2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14)

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) CEVAPLARI

 1. Aşağıda Hz. Ömer (r.a) ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) MEDİNE'DE DOĞMUŞTUR.   
  B) HULEFA-İ RAŞİDİN'İN İKİNCİSİDİR.
  C) BEDİR UHUD VE HENDEK SAVAŞLARINA KATILMIŞTIR.
  D) KUR'AN'IN MUSHAF HALİNE GETİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR.
  E) DEVLET YÖNETİMİNDE 'DİVAN TEŞKİLATI'NI KURMUŞTUR.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: **A) MEDİNE'DE DOĞMUŞTUR.** Hz. Ömer (r.a), Mekke'de doğmuştur. Medine'de doğmamıştır. Diğer ifadeler doğru olarak kabul edilir. Hz. Ömer, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sahabesi ve Hulefa-i Raşidin döneminde ikinci halife olarak bilinir. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katılmış, Kur'an'ın mushaf haline getirilmesine öncülük etmiş ve devlet yönetiminde Divan teşkilatını kurmuştur. 3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v) hayatındaki farz ibadetlerden biri değildir?

  A) Zekat  B) Oruç    C) Namaz  D) Kurban E) Hac

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Kurban Verilen ifadeler arasından "D) Kurban" Peygamberimizin hayatındaki farz ibadetlerden biri değildir. Peygamberimiz (s.a.v), İslam inancına göre beş farz ibadeti yerine getirmiştir: Namaz, Oruç, Zekat, Hac ve Şehadet getirmek. Kurban ibadeti ise zekatın farz olduğu yerlerde belirli dönemlerde (Kurban Bayramı'nda) gönüllü olarak yerine getirilen bir ibadettir ancak Peygamberimiz (s.a.v) hayatında farz kılınmamıştır. 5. Peygamberimiz, her ramazan ayında o güne kadar inen ayetleri Cebrail (a.s.) ile ................. ederdi.
  .Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Mukabele             B) Vahiy         C) Tertil
  D) Terkip                   E) Tesbit

 6. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, her Ramazan ayında o güne kadar inen ayetleri Cebrail (a.s.) ile mukabele ederdi. Mukabele, birbirine karşılıklı olarak okuma veya tekrar etme anlamına gelir. Bu süreçte Peygamberimiz, Cebrail (a.s.) tarafından getirilen ayetleri dinler ve geri tekrar ederdi. 7. İslam dininde Allah’ın emrini yerine getirmek ve rızasını kazanmak amacıyla yapılan maddi yardımlara ............... denir.
  Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Sosyalleşme B) Zekat C) İnfak D) Sadaka  E) Hayır

 8. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: **C) İnfak** İslam dininde Allah'ın emrini yerine getirmek ve rızasını kazanmak amacıyla yapılan maddi yardımlara **infak** denir. İnfak, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan zekatın yanı sıra sadaka ve hayır gibi maddi yardımları da içerir. 9. Peygamberimizin farz namazların dışında yerine getirdiği birçok nafile namazlar da vardı. Verilen isimlerden hangisi peygamberimizin kıldığı nafile bir namaz değildir?

  A) Teravih namazı            B) Tahiyyatül mescid namazı
  C) Muharrem namazı       D) Teheccüd (gece namazı)
  E) Evvabin namazı

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Muharrem namazı Verilen isimler arasında Peygamberimizin kıldığı nafile bir namaz "C) Muharrem namazı" değildir. Diğer seçenekler (A) Teravih namazı, (B) Tahiyyatül mescid namazı, (D) Teheccüd (gece namazı) ve (E) Evvabin namazı, Peygamberimizin kıldığı ve müslümanlara örnek olduğu nafile namazlardandır. Muharrem namazı, İslam dininde özel bir ibadet olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla, diğer seçenekler Peygamberimizin kıldığı nafile namazları içerirken, "C) Muharrem namazı" kıldığı nafile namazlardan biri değildir. 11. Peygamberimizin hayatında bir defa yaptığı farz ibadet hangisidir?

