10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. Türkiye Selçukluları ile Danişmentliler aşağıdaki şehirlerden hangisinin hakimiyeti için mücadele etmişlerdir?

  A) Konya        B) Malatya        C) Erzurum
  D) Erzincan    E) Sivas

 2. Cevap: B

 3. Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’ni yenerek Anadolu’nun büyük bir bölümünü kontrolü altına alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Moğol Devleti                        B) Memlük Devleti
  C) Altın Orda Devleti                  D) Bizans İmparatorluğu
  E) Trabzon Rum İmparatorluğu

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Moğol Devleti" olarak verilmiştir. Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'ni yenerek Anadolu'nun büyük bir bölümünü kontrolü altına alan devlet Moğol Devleti'dir. 5. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk dönem beylikler arasında yer almaz?

  A) Karamanoğulları            B) Saltuklular
  C) Mengücekliler                D) Artuklular
  E) Çaka Beyliği

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Karamanoğulları Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk dönem beylikleri arasında yer almayan seçenek "A) Karamanoğulları"dır. Diğer seçenekler olan Saltuklular, Mengücekliler ve Artuklular Anadolu'da kurulan ilk dönem beyliklerindendir. Ancak Karamanoğulları, Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler arasında yer almamaktadır. Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıfladığı dönemde ortaya çıkmış ve daha sonraki yıllarda güçlenerek büyük bir beylik haline gelmiştir. 7. Osmanlı Devleti'nin Balkanları Türk vatanı yapmak amacı ile takip ettiği siyaset aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İskan siyaseti  
  B) Barış siyaseti
  C) Fetih siyaseti
  D) Yayılma siyaseti
  E) Türk siyasi birliğini sağlama siyaseti

 8. Cevap: A Açıklama:

  Evet, doğru cevap "A) İskan siyaseti"dir. Özür dilerim, önceki yanıtım yanlışlıkla yanlış bir cevap içeriyordu. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da Türk vatanı yapma amacıyla izlediği siyaset, yerli Türk nüfusunu bölgeye yerleştirerek demografik dengeleri değiştirme politikası olan "İskan siyaseti"dir. Bu politika çerçevesinde Osmanlı Devleti, Balkanlar'daki Türk nüfusunu artırmak amacıyla göçe teşvik etmiş ve yerleşim bölgeleri oluşturmuştur. Bu şekilde Türk nüfusu ve etkisi artırılarak Balkanlar Türk vatanı haline getirilmeye çalışılmıştır. 9. III. Haçlı Seferi’nin düzenlenme nedeni.............. Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan geri almasıdır. Ancak Haçlılar amaçlarına ulaşamamışlardır.
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yazılmalıdır?

  A) Selahaddin Eyyubi’nin    B) I. Kılıç Arslan’ın
  C) İmadettin  Zengi’nin        D) I. Mesut’un             
  E) Süleyman Şah’ın

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Selahaddin Eyyubi'nin" olarak verilmiştir. III. Haçlı Seferi'nin düzenlenme nedeni, Selahaddin Eyyubi'nin Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almasıdır. Haçlılar, Kudüs'ü geri almak amacıyla düzenledikleri seferde Selahaddin Eyyubi'nin başarılı direnişiyle karşılaşmışlardır. 11. Mama Hatun döneminde Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılan Külliye, Emir Saltuk Kümbeti,Kale Cami, Tepsi Minare, önemli sanat eserleri arasında yer alır.
  Yukarıda verilen sanat eserlerini Anadolu'ya miras bırakan Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Osmanoğulları            B) Saltuklular
  C) Candaroğulları            D) Artuklular
  E) Çaka Beyliği

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Saltuklular"dır. Saltuklular Beyliği, Mama Hatun döneminde Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılan sanat eserlerini Anadolu'ya miras bırakan Türk Beyliği olarak bilinir. Saltuklular Beyliği, Anadolu'nun kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmuş ve mimari eserlerin inşasını desteklemiştir. 13. I. İslam hukuku,
  II. Türk devlet geleneği,
  III. Sümer devlet anlayışı,
  IV. Fethedilen yerlerdeki bir kısım mahalli uygulamalar
  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı devlet anlayışının temel değerleri arasında yer alır?

  A) Yalnız I                 B) Yalnız II
  C) Yalnız III               D) I, II ve IV
  E) III ve IV

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak "D) I, II ve IV" seçeneği doğrudur. I. İslam hukuku, II. Türk devlet geleneği ve IV. Fethedilen yerlerdeki bir kısım mahalli uygulamalar, Osmanlı devlet anlayışının temel değerleri arasında yer almaktadır. Osmanlı Devleti, İslam hukukunu temel alırken aynı zamanda Türk devlet geleneğiyle de uyumlu bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Ayrıca fethedilen bölgelerdeki yerel uygulamaları da dikkate alarak yerel yönetimlere özerklik tanımıştır. 15. XIV. yüzyıl başlarında Sırp ve Bulgarlar Ortodoks, Bosna ve Hersekliler Bogomil, Hırvatlar ve Macarlar ise Katolik mezhebine mensuptular. Mezhep birliğinin bulunmadığı Balkanlarda Macarlar, diğer milletlere mezheplerini değiştirmeleri için baskı uyguluyordu.
  Macarların izlediği bu politikanın esas amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Siyasi hakimiyetini genişletme arzusu
  B) Osmanlı Devleti'ne karşı birleşme arzusu
  C) Dinî hoşgörüye sahip olması
  D) Katoliklerin dinî lideri olma arzusu
  E) Yalnızlık politikasından kurtulma arzusu

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak "A) Siyasi hakimiyetini genişletme arzusu" seçeneği doğrudur. Macarların Balkanlarda diğer milletleri mezheplerini değiştirmeye zorlaması, siyasi hakimiyetlerini genişletme amacını yansıtmaktadır. Bu politika, Macarların bölgedeki nüfuzlarını ve etkilerini artırmak için mezhep birliği sağlamaya yönelik bir stratejidir. 17. Malazgirt Savaşı’nın sonucunda;
  I. Anadolu’nun kapısının Türklere açılması,
  II. Orta Asya’dan pek çok Türk boyunun Anadolu’ya göç etmesi,
  III. Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulması
  gelişmelerinden hangileri Anadolu’nun Türkleşmesine doğrudan katkıda bulunmuştur?

  A) Yalnız I       B) Yalnız II     C) I, II ve III
  D) I ve III         E) Yalnız III

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) I, II ve III" olarak verilmiştir. Malazgirt Savaşı'nın sonucunda Anadolu'nun Türkleşmesine doğrudan katkıda bulunan gelişmeler şunlardır: I. Anadolu'nun kapısının Türklere açılması, II. Orta Asya'dan pek çok Türk boyunun Anadolu'ya göç etmesi, III. Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulması. Bu gelişmeler, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini sağlamış, Türk kültürü ve toplumunun Anadolu'ya yayılmasına ve Türkleşmeye katkıda bulunmuştur. 19. Bizanslı tarihçi Dukas’ın  II. Murat hakkında “Halka karşı daima alçak gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine karşı cömert idi. Bu lütuflarını yalnız kendi dininden olanlara değil Hristiyanlara da gösterirdi. Hristiyanlarla yaptığı antlaşmaların hükümlerine uyardı.’’ demiştir.
  Buna göre, Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde;
  I. Sosyal devlet anlayışını benimseme,
  II. İstîmâlet anlayışına sahip olma,
  III. Egemenliğini dinî güce dayandırma
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) I ve II    
  D) I ve III          E) I, II ve III

 20. Cevap: C Açıklama:

  Soruda verilen açıklamalara göre, Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde I. Sosyal devlet anlayışını benimseme ve II. İstîmâlet anlayışına sahip olma durumlarının etkili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, cevap anahtarı olarak "C) I ve II" seçeneği doğrudur. 21. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk  beyliklerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulmaları
  B) Anadolu’nun Türkleşmesinde rol oynamaları
  C) Türk-İslam kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaları
  D) Bizans İmparatorluğu’na son vermeleri
  E) Anadolu’yu Haçlılara, Ermenilere ve Gürcülere karşı korumaları

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Bizans İmparatorluğu’na son vermeleri" olarak verilmiştir. İlk Türk beyliklerinin özellikleri arasında yer almayan bu seçenek, Anadolu'da kurulan beyliklerin genel özelliklerinden biri değildir. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri, Malazgirt Savaşı'nın ardından ortaya çıkmıştır. Bu beylikler, Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir rol oynamış, Türk-İslam kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuş ve Bizans İmparatorluğu'na son vererek bağımsız bir yönetim oluşturmuşlardır. Ancak, Anadolu'yu Haçlılara, Ermenilere ve Gürcülere karşı koruma görevi beyliklerin genel özellikleri arasında yer almamaktadır. 23. XI. yüzyılda Bizans İmparatorluğu,
  ● Doğudan gelen tehditler nedeniyle büyük bir ordu oluşturmuş.
  ● Bu ordunun masrafları için yeni gelir kaynakları bulmak zorunda kalmış.
  ● Yeni vergiler ve mezhep çatışmaları halkta memnuniyetsizliği artırmıştır.
  Bu durumun sonucu olarak aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkacağı söylenemez?

  A) Halkın devletten uzaklaşması
  B) Toplumda birlik ve beraberliğin bozulması
  C) İstilalara halkın yeterince direnmemesi
  D) Gönüllü askeri sayısının artması
  E) Toplumun yeni arayışlara girmesi

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Gönüllü askeri sayısının artması" olarak verilmiştir. XI. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun doğudan gelen tehditler karşısında büyük bir ordu oluşturması ve yeni gelir kaynakları bulmak için vergileri artırması, halk arasında memnuniyetsizlik ve uzaklaşmaya yol açmıştır. Ancak, bu durumun gönüllü askeri sayısının artmasına doğrudan bir etkisi olmadığı söylenemez. XI. yüzyılda Bizans İmparatorluğu, doğudan gelen tehditlerle başa çıkabilmek için büyük bir ordu kurmuştur. Bu orduyu finanse etmek için yeni gelir kaynaklarına başvurulmuş, vergiler artırılmış ve mezhep çatışmaları yaşanmıştır. Bu durum ise halk arasında memnuniyetsizlik, devlete olan uzaklaşma ve toplumda birlik ve beraberliğin bozulmasına yol açmıştır. Ancak, bu durumun gönüllü askeri sayısının artmasına doğrudan bir etkisi olmadığı söylenemez. Gönüllü askeri sayısının artması, farklı etkenlerden kaynaklanabilir, ancak verilen bilgiler bu sonucu belirtmemektedir. 25. Aşağıdakilerden hangisi Çaka Bey ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

  A) İstanbul'u kuşatma girişiminde bulunmuştur.
  B) İzmir ve çevresinde etkili olan beyliğin kurucusudur.
  C) Haçlılara karşı Boğazları savunmuştur.
  D) İlk Türk donanmasını kuran kişidir.
  E) Türkiye Selçukluları tarafından öldürülmüştür.

 26. Cevap: C Açıklama:

  doğru cevap C) Haçlılara karşı Boğazları savunmuştur. olacaktır. Çaka Bey, İzmir ve çevresinde etkili olan beyliğin kurucusu olup, Haçlılara karşı Boğazları savunmuştur. İstanbul'u kuşatma girişiminde bulunmuş ve ilk Türk donanmasını kuran kişidir. Ancak, Türkiye Selçukluları tarafından öldürüldüğü bilgisi doğru değildir. 27. Aşağıdaki devletlerden hangisinin varlığının sona ermesi Türkiye Selçukluları ile Moğolların komşu olmasına neden olmuştur?

  A) Eyyubiler                                 B) Harzemşahlar
  C) Tolunoğulları                           D) İlhanlılar
  E) Trabzon Rum İmparatorluğu

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Harzemşahlar" olarak verilmiştir. Harzemşahlar Devleti'nin varlığının sona ermesi Türkiye Selçukluları ile Moğolların komşu olmasına neden olmuştur. Moğollar, Harzemşahlar Devleti'ni yıkarak bölgede hakimiyet kurmuşlardır. Türkiye Selçukluları ise Moğolların komşusu haline gelmiş ve Moğol yönetimi altında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Harzemşahlar Devleti, Orta Asya kökenli bir Türk devletidir. Moğolların genişleme döneminde Harzemşahlar Devleti ile Moğollar arasında çatışmalar yaşanmıştır. Moğollar, Harzemşahlar Devleti'ni yenerek onların varlığını sona erdirmişlerdir. Bu durum Türkiye Selçukluları ile Moğolların komşu olmalarına neden olmuştur. Moğollar, Türkiye Selçukluları üzerinde de etkili olmuş ve dönemin siyasi dengelerini etkilemişlerdir. 29. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin (1096 - 1270) nedenlerinden değildir?

  A) Avrupalıların Doğu'nun biliminden yararlanma arzusu
  B) Doğu'nun zenginliklerine sahip olmak istenmesi
  C) Müslümanlardan kutsal yerlerin geri alınmak istenmesi
  D) Batı'nın sosyal ve ekonomik açıdan zor durumda olması
  E) Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteği

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Avrupalıların Doğu'nun biliminden yararlanma arzusu" olarak verilmiştir. Haçlı Seferleri'nin nedenlerinden biri Avrupalıların Doğu'nun biliminden yararlanma arzusu değildir. Haçlı Seferleri'nin ana nedenleri arasında Doğu'nun zenginliklerine sahip olma, Müslümanlardan kutsal yerlerin geri alınma isteği, Batı'nın sosyal ve ekonomik açıdan zor durumda olması ve Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteği bulunmaktadır. Haçlı Seferleri, Avrupa'dan başlayarak Doğu'ya doğru düzenlenen askeri seferlerdir. Bu seferlerin nedenleri arasında Doğu'nun zenginliklerine sahip olma, kutsal yerlerin geri alınma isteği, Batı'nın sosyal ve ekonomik zorlukları, Bizans İmparatorluğu'nun yardım isteği gibi faktörler bulunmaktadır. Ancak Avrupalıların Doğu'nun biliminden yararlanma arzusu, Haçlı Seferleri'nin nedenleri arasında yer almamaktadır. 31. Kayı Boyu'nu önce Ankara yakınlarındaki Karacadağ'a, buradaki başarılarını görünce de Söğüt - Domaniç civarına yerleştirilen Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı Alâeddin Keykubad'ın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ticareti geliştirmek
  B) Batı sınırlarının güvenliği
  C) Balkanların fethi
  D) Konar-göçerliği özendirmek
  E) Moğol tehlikesini engellemek

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Batı sınırlarının güvenliğidir. Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı Alâeddin Keykubad'ın amacı, Kayı Boyu'nu Ankara yakınlarındaki Karacadağ'a ve daha sonra Söğüt - Domaniç civarına yerleştirmekle batı sınırlarının güvenliğini sağlamaktır. Kayı Boyu'nun bu bölgelere yerleştirilmesi, batıya doğru yapılacak olan fetihlerin kolaylaştırılmasına ve sınırların korunmasına yardımcı olmuştur. Alâeddin Keykubad'ın amacı, batı sınırlarının güvenliğini sağlamak için Kayı Boyu'nu stratejik bölgelere yerleştirmektir. Bu hareket, Türkiye Selçuklu Devleti'nin batıya doğru genişlemesini kolaylaştırmış ve saldırılara karşı savunma kabiliyetini artırmıştır. 33. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Hanedanının kökeniyle doğrudan ilgili değildir?

  A) Üçoklar              B) Oğuzlar    C) Bozok Kolu
  D) Günhan Soyu    E) Kayı Boyu

 34. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) Üçoklar" olacaktır. Üçoklar, Osmanlı Hanedanının kökeniyle doğrudan ilgili değildir. Diğer seçenekler olan Oğuzlar, Bozok Kolu, Günhan Soyu ve Kayı Boyu ise Osmanlı Hanedanının kökeniyle ilişkilendirilen faktörlerdir. Osmanlı Hanedanının kökeniyle doğrudan ilgili faktörler arasında Oğuzlar, Bozok Kolu, Günhan Soyu ve Kayı Boyu yer almaktadır. Ancak Üçoklar, Osmanlı Hanedanının kökeniyle doğrudan ilgili değildir. Bu nedenle doğru cevap "A) Üçoklar" seçeneğidir. 35. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın (1402) sonuçlarından değildir?

  A) Türk beylikleri yeniden kuruldu.
  B) Haçlılar Osmanlıya karşı harekete geçti.
  C) İstanbul'un fethi gecikti.
  D) Balkanlardaki Osmanlı fetihleri durdu.
  E) Fetret Devri başladı.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Haçlılar Osmanlıya karşı harekete geçti şeklindedir. Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında Haçlılar Osmanlıya karşı harekete geçmek yer almamaktadır. Ankara Savaşı, Timur'un Osmanlıları mağlup etmesiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşın sonuçları arasında Türk beyliklerinin yeniden kurulması, İstanbul'un fethinin gecikmesi, Balkanlardaki Osmanlı fetihlerinin durması ve Fetret Devri'nin başlaması yer almaktadır. 37. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1402 Ankara Savaşı öncesinde Türk beyliklerinin topraklarına sahip olmada izlediği bir yöntem değildir?

  A) Vasiyet yoluyla toprak almak
  B) Beyliklerin iç işlerine karışmak
  C) Toprak satın almak
  D) Askeri güç kullanmak
  E) Evlilik yoluyla toprak almak

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Vasiyet yoluyla toprak almak" olacaktır. Osmanlı Devleti, 1402 Ankara Savaşı öncesinde Türk beyliklerinin topraklarına sahip olurken vasiyet yoluyla toprak almayı bir yöntem olarak kullanmamıştır. Diğer seçenekler olan beyliklerin iç işlerine karışmak, toprak satın almak, askeri güç kullanmak ve evlilik yoluyla toprak almak Osmanlı Devleti'nin toprak kazanma politikaları arasında yer almıştır. Osmanlı Devleti, 1402 Ankara Savaşı öncesinde Türk beyliklerinin topraklarını genişletmek için çeşitli yöntemler kullanmıştır. Bu yöntemler arasında vasiyet yoluyla toprak almak bulunmamaktadır. Diğer seçenekler ise Osmanlı Devleti'nin toprak kazanma politikalarını yansıtmaktadır. 39. Osmanlı Devleti iskâna tabi tutulanlardan; ''Belli bir süre bütün ihtiyaçlarını karşılayıp, onlardan bir süre vergi almayarak'' aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

  A) Bölgeyi tamamen Türkleştirmek
  B) Sosyal sınıf farklılıklarını sona erdirmek
  C) Ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek
  D) Fethedilen bölgelerde kalıcı olmak
  E) Kapıkulu Ordusu'na asker kaynağı yaratmak

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Fethedilen bölgelerde kalıcı olmak şeklindedir. Osmanlı Devleti'nin iskân politikasıyla amaçlanan, fethedilen bölgelerde Osmanlı Devleti'nin kalıcılığını sağlamaktır. İskâna tabi tutulanlara belli bir süre vergi muafiyeti ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi teşvikler sunularak yerleşik hayata geçmeleri ve bölgede yerleşik bir nüfus oluşturmaları hedeflenmiştir. Bu sayede Osmanlı Devleti, fethedilen bölgelerde demografik yapıyı kontrol altına alarak kalıcı bir yönetim sağlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test Detayları

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
  1. Coğrafi keşiflerin Avrupa'nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına etkilerini açıklayabilir.
  2. I. Selim (yavuz) döneminde Osmanlı Devleti Safevi ve Memlük devletleri arasındaki askeri ve siyasi ilişkileri sorgulayabilir
  3. I. Süleyman (Kanuni) döneminin siyasi ve askeri faaliyetlerinin dünya gücü olmasına etkilerini açıklayabilir.
  4. İstanbul'un fethinin nedenlerini, fetih sürecini ve sonuçlarını açıklayabilir.
  5. Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatının gelişimini ve eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini karşılaştırabilir.
  6. Osmanlı Devletinin hukuk sisteminin özelliklerini, bilim, teknoloji alanındaki gelişmeleri açıklayabilir, çağdaşı olan Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmelerini karşılaştırabilir.
  7. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısını analiz ederek millet sisteminin toplumsal yaşama etkilerini açıklayabilir.
  8. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde bilim, sanat ve kültür alanındaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi 1.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kösedağ Savaşı'nın sonucunu ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin durumunu anlama.

Öğrenciler, Türk tarihindeki önemli dönemleri ve beylikleri anlama yeteneklerini geliştirirken, Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da kurulan ilk dönem beylikleri hakkında bilgi edinebilirler.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da izlediği siyasi stratejileri ve hedefleri anlamak suretiyle tarihî olayları ve devletlerin politikalarını analiz etme becerilerini geliştirebilirler.

III. Haçlı Seferi'nin nedenlerini ve Selahaddin Eyyubi'nin rolünü anlama.

Öğrenciler, Saltuklular Beyliği'nin Anadolu'da sanat ve kültür mirasının korunması ve geliştirilmesindeki önemini anlamak suretiyle, Türk beyliklerinin sanat ve mimarideki etkilerini değerlendirebilirler.

Osmanlı devlet anlayışının temel değerleri olan İslam hukuku, Türk devlet geleneği ve fethedilen bölgelerdeki yerel uygulamaları anlama.

Macarların Balkanlarda siyasi hakimiyetlerini genişletmek için mezhepler üzerindeki baskılarını anlama.

Öğrenciler, Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarını analiz ederek, Anadolu'nun Türkleşmesine doğrudan katkıda bulunan faktörleri belirleyebilirler.

Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde sosyal devlet anlayışını benimseme ve istîmâlet anlayışına sahip olmanın etkilerini anlama.

Öğrenciler, Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin temel özelliklerini ve Anadolu'nun Türkleşme sürecindeki rollerini anlayarak, Türk tarihindeki siyasi ve kültürel gelişmeleri değerlendirebilirler.

Öğrenciler, XI. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu zorlukları ve bu zorlukların toplum üzerindeki etkilerini anlamış olurlar.

Çaka Bey'in tarihi rolü ve faaliyetleri hakkında doğru bilgilere sahip olma.

Öğrenciler, Türkiye Selçukluları'nın Moğollar ile komşu olmasının sebebini anlarlar. Harzemşahlar Devleti'nin Moğollar tarafından yıkılması ve Moğol hakimiyetinin genişlemesi ile Türkiye Selçukluları'nın bu yeni siyasi durumla karşılaştığını kavrarlar.

Öğrenciler, Haçlı Seferleri'nin nedenlerini anlarlar ve Avrupalıların Doğu'nun biliminden yararlanma arzusunun bu seferlerin nedenleri arasında olmadığını kavrarlar.

Türkiye Selçuklu Devleti'nin sınırlarını korumak ve güvenliği sağlamak için stratejik yerleşim politikalarının önemini anlama.

Öğrenciler, Osmanlı Hanedanının kökeniyle ilgili faktörleri ayırt edebilirler ve doğru ilişkilendirmeler yapabilirler.

Ankara Savaşı'nın sonuçlarını anlama ve dikkatlice okuma becerilerini ölçmektedir.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin Türk beyliklerinin topraklarını genişletmek için vasiyet yoluyla toprak alma yöntemini kullanmadığını öğrenirler.

Osmanlı Devleti'nin iskân politikalarını anlama ve değerlendirme becerilerini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 28 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 183 kere doğru, 142 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri