10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. İmamiye ekolüne göre dinin temel esaslarından biri hangisidir?

  A) İmamet    B) Nübüvvet    C) Ahiret    D) Zekât    E) Namaz    

 2. Cevap: A Açıklama:

  İmamiye ekolüne göre dinin temel esaslarından biri hangisidir? A) İmamet B) Nübüvvet C) Ahiret D) Zekât E) Namaz Cevap: Akolüne göre dinin temel esaslarından biri hangisidir? A) İmamet B) Nübüvvet C) Ahiret D) Zekât E) Namaz Cevap: A 3. Hanefilik fıkhi ekolünün kurucusu kimdir?

  A) İmam Malik          B) İmam Şafiî         
  C) İmam Ebû Hanife     D) İmam Cafer Sadık   
  E) İmam Muhammed                             

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hanefilik fıkhi ekolünün kurucusu kimdir? A) İmam Malik B) İmam Şafiî C) İmam Ebû Hanife D) İmam Cafer Sadık E) İmam Muhammed Cevap: C fıkhi ekolünün kurucusu kimdir? A) İmam Malik B) İmam Şafiî C) İmam Ebû Hanife D) İmam Cafer Sadık E) İmam Muhammed Cevap: C 5. Maliki mezhebi, İslam hukuku kaynaklarında hangi uygulamaya öncelik verir?

  A) Sahabe sözlerine          B) Peygamberin sünnetine    
  C) Medine halkının örfüne    D) Tabiin sözlerine         
  E) Akıl yürütmeye                                        

 6. Cevap: C Açıklama:

  Maliki mezhebi, İslam hukuku kaynaklarında hangi uygulamaya öncelik verir? A) Sahabe sözlerine B) Peygamberin sünnetine C) Medine halkının örfüne D) Tabiin sözlerine E) Akıl yürütmeye Cevap: Czhebi, İslam hukuku kaynaklarında hangi uygulamaya öncelik verir? A) Sahabe sözlerine B) Peygamberin sünnetine C) Medine halkının örfüne D) Tabiin sözlerine E) Akıl yürütmeye Cevap: C 7. İmam Şafii'nin hangi eseri fıkıh usulünün sistemleşmesine önemli katkı sağlamıştır?

  A) Muvatta           B) Fıkhu'l Ekber    
  C) Er-Risale         D) Müsned           
  E) Sahih-i Buhari                        

 8. Cevap: C Açıklama:

  İmam Şafiî'nin "er-Risale" adlı eseri, fıkıh usulünün temel ilkelerini ortaya koyan önemli bir eserdir ve kendisinden sonra gelen pek çok fıkıh âlimine kaynak olmuştur. 9. Şii inancına göre, hangi imam halen sağdır ve günü geldiğinde tekrar ortaya çıkacaktır?

  A) Hasan Askeri      B) Muhammed Mehdi   
  C) Ali Rıza          D) Cafer-i Sadık    
  E) Muhammed Taki                         

 10. Cevap: B Açıklama:

  Şia'nın on ikinci imamı olan Muhammed Mehdi, halen sağ olduğuna ve günü geldiğinde tekrar ortaya çıkıp yeryüzünü adaletle yöneteceğine inanılır. 11. Şafii mezhebinin delil sıralaması nasıldır?

  A) Kur'an, sünnet, icma, kıyas
  B) Kur'an, sünnet, kıyas, icma
  C) Sünnet, Kur'an, icma, kıyas
  D) Sünnet, Kur'an, kıyas, icma
  E) Kur'an, kıyas, sünnet, icma

 12. Cevap: A Açıklama:

  Şafii mezhebi, bir meselenin çözümü için ilk olarak Kur'an ve sünnete başvurur ve bu kaynaklarda hüküm varsa başka delile başvurmaz. 13. Hanbeli mezhebinin temel ilkesi nedir?

  A) Hakkında haram olduğu konusunda kesin hüküm yoksa helaldir.
  B) Hakkında helal olduğu konusunda kesin hüküm varsa haramdır.
  C) Kur'an ve sünnet dışında hiçbir delil kabul edilmez.
  D) Kişisel görüşle karar vermek her zaman caizdir.
  E) Hadislerin yorumunda rey öne çıkar.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hanbeli mezhebi, hakkında haram olduğuna dair kesin hüküm bulunmayan şeyin helal olduğunu kabul eder. 15. İmamMalik b. Enes'in ünlü eseri nedir?

  A) Sahîh-i Buharî    B) Muvatta          
  C) er-Risâle         D) el-Müsned        
  E) el-Kâmil                              

 16. Cevap: B Açıklama:

  İmam Malik b. Enes, hadisleri ve sahabe sözlerini derleyerek "Muvatta" adlı eseri oluşturmuştur. 17. Hanbeli mezhebi günümüzde yaygın olarak nerelerde görülür?

  A) Türkiye, Endonezya, Irak
  B) Suudi Arabistan, Mısır, Suriye
  C) İran, Afganistan, Pakistan
  D) Hindistan, Bangladeş, Malezya
  E) Yemen, Umman, Fas

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hanbeli mezhebi, günümüzde Suudi Arabistan, Mısır ve Suriye gibi ülkelerde yaygındır. 19. Caferi mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan eserler hangileridir?

  A) Sahih-i Buharî ve Müslim
  B) Tirmizî ve Nesaî
  C) İbn Mâce ve Ebû Davud
  D) el-Müsned, el-Kâfi ve el-İhtiyâr
  E) el-Câmiu'l-Kebîr ve Riyadü's-Sâlihîn

 20. Cevap: D Açıklama:

  Caferi mezhebinin temel kaynakları, on iki imamdan nakledilen rivayetleri içeren el-Müsned, el-Kâfi ve el-İhtiyâr eserleridir. 21. Ölçülü davranmanın en güzel örneklerinden biri nedir?

  A) Peygamberler         B) Bilge insanlar      
  C) Başarılı insanlar    D) Zengin insanlar     
  E) Güçlü insanlar                              

 22. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberler, insanlığın en iyi modelleri olarak kabul edilir ve hayatları ölçülü davranışlarla doludur. 23. Hz. Peygamber'in israf konusunda gösterdiği hassasiyet nedir?

  A) İsraf edenleri cezalandırmıştır.
  B) İnsanlara israf etmemeleri için nasihat etmiştir.
  C) Akan nehirden bile abdest alırken israf yapılmaması gerektiğini söylemiştir.
  D) İsrafın dinde yeri olmadığını ifade etmiştir.
  E) İsraf edenleri takdir etmiştir.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, abdestte bile israfın olmaması gerektiğini vurgulayarak bu konudaki hassasiyetini göstermiştir. 25. İsrafın dışında hangi davranışlar ölçülü davranmamakla ilişkilendirilir?

  A) Zamanı boşa harcamak
  B) Duyguları aşırı yaşamak
  C) Sportif başarıya aşırı önem vermek
  D) Başkalarıyla iyi geçinmek
  E) Bilgiyi paylaşmak

 26. Cevap: C Açıklama:

  Ölçülü davranmama, zaman, duygu ve emek israfını da kapsar. 27. Hz. Şuayb'ın kavmine verdiği tavsiyede hangi ilke öne çıkmaktadır?

  A) İsraf                    B) Ölçülü davranmak        
  C) Zenginleşmek             D) Güç sahibi olmak        
  E) Başkalarına zulmetmek                               

 28. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Şuayb, kavmine ölçüyü ve tartıyı tam yapmalarını ve düzen bozmamalarını tavsiye etmiştir. 29. Ölçülü bir yaşam sürmenin Hz. Muhammed'in hayatında nasıl bir yeri vardır?

  A) Yalnızca bazı durumlarda ölçülü davrandı.
  B) Dünya hayatına fazla önem vermeden yaşadı.
  C) Her zaman ve her durumda ölçülü hareket etti.
  D) Aşırılıklardan kaçınmayı tavsiye etti ancak kendisi aşırı davrandı.
  E) Ölçülü davranma konusunda başkalarına nasihat etti ama kendisi ölçülü yaşamadı.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed, yaşamının her alanında ölçülü davrandı ve Müslümanlara da bunu tavsiye etti. 31. Aşağıdakilerden hangisi Hucurât suresinin 11. ayetinde eleştirilen bir davranıştır?

  A) Gıybet    B) Cimrilik    C) Kibir    D) Riya    E) İftira    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Hucurât suresi 11. ayette gıybet, kardeşlik bağlarını zedeleyen bir davranış olarak eleştirilir. 33. İnsan ilişkilerinde ölçülü davranmanın faydası nedir?

  A) Mutluluğa götürür
  B) Toplumsal uyumu güçlendirir
  C) Allah'ın rızasını kazandırır
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 34. Cevap: D Açıklama:

  Ölçülü davranmak, tüm bu faydaları sağlayarak insanların huzurlu ve uyumlu bir şekilde yaşamalarını sağlar. 35. Hucurât suresinin 12. ayetinde vurgulanan ahlaki değerlerden biri hangisidir?

  A) İffet                       B) Sabır                      
  C) Dürüstlük                   D) Merhamet                   
  E) Zannın çoğundan sakınmak                                  

 36. Cevap: E Açıklama:

  Surenin 12. ayetinde, zannın çoğundan sakınılması gerektiği vurgulanır. 37. "Gıybet"in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Başkalarının gizli yönlerini araştırmak
  B) Başkalarının arkasından çekiştirmek
  C) Başkalarına haksızlık yapmak
  D) Başkalarına yardım etmek
  E) Başkalarını övmek

 38. Cevap: B Açıklama:

  Gıybet, başkalarının arkasından konuşarak onların kusurlarını veya özel hayatlarını dile getirmektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN
  1. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır.
  2. Atatürk'e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur.
  3. Atatürk'ün İslâmiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE BİLİM
  1. Din-Bilim İlişkisi
  2. İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder.
  3. İslâm Bilimsel Yöntemlerle Araştırılmalı ve Öğrenilmelidir.
  4. İslâm Medeniyetinde Eğitim Kurumları
  5. İslâm'da Bilginin Kaynakları

Ayrıca 10.sınıf DKAB 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İslam hukuk mezheplerinin delil sıralamalarını bilmek.

Hanbeli mezhebinin yorum ve anlayışını kavramak.

Hadis kaynakları ve önemli âlimleri tanımak.

İslam hukuk mezheplerinin coğrafi yayılımını bilmek.

Şiilik mezhebinin kaynaklarını ve yorumlarını anlamak.

İslam'da ölçülü davranmanın önemini anlamak

Hz. Peygamber'in davranışlarından ahlaki dersler çıkarmak

Ölçülü davranmanın kapsamını anlamak

Peygamberlerin öğretilerinden dersler çıkarmak

Hz. Muhammed'in örnek kişiliğini anlamak

İslam ahlakının temel ilkelerini anlama

Erdemli davranışların faydalarını kavrama

İslam ahlakının temel ilkelerini anlama

İslam ahlakının temel kavramlarını öğrenme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri