2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25)

2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) CEVAPLARI

 1. Osmanlı Vakıf Sistemi nedir ve ne amaçla kurulmuştur?

  A) Osmanlı toplumunda sosyal yardım ve ekonomik faaliyetleri düzenlemek için kurulmuş bir kurumdur.
  B) Osmanlı İmparatorluğu'nda farklı milletler arasında barış ve uyumu sağlamak için kurulmuş bir kurumdur.
  C) Osmanlı İmparatorluğu'nda ilmiye sınıfının eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir kurumdur.
  D) Osmanlı İmparatorluğu'nda halkın dini ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir kurumdur.
  E) Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri faaliyetleri yönetmek için kurulmuş bir kurumdur.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: Osmanlı Vakıf Sistemi, Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyal yardım ve ekonomik faaliyetleri düzenlemek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Bu sistem, camiler, medreseler, kütüphaneler, hastaneler, fakirhaneler gibi birçok hayır kurumunu içermekteydi. 3. Osmanlı Vakıf Sistemi'nin temel unsurları nelerdir?

  A) Vakıf kurucusu, vakıf malı, vakıf yöneticisi ve vakıf yararlanıcısı.
  B) Vakıf malı, vakıf mütevellisi, vakıf mahkemesi ve vakıf üyeleri.
  C) Vakıf mütevellisi, vakıf geliri, vakıf mahkemesi ve vakıf üyeleri.
  D) Vakıf kurucusu, vakıf malı, vakıf mahkemesi ve vakıf yararlanıcısı.
  E) Vakıf kurucusu, vakıf mütevelli, vakıf geliri ve vakıf yararlanıcısı.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D" şıkkıdır. Osmanlı Vakıf Sistemi'nin temel unsurları arasında vakıf kurucusu, vakıf malı, vakıf mahkemesi ve vakıf yararlanıcısı yer almaktadır. Vakıf sistemi, Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu hizmetlerinin yürütülmesi, sosyal yardım, eğitim ve kültür alanlarında önemli bir rol oynamıştır. 5. Osmanlı Vakıf Sistemi'nin ekonomiye etkisi nedir?

  A) Vakıfların artmasıyla toplumda daha fazla sosyal adalet sağlanmıştır.
  B) Vakıfların işlettiği araziler ve yapılar sayesinde ekonomi canlandırılmıştır.
  C) Vakıfların gelirleri, saray ve ordunun finansmanında kullanılmıştır.
  D) Vakıfların faaliyetleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası ticaretine katkı sağlamıştır.
  E) Vakıfların yöneticileri, toplumun ekonomik sorunlarına çözüm bulmak için çalışmıştır.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda Osmanlı Vakıf Sistemi'nin ekonomiye etkisi sorulmaktadır. Bu sistem, vakıf arazileri ve yapılarının işletilmesiyle ekonomiyi canlandırmış ve toplumda gelir dağılımında daha fazla adalet sağlamıştır. 7. Osmanlı Devleti'nin 1453-1595 yılları arasındaki siyasi faaliyetleri hangi dönemi kapsar?

  A) Fetret Dönemi                  B) Yükselme Dönemi
  C) Duraklama Dönemi          D) Gerileme Dönemi
  E) İmparatorluk Dönemi

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Yükselme Dönemi'dir. Bu dönem Osmanlı Devleti'nin Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi ile başlayan ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar devam eden dönemidir. Bu dönemde Osmanlı Devleti siyasi, askeri, kültürel ve sanatsal açıdan büyük bir gelişme kaydetmiştir. 9. Osmanlı Devleti'nin 1453 yılında İstanbul'u fethetmesi hangi dönemin başlangıcı olarak kabul edilir?

  A) Fetret Dönemi                  B) Yükselme Dönemi
  C) Duraklama Dönemi          D) Gerileme Dönemi
  E) İmparatorluk Dönemi

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Yükselme Dönemi" dir. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme dönemi olarak kabul edilir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, askeri ve siyasi gücünü artırarak genişlemiş ve İstanbul'un fethi, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da ve Anadolu'da egemenliğini pekiştirdiği bir dönüm noktası olarak kabul edilir. 11. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıl boyunca Avrupa devletleriyle yaptığı savaşlarda en önemli silahı hangisiydi?

  A) Donanma                  B) Topçu birlikleri
  C) Yeniçeri ordusu         D) Tımarlı sipahi süvarileri
  E) Mehter takımı

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan topçu birlikleri olan bu soruda, Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Avrupa devletleriyle yaptığı savaşlarda en önemli silahının topçu birlikleri olduğu belirtiliyor. Osmanlı Devleti'nin topçu birlikleri, teknolojik olarak çağdaş Avrupa ordularıyla rekabet edebilecek düzeydeydi ve Osmanlı ordularının zaferlerinde önemli bir rol oynadı. 13. Osmanlı Devleti, 16. yüzyıl boyunca İran ile sık sık savaşmıştır. Bu savaşların temel sebebi nedir?

  A) İran'ın Türkmen bölgelerine saldırması
  B) İran'ın Osmanlı Devleti'ne olan doğal düşmanlığı
  C) Osmanlı Devleti'nin Şii İran'a karşı sünni bir güç olarak yer edinmek istemesi
  D) İran'ın Osmanlı Devleti'nin yeraltı kaynaklarına el koymak istemesi
  E) Osmanlı Devleti'nin İran'daki Türkmenlerin haklarını savunmak istemesi

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Osmanlı Devleti'nin Şii İran'a karşı sünni bir güç olarak yer edinmek istemesi" olan bu soru, Osmanlı Devleti'nin İran'la olan savaşlarının nedenini sormaktadır. Osmanlı Devleti'nin İran'la olan savaşları, tarihi süreç içinde çeşitli sebeplere dayanmaktadır. Ancak, 16. yüzyılda gerçekleşen savaşların temel nedeni, Osmanlı Devleti'nin İran'ı Şii bir güç olarak görmesi ve kendisini Sünni bir güç olarak yer edinmek istemesidir. Bu süreçte, Osmanlı Devleti'nin askeri, siyasi ve kültürel nedenlerle İran'la olan mücadelesi devam etmiştir. 15. Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda Macaristan ve Avusturya'ya savaş açarak hangi amaçları gütmüştür?

  A) Tuna nehri üzerindeki hakimiyetini pekiştirmek
  B) İstanbul'un güvenliğini sağlamak
  C) Avrupa'nın en büyük güçlerinden biri olmak
  D) Habsburg Hanedanı'nın gücünü kırmak
  E) İslam'ı Avrupa'ya yaymak

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Tuna nehri üzerindeki hakimiyetini pekiştirmek" olarak verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Macaristan ve Avusturya'ya savaş açma nedeni, Tuna nehrinin stratejik önemine sahip olması ve Osmanlı Devleti'nin bu bölgedeki hakimiyetini pekiştirmek istemesidir. Bu savaşlar ayrıca Habsburg Hanedanı'nın gücünü kırmak amacıyla da yapılmıştır. 17. Osmanlı Devleti'nde zanaat ve sanat faaliyetleri neden önemliydi?

  A) Ekonomik gelir sağlamak için
  B) Kültürel zenginliği artırmak için
  C) Devletin prestijini artırmak için
  D) Sadece halkın taleplerini karşılamak için
  E) Hiçbiri değil

 18. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde zanaat ve sanat faaliyetleri hem kültürel zenginliği artırmak hem de devletin prestijini yükseltmek için önemliydi. Zanaatkarlar ve sanatçılar, Osmanlı kültürünün bir parçası olarak yaratıcılıklarını sergilemekle kalmayıp aynı zamanda yeni teknikler ve materyalleri keşfettiler ve geliştirdiler. Bu faaliyetler, ekonomik gelir sağlamak için de kullanılsa da, asıl amaçları kültürel ve estetik değerlerin korunması ve geliştirilmesiydi. 19. Osmanlı Devleti'nde hangi zanaatlar daha yaygın olarak uygulanıyordu?

