10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2

10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Düşünmek için duyumsamanın yeterli olup olmadığını yorumlayınız.

  A) Evet, duyumsamak düşünmenin tek şartıdır.
  B) Evet, duyumsamak düşünmenin ön koşuludur.
  C) Hayır, duyumsamak düşünmenin yeterli değildir, ama gereklidir.
  D) Hayır, duyumsamak düşünmenin ne gerekli ne de yeterli değildir.
  E) Duyumsamak ile düşünme arasında bir ilişki yoktur.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Düşünmek için duyu içeriğinin algılanması gerekir. Ancak, duyumsamak sadece düşünmenin ön koşuludur. Düşünmek için ayrıca kavramların anlamlandırılması da gerekir. Bu nedenle, duyumsamak düşünmenin yeterli değildir, ama gereklidir. 3. Yapılan her eylem bilinçli midir? Örnek vererek yorumlayınız.

  A) Evet, yapılan her eylem bilinçlidir.
  B) Hayır, yapılan her eylem bilinçli değildir.
  C) Bazı eylemler bilinçli, bazıları bilinçsizdir.
  D) Bazı eylemler kısmen bilinçli, bazıları kısmen bilinçsizdir.
  E) Bilinçli eylemler ile bilinçsiz eylemler arasında bir çizgi yoktur.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bazı eylemler bilinçli olarak yapılırken, bazıları bilinçsiz olarak yapılır. Örneğin, bir sınava çalışmak bilinçli bir eylemdir. Ancak, bir elimizi yanağına götürmek bilinçsiz bir eylemdir. 5. Felsefe, var olan her şeyi inceleyen bir bilimdir. Bu ifadeye göre felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir bilim dalıdır.    B) Bir disiplindir.     
  C) Bir yöntemdir.        D) Bir akımdır.         
  E) Bir görüştür.                                 

 6. Cevap: B Açıklama:

  Felsefe, var olan her şeyi inceleyen bir disiplindir. Bu nedenle felsefe bir bilim dalıdır. 7. Felsefe, insanoğlunun varoluşuyla ilgili temel sorulara cevap arama çabasıdır. Bu ifadeye göre felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir düşünme biçimidir.       B) Bir sorgulama yöntemidir.   
  C) Bir arayıştır.               D) Bir hayat felsefesidir.     
  E) Bir yaşam biçimidir.                                        

 8. Cevap: C Açıklama:

  Felsefe, insanoğlunun varoluşuyla ilgili temel sorulara cevap arama çabasıdır. Bu nedenle felsefe bir arayıştır. 9. Felsefenin evrensel olma özelliği aşağıdakilerden hangisine dayanır?

  A) Felsefenin tüm insanların ortak problemi olan varlık, bilgi, değer ve ahlak gibi kavramları ele almasıdır.
  B) Felsefenin tüm insanların ortak kullandığı akıl yürütme yöntemlerinden yararlanmasıdır.
  C) Felsefenin tüm insanların ortak kabul ettiği değerleri savunmasıdır.
  D) Felsefenin tüm insanların ortak inandığı inançlara dayanmasıdır.
  E) Felsefenin tüm insanların ortak yaşadığı yerde ortaya çıkmasıdır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Felsefenin evrensel olma özelliği, felsefenin tüm insanların ortak problemi olan varlık, bilgi, değer ve ahlak gibi kavramları ele almasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, cevabın A seçeneği olması gerekir. 11. Mektupta, felsefe ödevi için araştırma yapan bir öğrenci, farklı kaynaklarda farklı açıklamalar bulduğunu ve hangi kaynağı kullanması gerektiğinden emin olmadığını ifade etmektedir. Bu durumda öğrenci, felsefi düşüncenin hangi özelliğini sergilemektedir?

  A) Eleştirel düşünme     B) Merak etme           
  C) Sorgulama             D) Hayret etme          
  E) Yığılımlı ilerleme                            

 12. Cevap: A Açıklama:

  Öğrenci, farklı kaynaklarda farklı açıklamalar bulduğunu görünce, hangi kaynağı kullanması gerektiğinden emin olmadığını ifade etmektedir. Bu durum, öğrencinin farklı görüşleri değerlendirmeye ve eleştirel bir tavır sergilemeye çalıştığını göstermektedir. 13. Ömer Naci Soykan'a göre, felsefe hayata ne yapar?

  A) Hayata anlam kazandırır.
  B) Hayatı daha çekilmez hale getirir.
  C) Hayatı daha çelişkili hale getirir.
  D) Hayatı daha zor hale getirir.
  E) Hayata hiçbir şey yapmaz.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, felsefeyle hayatı anlamlandırmak arasındaki ilişki vurgulanmıştır. Bu bağlamda, felsefe hayata anlam kazandırır. 15. Felsefenin hayat tarzı üzerindeki etkileri neler olabilir?

  A) İnsanları daha eleştirel düşünmeye yöneltir.
  B) İnsanları daha rahat ve huzurlu yaşamaya yöneltir.
  C) İnsanları daha mutlu yaşamaya yöneltir.
  D) İnsanları daha geleneksel yaşamaya yöneltir.
  E) İnsanları daha pragmatist yaşamaya yöneltir.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Felsefe, eleştirel düşünmeyi öğreterek insanların hayat tarzlarını etkiler. Eleştirel düşünebilen insanlar, kendilerine sunulan bilgilere sorgulamadan inanmazlar ve kendi kararlarını kendileri verirler. Bu da onların daha bağımsız ve özgür bir hayat tarzı benimsemelerine neden olur. 17. Aristoteles'in kurmuş olduğu okul olan "Lykeion" günümüz modern liselerinin temelini oluşturmaktadır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aristoteles, eğitimde felsefeden yararlanılması gerektiğini savunmuştur.
  B) Aristoteles, eğitimde disiplinli ve düzenli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini savunmuştur.
  C) Aristoteles, eğitimde öğrencilerin farklı alanlarda bilgi edinmesinin önemini vurgulamıştır.
  D) Aristoteles, eğitimde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesinin önemini vurgulamıştır.
  E) Aristoteles, eğitimde öğrencilerin sosyalleşmesinin önemini vurgulamıştır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Aristoteles, eğitimde felsefenin önemli bir rol oynadığını savunmuştur. Ona göre felsefe, insanın kendi kendini tanıması ve dünyayı anlamasını sağlayan bir araçtır. Bu nedenle Aristoteles, eğitimde felsefeden yararlanılmasının gerekli olduğunu savunmuştur. 19. Yûnus Emre'nin şiirlerinde dönemin dilini kullanmakta gösterdiği başarı, halka yakın söylemi, ele aldığı konular (insan sevgisi, doğruluk gibi) ve düşünce dünyasıyla Anadolu'nun yetiştirdiği önemli bir düşünür ve mutasavvıf şair olarak kabul edilir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Felsefenin, farklı disiplinlerle ilişki içinde olabileceğine
  B) Felsefenin, bireyin kendini tanımasına katkı sağlayabileceğine
  C) Felsefenin, toplumu dönüştürme gücüne sahip olduğuna
  D) Felsefenin, sanatla ilişki içinde olabileceğine
  E) Felsefenin, evrensel bir dil olabileceğine

 20. Cevap: D Açıklama:

  Yunus Emre, hem bir filozof hem de bir şairdir. Şiirlerinde felsefeyle ilgili kavram ve düşüncelere yer verir. Bu durum, felsefenin sanatla ilişki içinde olabileceğine kanıt olarak gösterilebilir. 21. Aşağıdakilerden hangisi, hatalı akıl yürütme türlerinden "yetersiz örnek"in bir örneğidir?

  A) O, çalışmayı sevmediği için tembeldir. Tembel olduğu için de çalışmayı sevmez.
  B) Öğrenciler not istediğine göre hocanın notu kıt olmalıdır.
  C) Zülal, evrenin sonsuz olduğunu söyledi. Fakat bunu ispat edemediğine göre demek ki evren sonsuz değildir.
  D) Savaş tankları arabalardan daha fazla yakıt harcar, o hâlde dünyadaki petrol tüketiminin büyük bir kısmı tanklar tarafından yapılıyor.
  E) Küresel ısınma devam ederse Dünya'daki yaşam Venüs'teki gibi son bulabilir.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Yetersiz örnek, sınırlı ya da az sayıda örnek ile hemen genelleme yapma hatası. Bu örnekte, "savaş tankları arabalardan daha fazla yakıt harcar" önermesi, yalnızca savaş tankları ve arabalar arasındaki yakıt tüketim miktarı karşılaştırılarak genelleme yapılmaktadır. Ancak dünyadaki tüm ulaşım araçları göz önüne alındığında bu genelleme doğru olmayabilir. Dolayısıyla bu bir yetersiz örnek örneğidir. 23. İnternetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasının insanlara sağladığı faydalardan biri nedir?

  A) Bilgiye hızlı ve kolay ulaşmayı kolaylaştırır.
  B) İnsanların yalnızlığını giderir.
  C) İnsanların farklı ufuklar açmasını sağlar.
  D) İnsanların zamanını boşa harcamasını sağlar.
  E) İnsanların daha mutlu olmasını sağlar.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, internetin ve sosyal medyanın insanlara sağladığı faydalardan biri olarak bilgiye hızlı ve kolay ulaşmayı kolaylaştırması belirtilmiştir. Bu nedenle, doğru cevap A seçeneğidir. 25. Düşünce, konuşma ve söz arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

  A) Düşünce, konuşmanın temelini oluşturur. Konuşma, düşüncenin dışa vurulduğu bir araçtır.
  B) Konuşma, düşüncenin temelini oluşturur. Düşünce, konuşmanın içselleştirilmiş halidir.
  C) Söz, düşüncenin temelini oluşturur. Düşünce, sözün bir ürünüdür.
  D) Düşünce, konuşma ve söz birbirinden bağımsızdır.
  E) Konuşma ve söz, düşüncenin farklı biçimleridir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Düşünce, konuşmanın temelini oluşturur. Konuşma, düşüncenin dışa vurulduğu bir araçtır. Düşünce olmadan konuşma olmaz. Düşünce, konuşmanın özünü oluşturur. 27. Aşağıdakilerden hangisi, düşüncenin dil ile olan ilişkisini yanlış açıklamaktadır?

  A) Düşünce, dille ifade edilir.
  B) Düşünce, dilden bağımsız değildir.
  C) Düşünce, dilin gelişimini etkiler.
  D) Dil, düşünceyi sınırlar.
  E) Düşünce, dilin sınırlarını aşabilir.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Düşünce, dille ifade edilir. Düşünce, dilden bağımsız değildir. Düşünce, dilin gelişimini etkiler. Düşünce, dilin sınırlarını aşabilir. Ancak dil, düşünceyi sınırlar. Dil, düşüncenin ifade edilmesinde bir sınır oluşturur. Düşünce, dilin sınırlarını aşabilir, ancak bu her zaman mümkün değildir. 29. Felsefi sorulara verilen cevapların öznellik taşımasının nedeni nedir?

  A) Felsefi sorular, soyut kavramları içerir.
  B) Felsefi sorular, kesin yanıtlar gerektirmez.
  C) Felsefi sorular, farklı bakış açılarını içerir.
  D) Felsefi sorular, insan deneyimine dayanır.
  E) Felsefi sorular, bilim temellidir.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Felsefi sorular, farklı bakış açılarını içerir. Bu nedenle, verilen cevaplar da farklı bakış açılarına göre değişebilir. 31. Felsefe soruları, hangi alanlarda problemlere yol açabilir?

  A) Varlık, bilgi ve değer alanında
  B) Bilim, teknoloji ve sanat alanında
  C) Toplum, ekonomi ve siyaset alanında
  D) Ahlak, estetik ve din alanında
  E) Hepsi

 32. Cevap: E Açıklama:

  Felsefi sorular, varlık, bilgi ve değer gibi temel kavramları sorguladığı için, bu kavramlarla ilişkili tüm alanlarda problemlere yol açabilir. 33. Bir filozof, "Güzellik, nesnel bir kavramdır." önermesini ileri sürer. Bu önerme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Bu önerme, doğrulanabilir bir olgusal önermedir.
  B) Bu önerme, doğrulanamaz bir olgusal önermedir.
  C) Bu önerme, doğrulanabilir bir biçimsel önermedir.
  D) Bu önerme, doğrulanamaz bir biçimsel önermedir.
  E) Bu önerme, doğrulanamaz bir değer yargısıdır.

 34. Cevap: E Açıklama:

  Güzellik, bir değer yargısıdır. Değer yargıları, doğrulanamaz önermelerdir. Bu nedenle, "Güzellik, nesnel bir kavramdır." önermesi de doğrulanamaz bir değer yargısıdır. 35. Satrançta şahın yalnızca bir kare oynayabilmesi ile ilgili kuralın doğru olduğunu nereden biliyoruz?

  A) Olgusal önermeler ile kanıtlayabiliriz.
  B) Biçimsel önermeler ile kanıtlayabiliriz.
  C) Felsefi bir sorudur ve kesin bir cevabı yoktur.
  D) Şahın yalnızca bir kare oynayabilmesinin doğal bir nedeni vardır.
  E) Şahın yalnızca bir kare oynayabilmesinin nesnel bir gerçekliği vardır.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Olgusal önermeler, gerçek dünyadaki gözlemlere dayanan önermelerlerdir. Satrançta şahın yalnızca bir kare oynayabilmesi ile ilgili kural, satranç oyununun kuralları ile ilgili bir olgusal önermedir. Bu kuralın doğruluğunu, satranç oyununu oynayarak gözlemleyebiliriz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 Detayları

10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf felsefe I. ve II. ünite test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

1.1.1. Düşünmenin önemi ve gerekliliği

1.1.1. Düşünmenin önemi ve gerekliliğ

* Felsefenin bir disiplin olduğunu açıklar.

* Felsefenin bir arayış olduğunu açıklar.

1.2.7. Felsefenin evrensel olma özelliğini açıklar.

Felsefi düşüncenin eleştirel düşünme özelliğini açıklar.

1.3. Felsefenin insan ve toplum hayatındaki rolünü açıklar.

1.3. Felsefenin insan ve toplum hayatındaki rolünü açıklar.

1.3.1. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevlerini açıklar.

1.3.1. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevlerini açıklar.

* Mantık: Hatalı akıl yürütme türleri

2.1.1.1. Akıl yürütme türlerini ayırt eder.

* Düşünce, konuşma ve söz arasındaki ilişkiyi açıklar.

* Düşüncenin dil ile olan ilişkisini açıklar.

10.2.3.2. Felsefi soruların özelliklerini kavrar.

10.2.4.2. Felsefenin problem çözmedeki önemini kavrar.

10.2.1. Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar.

10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 9 kere doğru, 9 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Felsefe I. ve II. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.