî teşkilatının ne olduğunu ve bu teşkilatın hangi askerlerden oluştuğunu öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, Yeniçerilerin maaş alan daimî bir ordu olduğunu ve eğitim ve muharebe kabiliyetlerinin daha yüksek olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında Çandarlı Kara Halil'in etkili olduğunu öğrenirler.

Tımar sisteminin önemini ve işleyişini anlamak.

Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilatını öğrenmek.

Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin ne olduğunu, nasıl uygulandığını, tımarlı sipahinin haklarını ve köylünün yükümlülüklerini öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri