10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Varlığın hakikatini ve bilgisini anlatan felsefi alanı belirtiniz.


 2. Cevap: Ontoloji Açıklama:

  Metin, varlık olmak bakımından varlığı inceleyen bilimin ontoloji olduğunu belirtmektedir. 3. Herakleitos'un varlık hakkındaki temel fikrini özetleyiniz.


 4. Cevap: Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Açıklama:

  Metin, Herakleitos'un her şeyin oluş içinde olduğunu ve varlığın sürekli karşıtına dönüştüğünü savunduğunu belirtmektedir. 5. Varlığın sürekli değişim göstermesiyle ilgili Aristoteles'in görüşünü açıklayınız.


 6. Cevap: Aristoteles, varlıkların değişim göstermesinin özlerini değiştirmediğini savunur. Madde ve form kavramlarını kullanarak, varlıkların belli bir amaç doğrultusunda başkalaştığını öne sürer. Açıklama:

  Aristoteles, varlıkların özlerini koruyarak, bir maddi yapıdan başka bir maddi yapıya dönüştüğünü düşünür. Bu dönüşüm, varlıkların amaçsal olarak değişime uğramasıyla gerçekleşir. 7. Varlık felsefesinin temel problemlerini açıklayınız.


 8. Cevap: Varlık felsefesinin temel problemleri şunlardır: * Varlık nedir? * Varlığın doğası nedir? * Varlık nasıl sınıflandırılabilir? * Varlık neden vardır? Açıklama:

  Varlık felsefesi, varlığın doğası ve varlığın neden var olduğu gibi sorularla ilgilenir. Varlığı, var olma özelliği olan, var olan her şeyi kapsayan bir kavram olarak tanımlar. 9. İnsanın, varlığı anlama ve açıklama çabasının nedenleri nelerdir?


 10. Cevap: İnsanın doğal ihtiyaçlarını karşılama isteği, bilme isteği ve anlam arayışı. Açıklama: 11. Varlığın temelini idea olarak kabul eden düşünce akımına ne ad verilir?


 12. Cevap: İdealizm Açıklama: 13. İnsan bilgisini ayırt eden özellikler nelerdir?


 14. Cevap: Belirsiz Açıklama:

  Metinde insan bilgisini ayırt eden özellikler hakkında bilgi verilmemiştir. 15. Bilginin değerini belirleyen temel koşulları açıklayınız.


 16. Cevap: Bilginin değerini belirleyen temel koşullar; pratik hayattaki faydası, bireyin ihtiyaçları ve toplumsal ilgi alanlarıdır. Açıklama:

  Pratik hayatta ihtiyaçları karşılayan ve hayatı kolaylaştıran bilgiler daha değerli kabul edilir. Bireylerin kişisel ilgi alanları ve toplumu ilgilendiren konular da bilginin değerini artırır. 17. Bilginin değerini belirleyen faktörleri açıklayınız.


 18. Cevap: Bilginin değerini belirleyen faktörler şunlardır: * Gerçeğe uygunluk * Faydacılık * Uygunluk * Güvenilirlik * Eyleme geçirilebilirlik Açıklama:

  Bilginin değeri, hakikati doğru bir şekilde yansıtma derecesi, pratik faydası, belirli bir bağlamdaki önemi, güvenilirliği ve pratik eyleme yol açma yeteneği gibi faktörlerle belirlenir. 19. Felsefede bilim ve felsefe arasındaki en temel farklardan biri nedir?


