10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Kevser suresinin Mekke'deki zor şartlarda indirilmiş olması, surenin anlaşılmasına nasıl katkı sağlamış olabilir?

  A) Surenin Medenî olması daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.
  B) Mekke'deki zorlukların anımsatılması, Peygamberimize moral vermiştir.
  C) Surenin indiriliş sebebini anlamak, içeriği daha etkili bir şekilde kavramayı sağlamıştır.
  D) Kevser suresinin konusu ve içeriği hicretle ilgili olduğu için önemlidir.
  E) Mekke döneminin zor şartları, surenin konusunu etkilememiştir.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kevser suresinin Mekke'deki zor şartlarda indirilmiş olması, surenin içeriğini ve mesajını daha iyi anlamak için bir bağlam sağlamıştır. 3. Mekkî dönem ayetlerinin temel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Kısa ve etkili anlamlar içeren cümlelerden oluşur.
  B) Yemin ile başlar ve vurgulu ifadeler içerir.
  C) Genellikle "Ey İnsanlar!" hitabı ile başlar.
  D) Secde ayeti bulunur.
  E) Ölüm ve sonrasındaki ebedî hayatı anlatır.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Mekkî dönem ayetleri arasında secde ayeti bulunmaz. Bu özellik Medenî dönem surelerine aittir. 5. Mekkî surelerin genellikle başlangıcı nasıl yapılır?

  A) Uzun hikayeler ile başlar.
  B) Yemin ile başlayan vurgulu ifadeler vardır.
  C) Sadece önceki peygamberlerin kıssalarından bahseder.
  D) Hitap "Ey Müminler!" şeklinde başlar.
  E) Ahiret konularını işler.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Mekkî sureler genellikle yeminle başlar ve vurgulu ifadeler içerir. 7. Mekkî dönem ayetlerinde geçmiş peygamberlerin kıssalarına neden yer verilir?

  A) Sadece tarih bilgisini aktarmak için
  B) Evrensel ilâhî hakikatlere dikkat çekmek için
  C) Sadece o dönemin insanlarını eğlendirmek için
  D) Politik mesajlar iletmek için
  E) Ahiret konularını anlatmak için

 8. Cevap: B Açıklama:

  Mekkî surelerde geçmiş peygamberlerin kıssalarına yer verilerek evrensel ilâhî hakikatlere dikkat çekilir. 9. Mekkî dönem ayetlerinin temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uzun ve detaylı hikayeler içerir.
  B) Genellikle yeminlerle başlar.
  C) Sadece ticareti konu edinir.
  D) Sadece Medine döneminde indi.
  E) Sadece politik olaylara vurgu yapar.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Mekkî dönem ayetleri genellikle yeminlerle başlar. 11. Mekkî dönem ayetlerinde aşağıdaki temel inanç konularından hangisine vurgu yapılır?

  A) Ticaretin önemi               B) Aile ilişkileri              
  C) Ahiretteki ceza ve mükâfat    D) Bilimsel gelişmeler          
  E) Yalnızca dünya hayatı                                         

 12. Cevap: C Açıklama:

  Mekkî dönem ayetlerinde ahiretteki ceza ve mükâfat temel inanç konularından biridir. 13. Mekkî dönem ayetlerinin genellikle hangi türde başladığını söyleyebiliriz?

  A) Şiirsel ifadelerle
  B) Yeminlerle
  C) Matematiksel hesaplamalarla
  D) Politik analizlerle
  E) Bilimsel teorilerle

 14. Cevap: B Açıklama:

  Mekkî dönem ayetleri genellikle yeminlerle başlar. 15. Hangi sureler, Medine Dönemi'nde, beşerî hukukun pek çok yönünü ele alan ayetler içerir?

  A) Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ sureleri
  B) Yûnus, Hûd ve Yûsuf sureleri
  C) Fetih, Nahl ve Hudûrât sureleri
  D) Tâhâ, Kehf ve Yâsîn sureleri
  E) Vâkıa, Duha ve İnşirah sureleri

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ sureleri, Medine Dönemi'nde beşerî hukukun pek çok yönünü ele alan ayetler içerir. 17. Medine Dönemi ayetlerinde hangi konuya özellikle vurgu yapılır?

  A) Spor etkinlikleri
  B) Yemek tarifleri
  C) İçki tüketimi
  D) Allah (c.c.) yolunda mücadele (cihad)
  E) Moda ve giyim kuralları

 18. Cevap: D Açıklama:

  Medine Dönemi ayetlerinde Allah (c.c.) yolunda mücadele (cihad) konusuna özellikle vurgu yapılır. 19. Medine Dönemi'nde hangi konuların ele alındığı Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ surelerinin ortak özelliğidir?

  A) Beşerî hukukun pek çok yönü
  B) Eğitim ve öğretim
  C) Teknolojik gelişmeler
  D) Coğrafi keşifler
  E) Astronomik gözlemler

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ surelerinin ortak özelliği, beşerî hukukun pek çok yönünü ele almalarıdır. 21. Hangi Medine Dönemi sureleri, içinde münafıklardan bahseden surelerdir?

  A) Bakara, Nisâ ve Meryem sureleri
  B) Enfâl, Tevbe ve Tahrîm sureleri
  C) Ahzâb, Fetih ve Ahzâb sureleri
  D) Kehf, Meryem ve Tâhâ sureleri
  E) Enfâl, Tevbe ve Hucurât sureleri

 22. Cevap: E Açıklama:

  Enfâl, Tevbe ve Hucurât sureleri, içinde münafıklardan bahseden Medine Dönemi sureleridir. 23. Bakara Suresi, hangi dönemde indirilmiştir?

  A) Mekke Dönemi          B) Taif Dönemi          
  C) Hudeybiye Dönemi      D) Uhud Savaşı Dönemi   
  E) Medine Dönemi                                 

 24. Cevap: E Açıklama:

  Bakara Suresi, Medine Dönemi'nde indirilmiştir. 25. Bakara Suresi'nin başlangıcında hangi vurgu yapılmaktadır?

  A) Ahiret gününün önemi
  B) Kur'an'ın rehberlik niteliği
  C) İbadetlerin sıkça yapılması
  D) Peygamber'in yaşamı
  E) İnsan hakları

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bakara Suresi, başlangıcında Kur'an'ın rehberlik niteliğine vurgu yapar. 27. İnsanların yaratılışındaki farklılıklar neye hizmet eder ve hangi ayet bu konuyu açıklar?

  A) İnsanların farklılıkları sadece zenginliklerini göstermek içindir; bu konuyu açıklayan ayet yoktur.
  B) İnsanların farklılıkları, birbirini tanımalarını sağlar ve bu konuyu açıklayan ayet İsrâ suresi, 70. ayettir.
  C) İnsanların farklılıkları, insanlar arasında üstünlük oluşturur ve bu konuyu açıklayan ayet Kâfirun suresi, 1. ayettir.
  D) İnsanların farklılıkları, birbirini küçümsemelerine sebep olur; bu konuyu açıklayan ayet Tin suresi, 4. ayettir.
  E) İnsanların farklılıkları, Allah'ın rızasını kazanmak için bir fırsat sunar; bu konuyu açıklayan ayet Bakara suresi, 282. ayettir.

 28. Cevap: B Açıklama:

  İsrâ suresi, insanların farklılıklarının birbirlerini tanımaları için olduğunu vurgular. 29. Hangi terim, Allah'a (c.c.) inandığını söyleyen ancak gerçekte inanmayan kişiyi tanımlar?

  A) Mü'min    B) Kâfir    C) Münafık    D) Müşrik    E) Muhacir    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Münafık, kalben inanmadığı hâlde diliyle Müslüman olduğunu iddia eden kişiyi tanımlar. 31. İnsanın değerinin ve onurunun kaynağı nedir, bu konuda hangi ayet bilgi vermektedir?

  A) İnsanın değeri, mal ve mülk sahibi olmasından gelir; bu konuda herhangi bir ayet bilgi vermez.
  B) İnsanın değeri, toplumda sahip olduğu statüden kaynaklanır; bu konuda Bakara suresi, 282. ayet bilgi verir.
  C) İnsanın değeri, Allah tarafından yaratılışında yatar; bu konuda Tin suresi, 4. ayet bilgi verir.
  D) İnsanın değeri, doğduğu yerden gelir; bu konuda herhangi bir ayet bilgi vermez.
  E) İnsanın değeri, ailesinin toplumda sahip olduğu itibardan gelir; bu konuda İsrâ suresi, 70. ayet bilgi verir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Tin suresi, insanın Allah tarafından en güzel şekilde yaratıldığını vurgular. 33. Müşrik kavramı, aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade eder?

  A) Allah'ın varlığını ve birliğini inkâr eden kişi
  B) Kalben inanmadığı hâlde diliyle Müslüman olduğunu iddia eden kişi
  C) Birçok tabiat olayının yaratılmasını Allah'ın dışında birtakım güçlere bağlayan ve bu güçleri kutsallaştırarak Allah'a ortak koşan kişi
  D) Allah'ın varlığını kabul eden fakat ona ibadet etmeyen kişi
  E) Elçilerin getirdiği kitapları toptan reddeden kişi

 34. Cevap: A Açıklama:

  Müşrik, Allah'ın varlığını ve birliğini inkâr eden kişiyi ifade eder. 35. İslam inancına göre, insanlar arasında üstünlük hangi temele dayanır?

  A) İman
  B) Mal ve mülk
  C) Sosyal statü
  D) İnsanların insanlık bilinci
  E) İbadetlerin sıklığı

 36. Cevap: A Açıklama:

  İslam'a göre insanların üstünlüğü, imanlarına dayanır. 37. Fatır suresi, müminleri hangi davranış ve karakter açısından üç kısma ayırır?

  A) Sosyal statülerine göre
  B) İman kuvvetlerine göre
  C) İlim sahibi olmalarına göre
  D) Tövbe etme sıklığına göre
  E) İbadetlerin sayısına göre

 38. Cevap: B Açıklama:

  Fatır suresi, müminleri davranış ve karakter açısından üç kısma ayırır: günahkar müminler, orta yolu tutan müminler ve hayırda yarışan müminler. 39. İslam'a göre, insanların üstünlüğü hangi temele dayanır?

  A) Mal ve mülk             B) Sosyal statü           
  C) İmanları                D) İlim sahibi olmaları   
  E) İbadetlerin sayısı                                

 40. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre insanların üstünlüğü, imanlarına dayanır. İmanları güçlü olanlar, Allah katında daha değerli kabul edilirler. 41. İslam'a göre, kâfirlerin günahkarlıklarının sonucu nedir?

  A) Kâfirler, dünyada maddi kayıplar yaşarlar.
  B) Kâfirler, ahirette cehennem azabına çarptırılırlar.
  C) Kâfirler, Allah'ın lütfundan yoksun kalırlar.
  D) Kâfirler, toplum içinde saygı görmezler.
  E) Kâfirler, tövbe ederek günahlarını affettirebilirler.

 42. Cevap: B Açıklama:

  İslam'a göre kâfirlerin inkârları ve nankörlükleri nedeniyle ahirette cehennem azabına çarptırıldıkları öğretilir. 43. İslam'a göre, insanların üstünlüğü sadece imanla mı ölçülür?

  A) Evet, sadece imanla ölçülür.
  B) Hayır, sadece mal ve mülk ile ölçülür.
  C) Evet, mal ve mülk ile ölçülür.
  D) Sadece ahlaki değerlerle ölçülür.
  E) Sosyal statü ile ölçülür.

 44. Cevap: A Açıklama:

  İslam'a göre, insanların üstünlüğü sadece imanla ölçülür. Diğer tüm ölçülerin yanı sıra imanın gücü en önemlidir. 45. İdeal bir Müslümanın özellikleri nelerdir?

  A) Sadece ibadetle meşgul olur ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmez.
  B) Sadece dünya işleriyle ilgilenir ve dini görevlere önem vermez.
  C) Sadece kendini düşünür ve başkalarına yardım etmez.
  D) Allah'ın rızasını kazanmak için malını harcamaktan çekinmez, hayırda yarışır
  E) Yalnızca maddi kazanç peşinde koşar ve manevi değerlere önem vermez.

 46. Cevap: D Açıklama:

  İdeal bir Müslüman, Allah'ın rızasını kazanmak için malını harcamaktan çekinmez, hayırda yarışır ve kötülüğü emreder. 47. İnançsızlık ve inkârın insan davranışlarına nasıl etki ettiğini açıklayınız.

  A) İnançsızlık ve inkâr, insanları daha iyi davranışlara yönlendirir çünkü insanlar kendi ahlaki değerlerini belirler.
  B) İnançsızlık ve inkâr, insanların dini görevlerini yerine getirmelerini teşvik eder.
  C) İnançsızlık ve inkâr, insanların toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerini engeller.
  D) İnançsızlık ve inkâr, insanların manevi değerlere daha fazla duyarlı hale gelmelerini sağlar.
  E) İnançsızlık ve inkâr, insanları nankör ve haksız davranmalarına neden olabilir.

 48. Cevap: C Açıklama:

  İnançsızlık ve inkâr, insanların manevi değerlere olan duyarsızlığı artırarak toplumsal sorumlulukları yerine getirmelerini engelleyebilir. 49. Münafıkların temel özellikleri nelerdir ve neden iki yüzlülük olarak adlandırılırlar?

  A) Münafıklar dürüst ve şeffaf bireylerdir ve iki yüzlülükleri yoktur.
  B) Münafıklar, daima Allah'a (c.c.) ibadet eden kişilerdir ve iki yüzlülükleri yoktur.
  C) Münafıklar, içlerinde iki farklı inanç taşıyan kişilerdir ve iki yüzlülükleri bu ikili inançlarının yansımasıdır.
  D) Münafıklar, her zaman dürüst ve adil davranırlar, ancak iki yüzlülükleri toplumsal normlara uymamalarından kaynaklanır.
  E) Münafıklar, dışarıdan Müslüman gibi görünürler, ancak kalben inkâr eden kişilerdir ve iki yüzlülükleri bu iki farklı inançlarının sonucudur.

 50. Cevap: E Açıklama:

  Münafıklar, dışarıdan Müslüman gibi görünürler, ancak kalben inkâr eden kişilerdir ve iki yüzlülükleri bu iki farklı inançlarının sonucudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD

Ayrıca 10.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Surelerin indiriliş nedenlerini anlamak, Kur'an'ın mesajını daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olur.

Mekkî dönem ayetlerinin temel özelliklerini ayırt edebilme yeteneği.

Mekkî dönem surelerinin başlangıç özelliklerini tanıma yeteneği.

Mekkî dönem ayetlerinin geçmiş peygamber kıssalarını anlama becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.