10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. A'râf suresinde, Allah'ın (c.c.) insanları şeytanın tuzaklarına karşı uyardığı kıssa hangisidir?

  A) Hz. Âdem'in kıssası       B) Hz. Nuh'un kıssası       
  C) Hz. Hud'un kıssası        D) Hz. Musa'nın kıssası     
  E) Hz. İbrahim'in kıssası                                

 2. Cevap: A Açıklama:

  A'râf suresinin 11-25. ayetlerinde Hz. Âdem'in şeytanın hilesine kanması ve cennetten çıkarılması anlatılır. 3. A'râf suresinde, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) davetiyle geçmiş peygamberlerin davetleri arasında nasıl bir ilişki kurulur?

  A) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) daveti, önceki peygamberlerin getirdiği mesajın devamıdır.
  B) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) daveti, önceki peygamberlerin getirdiği mesajdan farklıdır.
  C) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) daveti, önceki peygamberlerin getirdiği mesajın çelişkilisidir.
  D) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) daveti, önceki peygamberlerin getirdiği mesajı reddeder.
  E) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) daveti, önceki peygamberlerin getirdiği mesajla ilgisi yoktur.

 4. Cevap: A Açıklama:

  A'râf suresinin birçok ayetinde, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) davetinin, Hz. Âdem'den Hz. İbrahim'e kadar gelen ve Hz. Musa ve Hz. İsa ile devam eden ilahi mesajın bir parçası olduğu vurgulanır. 5. Kur'an'da doğru bilgiye ulaşmak için gerekli olan yöntemlerden biri hangisidir?

  A) Selim akıl        B) Duyu organları   
  C) Yorumlar          D) Efsaneler        
  E) Rüyalar                               

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an, doğru bilgiye ulaşmak için selim aklın kullanılmasını emreder. 7. Hikmet kavramı Kur'an'da hangi anlamlarla özdeşleştirilir?

  A) Bilgi, salih amel ve doğruluk
  B) Servet, güç ve şöhret
  C) İsyan, zorbalık ve fitne
  D) Şirk, küfür ve dalalet
  E) Uğursuzluk, lanet ve beddua

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hikmet, Kur'an'da doğru inanca ulaştıran bilgi, doğru ameller ve doğrulukla özdeşleştirilir. 9. Kur'an'da "Doğruyu eğriden ayıran bir kitap" olarak tanımlanan şey nedir?

  A) Tevrat    B) İncil    C) Zebur    D) Kur'an    E) Hadis    

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an, kendisi hakkında "Doğruyu eğriden ayıran bir kitaptır" şeklinde bir ifade kullanır. 11. Kur'an'a göre, doğru bilgiye ulaşmada aşağıdakilerden hangisi birer kaynak olarak kabul edilir?

  A) Akıl ve duyular    B) Sadece akıl       
  C) Sadece duyular     D) Heva ve heves     
  E) Gelenekler                              

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an'a göre insan, hem aklını hem de duyularını kullanarak doğru bilgiye ulaşabilir. 13. Hangisi Kur'an'da geçen bir inanç esaslarından biri DEĞİLDİR?

  A) Tevhit           B) Nübüvvet        
  C) Kazâ ve kader    D) Melekler        
  E) Diriliş                             

 14. Cevap: C Açıklama:

  Kazâ ve kader inancı Kur'an'da yer alsa da bir iman esasından ziyade bir inanç konusudur. 15. Kur'an'a göre, doğru inanç neye yönlendirir?

  A) Kötü niyet ve kötü davranış
  B) Doğru davranış
  C) Cimrilik ve kibir
  D) Şirk ve isyan
  E) Tembellik ve umutsuzluk

 16. Cevap: B Açıklama:

  Doğru inanç, kişiyi iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya yönlendirir. 17. Kur'an-ı Kerim'de kelime-i tevhit neye benzetilir?

  A) Kuru bir ağaca      B) Kötü bir meyveye   
  C) Sağlam bir ağaca    D) Ekşi bir suya      
  E) Yüksek bir dağa                           

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de kelime-i tevhit, kökü sağlam, dalları göğe uzanan bir ağaca benzetilir. 19. Aşağıdaki ayetlerden hangisi iman ve salih amel arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır?

  A) "Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanın." (Bakara, 2:4)
  B) "Salih amel işleyenler için ahiret yurdu daha hayırlıdır." (Mü'minûn, 23:104)
  C) "Allah'ın yasaklarından uzak durun." (Zümer, 39:5)
  D) "Kur'an'ı okuyun ve anlayın." (Nisa, 4:82)
  E) "Namaz kılanlar kurtuluşa ermiştir." (Mü'minûn, 23:1-2)

 20. Cevap: B Açıklama:

  Mü'minûn Suresi 23:104 ayeti, salih amel işleyenlerin ahiret yurdunun onlar için daha hayırlı olacağını vurgulayarak iman ve salih amel arasındaki bağı göstermektedir. 21. Duhâ Suresi'nde Hz. Peygamber'e verilen nimetlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nübüvvet            B) Zenginlik          
  C) Doğru yol           D) Ahiret mutluluğu   
  E) Ailesi                                    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Duhâ Suresi'nin 7. ayetinde, "O, seni şaşırmış bulup doğru yola iletmedi mi?" denilmektedir, bu da doğru yolun Hz. Peygamber'e verilen bir nimet olduğunu göstermektedir. 23. Beyyine suresinin nüzul yeri neresidir?

  A) Mekke    B) Medine    C) Kudüs    D) Şam    E) Bağdat    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Surenin ilk cümlesinde "Medine'de inmiştir" ifadesi yer alır. 25. Surenin temasını ifade eden kelime hangisidir?

  A) İhlas    B) Beyyine    C) Fecr    D) Maun    E) Kevser    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Surenin ilk ayetinde "kesin ve apaçık delil" anlamına gelen "beyyine" kelimesi yer alır. 27. Zilzâl suresindeki "kıyamet sarsıntısı" ifadesi hangi ayette geçmektedir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Ayetin tamamı şöyledir: "Yeryüzü o müthiş depremiyle sarsıldığı..." 29. Adiyat suresindeki "nankörlük" ifadesi hangi ayette yer almaktadır?

  A) 5    B) 6    C) 7    D) 8    E) 9    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Ayetin tamamı şöyledir: "İnsan Rabbine karşı çok nankördür." 31. Yâsîn suresinde Rasûlullah'ın (s.a.v.) gönderildiği toplumun özelliği nedir?

  A) Uyarılmış ancak iman etmeyen bir toplum
  B) Ataları uyarılmamış ve gaflet içinde bir toplum
  C) İlim ve hikmetle donanmış bir toplum
  D) Güçlü ve zengin bir toplum
  E) Tevhit inancını kabul eden bir toplum

 32. Cevap: B Açıklama:

  Yâsîn suresi 3. ayette "Sen de ataları uyarılmamış, kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarasın diye gönderildin." ifadesi geçmektedir. 33. Yâsîn suresinde geçen ve iki elçi tarafından örneği verilen şehir halkı hangi tutumu sergilemiştir?

  A) Elçileri dinlemiş ve onlara inanmışlardır
  B) Elçileri yalanlamış ve tehdit etmişlerdir
  C) Elçilere ilgisiz kalmış ve görüşmek istememişlerdir
  D) Elçilerin öğütlerine kulak vermiş ancak iman etmemişlerdir
  E) Elçileri şehrin dışına kovmuşlardır

 34. Cevap: B Açıklama:

  Yâsîn suresi 14-17. ayetlerde şehir halkının elçileri yalanladığı ve onları tehdit ettiği anlatılmaktadır. 35. Yâsîn suresi 12. ayette vurgulanan önemli husus nedir?

  A) Allah'ın ölüleri dirilteceği
  B) Herkesin yaptığı işlerin kaydedildiği
  C) Levh-i Mahfuz'un önemi
  D) İbadetlerin faydaları
  E) Peygamberlerin mucizeleri

 36. Cevap: A Açıklama:

  Yâsîn suresi 12. ayette "Şüphe yok ki ölüleri diriltecek olan biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydederiz. Zaten biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) kaydettik." ifadesi geçmektedir. 37. Âl-i İmrân suresi 189-194. ayetlerde sözü edilen "yeşil ağaçtan ateş" ifadesi hangi anlama gelir?

  A) Ağaçların yapraklarından elde edilen yakıt
  B) Yeşil renkte yanan ateş
  C) Ağaçların köklerinde bulunan ateş
  D) Ağaçların gövdelerindeki gizli enerji
  E) Ağaçların dallarında oluşan elektrik yükleri

 38. Cevap: A Açıklama:

  Ayet, "Sizin için yeşil ağaçtan ateş meydana getiren O'dur" ifadesini kullanarak ağaçlardan yakıt elde edildiğini belirtmektedir. 39. Âl-i İmrân suresi 190. ayette geçen "kılıç" kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

  A) Savaş aleti        B) Güç sembolü       
  C) Azap aracı         D) Kıyamet işareti   
  E) İbadet aracı                            

 40. Cevap: B Açıklama:

  Ayette "Allah, kalplerinde hastalık olanları cezalandırır" ifadesinden sonra "Ve onlara kılıç vardır" denilerek güç sembolü olarak kullanılmıştır. 41. Ayetlerde belirtilen "azap" kavramının amacı nedir?