 20. Cevap: Konu edinme ve bu konuları ele alış yöntemleri Açıklama:

  Bilim somut olgu ve olaylara odaklanır ve bunları objektif olarak işlerken, felsefe düşünülebilir ve ideal olanın bilgisini araştırır, soyut kavramları ve insan eylemini inceler. 21. İyilik ve mutluluk arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 22. Cevap: İyilik ve mutluluk arasında karmaşık bir ilişki vardır. Bazı düşünürler, iyiliğin mutluluğa giden bir yol olduğuna inanırken, diğerleri mutluluğun iyilik için bir motivasyon olduğuna inanır. Açıklama:

  İyilik, başkalarına yardım etme veya zarardan kaçınma eylemiyken, mutluluk bireyin kendi iyiliğine odaklanır. İyiliğin mutluluğa giden bir yol olduğu görüşü, iyilik yapmanın kişiye içsel bir tatmin ve kendini gerçekleştirme duygusu sağladığı fikrine dayanır. Mutluluğun iyilik için bir motivasyon olduğu görüşü ise, kişilerin başkalarına yardım ederek kendi mutluluklarını artırabilecekleri fikrine dayanır. 23. Ahlaki eylemi temellendirmede kullanılan ölçütleri belirtiniz.


 24. Cevap: Niyet, haz, yarar, mutluluk, ödevi yerine getirme, doğruluk, sevgi ve Tanrı'nın koyduğu kurallara uygunluk Açıklama:

  Ahlaki eylemin iyi veya kötü olarak değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli ölçütler vardır. Bunlar arasında eylemin niyetini, sonucunu, bireye veya topluma faydasını, ödev bilinciyle gerçekleştirilmesini, doğruluk ve adalete uygunluğunu, sevgiyi ve dini kurallara uygunluğu içerir. 25. Ben kimim? sorusunun bilimsel, dinsel ve felsefi açılardan tartışılmasını yapınız.


 26. Cevap: * Bilimsel Açıdan: İnsan, evrimin bir sonucu olarak ortaya çıkmış, biyolojik bir varlıktır. Benlik, beyindeki nörolojik süreçlerin bir ürünüdür. * Dinsel Açıdan: İnsan, Tanrı tarafından yaratılmış, ruhsal bir varlıktır. Benlik, Tanrı'yla olan ilişkinin bir sonucudur. * Felsefi Açıdan: Benlik, öz bilinçli ve düşünen bir varlıktır. Descartes'ın "Düşünüyorum, öyleyse varım" sözü, benliğin özünü tanımlar. Açıklama:

  Ben kimim? sorusu, insanlığın en temel sorularından biridir. Bu soru, insanın doğasını, amacını ve varlığını sorgulamasına yol açar. Farklı disiplinler, bu soruya farklı cevaplar sunar, ancak hepsinin amacı, benliğin karmaşıklığını anlamaktır. 27. Siyaset felsefesinin temel problemlerinden üçünü yazınız.


 28. Cevap: - Hak - Adalet - Özgürlük Açıklama:

  Siyaset felsefesi, siyasetin temellerini ve en iyi yönetim biçimlerini araştırır. Temel problemleri, siyasi fikir oluşturma ve ideal devletler tasarlamada kritik öneme sahiptir. 29. İktidarın doğalcı görüşünü açıklayınız.


 30. Cevap: Doğalcı görüş, devletin insanların korunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıktığını savunur. Buna göre, yöneticiler bu ihtiyacı karşılamak adına yönetme gücünü ellerinde tutarlar. Açıklama:

  Doğalcı görüş, devletin toplumsal bir zorunluluk olduğu ve yöneticilerin ihtiyaçları karşılama göreviyle iktidar gücüne sahip oldukları fikrine dayanır. 31. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 13. maddesini açıklayınız.


 32. Cevap: Madde 13, bireylerin özgürce seyahat etme ve herhangi bir ülkeye girip çıkma hakkına sahip olduğu ifade etmektedir. Açıklama:

  Bu hak, bireylerin hareket özgürlüğünü güvence altına almakta ve vatandaşlık veya ulusal sınırlamalardan bağımsız olarak seyahat etmelerini sağlamaktadır. 33. Sanat ve tekniğin ilişkisini açıklayınız.


 34. Cevap: Sanat, teknik beceriyi gerektiren bir uğraştır. Teknik, sanatçının fikirlerini ve duygularını etkili bir şekilde iletmesine yardımcı olur. İyi teknik, sanat eserinin estetik çekiciliğini, kalitesini ve etkisini artırır. Açıklama:

  Sanatta teknik, araç ve malzemelerin kullanılması, kompozisyon, renk teorisi ve perspektif gibi unsurları kapsar. Sanatçılar, teknik becerilerini geliştirerek sanat eserlerine özgünlük, derinlik ve ifade katarlar. 35. Sanat eseri nedir? Açıklayınız.


 36. Cevap: Sanat eseri, estetik kaygılar sonucu oluşturulmuş, sanatçının öznel yorumunu yansıtan, özgün, biricik ve kalıcı bir üretimdir. Açıklama:

  Sanat eserleri, sanatçının akıl, duyu, duygu ve hayal gücünün bir ürünüdür ve oluşturulduğu kültürün dışında da beğeni kazanabilirler. 37. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Devlet, bir grup insanın ortak varlıklarını sürdürebilmesi için gücü kullanma yetkisine sahiptir.
  2. (.....) Egemenlik, sadece devletlere aittir.
  3. (.....) Egemenliğin kaynağı, meşruiyeti ve kullanım şekli devlet biçimlerine göre değişir.
  4. (.....) Ailede egemenlik yoktur.
  5. (.....) Egemenlik, bir grup veya toplumun iradesini ifade eder.
  6. (.....) Devlet egemenliği, bireysel egemenliklerden üstündür.
  7. (.....) Egemenlik, gücü kullanma yetkisidir.
  8. (.....) Egemenliğin tek amacı devletin varlığını sürdürmektir.
  9. (.....) Egemenlik, bir grup veya toplumun kararlarını uygulama yetkisidir.
  10. (.....) Egemenlik, devletin güce sahip olma nedenidir.

 38. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 39. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Devlet gücünü kullanma yetkisi.
  2. Bir grup veya toplumun ortak varlığını sürdürmesi için gerekli olan şart.
  3. Bir grup, toplum veya ülkede nihai kararı veren güç.
  4. Egemenliğin kaynağı, meşruiyeti ve kullanım şekilleriyle ilgili farklılıkların bulunduğu devlet biçimleri.
  5. Ailede veya okulda da gözlemlenebilen egemenlik türü.
  6. Devlet biçimleri arasındaki farklılıkları belirleyen faktör.
  7. Bireysel ilişkilerde de görülen egemenlik türü.
  8. Devlete ait olan ve en üst düzeyde görülen egemenlik türü.
  9. Bir grubun veya toplumun iradesiyle ilgili olan egemenlik.
  10. Toplulukların kendi kaderlerini tayin etme hakkını ifade eden kavram.
  Seçenekler:
  a. Egemenlik
  b. Devlet egemenliği
  c. Bireysel egemenlik
  d. Devlet biçimleri
  e. Aile egemenliği
  f. Okul egemenliği
  g. Halk egemenliği
  h. Toplumsal egemenlik
  ı. Nihai karar verme gücü
  i. Güç kullanma yetkisi

 40. Cevap: 1. i 2. a 3. ı 4. d 5. e/f 6. h 7. c 8. b 9. i 10. g Açıklama:

  Egemenlik, bir grup veya toplumun kendi kaderini tayin etme hakkını, gücü kullanma yetkisini ve nihai karar verme yetkisini ifade eder. Devlet egemenliği, en üst düzey egemenlik türüdür ve devlete aittir. Devlet biçimleri, egemenliğin kaynağı, meşruiyeti ve kullanım şekilleriyle ilgili farklılıklar gösterir. Bireysel, aile ve okul egemenliği de daha küçük ölçeklerde görülen egemenlik türleridir. 41. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Sanat, var olanı doğrudan sanata taşıdığını iddia eden kuram ... olarak adlandırılır.
  2. Sanatın duygu ve düşüncelerin aktarıldığı bir etkinlik olduğunu savunan kuram ... olarak bilinir.
  3. Sanatsal ürünün sanatçının duygu ve düşüncelerini somutlaştırdığı nesnelerdir.
  4. Yansıtmacı kuram, sanatın ... ve hayatı doğrudan sanata taşıdığını iddia eder.
  5. Sanatçının hayat görüşü bize uymasa bile eserini ön yargısız olarak beğenebiliriz. (Doğru/Yanlış)
  6. Sanat eseri, estetik bir üretimin ... hâlidir.
  7. Sanat eseri, öncelikle onu oluşturan ... izlerini yansıtır.
  8. Sanat eserinin özgün ve biricik olması, onun diğer etkinliklerden ... özelliğini gösterir.
  9. Alımlayıcının olmadığı bir ... mümkün değildir.
  10. Sanat eserleri, sanatçı ve alımlayıcı tarafından ... yorumlanabilir.

 42. Cevap: 1. Yansıtmacı 2. Dışavurumcu 3. Sanat eseri 4. var olanı 5. Yanlış 6. vücut bulmuş 7. sanatçının 8. ayrılan 9. sanat 10. farklı Açıklama:

  Metin, sanat felsefesi ve sanat eserinin özellikleri hakkında bilgi vermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 10.sınıf felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, ontolojinin varlığın hakikatini ve bilgisini inceleyen felsefi alan olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, Herakleitos'un değişimci varlık anlayışını kavrarlar.

Öğrenci, Aristoteles'in varlığın değişimiyle ilgili görüşünü anlayacak ve açıklayabilecektir.

Öğrenci, varlık felsefesinin temel problemlerini tanımlayabilir.

Öğrenciler, kaynakta insan bilgisinin ayırt edici özelliklerinin belirtilmediğini fark eder.

Öğrenciler, bilginin değerini belirleyen temel koşulları kavrayabilirler.

Öğrenciler, bilginin değerini belirleyen temel faktörleri anlayacaktır.

Öğrenciler, bilim ve felsefe arasındaki konu ve yöntem farklılıklarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, iyilik ve mutluluk arasındaki ilişkinin karmaşık ve çok yönlü olduğunu anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, ahlaki eylemin temellendirilmesinde kullanılan ölçütleri tanımlayabilecektir.

Öğrenciler, benlik kavramının bilimsel, dinsel ve felsefi açılardan ele alınışını anlayabilirler.

Öğrenciler, siyaset felsefesinin ana problemlerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, iktidarın kaynağı tartışmalarında doğalcı görüşün temel ilkelerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ndeki temel hak ve özgürlükleri anlayabilecektir.

Öğrenciler, sanat ve tekniğin ilişkisini ve teknik becerilerin sanatsal ifadedeki önemini kavrarlar.

Öğrenciler, sanat eserinin özelliklerini anlayabilecektir.

1. Egemenliğin tanımını ve önemini anlama. 2. Egemenlikle ilgili yanlış anlamaları giderme. 3. Egemenliğin devlet biçimleri arasındaki farkını açıklama. 4. Egemenliğin aile gibi küçük gruplarda da var olabileceğini anlama. 5. Egemenliğin gücü kullanma yetkisiyle bağlantısını kavrama. 6. Devlet egemenliğinin önemini vurgulama. 7. Egemenliğin devletin gücü kullanma nedenini açıklama. 8. Egemenliğin amacının yalnızca devletin varlığını sürdürmek olmadığını anlama. 9. Egemenliğin karar alma yetkisiyle bağlantısını belirleme. 10. Egemenliğin devletin yetkisinin kaynağı olduğunu öğrenme.

* Egemenlik kavramını anlamak * Egemenliğin farklı türlerini ayırt etmek * Devlet biçimleri ile egemenlik arasındaki ilişkiyi kavramak

* Öğrenciler, sanat felsefesindeki farklı kuramları tanımlayabilirler. * Öğrenciler, sanat eserinin özelliklerini tanıyabilirler. * Öğrenciler, sanatın alımlayıcısı ve yorumlayıcısı olarak rolünü anlayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.