  A) Demircilik ve terzilik
  B) Dokumacılık ve cam işleri
  C) Taş işleri ve seramik yapımı
  D) Ahşap işleri ve deri işleri
  E) Tümü eşit oranda uygulanıyordu

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan "Dokumacılık ve cam işleri"dir. Osmanlı Devleti'nde dokumacılık ve cam işleri gibi el sanatları daha yaygın olarak uygulanıyordu. Bu zanaatlar, Osmanlı ekonomisinde önemli bir yer tutuyor ve uluslararası ticarette de büyük bir rol oynuyordu. Osmanlı dönemi cam işleri, dünya genelinde ün kazanmıştı ve bugün de birçok müzede sergilenmektedir. 21. Osmanlı Devleti'nde kültür faaliyetleri hangi amaçla gerçekleştiriliyordu?

  A) Eğlence için
  B) Dinî bilinçlendirme için
  C) Sadece elit kesime hitap etmek için
  D) Ticari amaçlarla
  E) Hiçbir amaç için değil, sadece gelenekseldi

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani Osmanlı Devleti'nde kültür faaliyetleri dinî bilinçlendirme amacıyla gerçekleştiriliyordu. Osmanlı Devleti, İslam dininin etkisi altında gelişmiş bir devlet olduğu için dinî bilinçlendirme, halkın İslamiyet'i doğru bir şekilde anlaması ve uygulaması açısından önemliydi. Bu nedenle kültür faaliyetleri genellikle dini içerikliydi ve camilerde, medreselerde, tekkelerde gerçekleştiriliyordu. Bu faaliyetler aracılığıyla halkın İslamiyet'e olan bağlılığı artırılırken aynı zamanda devletin de İslamiyet'in öğretileri doğrultusunda yönetilmesi hedefleniyordu. 23. Osmanlı Devleti'nde hangi sanat dalları daha çok öne çıkıyordu?

  A) Minyatür ve hat sanatı    B) Resim ve heykel sanatı   
  C) Opera ve tiyatro              D) Sinema ve televizyon     
  E) Hiçbiri                  

 24. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde sanatın en önemli dalları minyatür ve hat sanatıydı. Bu sanat dalları, Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahipti ve sanatçılar genellikle sarayda çalışırdı. Bu sanat dalları, İslam sanatının özelliklerini yansıtır ve Osmanlı Devleti'nin kültürel mirasında önemli bir yer tutar. 25. Osmanlı Devleti'nde kültür faaliyetleri genellikle nerede gerçekleştiriliyordu?

      A) Saraylarda ve camilerde             B) Konaklarda ve hanlarda         
      C) Hamamlarda ve kahvehanelerde        D) Sokaklarda ve pazarlarda       
      E) Hiçbir yerde                   

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan "Saraylarda ve camilerde" olan bu soruda Osmanlı Devleti'nde kültür faaliyetleri genellikle saraylarda ve camilerde gerçekleştirilirdi. Bu faaliyetler arasında özellikle minyatür, hat, tezhip, ebru, müzik, şiir ve hikâye anlatımı gibi sanat dalları öne çıkardı. Osmanlı kültürü, bu sanat dallarının yanı sıra tiyatro, opera ve sinema gibi batılı sanat formlarını da benimseyerek zengin bir kültürel çeşitlilik sergiledi. 27. Osmanlı'da sözlü kültürün en önemli temsilcisi kimdir ve hangi alanda eserleri vardır?

  A) Şeyh Edebali - tasavvuf       B) Hacı Bektaş Veli - tarikat
  C) Kösem Sultan - edebiyat      D) Karacaoğlan - halk şiiri
  E) Katip Çelebi - tarih

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneği yani Karacaoğlan'dır. Karacaoğlan, Osmanlı döneminde yaşamış Türk halk ozanıdır ve Türk halk şiirinin en önemli temsilcilerinden biridir. Eserleri genellikle aşk, doğa ve toplumsal konuları işler. Karacaoğlan'ın şiirleri halk arasında çok sevilir ve günümüzde de hala söylenmektedir. 29. Osmanlı'da yazılı kültür alanında önemli bir isim olan Evliya Çelebi, hangi alanda eserler vermiştir?

  A) Divan şiiri      B) Halk hikayeleri      C) Seyahatname
  D) Tarih              E) İlmihal

 30. Cevap: C Açıklama:

  Evliya Çelebi, Osmanlı döneminde yaşamış ve 17. yüzyılda seyahatnamesi ile tanınan bir yazar ve gezgin olarak bilinir. En önemli eseri Seyahatname'dir ve bu eserde Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok yerini gezip gördüğü deneyimlerini anlatmaktadır. Seyahatname, Osmanlı tarihi ve kültürü hakkında önemli bir kaynak olarak kabul edilir. 31. Osmanlı'da yazılı kültür alanında önemli bir gelişme olan matbaanın kurulması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

  A) II. Selim         B) III. Murad          C) II. Mahmud
  D) III. Selim        E) II. Abdülhamid

 32. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı'da matbaanın kurulması III. Murad döneminde gerçekleşmiştir. Bu gelişme, Osmanlı'da yaygınlaşan kitap basımıyla birlikte yazılı kültür alanında büyük bir atılım sağlamıştır. Matbaanın kurulmasıyla birlikte Osmanlı'da daha fazla kitap basılabilmiş ve yaygınlaşan okuryazarlık sayesinde toplumda eğitimli kesimlerin oluşmasına katkı sağlanmıştır. 33. Osmanlı'da edebiyat alanında önemli bir isim olan Nef'i, hangi alanda eserler vermiştir?

  A) Divan şiiri      B) Halk hikayeleri      C) Günlükler
  D) Tarih              E) Tıp

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Divan şiiri" dir. Nef'i, 17. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı edebiyatında Divan şiiri tarzında eserler vermiş önemli bir şairdir. Kendisi, özellikle aşk ve tabiat temalarını işleyen şiirleriyle tanınmaktadır 35. Osmanlı Devleti'nde "kalem" ne anlama gelir?

  A) Yönetim merkezi
  B) Padişahın tahta çıkışı
  C) Yazı işleri dairesi
  D) Yeniçeri askerleri
  E) Eyaletlerin yönetim merkezleri

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Yazı işleri dairesi" dir. Osmanlı Devleti'nde kalem, devletin yazı işleri dairesini ifade etmektedir ve bu dairenin başında kâtip veya divan-ı hümayun reisi gibi bir memur yer alırdı. Osmanlı Devleti'nde kalemin önemi büyüktü çünkü yazılı iletişim, haberleşme ve belge düzenleme gibi işlemler bu dairesi aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. 37. Osmanlı Devleti'nde "şehremaneti" ne işe yarardı?

  A) Şehir savunması           B) Şehir yönetimi       
  C) Ticaret ve sanayi           D) Su ve kanalizasyon   
  E) Vergi toplama        

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Şehir yönetimi. Osmanlı Devleti'nde şehremaneti, şehrin yönetiminden sorumlu bir kurumdu ve şehirdeki vergi toplama, ticaret ve sanayi gibi faaliyetleri denetliyordu. Ayrıca şehrin güvenliğini sağlamak, su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini düzenlemek de şehremanetinin görevleri arasındaydı. 39. Osmanlı Devleti'nde "kanunname" ne anlama gelir?

  A) Bir bölgenin yönetim merkezi
  B) Devletin resmi gazetesi
  C) Padişahın yayınladığı resmi bildiri
  D) Meclis-i Mebusan'ın toplantı yeri
  E) Kanunların yazılı olduğu kitap

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan "Devletin resmi gazetesi"dir. Osmanlı Devleti'nde kanunlar, padişahların buyrukları, fermanlar, teşkilat nizamnameleri gibi resmi metinlerin yayınlandığı gazete "Takvim-i Vekayi"dir. Bu gazete, Osmanlı Devleti'nin modernleşme döneminde Avrupa'daki gazetelerin etkisiyle kurulmuştur. Kanunname ise kanunların yazılı olduğu kitaplardır ve genellikle fermanlarla birlikte yayınlanırlar. 41. Osmanlı Devleti'nde merkezi idare nasıl örgütlenmiştir?

  A) Sadrazam, defterdar, kazasker gibi memurların yer aldığı divan-ı hümayun ile örgütlenmiştir.
  B) Yönetimde tek yetkili olan padişahın doğrudan emirleriyle örgütlenmiştir.
  C) İdare, eyaletlere bölünmüş ve her eyalet kendi valisi tarafından yönetilmiştir.
  D) Osmanlı Devleti'nde merkezi bir idare bulunmamaktadır.
  E) İdare, kadıların ve şeyhülislamın kontrolünde şekillenmiştir.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "Sadrazam, defterdar, kazasker gibi memurların yer aldığı divan-ı hümayun ile örgütlenmiştir." şeklindedir. Osmanlı Devleti'nde merkezi yönetim, padişahın başkanlığında divan-ı hümayun adı verilen bir meclis tarafından yürütülmüştür. Bu mecliste sadrazam, defterdar, kazasker ve şeyhülislam gibi üyeler yer almıştır. Divan-ı hümayun, yargı, maliye ve askeri işlerin yanı sıra devlet politikalarının belirlendiği bir organ olarak görev yapmıştır. 43. Osmanlı Devleti'nde vergi toplama sistemi nasıl işlemiştir?

  A) Vergi toplama işlemi tamamen eyalet valilerine bırakılmıştır.
  B) Tımarlı sipahi beyleri, kendi topraklarında yaşayan köylülerden vergi toplamıştır.
  C) İrade-i seniyye adı verilen belge ile vergilerin toplanmasına karar verilmiştir.
  D) Vergi toplama işlemi, özel vergi tahsildarları tarafından gerçekleştirilmiştir.
  E) İltizam sistemi adı verilen bir yöntemle, belirli bir miktarda vergi alacak kişiye satılmıştır.

 44. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde vergi toplama işlemi, İltizam sistemi adı verilen bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde belirli bir miktarda vergi alacak kişiye satılmış ve bu kişi vergiyi toplamakla yükümlü kılınmıştır. İltizam sistemi, vergi toplama işleminin merkezileştirilmesine ve devletin vergi toplama işleminde daha etkin bir şekilde kontrol sahibi olmasına olanak sağlamıştır. 45. Osmanlı İmparatorluğu'nda sözlü kültür, ne tür bir rol oynamıştır?

  A) Sadece halkın günlük yaşamında kullanılmıştır.
  B) Tarihsel olayların ve toplumsal geleneklerin aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır.
  C) Sadece sarayda kullanılmıştır.
  D) İmparatorluğun ekonomik gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.
  E) Hiçbir rol oynamamıştır.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda sözlü kültür, tarihsel olayların, toplumsal geleneklerin, hikayelerin ve efsanelerin aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Sözlü kültür, halkın kültürel birikimini kuşaktan kuşağa aktararak, Osmanlı toplumunun kimliğinin korunmasına katkıda bulunmuştur. 47. Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi dönemde yazılı kültürün gelişmesi hızlanmıştır?

  A) İlk dönemlerde            B) Orta dönemlerde   
  C) Son dönemlerde         D) Hiçbir dönemde    
  E) Tamamı            

 48. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Orta dönemlerde" olan bu soruda, Osmanlı İmparatorluğu'nda yazılı kültürün gelişmesi, genel olarak 16. ve 17. yüzyıllar arasındaki dönemde hızlanmıştır. Bu dönemde matbaanın icadı, Osmanlı Devleti'nde de yaygınlaşmış ve eserlerin basımı kolaylaşmıştır. Bunun yanı sıra, devletin idari yapısında da yazılı belgelerin kullanımı artmıştır. 49. Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi dönemde yazılı kültürün gelişmesi hızlanmıştır?

      A) Tanzimat Dönemi'nde          B) Meşrutiyet Dönemi'nde   
      C) Cumhuriyet Dönemi'nde        D) İlk dönemlerde          
      E) Hiçbir dönemde          

 50. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Tanzimat Dönemi'nde" olarak verilmiştir. Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nda yazılı kültürün gelişmesinin hızlandığı bir dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde birçok yenilikçi edebi eser yazılmış ve Osmanlı'da modernleşme hareketleri başlamıştırYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
  1. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ile ilgili olayları sorgulayabilir.
  2. Aydınlanma çağında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmerin etkilerini sorgulayabilir.
  3. III. Ahmet dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını açıklayabilir.
  4. Osmanlı - Rus ilişkilerinin temel nedenini ve Rusya'nın genişleme siyasetini analiz edebilir.
  5. Sanayi inkılabının nedenlerini sorgulayıp etkilerini tartışabilir.
  6. XVIII. Yüzyılda Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti'nin dış politikalarındaki öncelikleri fark edebilir.
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
  1. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilir.
  2. II. Mahmut'un yaptığı ıslahatları sorgulayarak bu ıslahatların yarattığı değişimi değerlendirebilir.
  3. Şark meselesinin ne olduğunu sorgulayarak, Avrupa'nın siyasi gündemine girmesini değerlendirebilir.
  4. Trablusgarp - Balkan savaşları ile I. Dünya savaşının nedenlerini sorgulayabilir, savaşların sonuçlarını karşılaştırabilir.
  5. XIX. Yüzyılda Asya ve Avrupa'da var olan devletler ile ilgili harita çalışması yapabilir.

Ayrıca

Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını anlamak.

Osmanlı Vakıf Sistemi'nin temel unsurlarını ve işleyişini anlamaktır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomi tarihine ve vakıf sistemine ilişkin temel bilgi ve anlayışı öğrenmek olarak ifade edilebilir.

Tarihi dönemlerle ilgili bilgi kazanımını ölçmektedir.

Tarih bilgisi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dönemlere ayrılması.

tarih konularında bilgi sahibi olmak olarak özetlenebilir.

Tarihi olayların nedenlerini analiz edebilme becerisi.

Osmanlı Devleti'nin askeri stratejileri ve Tuna nehri üzerindeki hakimiyetini anlamak olabilir.

Osmanlı Devleti'nde zanaat ve sanat faaliyetlerinin kültürel ve estetik değerlerin korunması ve geliştirilmesi için önemli olduğunu bilmek.

Osmanlı Devleti'nin el sanatlarına ve ekonomisine dair bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Osmanlı Devleti'nin kültür ve dinî faaliyetleriyle ilgili farkındalığın artması ve İslam dininin Osmanlı Devleti'nin yönetimindeki rolü hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenir.

Osmanlı Devleti'nin kültürel mirasının minyatür ve hat sanatı gibi sanat dallarından oluştuğunu anlayabilirim.

"Osmanlı Devleti döneminde kültür faaliyetleri nerede gerçekleştirilirdi ve hangi sanat dalları öne çıkıyordu"

Osmanlı dönemi Türk edebiyatı ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Osmanlı dönemi yazarları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Osmanlı dönemindeki matbaa teknolojisi ve matbaanın yaygınlaşması gibi konularda bilgi sahibi olmayı içermektedir.

Osmanlı edebiyatının önemli isimlerini ve eserlerini tanımak ve farklı edebiyat türlerini ayırt edebilmek olabilir.

Osmanlı Devleti'nin idari yapısını anlamak ve Osmanlı'da yazışmaların nasıl yürütüldüğünü bilmektir.

Osmanlı Devleti'nde yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi edinmeye yöneliktir.

Tarihsel bir terim olan "kanunname"nin Osmanlı Devleti'nde ne anlama geldiğini öğrenmiş oluruz.

"Osmanlı Devleti'nde merkezi idare nasıl örgütlenmiştir?"

Osmanlı Devleti'nin vergi toplama sistemini anlamalarını ve Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısı hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel yapısı ve sözlü kültürünün önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Osmanlı İmparatorluğu'nun dönemlerine ve kültürel gelişimine dair bilgi sağlamaktır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda yazılı kültürün gelişmesi ile ilgili dönemleri ayırt edebilmek olabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) Testi İstatistikleri

Bu sınav 30 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 155 kere doğru, 201 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-25) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri