10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki metinde vurgulanan düşünce biçimi hangisidir?

  A) Felsefi düşünce     B) Bilimsel düşünce   
  C) Günlük düşünce      D) Sanatsal düşünce   
  E) Teolojik düşünce                          

 2. Cevap: A Açıklama:

  Metin, "Tam anlamıyla düşünce adına layık bir tek şey vardır: felsefi düşünce." ifadesiyle felsefi düşüncenin birinci önemini vurgulamaktadır. 3. "Özgürlük, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır." sözü hangi filozofa aittir?

  A) Jean-Jacques Rousseau    B) John Stuart Mill        
  C) Montesquieu              D) Spinoza                 
  E) Mustafa Kemal Atatürk                               

 4. Cevap: A Açıklama:

  Söz, "İnsanın özgürlüğü istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır." demiştir. 5. Aşağıdakilerden hangisi, yapay zekânın insanlık için potansiyel bir tehdit olarak görülmesinin bir nedenidir?

  A) İnsanların yerini alması
  B) İnsanların daha tembel hale gelmesine neden olması
  C) İnsanlığın evrimini hızlandırması
  D) İnsanların duygusal bağlarını zayıflatması
  E) İnsanların doğaya yabancılaşmasına yol açması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Metin, yapay zekânın iş alanlarında birçok çalışanın yerini alarak insanlığın varoluşunu tehdit edebileceği konusunda uyarıyor. 7. Aydınlanma Felsefesi'nin sözcüklere felsefe dilindeki kesin anlamını kazandırmayı amaçladığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Felsefesi'nin temel hedeflerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Antik Çağ'ın akli değerlerini yeniden canlandırmak
  B) Bilimsel yöntemi düşüncenin ana aracı haline getirmek
  C) Orta Çağ'ın dogmatik öğretilerinden sıyrılmak
  D) Dilin çoklu anlamlılığını ortadan kaldırmak
  E) Doğruya ulaşmada tek ölçütün bilgi olduğunu savunmak

 8. Cevap: D Açıklama:

  Aydınlanma Felsefesi, sözcüklerin çoklu anlamlılığını gidermeyi amaçlarken, dilin çoklu anlamlılığını ortadan kaldırmayı hedeflemez. 9. Sporun siyasi ve kültürel boyutlarının ne zaman yaygın olarak tanındığına dair aşağıdakilerden hangisi metinde yer almaktadır?

  A) 19. yüzyılın sonları
  B) 20. yüzyılın başları
  C) Birinci Dünya Savaşı sırasında
  D) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra
  E) İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra

 10. Cevap: A Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, "Spor ve siyaset, günümüzde birbirinden ayrılamaz olgulardır. Sporun siyasi ve kültürel boyutları yaygın olarak tanınmış ve uluslararası sporun bir uluslararası ilişkiler unsuru olduğu genel ölçülerde kabul edilmiştir." denmektedir. 11. Cuang Cou'nun yaşadığı gerçeklik problemi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Gerçek ile rüya arasındaki ayrım
  B) Kelebek ile filozof arasındaki özdeşlik
  C) Varlıklar arasındaki değişim
  D) Bilginin doğası
  E) Ahlaki eylemin temelleri

 12. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Cuang Cou'nun rüyasında bir kelebek olması ve uyanınca bir kelebek mi olduğunu yoksa bir kelebeğin rüyasında kendisini Cuang Cou olarak mı gördüğünü bilmemesi, gerçek ile rüya arasındaki ayrımı sorgulamaktadır. 13. Varlığın nitelikleri ile ilgili olarak Herakleitos'un savunduğu görüş hangisidir?

  A) Varlık bir ve özdeştir.
  B) Varlık sürekli değişir.
  C) Varlık sadece duyularla algılanabilir.
  D) Varlık hem var hem yok olabilir.
  E) Varlık sadece ideal olarak vardır.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Herakleitos, varlığın sürekli oluş içinde olduğunu ve olduğu gibi kalan hiçbir şeyin olamayacağını savunur. 15. Hangisi, "Sevmek Zamanı" filmindeki Halil'in resme aşık olmasının nedenidir?

  A) Resmin güzelliği ve Halil'in kendi dünyasında yaşama arzusu
  B) Meral'in gerçekte Halil'e aşık olması
  C) Halil'in gerçek aşktan kaçma korkusu
  D) Halil'in resme kendi duygularını yansıtmış olması
  E) Meral'in resmin asılı olduğu yerin sahibi olması

 16. Cevap: A Açıklama:

  Halil, resmin estetik güzelliğine ve kendi dünyasında yaşadığı yalnızlıktan kurtulma arzusuna kapılmıştır. Bu nedenle, resme aşık olduğunu söylerken gerçekte sevdiği şey, resmin temsil ettiği ideal güzellik ve özgürlüktür. 17. Bilgi felsefesinin ana problemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilginin doğru kaynağı nedir?
  B) Bilginin kesinliği nasıl sağlanır?
  C) Bilginin sınırları nelerdir?
  D) Bilginin değeri nasıldır?
  E) Bilgiyle ilgili yanlış bilgiler nelerdir?

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bilgi felsefesi, bilginin kaynağı, doğruluğu ve sınırları gibi konuları inceler. 19. Bilgiye bir sınır çekilmesi gerektiğini savunan filozofların temel argümanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan, nesneleri gerçekte olduğu şekilde bilemez.
  B) Deneyim yoluyla edinilen tüm bilgiler doğru değildir.
  C) Bilgi, akıl yürütmeye dayanmalıdır.
  D) Doğru bilgi, herkes tarafından kabul edilmelidir.
  E) Bilgi, doğasına uygun olan ölçütlere göre değerlendirilmelidir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bilgiye sınır çekilmesi gerektiğini savunan filozoflar, insanın nesneleri olduğu gibi bilemeyeceğini, yalnızca kendisine göründükleri kadarıyla bilebileceğini öne sürerler. 21. Aşağıdakilerden hangisi bilgiye ilişkin bir değer değildir?

  A) Hakikat         B) Güvenirlilik   
  C) Güç             D) Hayatilik      
  E) Ekonomi                           

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bilgiye ilişkin değerler hakikat, güvenirlilik, hayatilik ve ekonomidir. Güç, bilgiye ilişkin bir değer değildir. 23. Bilimlerin felsefeden koparak bağımsız hale gelmesinde gözlemlenen ortak noktalar nelerdir?

  A) Belirli bir inceleme alanı olması ve bu alana özgü yöntemler kullanılması
  B) Metafiziksel konularla ilgilenmeleri ve deneysel yöntemleri kullanmamaları
  C) Her biri farklı bir bilim insanı tarafından kurulmaları
  D) Belirli bir tarih aralığında ortaya çıkmaları
  E) Felsefi ilkelerle çelişmeleri

 24. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, bilimsel çalışmaların felsefeden kopmasında gözlemlenen iki ortak noktanın "sınırları aşağı yukarı belli bir inceleme alanı" ve "bu alana özgü yöntemler kullanılması" olduğu belirtilmektedir. 25. Profesörün su havuzuna düşen yavruyu kurtarmak için derse geç kalması doğru bir eylem midir?

  A) Evet, çünkü can kurtarmak her şeyden önce gelir.
  B) Hayır, çünkü profesörün ders sorumluluğu vardır.
  C) Profesörün dersine yetişmesi için yavruyu başka birine emanet etmesi gerekirdi.
  D) Profesörün yavruyu kurtarmaması, kendi sorumluluğunda olan öğrencilerine karşı duyarsızlık olurdu.
  E) Profesörün hem yavruyu kurtarması hem de dersine yetişmesi mümkün olabilirdi.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Can kurtarmak ahlaki açıdan en önemli eylemlerden biridir. Bir profesörün ders sorumluluğu olsa da, bir canlının hayatını kurtarmak bu sorumluluktan daha önce gelir. 27. Albert Camus'nun "Veba" kitabında, Cottard isimli karakterin vebayla savaşmayı reddetmesini doğru buluyor musunuz?

  A) Evet, çünkü Cottard vebanın çıkmasında hiçbir sorumluluğu yoktur.
  B) Evet, çünkü Cottard'ın başkalarının iyiliğini düşünme sorumluluğu yoktur.
  C) Hayır, çünkü Cottard bir topluluk üyesidir ve vebayla mücadele etmelidir.
  D) Hayır, çünkü Cottard'ın eylemleri başkalarının sağlığını tehlikeye atmaktadır.
  E) Hayır, çünkü Cottard'ın eylemleri vebanın yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cottard'ın vebanın çıkmasında doğrudan bir rolü olmadığı doğrudur. Bu nedenle, vebayla mücadele etmek için ahlaki bir yükümlülüğü yoktur. 29. Din felsefesi, aşağıdakilerden hangisiyle benzer yönler taşır?

  A) Hayatın amacını ve anlamını sorgulaması
  B) Bilimi temel alması
  C) İnsanların inançlarına doğrudan müdahale etmesi
  D) Sadece dini metinleri yorumlaması
  E) Kanıtlanmış gerçeklere dayanması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hem din felsefesi hem de felsefe, hayatın amacını ve anlamını sorgulama gibi benzer yönlere sahiptir. 31. Din felsefesinde "Düzen ve Amaç Kanıtı" hangi görüş tarafından ileri sürülür?

  A) Teizm    B) Deizm    C) Ateizm    D) Panteizm    E) Agnostisizm    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Düzen ve Amaç Kanıtı, evrendeki düzenin ve amacın Tanrı'nın varlığına kanıt olduğunu savunan teizm görüşü tarafından ileri sürülür. 33. Büyük Patlama Teorisine göre, evrenin yaklaşık olarak kaç yıl önce meydana geldiği kabul edilmektedir?

  A) 12-15 milyar yıl    B) 10-43 saniye       
  C) 1032 derece         D) 10-35              
  E) 1043 saniye                               

 34. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Büyük Patlama Teorisine göre evrenin yaklaşık 12-15 milyar yıl önce meydana geldiğinin kabul edildiği belirtilmektedir. 35. Siyaset kavramı hangi anlamı içermez?

  A) Toplumsal yaşamın ihtiyaçlarını belirleme
  B) İnsan istemlerinin gerçekleştirilmesi
  C) Birey ve toplum arasındaki ilişkileri düzenleme
  D) Bireysel çıkarların korunması
  E) Devlet yapısının oluşumunu tanımlama

 36. Cevap: D Açıklama:

  Siyaset, bireysel çıkarların korunmasını değil, toplumsal yaşamın bütün ihtiyaçlarını belirlemeyi, insan istemlerinin gerçekleştirilmesini ve birey ile toplum arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini içerir. 37. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal uyum ve güvenliğin sağlanması için imzalanan sözleşmeye ne ad verilir?

  A) Toplumsal sözleşme    B) Siyasal sözleşme     
  C) Ekonomik sözleşme     D) Hukuki sözleşme      
  E) Ahlaki sözleşme                               

 38. Cevap: A Açıklama:

  Toplumsal sözleşme, insanların toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak ve düzeni sağlamak için yaptıkları ortak uzlaşıdır. 39. Aşağıdakilerden hangisi egemenliğin temel şartlarından biridir?

  A) Topluluğun ortak varlığını sürdürebilmesi
  B) Güç kullanma yetkisine sahip olması
  C) En üst egemenliğin devlete ait olması
  D) Egemenliğin kaynağının meşru olması
  E) Egemenliğin kullanım şeklinin belirli olması

 40. Cevap: A Açıklama:

  Egemenlik, bir topluluğun ortak varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan gücü kullanma yetkisi ve iradesidir. 41. Egemenliğin kaynağı olarak kabul edilen "sözleşme" kavramı hangi filozofa aittir?

  A) Thomas Hobbes            B) Jean-Jacques Rousseau   
  C) Friedrich Nietzsche      D) Immanuel Kant           
  E) Albert Camus                                        

 42. Cevap: A Açıklama:

  Egemenliğin kaynağının bir sosyal sözleşme olduğu fikri, Thomas Hobbes'un "Leviathan" adlı eserinde öne sürülmüştür. 43. Sanatın temel ögelerinden biri olmayan nedir?

  A) Sanatçı           B) Sanatsal ürün    
  C) Alımlayıcı        D) Teknik beceri    
  E) Bilimsel bilgi                        

 44. Cevap: E Açıklama:

  Sanatın üç temel ögesi sanatçı, sanatsal ürün ve alımlayıcıdır. Teknik beceri ise sanatın üretim sürecinde kullanılan bir araçtır, ancak temel bir öge değildir. Bilimsel bilgi ise sanatla doğrudan ilişkili değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf felsefe dersi deri 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Felsefi düşüncenin diğer düşünce biçimlerine olan üstünlüğünü anlama

Öğrenciler, farklı filozofların özgürlük hakkındaki görüşlerini ayırt edebileceklerdir.

* Yapay zekanın insanlık için potansiyel faydalarını ve risklerini anlama * Metinlerden ana fikirleri ve argümanları çıkarma

* Felsefi metinleri yorumlama ve anlama * Aydınlanma Felsefesi'nin temel amaçlarını belirleme

Felsefi metinleri çözümleyerek ana fikirleri ve destekleyici kanıtları belirleme becerisi

* Varlık felsefesinin temel sorularını anlamak * Gerçeklik kavramı hakkında eleştirel düşünmek * Rüya ve gerçekliğin doğası arasındaki farkı soruşturmak

Varlık felsefesinin temel problemlerinden varlığın hakikati ve bilgisini anlama

* Varlık felsefesi kavramları (öznellik, nesnellik, gerçeklik) * Kişisel varoluş ve benlik arayışı * Aşk ve güzelliğin doğası

Bilgi felsefesinin ana problemlerini anlamak

Bilginin sınırlarını ve doğruluğu için önerilen ölçütleri kavrar.

Bilginin değerlerini anlamak

Bilimsel bilginin doğası ve bilimlerin felsefeden ayrılma süreci hakkında bilgi edinmek

* Öğrencilere ahlaki ilkelerin göreceliliğini ve bazen çelişkiler yaratabileceğini öğretir. * Önceliklendirme ve değer yargılarının önemini vurgular. * Ahlaki kararların sonuçlarını ve sorumluluklarını anlamaya yardımcı olur.

İyilik ve mutluluk arasındaki ilişkiyi anlamayı geliştirmek. Ahlaki eylemlerin nihai amacı hakkındaki farklı bakış açılarını değerlendirmeyi geliştirmek.

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 106

* Din felsefesindeki farklı görüşleri tanımak * Teizmin temel argümanlarını anlamak * Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek

Evrenin oluşumu ve Büyük Patlama Teorisinin temel kavramlarını anlama.

Siyaset kavramının kapsamını ve ana unsurlarını anlama (Kazanım 1)

* İktidarın kaynağı teorilerini anlamak * Toplumsal sözleşmenin önemini kavramak * Meşruiyet kavramını açıklamak

Egemenliğin tanımını ve temel şartlarını anlamak

Egemenliğin kaynağı kavramını anlama.

Felsefenin temel kavramlarını açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.