10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Zîc-i Uluğ Bey kimdir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Zîc-i Uluğ Bey, Uluğ Bey tarafından yazdırılan bir astronomi kitabıdır. Kitapta, sabit yıldızların koordinatları, Güneş ve gezegenlerin hareket teorisi, gezegenler, Güneş ve Ay'ın yer merkezine uzaklığının tayini, Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili incelemeler yer almaktadır. Açıklama:

  Zîc-i Uluğ Bey, 1437 yılında tamamlanmıştır. Kitap, uzun yıllar hem İslâm dünyasında hem Avrupa'da temel kaynak olarak kullanılmıştır. Eser XVII. yüzyılda Latinceye, XIX. yüzyılda Fransızcaya ve XX. yüzyılın başlarında İngilizceye tercüme edilmiştir. Günümüzde de hicri ve kamerî aybaşlarının hesaplanmasında bu eserden faydalanılmaktadır. 3. İslam astronomisinin Batı dünyasına etkileri neler olmuştur? Üç örnek veriniz.


 4. Cevap: 1. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin oluşmasında etkili olmuştur. 2. Avrupalı astronomların XVI. yüzyıla kadar Müslüman astronomların çalışmalarını takip etmelerini, eserlerinde kullanmalarını ve kitaplarının tercüme edilerek Batılı üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmasını sağlamıştır. 3. Ali Kuşçu'nun "Er-Risalet-i fethiyye" adlı eserinde yer alan ve gezegenlerin Güneş'le ilgili olduğunu ifade eden görüşünün Kopernik tarafından aynen ya da ufak değişikliklerle uygulanmasını sağlamıştır. Açıklama:

  İslam astronomisi, Batı dünyasının astronomi çalışmalarını etkilemiştir. Bu etki, Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin oluşmasında, Avrupalı astronomların Müslüman astronomların çalışmalarını takip etmelerinde ve eserlerinde kullanmalarında ve Ali Kuşçu'nun "Er-Risalet-i fethiyye" adlı eserinde yer alan ve gezegenlerin Güneş'le ilgili olduğunu ifade eden görüşünün Kopernik tarafından aynen ya da ufak değişikliklerle uygulanmasında görülmektedir. 5. Merâga Rasathanesi'nde bulunan aletlerin isimlerini ve işlevlerini yazınız.


 6. Cevap: * Duvar Kadranı: Güneşin yüksekliğinin ölçülmesini sağlar. * Çemberli Küre: Gök cisimlerinin hareketlerini gösterir. * Gündönümü Halkası: Güneşin doğuş ve batış noktalarını belirler. * Ekinoksal Çember: Gündüz ve gecenin eşit olduğu günleri belirler. * Hareketli Nişangahlı Alet: Yıldızların yüksekliğini ve azimutunu ölçer. * Çift Kadranlı Alet: Yıldızların yüksekliğini ve azimutunu ölçer. * Çift Bacaklı Alet: Yıldızların yüksekliğini ve azimutunu ölçer. * Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti: Yükseklik ve azimut açılarını ölçer. * Dikey Ölçek Üzerinden Sinus Belirleme Aleti: Sinus değerlerini belirler. * Mükemmel Alet: Yıldızların yüksekliğini ve azimutunu belirleme işine bağlı bir dizi astronomi probleminin çizimine yardımcı olur. * Gök Küresi: Gök cisimlerinin konumlarını gösterir. Açıklama:

  Merâga Rasathanesi'nde bulunan aletler, astronomi biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu aletler sayesinde, gök cisimlerinin hareketleri daha doğru bir şekilde ölçülmüş ve hesaplanmıştır. 7. Yunus Emre hakkında üç tane örnek veriniz.


 8. Cevap: - "Derviş Yunus" olarak da bilinir. - Anadolu'nun en önemli sûfî şairlerinden biridir. - Şiirlerinde ilahi aşkı dile getirir. Açıklama:

  Yunus Emre, XIII. yüzyılda Anadolu'da yaşamış bir sûfî şairdir. Şiirlerinde ilahi aşkı, tasavvufi düşüncelerini ve toplumsal sorunları dile getirir. 9. El-Cezerî'nin icat ettiği makinelerin Avrupa mühendislik terminolojisine girmiş olanlardan üç örnek veriniz.


 10. Cevap: Abdest almak için düzenlenmiş otomat, hisarlı kan alma teknesi, kayık su saati. Açıklama:

  El-Cezerî'nin icat ettiği makinelerin büyük bir kısmı Avrupa mühendislik terminolojisine girmiştir. Bu makinelerden bazıları şunlardır: Abdest almak için düzenlenmiş otomat, hisarlı kan alma teknesi, kayık su saati, kılıç tutan çocuğun mumlu saati, hayvan gücünden yararlanarak suyu yukarı çıkaran araçtır. 11. El-Cezerî'nin mühendislik ve teknoloji ile ilgili görüşlerini açıklayınız.


