10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Hangi afet türü, genellikle bir depremden sonra meydana gelir?

  A) Sel    B) Yangın    C) Tsunami    D) Toprak kayması    E) Fırtına

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Tsunami" olarak verilmiştir. Depremler genellikle deniz altında veya yakınında gerçekleştiğinde tsunamiye neden olabilir. Tsunamiler, yüksek hızlı deniz dalgalarıdır ve özellikle kıyı bölgelerinde ciddi hasara neden olabilirler. 3. Hangi afet türü, genellikle bir volkanik patlamadan sonra meydana gelir?

  A) Tsunami    B) Yangın    C) Toprak kayması
  D) Deprem    E) Kül yağışı

 4. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Kül yağışı"dır. Volkanik patlama sırasında, patlama kaynaklı kül, gaz ve diğer malzemeler atmosfere yükselir ve havada uzun süre kalabilir. Kül yağışı, bu malzemelerin yer yüzüne düşmesi sonucu meydana gelir ve çevre için önemli bir tehdit oluşturabilir. 5. Sel felaketleri ile mücadele etmek için hangi önlemler alınabilir?

  A) Dere yataklarının ıslahı
  B) Uygun arazi kullanımı
  C) Su taşkınlarına karşı duvarlar ve barajlar yapılması
  D) Sel sırasında araç kullanmak
  E) Tümü doğru

 6. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A, B ve C şıklarıdır. Sel felaketleri ile mücadele etmek için öncelikle dere yataklarının ıslahı yapılmalıdır. Ayrıca uygun arazi kullanımı ve su taşkınlarına karşı duvarlar ve barajlar gibi önlemler de alınabilir. 7. Volkanik patlamaların neden olduğu afetlerin en yoğun olarak görüldüğü bölgeler hangileridir?

  A) Okyanus tabanları
  B) Çöller
  C) Deniz kıyıları
  D) Yüksek dağlar
  E) Tektonik plakaların sınır bölgeleri

 8. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E seçeneğidir, yani volkanik patlamaların en yoğun olarak görüldüğü bölgeler tektonik plakaların sınır bölgeleridir. Bu bölgelerde levhalar birbirleriyle çarpışır ya da ayrılırken volkanik aktiviteye neden olan magma üretilir ve volkanik patlamalar oluşabilir. Bu nedenle, volkanik patlamalara karşı hazırlıklı olmak ve afetlere karşı korunmak için bu bölgelerde yaşayan insanlar için önlemler alınması önemlidir. 9. Tsunamiler hangi doğal afetlerin sonucu olarak meydana gelir?

  A) Depremler              B) Volkanik patlamalar   
  C) Çığlar                 D) Sel baskınları        
  E) Kuraklık              

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneği olan depremlerdir. Tsunamiler, deniz tabanında meydana gelen depremler, volkanik patlamalar ve yer altı patlamaları gibi nedenlerle oluşabilirler. Tsunamilerin önlenmesi için erken uyarı sistemleri ve afet yönetimi planları oluşturulması önemlidir. 11. Deprem afetinden korunmak için neler yapılabilir?

  A) Deprem çantası hazırlanması, afet planı oluşturulması, bina güçlendirme çalışmaları yapılması
  B) Deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması, can kurtarma çalışmalarının yapılması, hasar tespit çalışmalarının yapılması
  C) Deprem sonrası sağlık hizmetlerinin sunulması, acil ihtiyaçların karşılanması, afetzedelere barınma imkanı sağlanması
  D) Deprem öncesinde afet bilincinin oluşturulması, afet eğitimlerinin verilmesi, toplanma alanlarının belirlenmesi
  E) Tüm seçenekler doğru

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D" seçeneğidir. Deprem afetinden korunmak için öncelikle afet bilincinin oluşturulması ve afet eğitimlerinin verilmesi gereklidir. Ayrıca toplanma alanlarının belirlenmesi de önemlidir. Deprem çantası hazırlanması, afet planı oluşturulması ve bina güçlendirme çalışmaları gibi önlemler de alınabilir. 13. Sel afetinden korunmak için neler yapılabilir?

  A) Riskli alanlardan uzak durmak, afet öncesinde suyun akışını kontrol etmek, afet öncesinde malzemelerin yüksek yerlere taşınması
  B) Afet sonrası hasar tespiti yapılması, acil müdahale ekiplerinin görevlendirilmesi, afetzedelere barınma imkanı sağlanması
  C) Sel afetinin oluşabileceği alanlarda setlerin inşa edilmesi, afet öncesinde uyarı sistemlerinin kurulması, su akışının kontrol altına alınması
  D) Yüksek yerlere barınma imkanı sağlanması, afet sonrası çevre temizliği yapılması, afetzedelerin gıda ve su ihtiyacının karşılanması
  E) Tüm seçenekler doğru

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Sel afetinden korunmak için selin oluşabileceği alanlarda setlerin inşa edilmesi, afet öncesinde uyarı sistemlerinin kurulması ve su akışının kontrol altına alınması önemlidir. Bu önlemler sayesinde sel afetinin etkisi en aza indirilebilir. 15. Afetlerin doğrudan etkilediği insanların yanı sıra, afetlerin dolaylı etkileri nelerdir?

  A) Ekonomik kayıplar, çevre kirliliği, sosyal sorunlar
  B) Sadece ekonomik kayıplar
  C) Sadece çevre kirliliği
  D) Sadece sosyal sorunlar
  E) Hiçbiri

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Afetlerin doğrudan etkilediği insanlar kadar dolaylı etkileri de olabilir ve bunlar ekonomik kayıplar, çevre kirliliği ve sosyal sorunlar şeklinde ortaya çıkabilir. Afetler sonrası toplumların günlük hayatlarında meydana gelen değişimler, uzun vadeli etkileri de içerebilir. Bu nedenle, afetlerin dolaylı etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. 17. Afetlerin etkisini azaltmak için alınabilecek önlemler nelerdir?

  A) Afet planları hazırlamak, afetlere hazırlık eğitimi vermek, uygun bina tasarımı
  B) Sadece uygun bina tasarımı
  C) Sadece afet planları hazırlamak
  D) Sadece afetlere hazırlık eğitimi vermek
  E) Hiçbiri

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Afet planları hazırlamak, afetlere hazırlık eğitimi vermek, uygun bina tasarımı. Afetlerin etkisini azaltmak için alınabilecek önlemler arasında, afet planları hazırlamak, afetlere hazırlık eğitimi vermek ve uygun bina tasarımı gibi birçok farklı adım bulunmaktadır. Afet planları, olası afet senaryolarına karşı hazırlıklı olmak için önemli bir araçtır. Afetlere hazırlık eğitimi, insanların afetler sırasında ne yapmaları gerektiğini öğrenmelerini sağlar. Uygun bina tasarımı da, afetler sırasında yapıların dayanıklılığını artırarak insanların can güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir. 19. Bir ülkenin ekonomik gelişmişliği hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Yalnızca doğal kaynaklara
  B) Yalnızca teknolojik gelişmelere
  C) Yalnızca insan kaynaklarına
  D) Doğal kaynaklar, teknolojik gelişmeler ve insan kaynakları
  E) Hiçbiri

 20. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Doğal kaynaklar, teknolojik gelişmeler ve insan kaynaklarıdır. Bir ülkenin ekonomik gelişmişliği, doğal kaynaklarının zenginliği, teknolojik gelişmeleri ve insan kaynaklarına yatırım yapma kapasitesi gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler ülkenin rekabet gücünü belirleyerek ekonomik büyümeyi etkiler. 21. Bir ülkenin ekonomik gelişmişliğini ölçmek için kullanılan en yaygın yöntem hangisidir?

  A) GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi HasılA)
  B) TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
  C) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
  D) Dünya Bankası
  E) IMF (Uluslararası Para Fonu)

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) olarak verilmiştir. GSYİH, bir ülkenin belirli bir dönemde ürettiği tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini ölçen bir ekonomik göstergedir. Bu gösterge, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve gelişmişliği hakkında fikir verir ve uluslararası karşılaştırmalar yapmak için sıkça kullanılır. 23. Hangi faktörler, bir ülkenin ekonomik gelişmişliğini etkileyen en önemli faktörler arasındadır?

  A) Nüfus, doğal kaynaklar, eğitim seviyesi
  B) Yer altı kaynakları, iklim, turizm potansiyeli
  C) Coğrafi konum, tarih, dil
  D) Ticari ilişkiler, siyasi istikrar, kültürel zenginlik
  E) Hiçbiri

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Bir ülkenin ekonomik gelişmişliğini etkileyen en önemli faktörler arasında nüfusun büyüklüğü, doğal kaynakların varlığı ve eğitim seviyesi bulunur. Nüfusun büyüklüğü ekonomik faaliyetlerde işgücü kaynağı olarak önemli bir rol oynarken, doğal kaynaklar üretim faaliyetleri için gereklidir. Eğitim seviyesi ise ülkenin insan kaynağının niteliğini etkileyerek, işgücü verimliliği, teknolojik yenilik ve girişimcilik gibi konularda fayda sağlar. 25. İşletmelerin, üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için hangi üç temel faktöre ihtiyaçları vardır?

  A) İş gücü, makine ve doğal kaynaklar
  B) İş gücü, sermaye ve teknoloji
  C) Doğal kaynaklar, sermaye ve teknoloji
  D) İş gücü, makine ve sermaye
  E) İş gücü, doğal kaynaklar ve teknoloji

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) İş gücü, makine ve sermaye" olan bu soruda, üretim faaliyetleri için üç temel faktörün iş gücü, makine ve sermaye olduğu belirtiliyor. İş gücü, üretim faaliyetleri için gereken insan kaynağıdır. Makine, üretim faaliyetleri için gereken araç ve ekipmanı ifade eder. Sermaye ise, işletmenin üretim faaliyetleri için gerekli finansman kaynağıdır. 27. Turizm faaliyetleri hangi sektöre dahildir?

  A) Tarım sektörü    B) Sanayi sektörü  C) Hizmet sektörü
  D) İnşaat sektörü   E) Ticaret sektörü

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Hizmet sektörü. Turizm faaliyetleri, turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan bir dizi hizmeti içerir. Bu hizmetler konaklama, yeme-içme, ulaşım, rehberlik, eğlence gibi birçok alanda sunulabilir. Turizm, dolayısıyla hizmet sektörünün bir parçasıdır ve ekonomik büyümede önemli bir rol oynar. 29. Dünya genelinde üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bölgelere ne ad verilir?

  A) Sanayi bölgeleri  B) Tarım bölgeleri  C) Maden bölgeleri
  D) Orman bölgeleri  E) Turizm bölgeleri

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Sanayi bölgeleridir. Sanayi bölgeleri, üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı ve endüstriyel tesislerin bulunduğu yerlerdir. Bu bölgeler, genellikle limanlara, ulaşım ağlarına ve hammadde kaynaklarına yakın olurlar. Sanayi bölgelerinin varlığı, bir ülkenin ekonomik gelişimi için önemlidir ve endüstriyel faaliyetlerin yoğunluğu, iş imkanları yaratırken aynı zamanda çevre kirliliği gibi sorunlara da neden olabilir. 31. Uluslararası ulaşım hatlarının dezavantajları nelerdir?

  A) Çevre kirliliği, yüksek güvenlik riski
  B) Yüksek taşıma ücretleri, yavaş ulaşım imkanı
  C) Siyasi ve ekonomik çekişmeler nedeniyle kesintilere uğrayabilirler
  D) Doğal afetlerden etkilenirler, rahat ve güvenli değillerdir
  E) Kolayca ulaşılamazlar, rekabetçi fiyatlar sunmazlar

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Siyasi ve ekonomik çekişmeler nedeniyle kesintilere uğrayabilirler. Uluslararası ulaşım hatlarının birçok avantajı olsa da, bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan biri, siyasi ve ekonomik çekişmeler nedeniyle kesintilere uğramalarıdır. Bu tür kesintiler, ürünlerin gecikmeli teslimatına neden olabilir ve ticaretin durmasına sebep olabilir. Ayrıca, uluslararası ulaşım hatları genellikle yüksek taşıma ücretleri de içerebilir. Ancak, genellikle bu ücretler daha hızlı ve daha güvenli bir ulaşım imkanı sunarlar. 33. Türkiye'deki nüfus hareketleri arasında en yaygın olanı nedir?

  A) Doğum oranındaki artış
  B) Ölüm oranındaki düşüş
  C) Göç
  D) Evlenme oranındaki artış
  E) Boşanma oranındaki artış

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "Göç" olarak verilir. Göç, Türkiye'deki nüfus hareketleri arasında en yaygın olanıdır ve kırsal bölgelerden şehirlere göç, doğu ve güneydoğudan batı illerine göç gibi farklı türleri bulunmaktadır. 35. Göçlerin nedeni olarak ekonomik sebeplerin başında ne gelir?

  A) İklim değişiklikleri      B) İç savaşlar              
  C) Sosyal sorunlar           D) İşsizlik                 
  E) Yüksek eğitim seviyesi   

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) İşsizlik" olarak verilmiştir. İşsizlik, ekonomik sebepler arasında en yaygın göç nedenlerinden biridir. İnsanlar iş bulma umuduyla, daha iyi bir yaşam standardı elde etmek için, işsizlik nedeniyle zorlanan bölgelerden ayrılarak başka yerlere göç ederler. 37. Türkiye'de göçlerin neden olduğu sorunlardan biri de çarpık kentleşmedir. Bu durum ne anlama gelir?

  A) Kentlerdeki yeşil alanların azalması
  B) Kentlerin planlı olmayan bir şekilde büyümesi ve bu durumun çevreye olumsuz etkileri
  C) Kentlerdeki nüfus yoğunluğunun artması
  D) Kentlerdeki sosyal sorunların artması
  E) Hiçbiri

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, Türkiye'de göçlerin neden olduğu sorunlardan birinin çarpık kentleşme olduğu belirtilmektedir. Çarpık kentleşme, planlı bir şekilde büyüme yerine plansız bir şekilde kentlerin genişlemesi ve bu durumun çevreye olumsuz etkileri olarak tanımlanabilir. 39. Dünya üzerinde birçok uluslararası ulaşım hattı bulunmaktadır. Bu hatlar hangi ulaşım türleri için kullanılmaktadır?

  A) Karayolu, denizyolu, havayolu     B) Karayolu, demiryolu, havayolu    
  C) Karayolu, demiryolu, denizyolu    D) Demiryolu, havayolu, denizyolu   
  E) Sadece havayolu                  

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Dünya üzerindeki uluslararası ulaşım hatları, karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşım türleri için kullanılmaktadır. Bu hatlar, farklı ülkeler arasında insanların, malzemelerin ve ürünlerin taşınmasını sağlar. 41. Birçok uluslararası karayolu, hangi organizasyonun kontrolünde ve yönetiminde bulunmaktadır?

  A) Birleşmiş Milletler
  B) Avrupa Birliği
  C) NATO
  D) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği
  E) Uluslararası İşçi Örgütü

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği" olarak verilmiştir. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (International Road Transport Union - IRU), dünya genelinde karayolu taşımacılığı sektörünü temsil eden bir organizasyondur. IRU, üye ülkelerdeki karayolu taşımacılığı faaliyetlerini yönetmek ve geliştirmek için çeşitli projeler yürütmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'NİN SU VARLIĞI
  1. DOĞAL AFETLER VE TOPLUM
  2. DÜNYA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN AĞLAR
  3. KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA
  4. NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ?
  5. TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ
  6. TÜRKİYE'DE YERLEŞMELER
  7. TÜRKİYE'NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

Ayrıca 10.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Doğal afetlerin birbirleriyle nasıl ilişkili olabileceği konusunda farkındalığı ölçmeyi amaçlamaktadır.

Doğal afetler hakkındaki temel bilgileri ölçmeyi amaçlamaktadır.

Sel felaketleriyle mücadele etmek için alınabilecek önlemleri tanımlama becerisi geliştirilebilir.

Doğal afetlerin türlerini ve neden oldukları sonuçları anlayabilme.

Afet bilincinin oluşturulması ve afet önlemlerinin alınması gibi konularda farkındalık kazanma kazanımını destekler.

Doğal afetler hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Afetlerin doğrudan ve dolaylı etkileri hakkında bilgi sahibi olma.

Afetlerin etkisini azaltmak için alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olmak.

"Bir ülkenin ekonomik gelişmişliği doğal kaynaklarının zenginliği, teknolojik gelişmeleri ve insan kaynaklarına yatırım yapma kapasitesi gibi birçok faktöre bağlıdır." olarak özetlenebilir.

bir ülkenin ekonomik gelişmişliğini ölçmek için kullanılan temel göstergeleri anlamak önemlidir.

Ekonomik gelişmişlik faktörlerini tanıyarak, ülkelerin ekonomik durumunu analiz edebilme yeteneğidir.

İşletmelerin üretim faaliyetleri için temel faktörlerin neler olduğunu anlatarak, ekonomi konusundaki temel kavramları öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Turizmin, hizmet sektörü içinde yer aldığını bilmek.

Sanayi bölgelerinin ne olduğunu ve dünya genelinde nerede bulunduklarını anlamalarını sağlamaktır.

Uluslararası ulaşım hatlarının dezavantajlarını değerlendirerek, küresel ticaretin riskleri ve fırsatları hakkında anlayış geliştirebilirim.

Türkiye'deki nüfus hareketleri konusundaki bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal bilimler alanındaki göç çalışmaları ve ekonomik sebeplerin göçü nasıl etkilediği konusunu anlamayı hedeflemektedir.

Göçün çevre ve şehirleşme üzerindeki etkilerini anlayarak, çevre dostu, sürdürülebilir şehirleşme kavramlarını kavrayabilmektir.

Uluslararası ulaşım hatları ve farklı ulaşım türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Küresel taşımacılık ve lojistik konularında bilgi ve farkındalık kazanmalarını sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 36 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 269 kere doğru, 321 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.