  A) İnsanları korkutmak
  B) İnsanları cezalandırmak
  C) İnsanları doğru yola yönlendirmek
  D) İnsanları günahlardan arındırmak
  E) İnsanları cennetten mahrum etmek

 42. Cevap: C Açıklama:

  "Onları cezalandırır" ifadesi, azabın insanları doğru yola yönlendirmek için kullanıldığını göstermektedir. 43. Al-i İmran Suresi'nin 191. ayetinde yer alan ve Allah'ın anılma zamanlarını ifade eden hangisidir?

  A) Yalnızca ayaktayken
  B) Yalnızca otururken
  C) Ayaktayken, otururken ve yan yatarken
  D) Sabah ve akşam
  E) Namaz vaktinde

 44. Cevap: C Açıklama:

  Ayet, "Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar." ifadesini içerir. 45. Al-i İmran Suresi'nin 192. ayetinde, cehennem azabına uğrayanların hangi özelliği vurgulanır?

  A) Günahkâr olmaları        B) Zalim olmaları          
  C) Küfür içinde ölmeleri    D) Münafık olmaları        
  E) Yalan söyleyenler                                   

 46. Cevap: B Açıklama:

  Ayet, "Rabb'imiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur." ifadesini içerir. 47. Al-i İmran Suresi'nin 193. ayetinde, Müslümanların Allah'tan ne dilediği belirtilmektedir?

  A) Dünya nimetleri
  B) Cennet nimeti
  C) Günahların bağışlanması ve kötü amellerin örtülmesi
  D) Uzun ömür
  E) Başarı ve zenginlik

 48. Cevap: C Açıklama:

  Ayet, "Rabb'imiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al." ifadesini içerir. 49. Al-i İmran Suresi'nin 194. ayetinde, kıyamet günü Müslümanların hangi isteği vurgulanır?

  A) Affedilmek                  B) Cennetlik olmak            
  C) Rezil edilmemek             D) Şehit olmak                
  E) Dünya malına sahip olmak                                  

 50. Cevap: C Açıklama:

  Ayet, "Kıyamet günü bizi rezil etme." ifadesini içerir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca 10.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kur'an'daki kıssaları bilme ve anlama.

Peygamberlerin mesajları arasındaki ilişkiyi bilme ve anlama.

Doğru bilgiye ulaşma yöntemlerini bilmek

Hikmet kavramının anlamını kavramak

Kur'an'ın temel özelliklerini anlamak

Akıl ve duyuların doğru bilgi edinmedeki rolünü kavramak

Kur'an'da belirtilen iman esaslarını ayırt edebilmek

Doğru inancın davranışlar üzerindeki etkisini anlamak

Kur'an'daki sembollerin anlamlarını kavramak

İman ve salih amel arasındaki ilişkiyi anlamak

Duhâ Suresi'nin Hz. Peygamber'e verilen nimetleri kavramak

Nüzul yerini belirleyebilme

Surenin anlamını kavrayabilme

Zilzâl suresi hakkındaki bilgilerin anlaşılması

Âdiyât suresi hakkındaki bilgilerin anlaşılması

Rasûlullah'ın (s.a.v.) peygamberlik görevinin mahiyetini anlama

Peygamberlerin karşılaştığı zorlukları ve toplumların tepkilerini kavrama

Allah'ın (c.c.) kudretini ve hesap gününün varlığını kavrama

Öğrencilerin ayetteki mecazi ifadeleri anlamalarını sağlamak.

Öğrencilerin ayetteki sembolik ifadeleri anlamalarını sağlamak.

Öğrencilerin Allah'ın azabını anlayışlarını geliştirmek.

Allah'ın anılma zamanlarını öğrenmek (Kur'an-ı Kerim 4. Ünite)

Cehennem azabının özelliklerini öğrenmek (Kur'an-ı Kerim 4. Ünite)

Müslümanların Allah'a yalvarışlarını öğrenmek (Kur'an-ı Kerim 4. Ünite)

Kıyamet gününün özelliklerini öğrenmek (Kur'an-ı Kerim 4. Ünite)

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi Ünite Özetleri