  A) Oruç B) Namaz C) Zekât D) Hac  E) Cihat

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Hac Peygamberimiz hayatında bir defa yaptığı farz ibadet "D) Hac"tır. Hac, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve her Müslümanın hayatında bir defa gerçekleştirmesi gereken bir farz ibadettir. Peygamberimiz, Hicret'in 9. yılında, veda haccı olarak bilinen son haccında bu farz ibadeti yerine getirmiştir. 13. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de İslam’ı kabul edenlerin genel özelliklerinden değildir?

  A) Çoğunluğu 40 yaşın altındadır.
  B) Yüksek karakterli, ahlaklı insanlardır.
  C) Hakikati arayan insanlardır.
  D) Hem zengin hem yoksul olanlar vardır.
  E) Sadece kölelerdir

 14. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: **E) Sadece kölelerdir** Mekke'de İslam'ı kabul edenlerin genel özellikleri arasında yer alan diğer ifadeler (A, B, C ve D) gerçektir. Ancak, İslam'ı kabul edenler sadece kölelerden ibaret değildir. İslam'ı kabul edenler arasında farklı yaş gruplarından, sosyal sınıflardan ve toplumsal durumlardan kişiler bulunmaktadır. 15. Kuranı Kerim ayetlerinin anlamlarını belirli bir yöntem dahilinde açıklayan ilim dalına ....................... denir.
  verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Tebliğ B) Tevhid C) Tebyin D) Tecvid E) Tefsir

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap Anahtarı: E) Tefsir Verilen boşluğa "E) Tefsir" getirilmelidir. Tefsir, Kuran-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını belirli bir yöntem dahilinde açıklayan ilim dalıdır. Tefsir, Kuran'ın anlaşılmasına ve yorumlanmasına yardımcı olur. Müfessirler, tefsir ilmiyle Kuran ayetlerinin dil, tarih, siyak ve beyan gibi çeşitli yönlerini inceleyerek ayetlerin manalarını açıklarlar. 17. Hz. Osman'ın halifelik dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır.
  B) Dört Büyük Halife’den en kısa süre halifelik yapan olmuştur
  C) Kuran-ı Kerimi çoğaltmıştır.
  D) Belencer Savaşı bu dönemde yaşanmıştır.
  E) Bu dönemde ilk kez Türklerle savaşılmıştır.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: **E) Bu dönemde ilk kez Türklerle savaşılmıştır.** Hz. Osman'ın halifelik dönemi ile ilgili diğer ifadeler (A, B, C ve D) doğrudur. Ancak, "Bu dönemde ilk kez Türklerle savaşılmıştır" ifadesi yanlıştır. Hz. Osman'ın halifelik döneminde Türklerle savaşılması gibi bir durum kaynaklarda yer almamaktadır. 19. Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir?

  A) Hz. Ömer            B) Hz. Osman    C) Hz. Ali
  D) Hz. Ebubekir       E) Hz. Hüseyin

 20. Cevap: D Açıklama:

  Kuran-ı Kerim, İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından vahiy yoluyla alındı ve onun hayatı boyunca ayetler toplandı. Ancak, ilk halife Hz. Ebubekir döneminde Kuran yazılı olarak kitap haline gelmedi. İkinci halife Hz. Ömer döneminde de kitap olarak düzenlenmedi. Kuran-ı Kerim'in yazılı kitap haline getirilmesi, üçüncü halife Hz. Osman döneminde gerçekleşmiştir. Cevap Anahtarı: D) Hz. Ebubekir 21. … Ben kral değilim. Ben, kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.
  verilen hadisle ilgili olarak;
  I. Peygamberimiz de bizim gibi insandı.
  II. Peygamberimiz tevazü sahibiydi
  III. Peygamberimiz kurutulmuş eti çok severdi
  verilenlerden hangisi veya hangilerine ulaşılır?

  A) I ve II             B) II ve III        C) I ve III
  D) I, II ve III        E) Yalnız II

 22. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: **A) I ve II** Verilen hadis metni, Peygamber Efendimiz'in tevazuu ve alçak gönüllülüğünü vurgulamaktadır. Bu metin temelinde: I. Peygamberimiz de bizim gibi insandı. (Doğru) II. Peygamberimiz tevazü sahibiydi. (Doğru) III. Peygamberimiz kurutulmuş eti çok severdi. (Bu ifade hadiste geçmemektedir.) Şeklinde değerlendirme yapabiliriz. 23. .......................... İslam tarihinin ilk kadın şehidi olarak geçmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Hz. Sümeyye    B) Hz. Hatice    C) Hz. Ayşe
  D) Hz. Halime        E) Hz. Amine

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: **A) Hz. Sümeyye** Verilen cümlenin bağlamı göz önünde bulundurulduğunda, "ilk kadın şehidi" ifadesi dikkate alındığında, İslam tarihindeki ilk kadın şehidinin Hz. Sümeyye olduğunu biliyoruz. Hz. Sümeyye, Mekke döneminde İslam'a ilk inananlardan biri olup, işkenceye maruz kalarak şehit edilmiştir. 25. Müslümanlar tarihte ilk olarak ....................... hicret etmişlerdir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Yemen B) Medine C) Yesrib D) Habeşistan E) Taif

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Habeşistan Müslümanlar tarihte ilk olarak "D) Habeşistan" olarak bilinen Etiyopya'ya hicret etmişlerdir. Habeşistan hicreti, İslam'ın ilk yıllarında Mekke'deki Müslümanlara yönelik zulümlerden kaçmak için Hz. Muhammed'in izniyle bazı Müslümanların Etiyopya'ya göç ettiği olaydır. Habeşistan'a yapılan bu hicret, Müslümanların kendilerine güvenli bir sığınak bulmalarına ve İslam'ın yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 27. Peygamberimizin Allah'tan aldığı emirleri değiştirmeden insanlara aktarmasına ....................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) hadis B) tebliğ C) teşri D) fıkıh E) tecvid

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) tebliğ Peygamberimizin Allah'tan aldığı emirleri değiştirmeden insanlara aktarmasına "tebliğ" denir. Tebliğ, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) vahiy yoluyla aldığı mesajları insanlara eksiksiz bir şekilde iletmek ve Allah'ın emirlerini insanlara duyurmak anlamına gelir. Peygamberimiz, vahiy aldığı her emri değiştirmeden insanlara aktardığı için tebliğci olarak nitelendirilir. 29. İnsanın hoşa gitmeyen durumlarda ve insanı zorlayan durumlarda Allah'a sığınarak ve güvenerek direnç göstermesine .............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Sıdk  B) Sabır  C) Metanet  D) Fetanet  E) Haya

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: **B) Sabır** Verilen cümlenin bağlamı göz önünde bulundurulduğunda, insanın zor durumlarla karşılaştığında Allah'a sığınarak ve güvenerek gösterdiği direncin "sabır" olarak adlandırıldığını biliyoruz. Sabır, İslam'da önemli bir erdem olarak kabul edilir. 31. I. İslam dinin ahlakı haya'dır.
  II. Haya ile iman birbirlerine bağlıdır.
  III. Haya, İslam ahlakının temelini oluşturur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Haya için doğrudur?

  A) Yalnız I            B) I ve II        C) II ve III
  D) I, II ve III          E) Yalnız II

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) I, II ve III Verilen ifadelerin tamamı "Haya" için doğrudur. Haya, İslam dininin ahlaki değerlerinden biridir ve iffet, edepli davranışlar ve Allah'a karşı saygı duymayı içerir. İslam inancına göre, haya ile iman birbirine bağlıdır ve haya, kişinin imanının bir göstergesi olarak kabul edilir. Haya, İslam ahlakının temelini oluşturan önemli bir erdemdir ve Müslümanlar için örnek bir davranış şeklidir. 33. I. Duygularımız
  II. Bedenimiz.
  III. Düşüncelerimiz
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Allah'tan hakkıyla haya etmemiz için sakınmamız gerekenlerdendir?

  A) Yalnız I          B) I ve II        C) II ve III
  D) I, II ve III        E) Yalnız II

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: **D) I, II ve III** Verilen ifadeler göz önüne alındığında, insanın Allah'tan hakkıyla haya etmesi için duygularını, bedenini ve düşüncelerini de içeren bir bütün olarak koruması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, doğru cevap I, II ve III'ü içeren seçenek olan D'dir. 35. Aşağıdakilerden hangisi haya duygusuna sahip bir insanın yapacağı davranışlardan biri değildir?

  A) İnsanlara karşı çirkin işlerden uzak durur.
  B) Dinin hoş görmediği davranışlardan uzak durur.
  C) Aklın hoş gördüğü kötü davranışlar yapa bilir.
  D) Hayrı ve güzel ahlakı ile öne çıkar.
  E) Peygamber efendimizi örnek alır.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Aklın hoş gördüğü kötü davranışlar yapa bilir. Haya duygusuna sahip bir insan, aklın hoş gördüğü kötü davranışlardan uzak durur ve ahlaki değerlere uygun hareket etmeye özen gösterir. Haya, kişinin kötü davranışlardan kaçınmasını ve güzel ahlaka sahip olmasını sağlayan önemli bir erdemdir. Bu nedenle, seçenekler arasında yer alan "C) Aklın hoş gördüğü kötü davranışlar yapa bilir" ifadesi, haya duygusuna sahip bir insanın yapacağı davranışlar arasında yer almaz. 37. Kişinin kötü, çirkin işlerden sakınması, çekinmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevazu         B) Mütevazi        C) Edep
  D) Haya            E) Utanç

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: **D) Haya** Verilen seçenekler arasından, kişinin kötü ve çirkin işlerden sakınması ve çekinmesini ifade eden terimin "haya" olduğunu görebiliriz. Haya, İslam'da ahlaki değerlere uygun bir davranış biçimi olarak önemli bir yere sahiptir. 39. Peygamber efendimizi ashabının yanında geldiğinde boş bulduğu yere oturur, insanların kendisi için ayağa kalkmasını ve kendisine yer açmasını istemezdi.
  Yukarıda verilen açıklama peygamber efendimizin daha çok hangi özelliğin vurgulamaktadır?

  A) Mütevaziliğini             B) Seçilmişliğini
  C) Ahlaklılığını                 D) Güvenirliğini
  E) Şefkatli olmasını

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Mütevaziliğini Verilen açıklama, Peygamber Efendimizin mütevazı ve alçakgönüllü bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulamaktadır. Peygamber Efendimiz, ashabının yanında boş bir yere oturur ve insanlardan kendisi için ayağa kalkmamalarını ve yer açmamalarını istemezdi. Bu davranışlarıyla mütevazılık ve alçakgönüllülük özelliğini sergilemiştir. 41. Peygamber efendimiz İslamı anlatmak için kendisi öğretmen ve Müslümanların da öğrenci rolünde olduğu okulu hangi sahabenin evinde açmıştır?

  A) Hz. Ali                       B) Hz. Ebu Bekir
  C) Hz. Erkam                D) Hz. Osman
  E) Hz. Ömer

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: **C) Hz. Erkam** Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), İslam'ı anlatmak ve öğretmek amacıyla, İslam'ın başlangıcında sahabeler arasında yer alan Hz. Erkam'ın evinde gizlice toplantılar düzenlemiştir. Bu toplantılar, İslam'ın ilk müslümanlarına yönelik öğretilerin paylaşıldığı önemli etkinliklerdi. 43. I. Sözlü sataşmalar
  II. Fiziki işkenceler
  III. Cazip teklifler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mekke'li müşrikleri peygamber efendimizi ve ona inanan sahabeleri dinden döndürmek için uyguladığı yöntemler arasında gösterilir?

  A) Yalnız I            B) Yalnız II            C) I ve II
  D) II ve III             E) I, II ve III

 44. Cevap: E Açıklama:

  Cevap Anahtarı: **E) I, II ve III** Mekke'de müşrikler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i ve ona inanan sahabeleri İslam'dan döndürmek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Bunlar arasında sözlü sataşmalar, fiziki işkenceler ve cazip teklifler bulunmaktadır. Müşrikler, İslam'ın yayılmasını engellemek amacıyla farklı taktikler denemişlerdir. 45. Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininde şehit edilen ilk Müslümanlar olarak adlandırılır?

  A) Hz. Yasir -- Hz. Ammar
  B) Hz. Sümeyye -- Hz. Ammar
  C) Hz. Yasir -- Hz.Bilal
  D) Hz. Yasir -- Hz. Sümeyye
  E) Hz. Bilal -- Hz. Sümeyye

 46. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap "D) Hz. Yasir -- Hz. Sümeyye" olmalıdır. Hz. Yasir ve eşi Hz. Sümeyye, İslam'ı kabul eden ilk Müslümanlardan biri olan Hz. Bilal'in sahibi olan müşrikler tarafından işkence edilerek şehit edilmişlerdir. Hz. Ammar ise sahabelerden biridir, ancak şehit edilenler arasında yer almamaktadır. 47. Müşrik Ümeyye'nin kölesi olan ve köle olmasına rağmen açıkça müslüman olduğunu ilan eden ve efendisi tarafından her türlü işkenceye maruz kalan sahabe hangisidir?

  A) Hz. Bilal                B) Hz. Zeyd            C) Hz. Talip
  D) Hz. Harise            E) Hz. Ebu Bekir

 48. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Bilal, müşrik Ümeyye'nin kölesi olan ve köle olmasına rağmen açıkça Müslüman olduğunu ilan eden sahabedir. Efendisi Ümeyye tarafından işkenceye maruz kalmış, ancak imanından vazgeçmemiştir. Hz. Bilal, İslam'ın ilk dönemlerindeki fedakarlığı ve inancıyla tanınan önemli sahabelerden biridir. 49. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimize ilk iman eden kişiler arasında değildir?

  A) Hz. Hatice            B) Hz. Ali    C) Hz. Ebu Bekir
  D) Hz. Hamza           E) Zeyd bin Harise

 50. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap "E) Zeyd bin Harise" olarak görünmektedir. Hz. Zeyd bin Harise, Peygamber Efendimize ilk iman eden kişiler arasında yer almamaktadır. İlk Müslümanlar arasında yer alan isimler Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Hamza'dır. 51. Peygamber efendimize ilk vahiy geldiğinde, eşi Hz. Hatice Peygamber efendimizi Tevratı ve İncili iyi bilen akrabası ...................... götürmüştür.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Abdullah            B) Vakara        C) Selim
  D) Leheb                E) Talip

 52. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiğinde, eşi Hz. Hatice, peygamberimizi Tevratı ve İncili iyi bilen akrabası Vakara'ya götürmüştür. Vakara, Hz. Hatice'nin kuzenidir ve İslam'ın temellerini anlamak ve doğrulamak için peygamberimizle görüşmüştür. 53. Cahiliye döneminde haram aylarda yapılan savaşlara verilen isim hangisidir?

  A) Ficar savaşları            B) Medine savaşları
  C) Fudul savaşları           D) Mekke savaşları
  E) Haram savaşları

 54. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) Ficar savaşları" olarak görünmektedir. Cahiliye döneminde haram aylarda yapılan savaşlara "Ficar savaşları" adı verilir. Bu savaşlar, haram aylarda savaşın yasak olduğu dönemlerde bile bazı kabilelerin anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimizin de genç yaşlarda katıldığı ve sonrasında savaşların yasaklandığı bu dönem, İslam'ın barışçıl ve insan haklarına saygılı temellerini vurgulayan önemli bir aşamadır. 55. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye döneminde savaşılması yasak aylar arasında değildir?

  A) Muharrem        B) Zikade        C) Ramazan
  D) Zilhicce             E) Recep

 56. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) Ramazan" olarak görünmektedir. Cahiliye döneminde savaşılması yasak aylar, İslam öncesindeki dönemde kabul edilen ve savaşın yasak olduğu aylardır. Bu aylar: Muharrem, Zikade, Zilhicce ve Recep'dir. Ramazan ise İslam'ın başlangıcından itibaren oruç ayı olarak kutsal kabul edilen bir aydır, ancak savaşın yasaklandığı aylar arasında sayılmamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   KASIM
01 Kasım 2023

İyi günler, başlığa 2023/2024 yazıp, içeriğinde 2021 yılına ait soruları sormak ne kadar etiktir? Kalmış ki sınav sistemi değişip sınavlarda test kullanılmıyorken!


2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) 8 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Ekim 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ŞAHSİYET OLARAK EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz Osman (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Ahlaki Vasıfları
  4. Peygamberimizin Edep ve Hayâsı
  5. Peygamberimizin Hilm ve Rıfkı

Ayrıca Lise 10.sınıf peygamberimizin hayatı 1.dönem 1.yazılı soruları peygamber efendimizin peygamberlik özellikleri kazanımlarını kapsamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin Hz. Ömer'in hayatını ve İslam tarihindeki rolünü anlama yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin İslam inancındaki farz ibadetlerini bilmelerini ve bu ibadetlerin Peygamberimiz (s.a.v) hayatında yer alıp almadığını ayırt edebilme becerilerini hedefler.

Bu soru, öğrencilerin İslam peygamberi Hz. Muhammed'in vahiy alma sürecini ve ayetlerin iletilmesini anlama yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin İslam'da sosyal sorumluluk ve yardımlaşma kavramlarını anlama yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin hayatındaki nafile namazlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve verilen isimler arasından doğru olmayanı ayırt edebilme becerilerini hedefler.

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin hayatındaki farz ibadetler ve bunlardan bir defa gerçekleştirdiği hac ibadetini doğru bir şekilde tanımlayabilme becerilerini hedefler.

Bu soru, öğrencilerin İslam'ın yayılma sürecini ve İslam'ı kabul edenlerin çeşitliliğini anlama yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin Kuran-ı Kerim'in anlaşılması ve yorumlanması için kullanılan tefsir ilmi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve ilgili terimleri doğru bir şekilde tanımlayabilme becerilerini hedefler.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihi ve sahabe dönemleri hakkındaki bilgilerini anlama ve analiz etme yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin Kuran-ı Kerim'in kitap haline getirilişi ve bu sürecin zamanlaması hakkında bilgi sahibi olmalarını ve İslam tarihi ile ilgili önemli olayları doğru bir şekilde hatırlayabilme becerilerini hedefler.

Bu soru, öğrencilerin İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in karakter özellikleri ve tevazuu hakkındaki anlayışını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihinde önemli kadın figürlerini ve dini bilgiyi anlama yeteneğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihi ve hicret olayları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve İslam'ın yayılmasında etkili olan hicretlerin önemini kavrayabilmelerini hedefler.

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin tebliğ görevi ve vahyin insanlara aktarılması konusunda bilgi sahibi olmalarını ve tebliğin önemini anlamalarını hedefler.

Bu soru, öğrencilerin İslam'da önemli kavramları ve değerleri anlama becerisini ölçmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin İslam ahlakının önemli değerlerinden biri olan haya kavramını anlamalarını ve İslam'ın temel ahlaki prensipleri hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefler.

Bu soru, öğrencilerin İslam'da haya kavramını anlama ve hayayı korumanın önemini kavrama yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin haya kavramının davranışlara nasıl yansıdığını ve haya duygusuna sahip bir insanın nasıl davranması gerektiğini anlamalarını hedefler.

Bu soru, öğrencilerin İslam ahlakının temel kavramlarından biri olan "haya"nın anlamını ve önemini anlama yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin Peygamber Efendimizin kişisel özelliklerini anlamalarını ve onun mütevazı karakterini takdir etmelerini hedefler.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihindeki önemli olayları ve sahabeleri anlama yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihi ve sahabe hayatıyla ilgili temel bilgi ve anlayışlarını değerlendirmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihi ve sahabe hayatı hakkındaki bilgilerini değerlendirmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihindeki fedakar sahabeleri ve imanlarının uğruna verdikleri mücadeleyi hatırlamalarını ve onların cesurca davranışlarına vurgu yapmayı amaçlar

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihindeki ilk müminlerin kimler olduğunu ve sahabe hayatını anlama becerilerini değerlendirmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihindeki ilk vahiy olayını ve peygamberimizin ilk destekçilerini hatırlamalarını ve onların önemini anlamalarını amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin İslam öncesi dönemin savaş pratiği ve İslam'ın barışçıl mesajı hakkındaki bilgilerini değerlendirmeyi amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin Cahiliye döneminin özelliklerini ve İslam'ın bu dönemde getirdiği değişiklikleri anlamalarını hedefler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) Testi İstatistikleri

Bu sınav 147 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1315 kere doğru, 1260 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-10-14) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri