10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde ilk maden mektebi hangi tarihte kurulmuştur?

  A) 1727    B) 1731    C) 1874    D) 1861    E) 1866    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Osmanlı Devleti'nin ilk maden mektebinin 1874'te kurulduğu belirtilmektedir. 3. Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Osmanlı'da tercüme edilen önemli bir astronomi eseridir?

  A) Lûgat-ı Osmanî
  B) Atlas Coelestis
  C) Fizikî Coğrafya
  D) Kıtâat-i Nekâve fî Tercüme-i Kelimât-ı Boerhave
  E) Tezkireci Köse İbrahim Efendi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Atlas Coelestis'in III. Ahmet'in isteği üzerine tercüme edildiği belirtilmektedir. 5. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez Avrupa usulünde yeni bir askerî eğitim sınıfı hangi ocakta kurulmuştur?

  A) Humbaracı Ocağı    B) Yeniçeri Ocağı    
  C) Sekban Ocağı       D) Bostancı Ocağı    
  E) Cebeci Ocağı                            

 6. Cevap: A Açıklama:

  Humbaracı Ocağı, Batı tarzı eğitim usulleri ve savaş teknolojileriyle donatılan ilk askerî eğitim sınıfıdır. 7. Osmanlı'nın ilk yükseköğretim kurumu hangisidir?

  A) Mekteb-i Harbiye
  B) Darülfünun
  C) Mühendisîn-i Mülkiye ve Islâh-ı Sanayî
  D) Darülmuallimât
  E) Mekteb-i Tıbbiye

 8. Cevap: B Açıklama:

  Darülfünun, 1863 yılında eğitime başlayan Osmanlı'nın ilk yükseköğretim kurumudur. 9. Humbaracı Ocağının modernleştirilmesine katkıda bulunan alet nedir?

  A) Ma'rifetnâme                 B) Logaritma Risâlesi          
  C) Fenerci Mollalığı            D) Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye   
  E) Zeyl-i Usul-i Cebir                                         

 10. Cevap: B Açıklama:

  Logaritma Risâlesi, Humbaracı Ocağının modernizasyonunda kullanılan önemli bir aletti. 11. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Ma'rifetnâme adlı eserinde yer alan konulardan biri hangisidir?

  A) Geometri    B) Denizcilik    C) Tarım    D) Ekonometri    E) Siyaset    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Ma'rifetnâme, geometri, astronomi ve takvim gibi fen bilimleri ile ilgili bilgiler içerir. 13. Osmanlı Devleti'nde tıp alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarından biri kimdir?

  A) Mirim Çelebi              B) Sabuncuoğlu Şerafeddin   
  C) Karl Ambroise Bernard     D) Hayrullah Efendi         
  E) Ali Kuşçu                                             

 14. Cevap: B Açıklama:

  Paragrafta Sabuncuoğlu Şerafeddin'in Osmanlı Devleti'nin en iyi hekimlerinden biri olduğu belirtilmektedir. 15. Hacı Paşa'nın hangi tıp eseri, halk için pratik bilgiler içermektedir?

  A) Şifa-ül-Eskam                B) Müntahab-ı Şifâ             
  C) Kitâbü's-Saâde ve'l-iķbâl    D) Deva-ül-âlâm                
  E) Cerrahiyetü'l-haniye                                        

 16. Cevap: B Açıklama:

  Paragrafta Müntahab-ı Şifâ'nın halka yönelik pratik bilgiler içerdiği belirtilmektedir. 17. Ali Kuşçu'nun matematik ekolünün temel ilkelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sayılar yalnızca nicelik ifade eden birimlerdir.
  B) Matematik evrensel bir dildir.
  C) Matematiksel nicelikler süreklilik gösterir.
  D) Cisimler mahiyeti itibariyle süreksizdir.
  E) Var olan nesnelerin bir sonu vardır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Ali Kuşçu'nun matematik ekolüne göre matematik, dünyanın her yerinde aynı şekilde ifade edilmesi gereken evrensel bir dildir. 19. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'da inşa ettirilen Fatih Külliyesi'nde hangi eğitim kurumları bulunmaktadır?

  A) Darüşşifa, medrese, ibtidaî, kütüphane
  B) Medrese, imarethane, aşevi, sıbyan mektebi
  C) Sahn-ı Seman, tetimme, دارüşşifa, cami
  D) Cami, hamam, misafirhane, müderrislik
  E) Kütüphane, aşevi, sıbyan mektebi, hamam

 20. Cevap: C Açıklama:

  Fatih Külliyesi'nde Sahn-ı Seman ve tetimme medreseleri, bir darüşşifa, cami, kütüphane ve hamam bulunmaktadır. 21. Semerkant Gözlemevi'nin yöneticisi olarak atanmayan bilim insanı kimdir?

  A) Uluğ Bey                     B) Kadızâde-i Rûmî             
  C) Ali Kuşçu                    D) Gıyâseddin Cemşid el-Kâşî   
  E) Nasîrüd-din et-Tusî                                         

 22. Cevap: E Açıklama:

  Nasîrüd-din et-Tusî, Semerkant Gözlemevi'nin yöneticisi olarak atanmamıştır. 23. Zîc-i Uluğ Bey adlı eserde olmayan konu hangisidir?

  A) Sabit yıldızların koordinatları
  B) Gezegenlerin hareket teorisi
  C) Yer Merkezli Evren modeli
  D) Güneş ve Ay tutulmaları
  E) Hicri ve kamerî aybaşlarının hesaplanması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Yer Merkezli Evren modeli, Zîc-i Uluğ Bey adlı eserde yer almamaktadır. 25. Müslüman denizciler, aşağıdakilerden hangisini yön bulmak için kullanmıştır?

  A) Usturlap    B) Telgraf    C) Radar    D) GPS    E) Pusula    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Müslüman denizcilerin yön bulmak için usturlap kullandığı belirtilmektedir. 27. Aşağıdakilerden hangisi, Müslüman astronomların astronomik ölçümlerinde kullandığı bir alettir?

  A) Yakup sopası    B) Teleskop       
  C) Mikroskop       D) Radyo          
  E) Kompas                            

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Müslümanların yükseklik ölçümü ve trigonometrik hesaplamalar için Yakup sopası kullandığı belirtilmektedir. 29. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan astronomi aletlerinin benzerleri Avrupa'da ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?

  A) XVI ve XVII. yüzyıllar     B) XVIII ve XIX. yüzyıllar   
  C) XV ve XVI. yüzyıllar       D) XII ve XIII. yüzyıllar    
  E) XIV ve XV. yüzyıllar                                    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Metin, "Merâga'da kullanılan astronomi aletleri, XVI ve XVII. yüzyıllarda Avrupa rasathanelerinde kullanılan aletlerle mukayese edilebilir zenginlikteydi." demektedir. 31. Çift kadranlı aletin geliştirilmesinde hangi bilim insanının tecrübeleri etkili olmuştur?

  A) Nasîrüddîn Tûsî        B) Müeyyeddin el-Urdî    
  C) Kutbüddin eş Şîrâzî    D) Hüseyin b. Muhammed   
  E) İbn Sinâ                                        

 32. Cevap: B Açıklama:

  Metin, "Urdî eserinde üçü kendisine ait toplam 10 alet hakkında bilgi vermektedir. Bu eser sayesinde Merâga'da kullanılan aletlerin benzerlerini yeniden yapabilmek mümkün olmuştur." demektedir. 33. Hastanelerin açılmasında etkili olan faktörler arasında hangisi yoktur?

  A) Tehlikeli hastalıkların sınırlandırılması
  B) Kimsesizlerin barınma ihtiyacı
  C) Doktorların daha fazla para kazanma arzusu
  D) Devlet desteği
  E) Vakıfların yardımları

 34. Cevap: C Açıklama:

  Doktorların geçimlerini sağlamak önemli olsa da, hastanelerin açılmasında birincil motivasyon değildi. 35. Hastanelerde bulunan hangi alan eğitim amaçlı kullanılıyordu?

  A) Kütüphane    B) Eczane    C) Salonlar    D) Mutfak    E) Bahçe    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Hastanelerdeki salonlar, öğrencilerin ders görmesi ve eğitim alması için kullanılıyordu. 37. İslam dünyasında ilk modern anlamdaki hastanenin yanında kurulan büyük yapının amacı neydi?

  A) Tıp eğitimi          B) Eczacılık eğitimi   
  C) Hastane yönetimi     D) Kütüphane           
  E) Mescit                                      

 38. Cevap: D Açıklama:

  Abbasiler Dönemi'nde kurulan ilk modern anlamdaki hastanenin yanında büyük bir kütüphane bulunmaktaydı. 39. Hangisi İslam dünyasında tıp eğitiminin verildiği üç farklı yoldan biri DEĞİLDİR?

  A) Hastane merkezlerinde      B) Özel okullarda            
  C) Medreselerde               D) Usta-çırak ilişkisi ile   
  E) Hastane ortamlarında                                    

 40. Cevap: E Açıklama:

  Hastane ortamlarında tıp eğitimi verilmemiştir. 41. Kayık Su Saati'nin gösterdiği zaman biriminde, şahin kaç kez yılanın ağzına top düşürür?

  A) 1    B) 6    C) 12    D) 15    E) 24    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bir şahin tarafından bırakılan bir top, kayığın pruvasındaki zile düşerek bir eşit saatin geçtiğini işaret eder. 43. Hayvan gücünden yararlanarak suyu yukarı çıkaran araçta, denge prensibinden yararlanılarak ne kaldırılır?

  A) Kayık    B) Kutbu    C) Kepçe    D) Şahin    E) Kâtip    

 44. Cevap: C Açıklama:

  Hayvan gücü, dişliler yardımıyla bir kepçeyi yukarı kaldırmak için kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf İslam bilim tarihi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı'nın modernleşme çabalarını anlamak

Avrupa'nın Osmanlı bilim hayatına etkilerini değerlendirmek

Askerî modernleşme sürecinde gerçekleştirilen yenilikleri anlamak.

Osmanlı'da eğitim ve bilim alanında gerçekleştirilen gelişmeleri öğrenmek.

Osmanlı Devleti'nde XVIII-XIX. yüzyıllarda bilimsel gelişmelerin incelenmesi,

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın bilimsel çalışmaları ve etkileri

Osmanlı döneminde tıp alanında yapılan çalışmaları bilmek

XV. yüzyıl Osmanlı tıp literatürünü bilmek

Osmanlı dönemindeki bilim insanlarının matematik alanındaki katkıları

Osmanlı dönemindeki eğitim kurumları ve bilimsel gelişmeler

İslam dünyasında astronomi alanındaki gelişmeleri bilmek.

Semerkant Gözlemevi'nde yapılan çalışmaları tanımak.

İslam dünyasında geliştirilen bilimsel aletleri tanır.

İslam dünyasında geliştirilen astronomik yöntemleri kavrar.

İslam bilim insanlarının astronomiye katkıları hakkında bilgi edinme.

İslam bilim insanlarının astronomi aleti yapımındaki başarılarını kavrama.

XIII. yüzyıl İslam devletlerinin sağlık kurumları konusundaki politikalarını anlamak.

XIII. yüzyıl İslam hastanelerinin eğitim işlevlerini değerlendirmek.

İslam dünyasında tıp eğitiminin tarihsel gelişimini anlama.

İslam dünyasında tıp eğitiminin farklı yöntemlerini ayırt etme.

İslam uygarlığındaki su saatlerinin çalışma prensiplerini anlamak.

İslam alimlerinin makine mühendisliği alanındaki uygulamalarını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri