10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1

10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 CEVAPLARI

 1. Varlık felsefesinin temel problemlerinden biri olan varlığın neden ve nasıl oluştuğu sorusuna ilişkin doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Varlık, kendi kendine oluşmuştur.
  B) Varlık, bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır.
  C) Varlık, evrimleşerek oluşmuştur.
  D) Varlık, tesadüfen oluşmuştur.
  E) Varlık, hiçbir zaman oluşmamıştır.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Varlık felsefesinde varlığın neden ve nasıl oluştuğu sorusu temel problemlerden biridir. Bu soruya verilen cevaplar çeşitlilik göstermektedir. Bazı filozoflar varlığın kendi kendine oluştuğunu savunurken bazıları ise bir yaratıcı tarafından yaratıldığını öne sürmektedir. Ayrıca, varlığın evrimleşerek oluştuğunu veya tesadüfen oluştuğunu ileri süren görüşler de bulunmaktadır. Ancak, varlığın hiçbir zaman oluşmadığını savunan bir görüş bulunmamaktadır. 3. Felsefe, varlığı hangi açıdan ele alır?

  A) Varlığın olup olmadığını sorar.
  B) Varlığın gerçekliğinin bilinip bilinemeyeceğini sorgular.
  C) Varlık-yokluk ikilemini ele alır.
  D) Varlığın türlerini ve mahiyetini araştırır.
  E) Varlığın ögelerini ve ilk nedenlerini kavrar.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Felsefe, varlığın olup olmadığını sormaz; varlığın var olduğu kabulüyle varlığa yönelir. Felsefe ise bu soruyu varlığın gerçekliğinin bilinip bilinemeyeceği ve varlık-yokluk ikilemi bağlamında ele alır. 5. Platon'a göre varlığın temeli nedir?

  A) İdealar    B) Madde    C) Fenomenler    D) İnsan    E) Tanrı    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Platon'a göre varlığın temeli ideadır. İdealar, nesnelerin gerçek ve değişmeyen özleridir. Maddi dünyada bulunan nesneler, ideaların geçici ve eksik kopyalarıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi kuşkucuların duyusal bilgilere yönelik eleştirilerinden biri değildir?

  A) Duyular bizi yanıltmaktadır.
  B) Duyular aracılığıyla elde edilen bilgiler güvenilirdir.
  C) Algı yanılmaları duyusal bilgilerin güvenilir olmadığını göstermektedir.
  D) Duygularımız bize nesnelerin gerçek doğasını göstermez.
  E) Duyular aracılığıyla elde edilen bilgiler değişebilir.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Kuşkucular, duyular aracılığıyla elde edilen bilgilere güvenilemeyeceğini savunurlar. Bu nedenle, duyular aracılığıyla elde edilen bilgiler güvenilirdir seçeneği doğru bir cevap değildir. 9. Bilginin kaynağının akıl olduğu görüşü hangi felsefi akıma aittir?

  A) Rasyonalizm     B) Empirizm       
  C) Entüisyonizm    D) Kritisizm      
  E) Pozitivizm                        

 10. Cevap: A Açıklama:

  Rasyonalizm, bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan felsefi akımdır. Rasyonalistler, duyuların yanılma payı olduğunu ve gerçek bilginin yalnızca akıl yoluyla elde edilebileceğini düşünürler. 11. Bilgiye sınır çekmeye karşı olan filozoflar aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?

  A) İnsanın yöneldiği nesneyi gerçekte olduğu şekliyle bilemeyeceğidir.
  B) Bilgiye bir sınır çekilemeyeceğini düşünen filozoflar, insandan bağımsız bir varlık alanını kabul eder ve insanın o alandaki nesneleri olduğu gibi bildiğini savunur.
  C) Bilgiye bir sınır çekilebileceğini savunur.
  D) Bilgiye bir sınır çekilemeyeceğini düşünen filozoflar, insanın o nesneleri olduğu gibi değil de kendisine göründüğü kadarıyla bilebileceğini savunur.
  E) Bilginin doğru veya yanlış olamayacağını savunur.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bilgiye bir sınır çekmeye karşı olan filozoflar, insandan bağımsız bir varlık alanını kabul eder ve insanın o alandaki nesneleri olduğu gibi bildiğini savunur. 13. Bilim felsefesinin konusu ve problemleri nelerdir?

  A) Bilim insanlarının yaptığı etkinlikte genel olarak bilim, bilimsel düşünce ve yöntemin yapı ve işleyişini sorgulamak.
  B) Bilimsel kuramlar arası ilişkilerin niteliğini sorgulamak.
  C) Bilimin değerini sorgulamak.
  D) Bilim henüz cevap veremediği soruları sormak.
  E) Bilimi eleştirmek ve bilimsel düşüncenin sınırlarını araştırmak.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bilim felsefesinin konusu, bilimin doğasını, yapısını ve işleyişini özel olarak da onun kavramlarını, ilkelerini ve yöntemini sorgulamaktır. Bilim felsefecileri, bilimin değerini ve bilimsel kuramlar arası ilişkilerin niteliği gibi bilime ait problemleri sorgularlar. Bununla beraber bilimin henüz cevap veremediği soruları sorar, ayrıca o sorulara şu an neden cevap verilemediğini de sorgularlar. 15. Bilimsel yöntem, kesin bir bilgi verir mi?

  A) Kesin bilgi verir.
  B) Kesin bilgi vermez, yalnızca olası açıklamalar sunar.
  C) Kesin bilgi verir, ancak bu bilgi zamanla değişebilir.
  D) Kesin bilgi verir, ancak bu bilgi her zaman doğru değildir.
  E) Kesin bilgi vermez, çünkü bilimsel yöntem özneldir.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bilimsel yöntem, hipotezin varlığını test etmek için yapılan deneysel bir süreçtir. Bu deneyler, hipotezin doğru veya yanlış olduğunu kesin olarak kanıtlayamaz. Bu nedenle bilimsel yöntem üzerinden yapılan çalışmalar yalnızca olası açıklamalar sunar. 17. Bertrand Russell'ın "Bilgelikle birleştiğinde bilimin sağladığı kudret tüm insanlığa büyük ölçüde refah ve mutluluk getirebilir. Tek başına ise yalnız yıkıntıya yol açar." sözünde geçen "bilgelik" kavramı ile neyi kastettiği düşünülmektedir?

  A) Bilimin sınırlarını ve olasılıklarını anlama
  B) Bilimsel yöntemin doğru kullanımı
  C) Bilimsel bilginin ahlaki değerlerle birleştirilmesi
  D) Bilimsel çalışmaların toplumsal yarar için kullanılması
  E) Bilimsel gelişmelerin çevresel etkilerinin farkında olma

 18. Cevap: C Açıklama:

  Russell, "bilgelik" kavramını, bilimsel bilginin ahlaki değerlerle birleştirilmesi anlamında kullanmaktadır. Ona göre, bilim tek başına yeterli değildir ve ahlaki değerlerle birleştirildiğinde insanlığa büyük ölçüde refah ve mutluluk getirebilir. Ancak, bilim tek başına kullanıldığında yıkıcı sonuçlara yol açabilir. 19. Etik, felsefenin hangi alanıyla ilgilidir?

  A) Metafizik          B) Epistemoloji      
  C) Ahlak felsefesi    D) Mantık            
  E) Siyasal felsefe                         

 20. Cevap: C Açıklama:

  Etik, felsefenin ahlakla ilgilenen ve ahlaki ilkeler üzerine düşünceler yürüten dalıdır. Ahlaki eylemin ve iyiyle kötünün ne olduğunu, irade ve seçmenin ahlaki eylemle ilişkisini, ahlaklı ve erdemli bir yaşayışın hangi ögeleri taşıdığını araştırır. 21. Evrensel ahlak yasasının temelini oluşturan görüşlerden biri olan faydacılığın temsilcisi kimdir?

  A) John Stuart Mill       B) Immanuel Kant         
  C) David Hume             D) Friedrich Nietzsche   
  E) Jean-Paul Sartre                                

 22. Cevap: A Açıklama:

  Faydacılığın temel görüşü, eylemin iyiliğinin veya kötülüğünün, eylemin mümkün olduğu kadar çok sayıda insana fayda sağlaması veya zarar vermesiyle belirlendiği fikrine dayanır. John Stuart Mill, faydacılığın en önemli temsilcilerinden biridir ve "En Büyük Mutluluk İlkesi" adlı eserinde, eylemin ahlaki iyiliğinin, eylemin mümkün olduğu kadar çok sayıda insana mutluluk getirmesiyle ölçüldüğünü savunmuştur. 23. Okulun ön bahçesinde top oynamak yasaktır. Mustafa ve arkadaşları bu kuralı bilmelerine rağmen ön bahçede arkadaşlarıyla futbol oynamaktadır. Mustafa, arkadaşlarının verdiği pasa oldukça sert bir şekilde vurur ve gol olur. Gol olur ama top, kale olarak belirledikleri merdivenlerden inen Zeynep’in suratına gelir. Zeynep’in dudağı patlar ve burnu kanamaya başlar. Mustafa yaptığından dolayı oldukça üzgündür ama kendini suçlu hissetmez. Kendini savunurken kendisi için aşağıdakilerden hangisi doğru söylenemez?

  A) Sorumluluk duygusu taşımamaktadır.
  B) Arkadaşlarının verdiği pasa sert vurmuştur.
  C) Topun Zeynep'in suratına geleceğini öngörememiştir.
  D) Zeynep'in dudağının patlamasına ve burnunun kanamasına neden olmuştur.
  E) Okul yönetiminin koyduğu kurala uymamıştır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Mustafa, okul yönetiminin koyduğu kurala uymamış ve ön bahçede top oynamıştır. Bu nedenle Zeynep'in dudağının patlamasına ve burnunun kanamasına neden olmuştur. Mustafa, yaptığından dolayı oldukça üzgün olsa da kendini suçlu hissetmemektedir. Bu, Mustafa'nın sorumluluk duygusu taşımadığını göstermektedir. 25. Din felsefesinin konusu ne değildir?

  A) İlahi ve ilahi olmayan tüm dinler
  B) Evrenin varlığı
  C) Tanrı'nın varlığı
  D) Ölümden sonra yaşam
  E) Din, felsefe ve ahlak arasındaki ilişki

 26. Cevap: B Açıklama:

  Din felsefesinin konusu, ilahi ve ilahi olmayan tüm dinleri incelemek, Tanrı'nın varlığı ve nitelikleri, ölümden sonra yaşam ve ahiret inancı gibi konuları araştırmaktır. Evrenin varlığı ise, felsefenin bir alt alanı olan kozmoloji biliminin incelediği bir konudur. 27. Evrenin varlığına yönelik olarak aşağıdaki görüşlerden hangisi Büyük Patlama Teorisi'ne dayanmaktadır?

  A) Evrenin bir sonu yoktur.
  B) Evren, Tanrı tarafından yaratılmıştır.
  C) Evren, kendiliğinden oluşmuştur.
  D) Evren, sonsuzdur.
  E) Evren, bir döngü içerisindedir.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Büyük Patlama Teorisi, evrenin yaklaşık 12-15 milyar yıl önce çok yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini ileri sürmektedir. Bu teoriye göre evren, o zamandan beri genişlemektedir. Büyük Patlama Teorisi, evrenin bir sonu olup olmadığı sorusuna kesin bir cevap vermemektedir. Ancak, bu teori evrenin kendiliğinden oluştuğunu ima etmektedir. 29. Küresel Mutluluk Endeksi'nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ülkelerin ekonomik ve sosyal yaşam kalitesini ölçmek ve karşılaştırmak
  B) Ülkelerin eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini ölçmek ve karşılaştırmak
  C) Ülkelerin çevre politikalarının etkinliğini ölçmek ve karşılaştırmak
  D) Ülkelerin askeri güçlerini ölçmek ve karşılaştırmak
  E) Ülkelerin kültürel çeşitliliğini ölçmek ve karşılaştırmak

 30. Cevap: A Açıklama:

  Küresel Mutluluk Endeksi, ülkelerin ekonomik ve sosyal yaşam kalitesini ölçmek ve karşılaştırmak için kullanılan bir araçtır. Endeks, kişi başına düşen gelir, sağlık, eğitim, güvenlik, sosyal destek, özgürlük ve cömertlik gibi faktörleri dikkate alır. 31. Siyaset felsefesinin temel kavramlarından biri olan özgürlük, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir kişinin sahip olduğu, başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden istediğini yapabilme yetkisi
  B) Bir kişinin sahip olduğu, başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal ederek istediğini yapabilme yetkisi
  C) Bir kişinin sahip olduğu, başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden istediğini yapabilme yetkisi ve başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma yükümlülüğü
  D) Bir kişinin sahip olduğu, başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma yükümlülüğü
  E) Bir kişinin sahip olduğu, başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma yükümlülüğü ve başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal edebileceği yetkisi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Özgürlük, bir kişinin sahip olduğu, başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden istediğini yapabilme yetkisidir. Özgürlük, kişilerin kendi hayatlarını istedikleri gibi yaşayabilmeleri ve kendi kararlarını alabilmeleri için gereklidir. 33. Devletin temel nedeni nedir?

  A) İnsanların güvenliğini sağlamak
  B) İnsanların özgürlüğünü kısıtlamak
  C) İnsanları kontrol etmek
  D) İnsanları cezalandırmak
  E) İnsanları zorla çalıştırmak

 34. Cevap: A Açıklama:

  Devlet, insanların güvenliğini sağlamak için kurulmuştur. İnsanlar, kendi başlarına güvenliklerini sağlayamadıklarından, bir araya gelerek devlet kurmuşlardır. Devlet, insanların can ve mal güvenliğini korur, adaleti sağlar ve ülkenin düzenini sağlar. 35. Egemenliğin kaynağı konusunda Rousseau'nun görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Egemenlik, doğal haklara dayanır.
  B) Egemenlik, tanrısal bir haktır.
  C) Egemenlik, soyluluğa dayanır.
  D) Egemenlik, zenginliğe dayanır.
  E) Egemenlik, güce dayanır.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Rousseau, egemenliğin kaynağının doğal haklara dayandığını savunmuştur. Doğal haklar, insanların doğuştan sahip olduğu ve vazgeçilemez olan haklardır. Bu haklar arasında özgürlük, eşitlik ve mülkiyet hakkı gibi haklar yer almaktadır. 37. Sanat felsefesinin konusu nedir?

  A) Güzellik ve estetik
  B) Sanat eserlerinin özellikleri
  C) Sanatta güzelliğin ne olduğu
  D) Sanatçıların yaşam öyküleri
  E) Sanat akımları

 38. Cevap: A Açıklama:

  Sanat felsefesi, sanatı tüm yönleriyle ele alan felsefi bir disiplindir. Sanat felsefesinde sanatın anlamı, sanat eserlerinin özellikleri ve sanatta güzelin ne anlama geldiği gibi felsefi problemler bulunur. 39. Sanatın var olanı ve hayatı doğrudan sanata taşıdığını iddia eden sanat kuramı hangisidir?

  A) Yansıtmacı kuram     B) Dışavurumcu kuram   
  C) Biçimci kuram        D) İşlevselci kuram    
  E) Gerçekçi kuram                              

 40. Cevap: A Açıklama:

  Yansıtmacı sanat kuramı, sanatın var olanı ve hayatı doğrudan sanata taşıdığını iddia eder. Bu kuram, sanatın gerçekliği taklit ettiğini ve sanatçının görevinin bu gerçekliği sanat eserinde yansıtmak olduğunu savunur. 41. Sanat eserleri hangi özelliklere sahiptir?

  A) Sanatçının akıl, duyu, duygu ve hayal gücünü yansıtır.
  B) Nesnel bir yorumun sonucudur.
  C) Kopyadır.
  D) Oluşturulduğu kültürün dışında beğeni kazanamaz.
  E) Geçicidir.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Sanat eserleri, sanatçının akıl, duyu, duygu ve hayal gücünü yansıtır. Bu nedenle, özgün ve biriciktir. Ayrıca, sanat eserleri, oluşturulduğu kültürün dışında da beğeni kazanabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 Detayları

10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf felsefe dersi III. ünite felsefenin temel konuları ve problemleri test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Varlık felsefesinin temel problemlerinden biri olan varlığın neden ve nasıl oluştuğu sorusuna ilişkin farklı görüşleri değerlendirmek.

Öğrenciler, felsefenin varlığı ele alış biçimini anlayabilirler.

Öğrenciler, Platon'un varlık felsefesini anlarlar

Öğrenciler, kuşkucuların duyusal bilgilere yönelik eleştirilerini kavrayabilirler.

Öğrenciler, rasyonalizm ve diğer felsefi akımlar arasındaki farkları kavrayabilirler.

Bilgiye sınır çekme tartışmasının temel noktalarını açıklayabilme.

* Öğrenciler, bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklayabilirler. * Öğrenciler, bilimin yapısı, işleyişi ve insan hayatı üzerine olan etkisini anlayabilirler. * Öğrenciler, bilimsel düşüncenin sınırlarını ve bilimsel etkinliğin neyi ifade ettiğini kavrayabilirler.

Öğrenciler, bilimsel yöntemin kesin bir bilgi vermediğini, yalnızca olası açıklamalar sunduğunu kavrayacaktır.

Öğrenciler, Bertrand Russell'ın "bilgelik" kavramını anlayabilir ve bilimsel bilginin ahlaki değerlerle birleştirilmesinin önemini kavrayabilirler.

Öğrenciler, etiğin felsefenin ahlakla ilgilenen alanı olduğunu ve ahlaki eylemi, iyiyi ve kötüyü, irade ve seçmenin ahlaki eylemle ilişkisini, ahlaklı ve erdemli bir yaşayışın hangi ögeleri taşıdığını araştırdığını öğrenir.

Öğrenciler, faydacılığın temel görüşünü ve bu görüşün temsilcilerinden birini öğrenecekler. Ayrıca, ahlaki eylemin iyiliğinin veya kötülüğünün nasıl belirlenebileceği konusunda farklı görüşlerin olduğunu anlayacaklar.

Öğrenciler, ahlaki eylemlerin sonuçlarını ve sorumluluğunu üstlenme bilincini kazanır.

Öğrenciler, din felsefesinin konusunu ve temel problemlerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Büyük Patlama Teorisi'nin evrenin varlığına yönelik görüşlerden biri olduğunu ve bu teorinin evrenin kendiliğinden oluştuğunu ima ettiğini öğrenirler.

Öğrenciler, Küresel Mutluluk Endeksi'nin amacını, kullanılan faktörleri ve ülkelerin sıralamasını açıklayabilmelidir.

Öğrenciler, siyaset felsefesinin temel kavramlarından biri olan özgürlüğü açıklayabilecektir.

Öğrenciler, devletin temel nedeninin insanların güvenliğini sağlamak olduğunu öğrenirler. Öğrenciler, devletin insanların özgürlüğünü kısıtlamak, insanları kontrol etmek, insanları cezalandırmak veya insanları zorla çalıştırmak için kurulmadığını öğrenirler.

Öğrenciler, Rousseau'nun egemenlik anlayışını açıklayabilecekler.

Öğrenciler, sanat felsefesinin konusunun ne olduğunu açıklayabilirler.

Öğrenciler, farklı sanat kuramlarını ve özelliklerini öğrenir.

Öğrenciler, sanat eserlerinin özelliklerini açıklayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Felsefe III. Ünite - Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.