 12. Cevap: El-Cezerî, mühendislik ve teknoloji ile ilgili görüşlerini şu şekilde açıklamaktadır: “…Önceki bilim adamlarının kitaplarını ve sonraki sanatkârların çalışmalarını incelemiştim. Bu kişiler, pnömatik (sıkıştırılmış hava ile çalışan mekanik sistem), eşit saatler, güneş saatleri, nesneleri doğal konumlarından başka konumlara götüren su ile işleyen olağanüstü araçlar yapmışlardı. Bazı eski ve yeni bilim adamlarının konuya ilişkin görüşlerini öğrendim. Olağanüstü kontrol olanakları sunan çok önemli araç türlerinin farkına vardım. Önceki bilim adamlarının bazı araçlar yapmış ve bunları tasvir etmiş olduklarını keşfettim. Onlar (bu araçları) tam olarak tasvir etmedikleri gibi hepsi için de doğru yöntemler uygulamamışlardı. Çünkü her parçanın yapılışının bilgisini uygulamalı olarak kanıtlamamışlar, böylece doğru ile yanlış arasında kararsız kalmışlardı. Onların parçalarını bir araya getirdim ve içi ve dışı aydınlık olağanüstü çalışan örnekler icat ettim." Açıklama:

  El-Cezerî, mühendislik ve teknoloji ile ilgili görüşlerinde, önceki bilim adamlarının çalışmalarını incelemenin ve onlardan yararlanmanın önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, bir aracın tasarımında ve yapımında teori kadar pratiğin de önemli olduğunu düşünmektedir. 13. İbn Rüşd'ün felsefe alanındaki en önemli çalışması nedir?


 14. Cevap: Aristo'nun eserlerine getirdiği yorumlar Açıklama:

  İbn Rüşd, Aristo'nun eserlerine getirdiği yorumlarla Aristo'nun Batı'da yeniden tanınmasını sağlamıştır. 15. İslam biliminin Batı'ya aktarılmasında kullanılan yollar nelerdir?


 16. Cevap: * İber Yarımadası üzerinden * Güney İtalya üzerinden * Haçlı Seferleri'ne katılan askerler ve tüccarlar aracılığıyla Açıklama:

  İslam biliminin Batı'ya aktarılmasında kullanılan yollar arasında İber Yarımadası üzerinden, Güney İtalya üzerinden ve Haçlı Seferleri'ne katılan askerler ve tüccarlar aracılığıyla yapılan aktarmalar yer almaktadır. 17. Bîrûnî'nin Kitâbu's-Saydala adlı eserinde hangi konular işlenmektedir?


 18. Cevap: Tıp ve eczacılık Açıklama:

  Bîrûnî'nin Kitâbu's-Saydala adlı eseri, tıp ve eczacılıkla ilgilidir. Eserde otların isimleri çeşitli dillere göre alfabetik olarak verilmektedir. Kelimelerin anlamlarını verirken şiirler de kullanılır. Bîrûnî, hangi otun hangi derde deva olduğunu çok iyi bildiğinden eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. 19. El-Mes'udi kimdir?


 20. Cevap: El-Mes'udi, 9. yüzyılın ortalarında yaşamış seçkin bir tarihçi ve Orta Çağ Müslüman seyyahlarının önde gelenlerinden biridir. Açıklama:

  El-Mesudi, birçok eser kaleme almış olup günümüze kadar ulaşabilen eserleri arasında Mürûcü'z-zeheb ve Me'a-dini'l-cevher ile et-Tenbihu ve'l-İsraf adlı eserleri yer almaktadır. 21. Belh Coğrafya Okulu'nun özellikleri nelerdir?


 22. Cevap: Belh Coğrafya Okulu, çalışmalarını İslam coğrafyası üzerine yoğunlaştırmış, bölgesel coğrafyaya doğru atılan bir adım olarak kabul edilir. Açıklama:

  Belh Coğrafya Okulu'nun haritaları boylamsal değil siyasi sınırlarla belirlenir ve sadece İslam dünyasını kapsar. Bu okulun coğrafyacıları, İslam ülkelerini iklimlere (bölgelere) ayırmışlar ve her iklimin ayrı bir haritasını çizmişlerdir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İslam bilginleri coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmıştır.
  2. (.....) İslam bilginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmasında İslam dininin hiç bir etkisi olmamıştır.
  3. (.....) Müslümanlar, haritacılıkta ilk kez stereografik iz düşümü tekniğini kullanmışlardır.
  4. (.....) Stereografik iz düşümü tekniği, bir küre üzerindeki nesneleri düzlemde tasvir edebilmek için kullanılır.
  5. (.....) Stereografik iz düşümü tekniğinden, haritacılıkta kuzey-güney doğrultularının aslına oldukça sadık bir gösterimi elde edilir.
  6. (.....) Mercator izdüşümü yöntemi, yerkürenin orta bölümlerinin haritasının çıkartılmasında kullanılır.
  7. (.....) Usturlaplarda zaman zaman farklı iz düşümü teknikleri kullanılmış olsa da en yaygın olarak stereografik iz düşümü tekniği kullanılmıştır.
  8. (.....) Stereografik iz düşümünün en önemli özelliklerinden biri, kürede bulunan dairelerin iz düşümü gerçekleştikten sonra da bir daire olarak kalmasıdır.
  9. (.....) İslam bilginleri, coğrafya biliminde yaptıkları çalışmalar ile dünya bilim tarihinde önemli bir yer edinmişlerdir.
  10. (.....) Günümüzde kullanılan haritalar, İslam bilginlerinin çalışmalarına dayanmaktadır.

 24. Cevap: : 1.D, 2.Y, 3.D, 4.D, 5.D, 6.D, 7.D, 8.D, 9.D, 10.D Açıklama:

  1. İslam bilginleri, coğrafya biliminde birçok önemli eser vermişlerdir. 2. İslam dini, coğrafya biliminin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 3. Stereografik iz düşümü tekniği, Müslümanların coğrafyaya olan katkılarından biridir. 4. Stereografik iz düşümü tekniği, bir küre üzerindeki nesneleri düzlemde tasvir edebilmek için kullanılır. 5. Stereografik iz düşümü tekniğinden, haritacılıkta kuzey-güney doğrultularının aslına oldukça sadık bir gösterimi elde edilir. 6. Mercator izdüşümü yöntemi, yerkürenin orta bölümlerinin haritasının çıkartılmasında kullanılır. 7. Usturlaplarda zaman zaman farklı iz düşümü teknikleri kullanılmış olsa daen yaygın olarak stereografik iz düşümü tekniği kullanılmıştır. 8. Stereografik iz düşümünün en önemli özelliklerinden biri, kürede bulunan dairelerin iz düşümü gerçekleştikten sonra da bir daire olarak kalmasıdır. 9. İslam bilginleri, coğrafya biliminde yaptıkları çalışmalar ile dünya bilim tarihinde önemli bir yer edinmişlerdir. 10. Günümüzde kullanılan haritalar, İslam bilginlerinin çalışmalarına dayanmaktadır. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. İslam bilginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dini ______________kadar etkili olmuştur?
  2. İslam coğrafyacıları çizdikleri haritalarda genellikle İslam dünyasını ______________ olarak almışlardır.
  3. İslam dünyasında coğrafya biliminin gelişmesinde önemli rol oynayan bilim adamlarından biri de ______________'dır.
  4. İbn Havkal'in el-Mesâlik ve'l-memâlik adlı eserinde, Irak ile İran'ın bir bölümünü gösteren haritanın da yer aldığı ______________sayfa bulunur.
  5. Makdisî, Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm adlı coğrafya kitabında astronomik coğrafyadan bahsetmiş, İslam dünyasını ______________ ve Acem ülkeleri olarak ikiye ayırmıştır.
  6. Makdisî çizdiği haritaya "(Dünyanın Maruf Kıtası) ______________" adını vermiştir.
  7. İslam coğrafyacılarının çizdiği haritaların en önemli özelliklerinden biri de ______________ kullanmalarıdır.
  8. Stereografik iz düşümü tekniğinde küre biçimindeki yer, kutuplara bakan üst ve alt bölümleri açık bir ______________ biçimine getirilir.
  9. Stereografik iz düşümü tekniği, bir pergel ile ______________ çizmenin elips çizmekten çok daha kolay olması nedeniyle tercih edilmiştir.
  10. Günümüzde Mercator izdüşümü yöntemi, Yerkürenin ______________ bölümlerinin haritasının çıkartılmasında kullanılır.

 26. Cevap: 1. son derece 2. merkeze 3. İbn Havkal 4. iki 5. Arap 6. Haritası 7. stereografik iz düşümü 8. silindir 9. daire 10. orta Açıklama:

  İslam bilginleri, coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dininden son derece etkilenmişlerdir. İslam coğrafyacıları çizdikleri haritalarda genellikle İslam dünyasını merkeze almışlardır. İslam dünyasında coğrafya biliminin gelişmesinde önemli rol oynayan bilim adamlarından biri de İbn Havkal'dır. İbn Havkal'in el-Mesâlik ve'l-memâlik adlı eserinde, Irak ile İran'ın bir bölümünü gösteren haritanın da yer aldığı iki sayfa bulunur. Makdisî, Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm adlı coğrafya kitabında astronomik coğrafyadan bahsetmiş, İslam dünyasını Arap ve Acem ülkeleri olarak ikiye ayırmıştır. Makdisî çizdiği haritaya "(Dünyanın Maruf Kıtası) Haritası" adını vermiştir. İslam coğrafyacılarının çizdiği haritaların en önemli özelliklerinden biri de stereografik iz düşümü kullanmalarıdır. Stereografik iz düşümü tekniğinde küre biçimindeki yer, kutuplara bakan üst ve alt bölümleri açık bir silindir biçimine getirilir. Stereografik iz düşümü tekniği, bir pergel ile daire çizmenin elips çizmekten çok daha kolay olması nedeniyle tercih edilmiştir. Günümüzde Mercator izdüşümü yöntemi, Yerkürenin orta bölümlerinin haritasının çıkartılmasında kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 10.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.sınav soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Zîc-i Uluğ Bey'in içeriği ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam astronomisinin Batı dünyasına etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Merâga Rasathanesi'nde bulunan aletlerin isimlerini ve işlevlerini öğrenerek, bu aletlerin astronomi biliminin gelişmesindeki rolünü anlar.

Yunus Emre'nin şiirlerinden örnekler vererek, onun şiirlerinin içeriği hakkında bilgi edinir.

Öğrenciler, El-Cezerî'nin icat ettiği makinelerin Avrupa mühendislik terminolojisine girmiş olanlardan üç örnek verebileceklerdir.

Öğrenciler, El-Cezerî'nin mühendislik ve teknoloji ile ilgili görüşlerini açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, İbn Rüşd'ün felsefe alanındaki en önemli çalışmasını ve bu çalışmanın önemini öğrenirler.

Öğrenciler, İslam biliminin Batı'ya aktarılmasında kullanılan yolları ve bu yolların önemini öğrenirler.

Öğrenciler, Bîrûnî'nin Kitâbu's-Saydala adlı eserinde hangi konuları işlediğini öğrenirler.

Öğrenciler, el-Mes'udî'nin kim olduğunu ve çalışmalarını öğrenerek, İslam coğrafyasının gelişimine yaptığı katkıları anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Belh Coğrafya Okulu'nun çalışmalarını ve haritalarının özelliklerini öğreneceklerdir.

1. Öğrenciler, İslam bilginlerinin coğrafya bilimine yaptıkları katkıları öğrenirler. 2. Öğrenciler, stereografik iz düşümü tekniğinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenirler. 3. Öğrenciler, Mercator izdüşümü yönteminin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenirler. 4. Öğrenciler, İslam bilginlerinin coğrafya bilimine yaptıkları katkıların önemini kavrarlar. 5. Öğrenciler, günümüzde kullanılan haritaların İslam bilginlerinin çalışmalarına dayandığını öğrenirler.

Öğrenciler, İslam bilginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dininin etkisini kavrarlar. Öğrenciler, İslam coğrafyacıların çizdikleri haritalarda genellikle İslam dünyasını merkeze aldıklarını öğrenirler. Öğrenciler, İslam dünyasında coğrafya biliminin gelişmesinde önemli rol oynayan bilim adamlarından birinin İbn Havkal olduğunu öğrenirler. Öğrenciler, İbn Havkal'in el-Mesâlik ve'l-memâlik adlı eserinde, Irak ile İran'ın bir bölümünü gösteren haritanın da yer aldığını öğrenirler. Öğrenciler, Makdisî'nin Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm adlı coğrafya kitabında astronomik coğrafyadan bahsettiğini ve İslam dünyasını Arap ve Acem ülkeleri olarak ikiye ayırdığını öğrenirler. Öğrenciler, Makdisî'nin çizdiği haritaya "(Dünyanın Maruf Kıtası) Haritası" adını verdiğini öğrenirler. Öğrenciler, İslam coğrafyacılarının çizdiği haritaların en önemli özelliklerinden birinin de stereografik iz düşümü kullanmaları olduğunu öğrenirler. Öğrenciler, stereografik iz düşümü tekniğinde küre biçimindeki yerin, kutuplara bakan üst ve alt bölümlerinin açık bir silindir biçimine getirildiğini öğrenirler. Öğrenciler, stereografik iz düşümü tekniğinin, bir pergel ile daire çizmenin elips çizmekten çok daha kolay olması nedeniyle tercih edildiğini öğrenirler. Öğrenciler, günümüzde Mercator izdüşümü yönteminin Yerkürenin orta bölümlerinin haritasının çıkartılmasında kullanıldığını öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri