2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22)

2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) CEVAPLARI

 1. Bir çukur aynada cisim aynanın eğrilik yarıçapı ile odak noktası arasında bir mesafedeyken, oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gerçek ve büyütülmüş     B) Gerçek ve küçültülmüş   
  C) Sanal ve büyük           D) Sanal ve gerçek         
  E) Sanal ve küçültülmüş                                

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cisim aynanın eğrilik yarıçapı ile odak noktası arasında bir mesafedeyken, oluşan görüntü sanal ve büyütülmüş olur. 3. Işık çay dolu bir bardaktan havaya geçtiğinde aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir?

  A) Işığın hızı değişir.
  B) Işığın frekansı değişir.
  C) Işığın dalga boyu değişir.
  D) Işığın ilerleme doğrultusu değişir.
  E) Hiçbiri

 4. Cevap: D Açıklama:

  Ortam değiştiren ışık, ilerleme doğrultusunda sapar. 5. Bir lazer ışını su dolu bir kaptan havaya geçtiğinde, ışının ilerleme doğrultusundaki sapma miktarını etkileyen faktörler hangileridir?

  A) Sadece ışığın dalga boyu
  B) Sadece ortamların kırıcılık indisleri
  C) Işığın dalga boyu ve ortamların kırıcılık indisleri
  D) Sadece ışığın frekansı
  E) Işığın frekansı ve ortamların kırıcılık indisleri

 6. Cevap: C Açıklama:

  Işığın kırılması, ışığın dalga boyu ve ortamların kırıcılık indisleriyle orantılıdır. 7. Hangisi Snells yasasının bir sonucudur?

  A) Işığın kırılma açısı, gelme açısıyla doğru orantılıdır.
  B) Işığın kırılma indisi, hızının ışık hızına oranına eşittir.
  C) Sınır açısında, kırılma indisi küçük olan ortamdan kırılma indisi büyük olan ortama geçen ışın tam yansımaya uğrar.
  D) Işığın kırılma açısı, ortamın kırılma indisiyle ters orantılıdır.
  E) Normalde düşen ışık kırılmaz.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Snells yasası, kırılma indisi büyük olan ortamdan kırılma indisi küçük olan ortama geçen ışının sınır açısında tam yansımaya uğradığını belirtir. 9. Bir ortamdan başka bir ortama geçen ışın için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kırılma indisi büyük olan ortamdan kırılma indisi küçük olan ortama geçen ışın normale yaklaşır.
  B) Kırılma indisi küçük olan ortamdan kırılma indisi büyük olan ortama geçen ışın normale uzaklaşır.
  C) Işığın dalga boyu her iki ortamda da değişir.
  D) Işığın hızı her iki ortamda da aynıdır.
  E) Tam yansıma, sınır açısının üzerindeki gelme açılarında oluşur.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Kırılma indisi küçük olan ortamdan kırılma indisi büyük olan ortama geçen ışın normale uzaklaşır. 11. Hemen altında duran bir metal paraya bakan bir kişinin gördüğü paranın gerçek uzaklığından daha ___.

  A) Yakın    B) Uzak    C) Aynı    D) Büyük    E) Küçük    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cisimden gelen ışık hava-su sınırında normalden uzaklaşarak kırılır, bu nedenle kişi parayı gerçek uzaklığından daha yakın görür. 13. Havuzun dibinde yatan bir cismi yukarıdan bakarak görmek için ____.

  A) Havuzun suyunu boşaltmak gerekir.
  B) Havuzun suyunu bulandırmak gerekir.
  C) Cismi havuzun kenarına taşımak gerekir.
  D) Havuzun suyunun kırılma indisini artırmak gerekir.
  E) Havuzun suyunun sıcaklığını düşürmek gerekir.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Kırılma indisi ne kadar büyükse kırılma açısı o kadar küçük olur, bu nedenle cismi daha net görmek için suyun kırılma indisi artırılmalıdır. 15. İnce kenarlı bir merceğin odak uzaklığını etkileyen faktörlerden biri hangisidir?

  A) Işığın rengi
  B) Merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi
  C) Ortamın kırıcılık indisi
  D) Mercek yüzeylerinin eğrilik yarıçapı
  E) Oda sıcaklığı

 16. Cevap: B Açıklama:

  İnce kenarlı merceğin odak uzaklığı, merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisine, ortamın kırıcılık indisine ve mercek yüzeylerinin eğrilik yarıçapına bağlıdır. 17. Kalın kenarlı bir merceğe gelen ışınların mercekten çıktıktan sonra nasıl kırıldığına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Asal eksen üzerindeki bir noktada toplanırlar.
  B) Asal eksen üzerindeki bir noktadan geliyormuş gibi kırılırlar.
  C) Eksenin dışında kalan bir noktada toplanırlar.
  D) Ortamdan bağımsız olarak asal eksen üzerinde kırılırlar.
  E) Işığın rengine bağlı olarak farklı bir şekilde kırılırlar.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Kalın kenarlı mercekler üzerine gelen ışınlar, mercekten çıktıktan sonra asal eksen üzerindeki bir noktadan geliyormuş gibi kırılırlar. 19. Işık prizmasında tek renkli bir ışığın izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Normaline yaklaşarak kırılır ve prizmadan ayrılır.
  B) Normalinden uzaklaşarak kırılır ve prizmadan ayrılır.
  C) Normaline yaklaşarak kırılır ve prizmanın diğer yüzeyinden normaline uzaklaşarak ayrılır.
  D) Normalinden uzaklaşarak kırılır ve prizmanın diğer yüzeyinden normaline yaklaşarak ayrılır.
  E) Doğrusal bir yol izler.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tek renkli ışık, prizmanın birinci yüzeyinde normaline yaklaşarak kırılır ve prizmanın ikinci yüzeyinden tekrar normalinden uzaklaşarak ayrılır. 21. Beyaz ışık bir prizmadan geçirildiğinde neden renklere ayrılır?

  A) Kırılma indisi ışığın rengine bağlı değildir.
  B) Farklı renkler farklı açılarla kırılır.
  C) Beyaz ışık kendiliğinden renklere ayrışır.
  D) Prizma ışığı soğurarak renklerine ayırır.
  E) Prizmada ışığın yansıması sonucu renkler oluşur.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Farklı renkteki ışıkların kırılma indisleri farklı olduğu için prizmadan farklı açılarla kırılırlar ve bu da renklerin ayrılmasına neden olur. 23. Işık prizmasına gönderilen sarı ışık hangi renklerine ayrılır?

  A) Kırmızı ve yeşil    B) Mavi ve sarı       
  C) Yeşil ve mor        D) Kırmızı ve mavi    
  E) Sarı ve yeşil                             

 24. Cevap: A Açıklama:

  Sarı ışık kırmızı ve yeşil ışık karışımı olduğundan prizmadan geçerken bu renklere ayrılır. 25. Boya renklerinin karışımıyla hangisi elde edilemez?

  A) Mavi    B) Kırmızı    C) Yeşil    D) Siyah    E) Sarı    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Siyah renk, cyan, magenta ve sarı boya renklerinin karışımıyla elde edilemez. 27. Esnek bir ortamda oluşturulan şekil değişikliğine ne ad verilir?

  A) Titreşim    B) Dalga    C) Periyot    D) Genlik    E) Frekans    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Dalga, esnek bir ortamda yayılan ve ortam moleküllerinin ilerlemesini değil, titreşmesini içeren şekil değişikliğidir. 29. Aşağıdakilerden hangisi titreşim hareketi örneklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Gitar telinin titreşmesi
  B) Arının kanat çırpması
  C) Bir yay üzerindeki cismin salınımı
  D) Su yüzeyindeki dalgalar
  E) Bir davul yüzeyinin titreşmesi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Su yüzeyindeki dalgalar bir titreşim hareketi değildir, çünkü su molekülleri dalga yayılımı yönünde ilerler. 31. Dalga hareketinde aşağıdakilerden hangisi dalga boyu ile ilgili doğrudur?

  A) İki ardışık dalga tepesi arasındaki uzaklıktır.
  B) Kaynağın periyoduna eşittir.
  C) Ortamın fiziksel özelliklerine bağlıdır.
  D) Dalganın ilerleme hızı ile frekansının çarpımıdır.
  E) Dalga kaynağının genliği ile ilgilidir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Dalga boyu, iki ardışık dalga tepesi veya çukuru arasındaki mesafedir. 33. Aşağıdakilerden hangisi mekanik dalgadır?

  A) Işık               B) Ses               
  C) X ışını            D) Gama ışınları     
  E) Radyo dalgaları                         

 34. Cevap: B Açıklama:

  Ses dalgalarının iletimi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır ve bu nedenle mekanik dalgalardır. 35. Sabit bir uca gönderilen bir yay atması, engele ulaştığında nasıl yansır?

  A) Baş yukarı            B) Baş aşağı            
  C) Genişliği artarak     D) Hızı azalarak        
  E) Genliği değişmeden                            

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sabit uca gönderilen yay atmaları, engele ulaştıklarında baş aşağı yansırlar. 37. Bir ince yaydan kalın bir yaya geçen bir yay atmasının hangi özelliği değişmez?

  A) Genliği    B) Hızı    C) Genişliği    D) Enerjisi    E) Yönü    

 38. Cevap: E Açıklama:

  Farklı ortamlardan geçen yay atmalarının yönleri değişmeden kalır. 39. Ses dalgalarının oluşumunda aşağıdakilerden hangisi rol oynar?

  A) Ortam taneciklerinin titreşimi
  B) Kaynağın hareketi
  C) Elektrik akımı
  D) Işık enerjisi
  E) Manyetik alan

 40. Cevap: A Açıklama:

  Ses dalgaları, ortam taneciklerinin titreşimi sonucu oluşur. 41. Farabi'nin ses dalgalarıyla ilgili yaptığı çalışmalardan biri nedir?

  A) Sesin doğasını açıklamıştır.
  B) Sesin hızını ölçmüştür.
  C) Müzik aletlerinin yapımında kullanılan kaideleri bulmuştur.
  D) Sesin frekansını belirlemiştir.
  E) Sesin rengini tanımlamıştır.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Farabi, ses olayının mantıklı bir açıklamasını yapmış ve müzik aletlerinin yapımındaki kaideleri belirlemiştir. 43. Sesin yayılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Ses, sadece katılarda yayılır.
  B) Ses, boşlukta yayılamaz.
  C) Sesin yayılması için ortamın sıcaklığı fark etmemektedir.
  D) Sesin yayılması, ortam taneciklerinin titreşimleriyle olur.
  E) Sesin hızı, ortamın özelliklerine bağlı değildir.

 44. Cevap: D Açıklama:

  Ses, ortam taneciklerinin titreşimleriyle yayılır. Boşlukta yayılamaz ve ortamın sıcaklığı sesin hızını etkiler. 45. Rezonans olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Rezonans, aynı frekansta periyodik bir etkiyle gerçekleşir.
  B) Rezonans sonucu hareketin genliği artar.
  C) Rezonans, salınım yapan cisimlerin doğal frekansları ile ilgilidir.
  D) Rezonans, MR cihazlarında vücuttaki hidrojen atomlarının görüntülenmesi için kullanılır.
  E) Rezonans, müzik aletlerinin gövdelerinin biçimlendirilmesinde kullanılmaz.

 46. Cevap: E Açıklama:

  Rezonans, müzik aletlerinin gövdelerinin biçimlendirilmesinde sıklıkla kullanılır. 47. Tacoma Narrows Köprüsü'nün yıkılmasına yol açan olay neydi?

  A) Rüzgarın köprünün doğal frekansıyla rezonansa girmesi
  B) Köprünün aşırı ağır olması
  C) Köprünün temellerinin sağlam olmaması
  D) Köprünün çok yüksek olması
  E) Köprüden geçen araçların aşırı titreşimi

 48. Cevap: A Açıklama:

  Rüzgarın frekansı köprünün doğal frekansına yakındı ve bu da köprüde rezonansa neden oldu ve titreşim genliğini artırdı. 49. Deprem dalgaları hangi dalga türleridir?

  A) Elektromanyetik dalgalar
  B) Boyuna ve enine dalgalar
  C) Sadece boyuna dalgalar
  D) Sadece enine dalgalar
  E) Hem boyuna hem de enine dalgalar

 50. Cevap: B Açıklama:

  Deprem dalgaları yer kabuğunda kırılmalarla oluşan mekanik dalgalardır ve hem boyuna hem de enine dalgalar halinde yayılırlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OPTİK
  1. Aydınlanma
  2. Gölge
  3. Kırılma
  4. Mercekler
  5. Optik Araçlar
  6. Yansıma

Ayrıca

Çukur aynalarda görüntü oluşumunu anlama

F10.5.3. Işığın kırılmasının su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkisini açıklar.

F10.5.3. Ortam değiştiren ışığın ilerleme doğrultusundaki sapma miktarını etkileyen değişkenleri açıklar.

Işığın kırılmasını açıklamak.

Işığın kırılmasının yönünü tahmin etmek.

4.2.5.1. Farklı ortamlar arasındaki ışık kırılması olayını açıklar.

4.2.5.2. Kırılma indisinin tanımı ve cisimlerin görünür uzaklığı üzerindeki etkisini açıklar.

Merceklerin özelliklerini ve çeşitlerini anlar.

Merceklerin oluşturduğu görüntü özellikleri ve merceklerin kullanıldığı alanları bilir.

4.2.1.2. Işık prizmalarının özelliklerini açıklar.

4.2.1.2. Işık prizmalarının özelliklerini açıklar.

Işık renklerini ve ışıkla renk oluşumunu anlama.

Işık renklerini ve boya renklerini karşılaştırma.

Dalga kavramını anlamak (3.1.1.)

Titreşim hareketi örneklerini tanımak (3.1.1.)

Dalga boyunun tanımını belirtir.

Mekanik ve elektromanyetik dalgalar arasındaki farkı anlar.

Atmaların yansıması olayını anlama.

Farklı ortamlardaki yay atmalarının özelliklerini belirleme.

3.4.1. Ses Dalgaları ile İlgili Temel Kavramlar

3.4.1. Ses Dalgaları ile İlgili Temel Kavramlar

Sesin yayılması ile ilgili temel kavramları anlar.

Rezonans olayını anlar ve günlük hayattaki uygulamalarını bilir.

Ses dalgalarının özellikleri ve rezonans kavramı

Deprem dalgalarının özellikleri ve yayılımı

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-22) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.